PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 152--163
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość społeczna - ujęcie procesowe

Autorzy
Warianty tytułu
Social Entrepreneurship - Process Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych problemów badawczych dotyczących przedsiębiorczości społecznej jest brak jej jednoznacznej definicji. Problem ten jest dostrzegalny także w Polsce, gdzie pojęcie to wyjaśniane jest w odniesieniu do koncepcji gospodarki społecznej i trzeciego sektora lub traktowane jest jako metafora działań innowacyjnych podejmowanych przez różne grupy i podmioty. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie znaczenia terminu "przedsiębiorczość społeczna" z wykorzystaniem podejścia procesowego. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy i syntezy literatury przedmiotu. W wyniku analizy stwierdzono, iż procesowe ujęcie przedsiębiorczości społecznej jest użyteczną perspektywą analityczną dla rozumienia sedna działalności łączącej cele społeczne z metodami rynkowymi, jak również poznania przebiegu procesu przedsiębiorczego na poziomie mikro. Jednocześnie sformułowano wniosek o konieczności popularyzacji w Polsce badań o charakterze empirycznym i teoretycznym z wykorzystaniem podejścia procesowego, zwłaszcza w kontekście braku prawnej definicji przedsiębiorstwa społecznego oraz wstępnych ustaleń w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic research problems concerning social entrepreneurship is the lack of a clear definition of social entrepreneurship. This problem is also noticeable in Poland, where this concept is explained in relation to the concept of social economy, the third sector or treated as a metaphor for innovative activities undertaken by various groups and entities. The aim of the article is to explain the meaning of the term "social entrepreneurship" using a process approach. The method of analysis and synthesis of the literature on the subject was used to achieve the goal. As a result of the analysis, it was found that the process approach to social entrepreneurship is a useful analytical perspective for understanding the core of the activity combining social objectives with market methods, as well as for learning about the course of the entrepreneurial process at the micro level. At the same time, there is a conclusion that it is necessary to popularise empirical and theoretical research in Poland with the use of a process approach, especially in the context of the lack of a legal definition of social enterprise and initial arrangements in this area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alter, K.S. (2007; 2019, 19 grudnia). Social Enterprise Typology. Pozyskano z: www.academia.edu/5249856/Social_Enterprise_Typology_Updated_November_27_2007_Kim_Alter_Virtue_Ventures_LLC
 • Austin, J., Stevenson, H., Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?. Entrepreneurship Theory & Practice, 30(1), 1-22. doi: 10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x
 • Corner, P.D., Ho, M. (2010). How opportunities develop in social entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(4), 635-659.
 • Chell, E. (2007). Social Enterprise and Entrepreneurship: Towards a Convergent Theory of the Entrepreneurial Process. International Small Business Journal, 25(1), 5-26. doi: 10.1177/0266242607071779
 • Granados, M.L., Hlupic, V., Coakes, E., Mohamed, S. (2011). Social enterprise and social entrepreneurship research and theory: A bibliometric analysis from 1991 to 2010. Social Enterprise Journal, 7(3), 198-218. doi: 10.1108/17508611111182368
 • Gras, D., Moss, T.W., Lumpkin, G.T. (2014). The use of secondary data in social entrepreneurship research: Assessing the field and identifying future opportunities. Social Entrepreneurship and Research Methods. Research Methodology in Strategy and Management, 9, 49-75.
 • Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Guclu, A., Dees J.G., Anderson, B.B. (2002). The Process of social entrepreneurship: creating opportunities worthy of serious pursuit, The Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. Pozyskano z: https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-content/uploads/sites/7/2015/02/Article_Dees_TheProcessOfSocialEntrepreneurshipCreatingOppWorthyOfSeriousPursuit_2002.pdf
 • Hausner, J., Laurisz, N., Mazur S. (2007). Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja. W: J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 9-20.
