PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 13 | nr 4 | 407--428
Tytuł artykułu

Macroeconomic Conditions of the Financial Efficiency of Food Industry Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Uwarunkowania makroekonomiczne efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań była efektywność finansowa dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, celem zaś było ustalenie siły i kierunku oddziaływania kluczowych czynników makroekonomicznych na poziom efektywności finansowej tych przedsiębiorstw. Materiały i metody: Wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego i wyniki badań własnych oraz literaturę problemu. Okres badawczy dotyczył lat 2005-2018. W badaniach wykorzystano dynamiczne modele panelowe. Wyniki: Wyniki analizy statystycznej wykazały między innymi, że zmienną objaśniającą odpowiedzialną za wzrost efektywności finansowej w przemyśle spożywczym była przede wszystkim dynamika spożycia w roku poprzedzającym, której wzrost o 1 p.p. wiązał się ceteris paribus ze wzrostem marży EBITDA przedsiębiorstw przemysłu spożywczego średnio o ponad 0,23 p.p. Wnioski: Główny wniosek dotyczył stwierdzenia, że negatywnie na efektywność finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oddziaływał wzrost stopy inflacji, pozytywnie zaś wzrost dynamiki PKB, spożycia i akumulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The subject of this research was the financial efficiency of large food industry enterprises in Poland, and its aim was to determine the strength and direction of the impact of key macroeconomic factors on the level of financial efficiency of those enterprises. Materials and methods: Data from the Central Statistical Office, the results of own research as well as literature on the problem were used. The research period covered the years 2005-2018. Dynamic panel models were applied in the study. Results: The results of the statistical analysis showed, inter alia, that the explanatory variable responsible for the increase in financial efficiency in the food industry was primarily the consumption dynamics in the preceding year. Its growth by 1 pp. ceteris paribus was related to an increase in the EBITDA margin of food industry enterprises by over 0.23 pp on average. Conclusions: The main conclusion concerned the statement that the rise in the inflation rate had a negative impact on the financial efficiency of food industry enterprises, while the increase in GDP, consumption and accumulation had a positive effect. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
407--428
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Barburski, J. (2017). Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 5(89), 11-30. https://doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-01
 • Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Bombińska, E. (2001). Ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą w polskim prawie dewizowym. Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 556, 55-65.
 • Dańska-Borsiak, B. (2009). Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych. Przegląd Statystyczny, 56(2), 25-41.
 • Dresler, Z. (2014). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 • Garbiec, R. (2013). Efektywność finansowa publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po reformie w 1999 roku. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Gikas, G, Hyż, A. (1993). Stopa procentowa a podaż kredytów i deficyt sektora publicznego. Bank i Kredyt, 2, 18-22.
 • Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(7), 73-87.
 • Grzenkowicz, N., Kowalczyk, J., Kusak, A., Podgórski, Z. (2017). Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ignatowski, M. (2015). Fundamentalne determinanty kursu dolara amerykańskiego (USD) wyrażonego w PLN, GBP, CHF i JPY. W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie (s. 101-122). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Iwaszczuk, N., Szydło, S. (2016). Ewolucja stóp procentowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 259, 154-165.
 • Jędruchniewicz, A. (2014). Stabilność cen - właściwy cel polityki monetarnej. Studia Ekonomiczne, 1(80), 108-125.
 • Juszczyk, S., Bąk, M. (2017). Makroekonomiczne uwarunkowania działalności eksportowej w Polsce w latach 2005-2016. Gospodarka Współczesna: Roczniki Naukowe UJK, 4, 69-78.
 • Juszczyk, S., Gołasa, P., Wysokiński, M. (2011). Redystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - przesłanki teoretyczne i rezultaty. Ekonomista, 5, 704-726.
 • Juszczyk, S., Jesionek, M. (2011). Kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 219-228.
 • Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność".
 • Kochaniak, K. (2010). Efektywność finansowa banków giełdowych. Warszawa: PWN.
 • Kołodko, G.W. (1993). Kwadratura pięciokąta - od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Warszawa: Poltext.
 • Kowalski, Z. (1992). Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1-3, 22-35.
 • Krugman, P., Obstfeld, M. (2017). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Warszawa: PWN.
 • Kruk, S. (2017). Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, W: W. Gos (red.), Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia (s. 217-225). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kulawik, J. (red.) (2010). Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kusz, D., Misiak, T. (2017). Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa I Agrobiznesu, 19(2), 145-150.
 • Liberda, B., Tokarski, T., Kaczorowski, P. (2002). Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje. Warszawa: Gospodarka Narodowa.
 • Lutkowski, K. (1995). Stabilizacja gospodarcza. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu (s. 942-950). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Maćkowiak, E. (2009). Ekonomiczna wartość dodana. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Matkowski, Z., Rapacki, R. (2005). The Economic Situation and the Progress of Market Reforms. W: D. Rosati (red.), New Europe. Report on Transformation (s. 75-148). Warszawa-Krynica: Instytut Wschodni.
 • Misala, J., Bukowski, S. (2002). Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji. Ekonomista, 5, 573-591.
 • Misala, J., Siek, E. (2007). Entwicklung des makroökonomischen Stabilizierungsprozess in Polen im Zeitraum 1995-2005 und dessen Hauptdeterminanten [Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 1995-2005 i jego główne uwarunkowania]. Osteuropa Wirtschaft 1, Berliner Wissenschafts-Verlag.
 • Misala, J. (2007). Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych. Radom: Politechnika Radomska.
 • Mroczek, K., Tokarski, T. (2014). Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIII (93), 245-25.
 • Nowak, A. (2011). Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), 130-139.
 • Olzacka, B., Pałczyńska-Gościniak, R. (1997). Analiza finansowa, przegląd piśmiennictwa. Rachunkowość, 3, 166-168.
 • Pietrzak, M. (2006). Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny. Warszawa: SGGW.
 • Rapacki, R. (2007). Structural reforms, New Europe. Report on Transformation, XVII Economic Forum, Krynica-Zdrój.
 • Siek, E. (2006). Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej (Pentagon for macroeconomic stabilisation). Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu.
 • Sławiński, A. (red.) (2011). Polityka pieniężna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Stępień, K. (2004). Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Szałucki, K. (red.) (2017). Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, 97(2), 152-164.
 • Tarasiński, L. (2014). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy Polski w latach 2004-2012. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 71 , 291-303.
 • Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce.
 • Welfe, A. (2001). Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski. Ekonomista, 2, 177-200.
 • Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Wierzejski, T., Gornowicz, M. (2008). Internacjonalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego. Przemysł Spożywczy, 12, 14-19.
 • Winiarski, B. (red.) (2006). Polityka gospodarcza. Warszawa: PWE.
 • Wiśniewski, H. (2015). Makroekonomiczne determinanty rynku akcji w krajach Unii Europejskiej, W: T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie (s. 63-73). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wnuczak, P. (2018). Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(91), 293-304. https://doi.org/10.18276/frfu.2018.91-24
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.