PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 113--127
Tytuł artykułu

Badanie postaw przedsiębiorczych studentów ekonomii

Warianty tytułu
Research on Entrepreneurial Attitudes of Students of Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość jednostki staje się szczególnie ważna w chwili przejścia z etapu nauki do pierwszej stałej pracy zawodowej. Ten czas determinuje jej decyzje dotyczące aktywności zawodowej w przyszłości. Za kluczowe dla powodzenia inicjowanych przez jednostkę przedsięwzięć uznać należy jej wewnętrzne uwarunkowania, które koncentrują się na jej podmiotowych możliwościach, predyspozycjach do przejawiania przedsiębiorczej inicjatywy, pokonywania trudności czy radzenia sobie ze stresem. Celem opracowania jest ocena postaw przedsiębiorczych studentów ekonomii. Artykuł zawiera rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych o charakterze pilotażowym. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przechodzącej z systemu edukacji na rynek pracy. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że respondenci deklarują cechy charakterystyczne dla osób przedsiębiorczych - swoje dyspozycje do bycia osobą przedsiębiorczą większość z nich ocenia na poziomie co najmniej przeciętnym. W celu skorzystania z potencjału młodych osób niezbędne jest wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych przez kreowanie określonych warunków zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i wewnątrz organizacji, zwłaszcza jednak w ramach systemu edukacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship of the individual becomes particularly important at the stage of transition from the learning system to the first permanent professional work. This time determines the decisions regarding future professional activity. Internal conditions should be considered the key to the success of the initiated projects. They focus on the individual - his/her subjective capabilities, predispositions to manifest entrepreneurial initiative, overcome difficulties or cope with stress. The aim of the study is to assess the entrepreneurial attitudes of students of Economics. The article contains theoretical considerations and results of pilot empirical research. The survey was carried out on a group of students of Department of Economics from University of Rzeszów who are moving from the education system to the labour market. The results of the research conducted prove that the respondents declare features characteristic for entrepreneurial people - most of them assess their disposition to entrepreneurship as average at least. Hence, in order to take advantage of the potential of young people, it is necessary to support entrepreneurial initiatives by creating specific conditions both at the macroeconomic level and within the organisation, especially within the education system. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Bibliografia
 • Arent, A., Walczyna, A. (2014). Przedsiębiorczość studentów - wyniki badań pilotażowych. W: E. Bojar, T. Żminda, J. Bis (red.), Region i edukacja a procesy rozwojowe. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 133-144.
 • Autio, E., Keeley, R.H., Klofsten, M., Parker, G.G.C., Hay, M. (2001). Entrepreneurial Intent among Students in Scandinavia and in the USA. Enterprise and Innovation Management Studies, 2(2), 145-160. doi: 10.1080/14632440110094632
 • Bańka, A. (2016). Motywacja osiągnięć. Poznań-Warszawa: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, NFDK.
 • Bańka, A. (2007). Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu przedsiębiorczości, kapitału kariery oraz zdolności zatrudnieniowej młodzieży. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. Warszawa: Kancelaria Senatu, 52-64.
 • Bizon, W., Poszewiecki, A., Markiewicz, M., Skurczyński M. (2013). Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 75-83.
 • Bohdziewicz, P. (2010). Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 39-56.
 • Braziene, R., Merkys, G., Mikutaviciene, I. (2014). Employers' Expectations and Young Workers Selection Criteria in Lithuania. Social Sciences, 4(86), 62-69. doi: 10.5755/j01.ss.86.4.9226
 • Buchta, K., Jakubiak, M. (2014). Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 9(2), 167-179.
 • Cieślik, J. (2014). Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 4-16.
 • Dąbrowska, K., Skowron, M. (2015). Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life, 18(3), 121-131.
 • Gołębiewska, B. (2009). Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Góralewska-Słońska, A. (2011). Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki. Problemy Profesjologii, 2, 97-112.
 • GUS. (2019). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2019 r. Warszawa: GUS. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2019-roku,4,33.html
 • Guthridge, M., Komm, A.B., Lawson, E. (2008). Making talent a strategic priority. The McKinsey Quarterly, 1. Pozyskano z: http://www.leadway.org/PDF/Making talent a strategic priority.pdf
 • Hendzel, D. (2007). Możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych w organizacji gospodarczej. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 17-23.