 • Hockerts, K. (2010). Źródła możliwości powstania i działania przedsiębiorstw komercyjnych o celach społecznych. W: J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Przedsiębiorczość społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 158-170.
 • Holmquist, C. (2003). Is the medium really the message? Moving perspective from the entrepreneurial actor to the entrepreneurial action. W: C. Steyaert, D. Hjorth (eds). New Movements in Entrepreneurship. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 73-85.
 • Hota, P.K., Subramanian, B., Narayanamurthy, G. (2019). Mapping the Intellectual Structure of Social Entrepreneurship Research: A Citation/Co-citation Analysis. Journal of Business Ethics, 166(1), 89-114. doi: 10.1007/s10551-019-04129-4
 • Kickul, J., Lyons, T.S. (2012). Understanding Social Entrepreneurship: The Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World. New York, London: Routledge.
 • Komisja Europejska. (2014). A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. A report submitted by ICF Consulting Services. Brussels: European Commission Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion.
 • Kopaliński, W. (1985). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Kraus, S., Filser, M., O'Dwyer, M., Shaw, E. (2014). Social Entrepreneurship: An exploratory citation analysis. Review of Managerial Science, 8(2), 275-292. doi: 10.1007/s11846-013-0104-6
 • Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lumpkin, G.T., Moss, T.W., Gras D.M., Kato S., Amezcua, A.S. (2013). Entrepreneurial processes in social contexts: how are they different, if at all?. Small Business Economics, 40(3), 761-783. doi: 10.1007/s11187-011-9399-3
 • Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Mair, J., Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36-44. doi: 10.1016/j.jwb.2005.09.002
 • Mair, J., Martí, I. (2004). Social Entrepreneurship: What are we talking about? A framework for future research. Working Paper, 546. IESE Business School, University of Navarra.
 • Martinez, M.A., Yang, T., Aldrich, H.E. (2011). Entrepreneurship as an Evolutionary Process: Research Progress and Challenges. Entrepreneurship Research Journal, 1(1), 1-26. doi: 10.2202/2157-5665.1009
 • Moroz, P.W., Hindle, K. (2012). Entrepreneurship as a Process: Toward Harmonizing Multiple Perspectives. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 781-818. doi: 10.1111/j.1540-6520.2011.00452.x
 • Nicholls, A. (2013). Legitymizacja przedsiębiorczości społecznej: izomorfizm refleksyjny w stadium preparadygmatu. Ekonomia Społeczna, 1, 101-117.
 • Nicholls, A. (2006). Social entrepreneurship. New model of sustainable social change. Oxford: Oxford University Pres.
 • Nowak, S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • OECD, Komisja Europejska. (2015). A Policy Brief on Social Impact Measurement for Social Enterprises. Policies for Social Entrepreneurship. Paris, Luxemburg. Pozyskano z: www.oecd.org/social/PB-SIM-Web_FINAL.pdf
 • OECD, Komisja Europejska. (2013). Policy brief on Social Entrepreneurship. Entrepreneurial Activities in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pozyskano z: https://www.oecd.org/cfe/leed/Social entrepreneurship policy brief EN_FINAL.pdf
 • Pacut, A. (2019). Przedsiębiorczość społeczna a szkoły wyższe - formy, obszary i wyzwania kooperacji. W: M. Banaś, F. Czech, M. Kołaczek (red.), Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 71-102.
 • Pacut, A. (2015). Rozwój przedsiębiorczości społecznej - istota i kierunki analizy. Ekonomia Społeczna, 1, 7-20. doi: 10.15678/ES.2015.1.01
 • Perrini, F. (2006). Social entrepreneurship domain: setting boundaries. W: F. Perrini (red.), The New Social Entrepreneurship. What Awaits Social Entrepreneurial Ventures?. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1-25.
 • Perrini, F., Vurro, C. (2010). Przedsiębiorczość społeczna: innowacyjność i zmiana społeczna w teorii i praktyce. W: J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (eds.), Przedsiębiorczość społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 70-102.
