PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 30 | z. 2 | 45--53
Tytuł artykułu

Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z

Warianty tytułu
Consumer Ecological Behaviour and Attitudes towards Pro-Ecological Activities in Accommodation Facilities by Generation Z
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter empiryczny. Jest oparty na wynikach badań ankietowych. Głównym celem opracowania było ukazanie ekologicznych zachowań i wyborów konsumpcyjnych osób należących do pokolenia Z oraz ich stosunku do rozwiązań proekologicznych wdrażanych w ramach polityki ekologicznej przedsiębiorstw turystycznych świadczących usługi noclegowe. Autorzy artykułu próbowali również określić, czy wdrażane rozwiązania mogą zachęcić młodych ludzi do wyboru przyjaznych dla środowiska obiektów świadczących usługi noclegowe i tym samym być źródłem przewagi konkurencyjnej. Opis wyników badań własnych został poprzedzony przeglądem dotychczasowych studiów poświęconych analizowanym zagadnieniom oraz podstaw teoretycznych zrównoważonej konsumpcji. W tym celu wykorzystano metodę badań literaturowych. Analiza wyników pokazuje, że osoby zaliczane do pokolenie Z w większości starają się ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i stosować zasady ekologii w praktyce. Popierają zachowania proekologiczne, stąd na co dzień podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, ale przeważnie takie, które dostarczają im korzyści finansowych oraz zdrowotnych. Młodzi deklarują - choć w różnym stopniu - akceptację większości rozwiązań proekologicznych wprowadzanych w bazie noclegowej. Za swoje zaangażowanie w praktykę proekologiczną w obiektach turystycznych oczekują jednak profitów finansowych. Mimo to lepiej oceniają obiekty wdrażające proekologiczne rozwiązania i chętniej by się w nich zatrzymali. (abstrakt oryginalny)
EN
This is an empirical study that is based on the results of questionnaire research on ecological behaviour and consumer choices shown by generation Z and their attitudes towards pro-ecological practices implemented as part of ecological policies in accommodation businesses. At the same time, an attempt was made to find out whether the implemented ideas could encourage this generation to choose places offering practices friendly to the environment and thus be a source of competitive advantage of such locations. The description of the results was preceded by an overview of past research on the issue and theoretical background on sustainable consumption. An analysis of the results showed that Generation Z in most cases tried to limit their negative impact on the environment as well as trying to apply ecological guidelines in practice. Generation Z support pro-ecological behaviour on a daily basis, however, this is mainly true when it comes to behaviour bringing financial or health-related benefits. The young approve of most pro-ecological practices in the accommodation industry but they differ in preferences and in exchange for their support, they expect financial rewards. In conclusion, this generation rates more highly accommodation facilities implementing pro-ecological practices and this translates into a greater willingness to stay at such places. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
45--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Anderson, K., Sharp, B. (2010). Do growing brands win younger consumers? International Journal of Market Research, 52 (4), 433-441. DOI: https://doi.org/10.2501/S1470785309201387
 • Baker, M.A., Davis, E.A., Weaver, P.A. (2014). Eco-friendly attitudes, barriers to participation, and differences in behavior at green hotels. Cornell Hospitality Quarterly, 55 (1), 89-99. DOI: https://doi.org/10.1177/1938965513504483
 • Beccera, M., Santalo, J., Silva, R. (2013). Being belter vs. being different: Differentiation competition and pricing strategies in the Spanish hotel industry. Tourism Management, 34, 71-79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.03.014
 • Berezan, O., Millar, M., Raab, C. (2014). Sustainable hotel practices and guest satisfaction levels. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 15, 1-18. DOI: https://doi.org/10.1080/15256480.2014.872884
 • Bohdanowicz, P. (2006). Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries - survey results. International Journal of Hospitality Management, 25 (4), 662-668. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2005.06.006
 • Borkowska-Niszczota, M. (2011). Rozwiązania proekologiczne jako sposób podnoszenia konkurencyjności podmiotów świadczących usługi hotelarskie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 41-54.
 • Borkowska-Niszczota, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich. Economics and Management, 7 (1), 369-392. DOI: https://doi.org/10.12846/j.em.2015.01.23
 • Bruska, A. (2016). Zrównoważona konsumpcja. Istota, formy, nabywcy. Logistyka Odzysku, 4 (21), 27-31.
 • Buffa, F. (2015). Young tourists and sustainability. Profiles, attitudes, and implications for destination strategies. Sustainability, 7 (10), 14042-14062. DOI: https://doi.org/10.3390/su71014042
 • Burzyński, T., Abram, M. (eds) (2011). Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku. Cracow: Instytut Turystyki w Krakowie.
