PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 54 | nr 4 | 125--143
Tytuł artykułu

Percepcja uwarunkowań karier kobiet menedżerów średniego szczebla

Warianty tytułu
Perception of Conditions of Careers of Female Middle Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzasadnienie teoretyczne: Kariery menedżerskie kobiet warunkowane są przez wiele czynników. Wśród nich można wymienić czynniki utrudniające lub blokujące osiąganie przez nie wysokich stanowisk, takie jak zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć, stereotypy związane z płcią, konieczność godzenia roli rodzicielskiej i zawodowej, brak solidarności z innymi kobietami czy niższa w stosunku do mężczyzn pewność siebie. Z kolei wysoki poziom wykształcenia i posiadanych umiejętności, charakterystyczny styl kierowania oraz wpływ różnorodności zespołu na wyniki organizacji mogą być traktowane jako czynniki stymulujące ich kariery.

Cel artykułu: Identyfikacja postrzegania przez kobiety menedżerów średniego szczebla uwarunkowań ich karier zawodowych z uwzględnieniem takich aspektów, jak kompetencje menedżerów współczesnego rynku, różnice w stylu zarządzania menedżerów kobiet i menedżerów mężczyzn oraz czynniki zakłócające rozwój ich karier.

Metody badawcze: Przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturyzowane z kobietami menedżerami w trzech średniej wielkości firmach oraz dokonano analizy dokumentów tych firm. Postawiono pytania dotyczące specyfiki pracy kobiet menedżerów. Podjęto próbę identyfikacji czynników zakłócających rozwój ich kariery. Zwrócono uwagę na postawy samych kobiet wobec stereotypów związanych z płcią w kontekście pełnionych ról menedżerskich.

Główne wnioski: Respondentki - kobiety na stanowiskach menedżerskich - wskazały na niedogodności utrudniające im dostęp do sprawowania najwyższych stanowisk. Wśród rozmówczyń istniało przekonanie o różnicach pomiędzy płciami, które wpływają na karierę zawodową kobiet. Jako czynniki różnicujące styl kierowania ze względu na płeć wskazały większą w porównaniu do mężczyzn dbałość o jakość relacji. Ponadto są one świadome istoty pełnionych przez siebie ról oraz potwierdziły uzyskiwanie wysokiego poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Theoretical background: Managerial careers for women are conditioned by many factors. These include factors hindering or blocking their achievement of high positions, such as the gender pay gap, gender stereotypes, the need to reconcile parental and professional roles, lack of solidarity with other women, or lower confidence in men. In turn, a high level of education and skills, a characteristic management style and the impact of team diversity on the organization's results can be treated as factors stimulating their careers.

Purpose of the article: Identification of the perception of middle managers by women, the determinants of their professional careers, taking into account aspects such as the competencies of modern market managers, differences in the style of management of female and male managers, and factors disrupting their career development.

Research methods: Partially structured interviews with female managers were carried out in three medium-sized companies, and documents of these companies were analyzed. Questions were asked about the specifics of the work of female managers. An attempt was made to identify factors disrupting their career development. Attention was paid to women's attitudes towards gender stereotypes in the context of their managerial roles.