 • Perrini, F., Vurro, C. (2006). Social Entrepreneurship: Innovation and social change across theory and practice. W: J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Social Entrepreneurship, Palgrave Macmillan Ltd., 57-85.
 • Perrini, F., Vurro, C., Costanzo, L. (2010). A process-based view of social entrepreneurship: From opportunity identification to scaling-up social change in the case of San Patrignano. Entrepreneurship &Regional Development, 22(6), 515-534.
 • Płonka, M. (2008). Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 2(3), 26-34.
 • Portales, L. (2019). Social Innovation and Social Entrepreneurship. Fundamentals, Concepts, and Tools. Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-13456-3
 • Roberts, D., Woods, C. (2005). Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship. University of Auckland Business Review, 7(1), 45-51.
 • Romani-Dias, M., Iizuka, E., Larroudé, E., Barbosa, A. (2018). Mapping of Academic Production on Social Enterprises: An international analysis for the growth of this field. International Review of Social Research, 8(2), 156-171. doi: 10.2478/irsr-2018-0017
 • Sarma, S.K. (2020). Investigating Failed Social Entrepreneurship: A 'Process Research' Perspective. W: S. Majumdar, E. Reji (eds.), Methodological Issues in Social Entrepreneurship Knowledge and Practice. Springer Proceedings in Business and Economics. Singapore: Springer.
 • Sekliuckiene, J., Kisielius, E. (2015). Development of social entrepreneurship initiatives: a theoretical Framework, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 1015-1019.
 • Sullivan Mort, G., Weerawardena, J., Carnegie, K. (2003). Social entrepreneurship: towards conceptualisation. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8(1), 76-88. doi: 10.1002/nvsm.202
 • Spiess-Knafl, W., Jansen, S. (2014). Social Enterprises and the Financing of Different Scaling Strategies. W: L. Pate, C. Wankel (eds.), Emerging Research. Directions in Social Entrepreneurship. Advances in Business Ethics Research, 5. Dordrecht: Springer, 67-83.
 • Steyaert, C. (2007). 'Entrepreneuring' as a conceptual attractor? A review of process theories in 20 years of entrepreneurship studies. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 19(6), 453-477. doi: 10.1080/08985620701671759
 • Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tanabe, Y. (2020). The Five Stages of Social Entrepreneurship. What is a broadly applicable framework?. Pozyskano z: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2020031902542649122430
 • Targalski, J. (2006). Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe, 730, 5-10.
 • Teo, A. C.-Y., Tan, W.-B. (2013). Developing a Model of Social Entrepreneurship: A Grounded Study Approach. EMES-SOCENT Conference Selected Papers, no. LG13-36, 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise, Liege. Pozyskano z: https://emes.net/content/uploads/publications/teo___tan_ecsp-lg13-36.pdf
 • Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M. (2001). The focus of entrepreneurial research: contextual and process issues. Entrepreneurship theory and practice, 25(4), 57-80. doi: 10.1177/104225870102500405
 • Urbano, D., Ferri, E., Peris-Ortiz, M., Aparicio, S. (2017). Social entrepreneurship and institutional factors: A literature review. W: M. Peris-Ortiz, F. Teulon, D. Bonet-Fernandez (eds.), Social Entrepreneurship in Non-Profit and Profit Sectors. Theoretical and Empirical Perspectives. International Studies in Entrepreneurship, 36, Springer, 9-30.
 • Wei-Skillern, J., Austin, J.E., Leonard, H., Stevenson, H. (2007). Entrepreneurship in the Social Sector. London, California: Sage Publications Inc.
 • Zachary, R.K., Mishra, C. (2011). The Future of Entrepreneurship Research: Calling All Researchers. Entrepreneurship Research Journal, 1(1), 1-13. doi: 10.2202/2157-5665.1016
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608375

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.