 • Chan, E.S.W., Hawkins, R. (2010). Attitude towards EMSs in an international hotel: An exploratory case study. International Journal of Hospitality Management, 29 (4), 641-651. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.12.002
 • Chen, M.F, Tung, P.J. (2014). Developing an extended Theory of Planned Behavior model to predict consumers' intention to visit green hotels. International Journal of Hospitality Management, 36, 221-230. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.09.006
 • D'Souza, C., Taghian, M. (2005). Green advertising effects on attitude and choice of advertising themes. Asian Pacific Journal of Marketing and Logistics, 17 (3), 51-66. DOI: https://doi.org/10.1108/13555850510672386
 • Desai, S.P., Lele, V. (2017). Correlating Internet, social networks and workplace - a case of generation Z students. Journal of Commerce & Management Thought, 8 (4), 802-815. DOI: https://doi.org/10.5958/0976-478.X.2017.00050.7
 • Edgell, D. (2006). Managing sustainable tourism. A legacy for the future. New York: Harworth Hospitality Press.
 • Ekogeneracja Z (2020). Retrieved from: https://noizz.pl/eko-generacja-z/xdjgl7t (20.01.2020).
 • Erdogan, N., Baris, E. (2007). Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey. Tourism Management, 28, 604-614. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.003
 • Evans, D. (2011). Thrifty, green or frugal: Reflections on sustainable consumption in a changing economic climate. Geoforum, 42 (5), 50-557. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.03.008
 • Gao, Y.L., Mattila, A.S. (2014). Improving consumer satisfaction in green hotels: The roles of perceived warmth, perceived competence, and CSR motive. International Journal of Hospitality Management, 42, 20-31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.06.00
 • Ge, H., Chen, S., Chen, Y. (2018). International alliance of green hotels to reach sustainable competitive advantage. Sustainability, 10 (2), 1-15. DOI: https://doi.org/10.3390/su10020573
 • Gil, M., Jimenez, J.B., Lorente, J.J. (2001). An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels. Omega, 29 (6), 457-471. DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-0483(01)00033-0
 • Haddouche, H., Salomone, Ch. (2018). Generation Z and the tourist experience: Tourist stories and use of social networks. Journal of Tourism Futures, 4 (1), 69-79, DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-12-2017-0059
 • Hamed, H.M. (2017). Marketing destinations to millennials: Examining the compatibility between the destination marketing organization website and the millennial tourist prospects. Journal of Tourism and Recreation, 3 (1), 1-20. DOI: http://dx.doi.org/10.12735/jotr.v3n1p01
 • Han, H., Hsu, L.-T., Lee, J.-S. (2009). Empirical investigation of the roles of attitudes toward green behaviors, overall image, gender, and age in hotel customers' eco-friendly decision-making process. International Journal of Hospitality Management, 28 (4), 519-528. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.02.004
 • Han, H., Hsu, L.-T.,J., Lee, J.-S., Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographic, and eco-friendly intentions. International Journal of Hospitality Management, 30 (2), 345-355. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.07.008
 • Han, H., Kim, W., Kiatkawsin, K. (2017). Emerging youth tourism: Fostering young travelers' conservation intentions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34 (7), 905-918. DOI: https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1261758
 • Han, X., Chan, K. (2013). Perception of green hotels among tourists in Hong Kong: An exploratory study. Services Marketing Quarterly, 34 (4), 339-352. DOI: https://doi.org/10.1080/15332969.2013.827069
 • Ip, C., Lee, H.A., Law, R. (2012). Profiling the users of travel websites for planning and online experience sharing. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36 (3), 418-426. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348010388663
 • Kang, K., Stein, L., Heo, C., Lee, S. (2012), Consumers' willingness to pay for green initiatives of the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 31 (2), 564-572. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.08.001
 • Kapera, I., Wszendybył-Skulska, E. (2017). Działania proekologiczne w ocenie gości hoteli. Turyzm/Tourism, 27 (2), 59-64. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.05
 • Kasim, A. (2004). BESR in the hotel sector: A look at tourists' propensity towards environment. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 5 (2), 61-83. DOI: https://doi.org/10.1300/J149v05n02_04
 • Kelly, J., Haider, W., Williams, P.W., Englund, K. (2007). Stated preferences of tourists for ecoefficient destination planning options. Tourism Management, 28 (2), 377-390. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.04.015
 • Kostakis, I., Sardianou, E. (2012). Which factors affect the willingness of tourists to pay for renewable energy? Renewable Energy, 38, 169-172. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.07.022
 • Kryk, B. (2011). Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 206-218.
