PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 54 | nr 4 | 69--81
Tytuł artykułu

Wyzwania współczesnych przedsiębiorców a sukces Doliny Krzemowej

Autorzy
Warianty tytułu
Challenges of Modern Entrepreneurs and Success of Silicon Valley
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzasadnienie teoretyczne: Dynamiczne przemiany technologiczne, społeczne i cywilizacyjne, a także postępująca globalizacja znacząco potęgują stopień trudności stawiany współczesnym przedsiębiorcom. Burzliwy i złożony charakter otoczenia wpływa niekorzystnie na trafne przewidywanie przyszłości, przez co występują trudności w prawidłowym dostosowywaniu specyfiki prowadzonej działalności do potrzeb potencjalnych klientów.

Cel artykułu: Identyfikacja pożądanych cech przywódcy XXI wieku oraz diagnoza zmian zachodzących w otoczeniu i wyzwań, jakie stoją przed organizacją przyszłości, a także analiza kluczowych czynników sukcesu Doliny Krzemowej.

Metody badawcze: Artykuł powstał w oparciu o przegląd literatury przedmiotu. Dokonano krytycznej analizy atrybutów wyróżniających współczesnego przywódcę, zmian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu, a także regionu będącego inspiracją dla przedsiębiorców.

Główne wnioski: Dostrzeżono konieczność dynamicznego dostosowania się przedsiębiorców do zmieniających się potrzeb klientów, bazowania na idei organizacji uczącej się i propagowania społecznej odpowiedzialności, traktowania pracowników jako najcenniejszego zasobu, dążenia do współpracy i budowania sieci relacji w wielokulturowym otoczeniu oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, odpowiadających zmianom wywołanym przez czwartą rewolucję przemysłową. (abstrakt oryginalny)
EN
Theoretical background: Dynamic technological, social and civilization changes, as well as progressing globalization, significantly increase the level of difficulties faced by modern entrepreneurs. The turbulent and complex nature of the environment adversely affects the accurate prediction of the future, which makes it difficult to correctly adjust the specificity of the business to the needs of potential customers.

Purpose of the article: Identification of the desired features of the leader of the 21st century and diagnosis of changes in the environment and the challenges facing the organization of the future, as well as analysis of the key success factors of Silicon Valley.

Research methods: The article is based on a literature review on the subject. A critical analysis of the attributes that distinguish a contemporary leader, changes taking place in the organization and its environment, as well as the region that inspires entrepreneurs.

Main findings: The need for entrepreneurs to dynamically adapt to the changing needs of customers, to rely on the idea of a learning organization and promote social responsibility, to treat employees as the most valuable resource, to strive for cooperation and building a network of relationships in a multicultural environment, as well as to introduce modern solutions corresponding to changes caused by fourth industrial revolution. (original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
69--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Audretsch, D.B. (2019). Have we oversold the Silicon Valley model of entrepreneurship? Small Business Economics. doi:10.1007/s11187-019-00272-4
 • Bass, B.M., & Bass, R. (2008). The Bass Handbook of Leadership. New York: Free Press.
 • Borowiecki, R. (2011). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 5-15.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 70, 93-104.
 • Engel, J.S. (2015). Global Clusters of Innovation: Lessons from Silicon Valley. California Management Review. 57(2). doi:10.1525/cmr.2015.57.2.36
 • Geryk, M. (2016). Rola przywódcy a skuteczne zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu. W: M. Geryk, A. Pławska (red.), Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych. Gdańsk: WSZ.
 • Hamel, G. (1999). Bringing Silicon Valley Inside. Harvard Business Review, (September).
 • Jago, A.G. (1982). Leadership: Perspectives in theory and research. Management Science, 28(3), 221-339. doi:10.1287/mnsc.28.3.315
 • Kaczmarek, B. (2014). Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw i menedżerów - zarys problematyki. Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 340, 701-711. doi:10.15611/pn.2014.340.62
 • Kiełtyka, L. (2016). Rola menedżera we współczesnych organizacjach. Przegląd Organizacji, 8, 4-10. doi:10.33141/po.2016.08.01
 • Klimka-Kołysko, M. (2018). Kariera na współczesnym rynku pracy. Szanse i wyzwania dla pracowników przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(8.3), 257-271.
 • Knop, L. (2016). Trwałość klastra w kontekście doświadczeń Doliny Krzemowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 90, 45-62.
 • Kotter, J.P. (2001). What leaders really do. Harvard Business Review, 79(11). Pobrane z: http://fs.ncaa.org/Docs/DIII/What%20Leaders%20Really%20Do.pdf
 • Kubik, K. (2001). Uwarunkowania sukcesu zawodowego kadry kierowniczej. Warszawa: SGH.
 • Kubik, K. (2012). Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 19(92), 33-49.
 • Latusek-Jurczak, D. (2013). Dolina Krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii. W: R. Bobrowiecki, T. Rojek (red.), Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Konkurencja - kooperacja - rozwój. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Lipińska, A. (2018). Koncepcje i kluczowe czynniki rozwoju ekosystemów startupów. Studia Ekonomiczne, 351, 46-57.
 • Mika, B. (2017). Pingwin czy orzeł? Społeczny charakter wiedzy na przykładzie kalifornijskiej Doliny Krzemowej. Studia Krytyczne, 4, 131-150.
 • Miśkiewicz, R. (2018). Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce globalnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 118, 407-418. doi:10.29119/1641-3466.2018.118.30
 • PARP. (2015). Zaistnieć w Dolinie Krzemowej - dobre praktyki projektu Polski Most Krzemowy. Pobrane z: www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/dobre%20praktyki%20projektu%20pmk.pdf
 • Penc, J. (2000). Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Penc-Pietrzak, I. (2015). Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 143-156.
 • Sagan, M., & Wiśniewska, E. (2018). Tworzenie ekosystemu start-upowego w Lublinie jako narzędzie przełamywania peryferyzacji regionu. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 15(1), 7-26.
 • Skala, A. (2018). Wpływ nowych technologii na zarządzanie - startupy jako biznesowe, organizacyjne i technologiczne wyzwania współczesnego zarządzania. Przegląd Organizacji, 6, 66-72.
 • Skalik, J. (2018). Sukces w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - współczesne uwarunkowania i możliwości jego osiągnięcia. Zarządzanie i Finanse, 16(1.1), 203-216.
 • Tomaszewski, A. (2018). Współczesne organizacje w kontekście potrzeb społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 128, 387-407. doi:10.29119/1641-3466.2018.128.30
 • Trunina, A., Liu, X., & Chen, J. (2018). Small and medium technology enterprises in Zhongguancun and Silicon Valley: Regional innovation system approach. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(1). doi:10.1108/JSTPM-01-2018-0006
 • Wonglimpiyarat, J. (2006). The dynamic economic engine at Silicon Valley and US government programs in financing innovations. Technovation, 26(9), 1081-1089. doi:10.1016/j.technovation.2005.09.005
 • Zankovsky, A., & von der Heiden, C. (2019). Przywództwo z Synercube. Dynamiczna kultura przywództwa w dążeniu do doskonałości. Berlin-Heidelberg: Springer. doi:10.1007/978-3-662-58235-0
 • Zgoda, Z., Nowakowska, A., & Nowakowska, L. (2017). Etyczny wymiar przywództwa w organizacji. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 85, 71-79.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.