PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 128--140
Tytuł artykułu

Kształcenie praktyczne w uczelniach wyższych w ocenie studentów kierunku ekonomia społeczna

Warianty tytułu
Practical Education at Universities in the Opinion of Students of Social Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano, jak studenci oceniają praktyczny wymiar kierunku ekonomia społeczna. W celu realizacji badania przedstawiono prawne aspekty opisujące praktyczny wymiar kształcenia oraz zapytano, w formie ankiety online, studentów kierunku ekonomia społeczna o opinię na temat praktycznego wymiaru studiowania. Badani odpowiadali na pytania związane z oceną programu studiów oraz ich zaangażowaniem w działania pozadydaktyczne. Poproszono ich także o rekomendacje związane z praktycznym kształceniem. Dopełnieniem badań były pytania odnoszące się do oczekiwań studentów względem wybranego kierunku, ogólnego zadowolenia ze studiów i określenia, jaki mają poziom wiedzy w porównaniu z początkiem studiów. Za największe braki w programie studiów badani uznali małą liczbę przydatnych w praktyce przedmiotów i niewystarczającą liczbę przedmiotów ekonomicznych. Duża część badanych - 38,3% - nie była też w stanie określić, czy jej oczekiwania dotyczące kierunku studiów zostały spełnione. Zdecydowana większość badanych określiła swój stan wiedzy jako większy niż przed rozpoczęciem studiów. Wyniki badań sugerują, że należałoby upraktycznić proces kształcenia oraz zwiększyć liczbę wizyt studyjnych. Jednak studenci, poza głównie pracą zawodową, nie podejmowali indywidualnej inicjatywy w zdobywaniu praktycznego doświadczenia - tylko niewielki ich odsetek angażował się w wolontariat i działania w kołach naukowych, również niewielka liczba studentów postulowała za zwiększeniem liczby praktyk zawodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a students' assessment of the practical dimension of Social Economy as a field of study. To conduct the research, legal aspects describing the practical dimension of education were presented and social economy students were asked about the practical dimension of studying. Respondents answered questions related to the evaluation of the study programme, their involvement in undertaking non-learning activities, and they were also asked for recommendation for practical education. Complementing the research were questions related to their expectations for the chosen studies, general satisfaction and determining the feeling of their level of knowledge compared to the beginning of studies. The respondents indicated a low number of practical subjects and an insufficient number of economic subjects as the most significant shortcomings in the study program. 38.3% of respondents were also unable to determine the satisfaction of expectations regarding the choice of Social Economy as a field of study. The vast majority described their state of knowledge to be higher than before the start of studies. Research suggests that more emphasis should be placed on practical training and increasing the number of study visits. However, apart from work, they do not undertake individual initiative in gaining practical experience as only a small percentage of them engage in volunteering and activities in scientific circle; also a tiny number postulates an increase in the number of internships. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Deloitte. (2018). First Steps into the Labour Market, International survey of students and graduates. Central Europe 2018. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ce/Documents/about-deloitte/ce-first-steps-into-the-labour-market-2018.pdf
 • Fundacja Pracownia Jutr. (2015). Raport podsumowujący oczekiwania studentów i pracodawców w związku z organizacją praktyk i staży studenckich. Laboratorium Kariery. Rybik.
 • Hermann-Pawłowska, K., Leszczyńska, B., Trzciński, R., Sondej, K. (2015). Badanie ewaluacyjne o charakterze on-going identyfikujące dobre praktyki w realizacji praktycznych elementów kształcenia w projektach dofinansowanych w ramach IV Priorytetu PO KL oraz w innych działaniach w obszarze szkolnictwa wyższego. Raport końcowy. DANAE, IDEA. Pozyskano z: https://www.ncbr.gov.pl/fil-eadmin/user_upload/import/tt_content/files/praktyczne_elementy_ksztalcenia_-_ewaluacja.pdf
 • Jarecki, W. (2015). Motywacje przy podejmowaniu studiów wyższych ekonomicznych. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 17(3), 133-141.
 • Maciejewski, W., Faron, A. (2019). Factor of choosing the tourism and recreation field of study in the context of the tourism sector development. W: M. Dolezalova, J. Mallinu, P. Scholz (red.), Topical Issues of Tourism, Tural Tourism - possibility for a destination. Jihlava: Published by College of Polytechnics Jihlava, 175-185.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016, poz. 1842.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Dz.U. poz. 1668.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Dz.U. 243, poz. 1445.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2019 r., poz. 276.
 • Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 r., poz. 1668.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011 nr 84, poz. 455.
 • Wydział Politologii. (2019, 29 października). Efekty kształcenia dla prowadzonych na Wydziale Politologii kierunków studiów. Pozyskano z: https://wpl.up.krakow.pl/student-2-2/efekty-ksztalcenia/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.