Main findings: Respondents, women in managerial positions, pointed to the inconvenience that hinders their access to holding top positions. Among the interlocutors there was a belief about the differences between the sexes that affect the professional career of women. As factors differentiating the management style due to gender, they indicated greater care for the quality of relationships compared to men. In addition, they are aware of the essence of their roles and have confirmed that they obtain a high level of satisfaction with their work.(original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
125--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Akgemci, T., Et Oltulu, E., & Çetin, S. (2016). The Relations of Women Employees' Career Barriers and Organization Culture: A Research in Konya. Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne, 7(1), 131-148. doi:10.18662/po/2016.0701.08
 • Allred, K.W., & Hancock, C.L. (2015). Reconciling leadership and partnership: Strategies to empower professionals and families. Young Children, 70(2). Pobrane z: www.naeyc.org/resources/pubs/yc/may2015/leadership-and-partnership-strategies
 • Auster, E.R., & Prasad, A. (2016). Why do women still not make it to the top? Dominant organizational ideologies and biases by promotion committees limit opportunities to destination positions. Sex Roles, 75(5-6), 177-196. doi:10.1007/s11199-016-0607-0
 • Beauregard, T.A. (2011). Corporate work-life balance initiatives: Use and effectiveness. W: S. Kaiser, M.J. Ringlstetter, D.R. Eikhof, M. Pina e Cunha (eds.), Creating Balance: International Perspectives on the Work-Life Integration of Professionals (s. 193-208). Berlin: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-642-16199-5_11
 • Biernat, M., & Fuegen, K. (2001). Shifting standards and the evaluation of competence: Complexity in gender-based judgment and decision making. Journal of Social Issues, 57(4), 707-724. doi:10.1111/0022-4537.00237
 • Blau, F.D., & Kahn, L.M. (2007). The gender pay gap: Have women gone as far as they can? Academy of Management Perspectives, 21(1). doi:10.5465/amp.2007.24286161
 • Bliss, R.T., Polutnik, L., & Lisowska, E. (2003). Women business owners and managers in Poland. W: J.E. Butler (ed.), New Perspectives on Women Entrepreneurs (s. 225-242). Greenwich: Information Age Pub.
 • Bryans, P., & Mavin, S. (2003). Women learning to become managers: learning to fit in or to play a different game? Management Learning, 34(1). doi:10.1177/1350507603034001133
 • Budrowska, B. (2004). "Szklany sufit", czyli co blokuje kariery kobiet. Kultura i Historia, 6.
 • Catalyst. (2004). The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. New York, San Jose, Toronto: Catalyst.
 • Cho, Y., Park, J., Han, S.J., & Ho, Y. (2019). "A woman CEO? You'd better think twice!": Exploring career challenges of women CEOs at multinational corporations in South Korea. Career Development International, 24(1). doi:10.1108/CDI-03-2018-0078
 • Cropanzano, R., & Mitchell, M.S. (2005). Social exchange theory: an interdisciplinary review. Journal of management, 31(6). doi:10.1177/0149206305279602
 • Dźwigoł-Barosz, M. (2016). Wpływ kobiet na biznes. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 93.
 • Eagly, A.H., & Johannesen-Schmidt, M.C. (2001). The leadership styles of women and men. Journal of Social Issues, 57(4), 781-797. doi:10.1111/0022-4537.00241
 • Eagly, A.H., & Carli, L.L. (2012). Women and the labyrinth of leadership. Contemporary issues in leadership.
 • Einarsdottir, U.D., Christiansen, T.H., & Kristjansdottir, E.S. (2018). "It's a Man Who Runs the Show": How Women Middle-Managers Experience Their Professional Position, Opportunities, and Barriers. Sage Open, 8(1). doi:10.1177/2158244017753989
 • Ely, R.J., Ibarra, H., & Kolb, D.M. (2011). Taking gender into account: Theory and design for women's leadership development programs. Academy of Management Learning & Education, 10(3). doi:10.5465/amle.2010.0046
 • Eurostat. (2017). Życie kobiet i mężczyzn w Europie. Portret statystyczny. Pobrane z: http://stat.gov.pl/kobiety-i-mezczyzni-w-europie/index.html
 • Eurostat. (2019). Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-07032019-BP
 • Fisher, H. (2003). Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmieniają nasz świat. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
 • Gatewood, E.J., Shaver, K.G., Powers, J.B., & Gartner, W.B. (2002). Entrepreneurial expectancy, task effort, and performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2). doi:10.1111/1540-8520.00006
 • Greenhaus, J.H., & Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1). doi:10.5465/amr.1985.4277352
 • Greenhaus, J.H., Collins, K.M., & Shaw, J.D. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. Journal of Vocational Behaviour, 63(3), 510-531. doi:10.1016/S0001-8791(02)00042-8
 • Haslam, S.A., & Ryan, M.K. (2008). The road to the glass cliff: Differences in the perceived suitability of men and women for leadership positions in succeeding and failing organizations. The Leadership Quarterly, 19(5), 530-546. doi:10.1016/j.leaqua.2008.07.011
 • Hewlett, S.A., & Buck Luce, C. (2006). Odejścia i powroty. Czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej. W: Harvard Business School Press, Harvard Business Review. Kobiety i biznes. Gliwice: Onepress.
