PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 54 | nr 4 | 83--100
Tytuł artykułu

Stosunek do edukacji finansowej w obszarze zarządzania finansami osobistymi a poziom transakcyjnego wykluczenia finansowego osób bezrobotnych w świetle badań własnych

Autorzy
Warianty tytułu
The Attitude to Financial Education in the Area of Personal Finance Management and the Level of Transactional Financial Exclusion of the Unemployed in the Light of Own Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzasadnienie teoretyczne: Stosunek do edukacji finansowej w obszarze zarządzania finansami osobistymi może być determinowany wieloma czynnikami, m.in. społeczno-demograficznymi oraz stopniem transakcyjnego wykluczenia finansowego. Zjawisko to związane jest ze stopniem ubankowienia.

Cel artykułu: Określenie stosunku osób bezrobotnych do edukacji finansowej w obszarze zarządzania finansami osobistymi w zależności od poziomu transakcyjnego wykluczenia finansowego. W opracowaniu skoncentrowano się na jednym z segmentów wykluczenia finansowego, tzn. bankowym wykluczeniu finansowym w zakresie dostępu do transakcji płatniczych, mierzonym poziomem ubankowienia.

Metody badawcze: Analiza stosunku do edukacji finansowej w obszarze zarządzania finansami osobistymi oraz do poziomów transakcyjnego wykluczenia finansowego została oparta na badaniach własnych i przeglądzie literatury przedmiotu. Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety na próbie 350 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku wykorzystano do weryfikacji trzech hipotez badawczych.

Główne wnioski: Uzyskane wyniki badania wskazują na związek stosunku do edukacji finansowej w obszarze zarządzania finansami osobistymi z wybranymi cechami społeczno-demograficznymi osób bezrobotnych (takimi jak wiek, wykształcenie i okres zarejestrowania w urzędzie pracy) oraz z trzema poziomami ubankowienia. Nie stwierdzono natomiast istotnej statystycznie zależności między oceną umiejętności finansowych w obszarze zarządzania finansami osobistymi a stopniem transakcyjnego wykluczenia finansowego. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy, zasadne wydaje się podejmowanie inicjatyw edukacyjnych wśród osób bezrobotnych, mających na celu ograniczanie stopnia transakcyjnego wykluczenia finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Theoretical background: The attitude to financial education in the area of personal finance management can be determined by many factors, i.a. the socio-demographic ones and the degree of transactional financial exclusion. The phenomenon of is related to the degree of banking.

Purpose of the article: Examination of the relationship between the attitude of the unemployed to the financial education in the area of personal finance management and different levels of transactional financial exclusion. The study focuses on one of the segments of financial exclusion, i.e. banking financial exclusion in the area of access to payment transactions, measured by the level of banking.

Research methods: The analysis of the attitude to financial education in the area of personal finance management as well as the levels of transactional financial exclusion was based on the own research and review of the literature on the subject. The data obtained as a result of the study with the use of a questionnaire on the 350 unemployed people registered at the Municipal Employment Office in Płock were used to verify three research hypotheses.

Main findings: The obtained results of the analysis indicate a relationship between the attitude to financial education in the area of personal finance management and selected socio-demographic characteristics of the unemployed (age, education and the period of registration with the employment office) and three levels of banking. However, no statistically significant dependence was found between the subjective assessment of financial skills in the area of personal finance management and the degree of transactional financial exclusion. Taking into account the results of the analysis, it seems essential to undertake educational initiatives among the unemployed aimed at limiting the degree of transactional financial exclusion.(original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
83--100
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Bibliografia
 • Atkinson, A., & Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, (15), 1-72. doi:10.1787/20797117
 • Barembruch, A. (2012). Zarządzanie finansami osobistymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia. (50), 239-248.
 • Campbell, J.Y. (2006). Household finance. The Journal of Finance, 61(4), 1553-1604. doi:10.1111/j.1540-6261.2006.00883.x
 • Cohen, M., & Nelson, C. (2011). Financial Literacy: A Step for Clients towards Financial Inclusion. Global Microcredit Summit, Valladolid, Spain. Pobrane z: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.2029&rep=rep1&type=pdf
 • Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Singer, D. (2017). Financial inclusion and inclusive growth - A review of recent empirical evidence. World Bank Policy Research Paper, (8040). doi:10.1596/1813-9450-8040
 • European Commission. (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, March. Pobrane z: www.fi-compass.eu/publication/other-resources/financial-services-provision-and-prevention-financial-exclusion
 • Frączek, B. (2014). Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 1(173), 118-128.
 • Garman, E.T., & Forgue, R. (2008). Personal Finance. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Hilgert, M.A., Hogarth, J.M., & Beverly, S.G. (2003). Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior. Federal Reserve Bulletin. July. Pobrane z: www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2003/0703lead.pdf
 • Hill, N., &Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (red.). (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań. Warszawa: SGH.
 • Kłopocka, A. (2018). Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania a wiedza finansowa. Bank i Kredyt, 49(5). Pobrane z: https://bankikredyt.nbp.pl/content/2018/05/BIK_05_2018_02.pdf
 • Korenik, D., & Korenik, S. (2004). Podstawy finansów. Warszawa: PWN.
 • Kurczewska, A. (2011). Społeczna odpowiedzialność instytucji mikrokredytowych w Europie. W: B. Mikołajczyk, A. Kurczewska (red.), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym (s. 52-64). Warszawa: Difin.
 • Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2011a). Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing. W: O.S. Mitchell, A. Lusardi (eds.), Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace (s. 2-37). Oxford: Oxford University Press. doi:10.3386/w17078
 • Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2011b). The outlook for financial literacy. W: O.S. Mitchell, A. Lusardi (eds.), Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace (s. 2-19). Oxford: Oxford University Press.
 • Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44. doi:10.1257/jel.52.1.5
 • Maison, D. (2017). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport. Warszawa: NBP.
 • MUP w Płocku. (2019). Sprawozdanie o rynku pracy 01.08.2018-31.08.2018. Pobrane z: http://mupplock.praca.gov.pl/documents/4063619/6455409/MRPiPS-01 08.2018.pdf/6698b386-c77a-487d-8b59-ca35a9ef60dc?t=1536920094755
 • Musiał, M. (2016). Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi. Finanse i Prawo Finansowe, (1), 97-108.
 • Nowacka, A. (2019). Financial exclusion of a transactional character: case study of the unemployed in the city of Plock. W: A. Auzina (ed.), Economic Science for Rural Development (s. 296-301). Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. doi:10.22616/ESRD.2019.135
 • OECD. (2016). G20/OECD INFE core competencies framework on financial literacy for adults. International Survey of Adult Financial Literacy Competencies.
 • Orzeszko, T. (2014). Miejsce edukacji finansowej społeczeństwa w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu krajowych banków giełdowych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (330), 274-283. doi:10.15611/pn.2014.330.29
 • Polasik, M., & Piotrowska, A. (2014). Transakcyjne wykluczenie finansowe w Polsce w świetle badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (330), 316-325. doi:10.15611/pn.2014.330.34
 • Rooij, M. van, Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy and stock market participation. Journal of Financial Economics, 101(2), 449-472. doi:10.1016/j.jfineco.2011.03.006
 • Świecka, B. (2014). Współczesne problemy finansów osobistych. Warszawa: CeDeWu.
 • Świecka, B. (2018). Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne. Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na Rynku Usług Finansowych, 27(1), 3-17. Pobrane z: https://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2018/04/JoIN27_01.pdf
 • Waliszewski, K. (2010). Doradztwo finansowe w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.