 • Infuture Institute. (2019, 3 września). Pracownik przyszłości. Gdańsk. Pozyskano z: http://infuture.institute/raporty/pracownik-przyszlosci
 • Kauffman. The Foundation of Entrepreneurship. (2019). Entrepreneurship in American Higher Education. A Report from the Kauffman Panel on Entrepreneurship Curriculum in Higher Education. Pozyskano z: https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2019/12/entrep_high_ed_report.pdf
 • Kapusta, F. (2006). Przedsiębiorczość - teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
 • Klonowska-Matynia, M., Palinkiewicz, J. (2013). Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 29-40.
 • Koptiew, D. (2014). Sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w Polsce - osoby młode versus osoby starsze. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(1/1), 233-247.
 • Korpysa, J. (2007). Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów - rezultaty badań. W: D. Kopycińska (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 228-236.
 • Kraśnicka, T., Głód, G., Ludvik, L., Peterkova, J. (2014). Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 10, 316-332.
 • Lendner, C., Hübscher, J. (2009). Lerneffekte bei Gründern und Studenten durch Gründungsmanagement-Computersimulationen. ZfKE - Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, 57(3-4), 259-279.
 • Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Łuczka, T. (2011). Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów: wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 63, 150-158.
 • Mackenzie Davey, K., Arnold, J. (2000). A multi-method study of accounts of personal change by graduates starting work: Self-ratings, categories and women's discourses. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 461-486. doi: 10.1348/096317900167164
 • Moczydłowska, J.M., Pycz, E. (2017). Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów (na przykładzie studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej). Akademia Zarządzania, 1, 73-88.
 • Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • PARP. (2019a, 23 września). Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wyniki II edycji badania. Warszawa. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-innowacyjnosci-polskich-przedsiebiorstw-wyniki-ii-edycji-badania-2019
 • PARP. (2019b, 23 września). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf
 • Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Pluta, J., Safin, K. (2016). Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych. Horyzonty Wychowania, 15(35), 177-197. doi: 10.17399/HW.2016.153509
 • Podrug, N., Vrdoljak Raguž, I., Dedić, M. (2015; 2020, 27 lipca). Comparative analysis of entrepreneurial orientation of Croatian and Sweden students. DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting, 2(1), 186-201. Pozyskano z: https://hrcak.srce.hr/161599
 • Reykowski, J. (1977). Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Robinson, P.B., Stimpson, D.V., Huefner, J.C., Hunt, H.K. (1991). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 15, 13-31. doi: 10.1177/104225879101500405
 • Savickas, M.L., Nota, L., Rossier J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M.E., Guichard, J., Soresi, S., van Esbroeck, R., van Vianen, A.E.M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250. doi: 10.1016/j.jvb.2009.04.004
 • Sobczyk, M. (2000). Statystyka. Podstawy teoretyczne - przykłady, zadania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Sturges, J., Guest, D., Mackenzie Davey, K. (2000). Who's in charge? Graduates' attitudes to and experiences of career management and their relationship with organizational commitment. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9, 351-371. doi: 10.1080/135943200417966
 • Vinig, T.G., Dorresteijn, W. (2007; 2020, 27 lipca). Determinants of Entrepreneurial Orientation Among Students - A Comparative Study of Dutch, Norwegian and Israeli Students. Pozyskano z: https://ssrn.com/abstract=1020576
 • Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ, 26-38.
 • Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB.
 • Widerszal-Bazyl, M. (1979). Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonania pracy. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Wojdyło, K., Retowski, S. (2012). Kwestionariusz celów związanych z osiągnięciami (KCO) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny, 55(1), 9-28.
 • World Economic Forum. (2009). Educating the Next Wave of Entrepreneurs. Unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st Century. A Report of the Global Education Initiative. Pozyskano z: file:///C:/Users/A4231~1.PRY/AppData/Local/Temp/SSRN-id1396704.pdf
 • Wyrwa, D., Sołtysiak, M. (2016). Przedsiębiorczość akademicka - postawy przedsiębiorcze studentów. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, XXIV, 259-270.
 • Żur, A. (2006). Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 730, 131-140.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.