 • Hopkins, M.M., O'Neil, D.A., Passarelli, A., & Bilimoria, D. (2008). Women's leadership development strategic practices for women and organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 60(4), 348-365. doi:10.1037/a0014093
 • Judge, T.A., Livingston, B.A., & Hurst, C. (2012). Do nice guys - and gals - really finish last? The joint effects of sex and agreeableness on income. Journal of personality and social psychology, 102(2), 390-407. doi:10.1037/a0026021
 • Kalińska, M. (2013). Role menedżerów średniego szczebla w budowaniu pozytywnego potencjału organizacji. Zarządzanie i Finanse, 11(4/2), 155-169.
 • King, E.B., Botsford, W., Hebl, M.R., Kazama, S., Dawson, J.F., & Perkins, A. (2012). Benevolent sexism at work: Gender differences in the distribution of challenging developmental experience. Journal of Management, 38(6). doi:10.1177/0149206310365902
 • Lee, J., & Cheon, B. Y. (2009). Career aspirations of women in corporate management: the case of South Korea. Asian Journal of Women's Studies, 15(3), 60-80. doi:10.1080/12259276.2009.11666073
 • Lewicka, D. (red.). (2014). Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Warszawa: PWN.
 • Maume, D.J. (2016). Can men make time for family? Paid work, care work, work-family reconciliation policies, and gender equality. Social Currents, 3(1). doi:10.1177/2329496515620647
 • Mavin, S. (2001). Women's career in theory and practice: time for change? Women in Management Review, 16(4). doi:10.1108/09649420110392163
 • Mavin, S., & Williams, J. (2013). Women's impact on women's careers in management: Queen Bees, female misogyny, negative intra-relations and solidarity behaviours. W: S. Vinnicombe, R. Burke, S. Blake-Beard, L. Moore (eds.), Handbook of Research on Promoting Women's Careers. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Mello, D.M., & Phago, K. (2007). Affirming women in managerial positions in the South African public service. Politeia, 26(2).
 • Ndekugri, A., & Pryor, J. (2018). Factors Effecting Women in Managerial Roles. Journal of Economic Development, Management, IT, Finance, and Marketing, 10(2).
 • Okimoto, T.G., & Brescoll, V.L. (2010). The price of power: power seeking and backlash against female politicians. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(7). doi:10.1177/0146167210371949
 • Osterman, P. (2008). The Truth About Middle Managers. Brighton: Harvard Business Press.
 • Petro, Y., & Gardiner, P. (2015). An investigation of the influence of organizational design on project portfolio success, effectiveness and business efficiency for project-based organizations. International Journal of Project Management, 33(8), 1717-1729. doi:10.1016/j.ijproman.2015.08.004
 • Poręba, G. (2018). Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku. Pobrane z: https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-ogolnopolskiego-badania-wynagrodzen-w-2017-roku
 • Rakowska, A. (2018a). Samoocena potencjału kompetencyjnego przez kobiety i mężczyzn na przykładzie pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw - wyniki badań. Zarządzanie i Finanse, 16(1).
 • Rakowska, A. (2018b). Zadowolenie z pracy, wsparcie i możliwości rozwoju w opiniach kierowników kobiet i mężczyzn. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (130), 459-470. doi:10.29119/1641-3466.2018.130.39
 • Rogozińska-Pawełczyk, A. (2012). Wpływ płci na poziom satysfakcji z pracy nauczycieli łódzkich szkół podstawowych. EEIM, 2(24), 117-131. doi:10.5604/01.3001.0009.5846
 • Rosener, J.B. (2003). Przywództwo i paradoks płci. W: M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Samuel, O.M., & Mokoaleli, I. (2017). Analysis of gender and leadership role competencies, perceptions and stereotypes in an organisational context. South African Journal of Business Management, 48(2). doi:10.4102/sajbm.v48i2.28
 • Still, L.V. (2016). Becoming a Top Woman Manager. London: Routledge. doi:10.4324/9781315276939
 • Stoker, J.I., Van der Velde, M., & Lammers, J. (2012). Factors relating to managerial stereotypes: The role of gender of the employee and the manager and management gender ratio. Journal of Business and Psychology, 27(1), 31-42. doi:10.1007/s10869-011-9210-0
 • Sy, T., Cote, S., & Saavedra, R. (2005). The contagious leader: impact of the leader's mood on the mood of group members, group affective tone, and group processes. Journal of Applied Psychology, 90(2), 295-305. doi:10.1037/0021-9010.90.2.295
 • Terjesen, S. (2005). Senior women managers' transition to entrepreneurship: Leveraging embedded career capital. Career Development International, 10(3), 246-259. doi:10.1108/13620430510598355
 • Titkow, A. (2003). Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Warszawa: ISP.
 • Vinnicombe, S., & Bank, J. (2003). Women with Attitude: Lessons for Career Management. London: Routledge.
 • Warwas, I., & Rogozińska-Pawełczyk, A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Woolley, A.W., Chabris, C.F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T.W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. Science, 330(6004), 686-688. doi:10.1126/science.1193147
 • Zenger, J. (2018). The Confidence Gap In Men And Women: Why It Matters And How To Overcome It. Pobrane z: www.forbes.com/sites/jackzenger/2018/04/08/the-confidence-gap-in-men-and-women-why-it-matters-and-how-to-overcome-it
 • Zwiech, P. (2010). Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Studia i Prace WNEIZ, 20, 271-287.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.