 • Kwiatek, A., Skiba, M. (2017). Świadomość ekologiczna młodych ludzi, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 28 (2), 127-136. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.4.2.10
 • Lazanyi, K., Bilan, Y. (2017). Generation Z on the labour market - do they trust others within their workplace. Polish Journal of Management Studies, 16 (1), 78-93. DOI: https://doi.org/10.17512/pjms.2017.16.1.07
 • Lee, J., Hsu, L., Han, H., Kim, Y. (2010). Understanding how consumers view green hotels: How a hotel's green image can influence behavioral intentions. Journal of Sustainable Tourism, 18 (7), 901-914. DOI: https://doi.org/10.1080/09669581003777747
 • Liang, H. (2013). Research on the core competitive power elements evaluation system of green hotel. Journal of Economic Development, Environment and People, 2 (4), 38-47. DOI: https://doi.org/10.26458/jedep.v2i4.38
 • Lorek, S., Fuchs, D. (2013). Strong sustainable consumption governance - precondition for a degrowth path? Journal of Cleaner Production, 38, 36-43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.08.008
 • Lorek, S., Spangenberg, J.H. (2014). Sustainable consumption within a sustainable economy - beyond green growth and green economies. Journal of Cleaner Production, 63, 33-44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.045
 • Manaktola, K., Jauhari, V. (2007). Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging industry in India. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19 (5), 364-377. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110710757534
 • Millar, M., Baloglu, S. (2011). Travelers' most preferred green attributes for a hotel room. Cornell Hospitality Quarterly, 52 (3), 302-311. DOI: https://doi.org/10.1177/1938965511409031
 • Millar, M., Mayer, K., Baloglu, S., (2012). Importance of green hotel attributes to business and leisure travelers. Journal of Hospitality Marketing and Management, 21 (4), 395-413. DOI: https://doi.org/10.1080/19368623.2012.624294
 • Mousavi, S.A., Hoşkara, E., Woosnam, K.M. (2017). Developing a model for sustainable hotels in Northern Cyprus. Sustainability, 9 (11), 1-23. DOI: https://doi.org/10.3390/su9112101
 • Nemec Rudež, H., Vodeb, K. (2015). Students' use of social media during the travel process. Tourism and Hospitality Management, 21 (2), 179-190. DOI: https://doi.org/10.20867/thm.21.2.5
 • Nowacki, M., Awedyk, M., Kowalczyk-Anioł, J., Królikowska, K., Pstrocka-Rak, M., Rak, G. (2017). Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Vol. 473 (pp. 381-389). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.35
 • Opris, I., Cenusa, V.-E. (2017). Subject-spotting experimental method for gen Z. TEM Journal, 6 (4), 683-692. DOI: https://doi.org/10.18421/TEM64-06
 • Pawłowski, J. (2016). Eco-rating of hotels as a response to consumers' requirements. Research Papers of Wroclaw University of Economics, 437, 328-337. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.437.32
 • Prochorowicz, M. (2015). Activity of hotel facilities towards the environmental protection. Europa Regionum, 23, 211-222. DOI: https://doi.org/10.18276/er.2015.23-17
 • Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2020). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/ RES/70/1, 25 września 2015. Retrieved from: http://www.gov.pl/web/rpzwoj/agenda-2030 (20.01.2020)
 • Richards, G. (2016). The economic impact of youth travel. In: UNWTO, Global report on the power of youth travel. Vol. 13 (pp. 10-13). Madryt: AM Reports, UNWTO.
 • Robinot, E., Giannelloni, J.L. (2010). Do hotels' "green" attributes contribute to customer satisfaction? Journal of Services Marketing, 24 (2), 157-169. DOI: https://doi.org/10.1108/08876041011031127
 • da Rosa, F.S., Silva, L.C. (2017). Environmental sustainability in hotels, theoretical and methodological contribution. Brazilian Journal of Tourism Research, 11 (1), 39-60. DOI: https://doi.org/10.7784/rbtur.v11i1.1161
 • Ryan, V. (2002). Equity management, power sharing and sustainability issues of the 'new tourism'. Tourism Management, 23 (1), 17-26. DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00064-4
 • Ryszawska-Grzeszczak, B. (2007). Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności. Ekonomia i Środowisko, 1 (31), 150-164.
 • Sauthgate, D. (2017). The emergence of generation Z and its impact in advertising. Long-term implications for media planning and creative development. Journal of Advertising Research, 52 (2), 227-235. DOI: https://doi.org/10.2501/JAR-2017-028
 • Sidali, K., Huber, D., Schamel, G. (2017). Long-term sustainable development of tourism in South Tyrol: An analysis of tourists' perception. Sustainability, 9 (10/1791). DOI: https://doi.org/10.3390/su9101791
 • Tzschenke, N., Kirk, D., Lynch, P.A. (2004). Reasons for going green in serviced accommodation establishments. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16 (2), 116-124. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110410520007
 • UNWTO (2017). Sustainable development. Retrieved from: https://www.unwto.org/sustainable-development (20.01.2020).
 • Vallone, D., Smith, A., Kenney, T., Greenberg, M., Hair, E., Cantrell, J., Rath, J., Koval, R. (2016). Agents of social change: A model for targeting and engaging generation Z across platforms. How a nonprofit rebuilt an advertising campaign to curb smoking by teens and young adults. Journal of Advertising Research, 56 (4), 414-425. DOI: https://doi.org/10.2501/JAR-2016-046
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.