PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 30 | z. 2 | 75--85
Tytuł artykułu

Kształcenie akademickie a poziom kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja

Warianty tytułu
University Education and Levels of Social Competence in Tourism and Recreation Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kompetencje społeczne to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania jednostki w otaczającym świecie. Są one na tyle ważne, iż stały się - obok wiedzy i umiejętności - jednym z efektów kształcenia akademickiego. Poziom tych kompetencji uzależniony jest od uwarunkowań wewnętrznych jednostki, ale także od czynników środowiskowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących osiągniętego poziomu kompetencji społecznych studentów w trakcie edukacji akademickiej na kierunku turystyka i rekreacja. Aby zdiagnozować założony cel, wykorzystano ilościowe i jakościowe metody badań. Na ich podstawie ustalono, iż poziom kompetencji społecznych studentów biorących udział w badaniu jest przeciętny, pomimo że nauczyciele akademiccy deklarują realizację efektów kształcenia w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Social competences are one of the most important areas of an individual's functioning in the surrounding environment. They are so important that, apart from knowledge and skills, they have become one of higher education's outcomes. The level of social competence depends not only on the internal qualities of an individual but also on environmental factors. This article aims to present the findings of research concerning the level of social competences attained by students of tourism and recreation throughout their higher education and comprises quantitative and qualitative research methods. The results indicate that students show only average levels of social competence even though their academic teachers declare that education outcomes have been accomplished in this field. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
75--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak, B. (2014). Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Diagnoza turystycznego rynku pracy. Folia Turistica, 32, 117-144.
 • Alejziak, B. (2018a). Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej. Zeszyty Naukowe MWSE, 1 (37), 115-134. DOI: https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.115134
 • Alejziak, B. (2018b). Międzynarodowa turystyka edukacyjna młodzieży studenckiej a motywy wyjazdu. Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.
 • Alejziak, B. (2019). Działalność autokreacyjna młodzieży studenckiej a edukacja nieformalna podczas międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych. Szkoła. Zawód. Praca, 17, 182-200, DOI: https://doi.org/10.34767/SZP.2019.01.13
 • Argyle, M. (1998). Zdolności społeczne. W: S. Moccovici (red.), Psychologia społeczna w relacji ja-inni (s. 77-104). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bandach, M. (2013). Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych. Economics and Management, 4, 82-97. DOI: http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2013.04.06
 • Bereźnicki, F. (2011). Szkolnictwo wyższe w procesie przemian. Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, 2 (25), 7-12.
 • Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67-107.
 • Burzyński, T. (red) (2019). Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki. Kraków: Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyka, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.
 • Busby, G. (2003). Tourism degree internships: A longitudinal study. Journal of Vocational Education and Training, 55 (3), 319-334. DOI: https://doi.org/10.1080/13636820300200232
 • Chan, J.K.L. (2011). Enhancing the employability of and level of soft skills within tourism and hospitality graduates in Malaysia: The issues and challenges. Journal of Tourism, 12 (1), 1-16.
 • Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S., Kraśniewski, A. (2015). Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrane z: http://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/Raport-referencyjny_aktualizacja.pdf (15.03.2020).
 • Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S., Kraśniewski, A., Chmielecka, E. (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrane z: http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji.pdf (20.03.2020).
 • Chmielecka, E. (2010). Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia" Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3.
 • Cohen J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences second edition. Mahwah-Nowy Jork: Lawrence Erlbaum.
 • Cohen, J., Cohen, P., West, S.G., Aiken, L.S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Wyd. 3. Mahwah-Nowy Jork: Lawrence Erlbaum.
 • Cvikl, H., Artic, N. (2013). Can mentors of Erasmus students mobility influence the development of future tourism? Tourims and Hospitality Management, 19 (1), 83-95.
 • Czarnik, S., Górniak, J., Jelonek, M., Kasparek, K., Kocór, M., Lisek, K., Prokopowicz, P., Strzebońska, A., Szczucka, A., Worek, B. (2019). Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017-2018. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Dhiman, M.Ch. (2012). Employers perception and tourism management employability skills. Anatolia - An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23 (3), 359-372. DOI: https://doi.org/10.1080/13032917.2012.711249
 • Dolga, L., Filipescu, H., Popescu-Mitroi, M.M., Mazilescu, C.A. (2015). Erasmus mobility impact on professional training and personal development of students beneficiaries. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 191, 1006-1013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.235
 • Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) (2009). Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. DOI: https://doi.org/10.2766/25471
 • Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
 • Greenspan, S. (1981). Defining childhood social competence: A proposed working model. W: B.K. Keogh (red.), Advances in special education. T. 3 (s. 1-39). Greenwich: JAI Press.
 • Jacob, M., Kühhirt, M., Rodrigues, M. (2019). Labour market returns to graduates. International European Sociological Review, 35 (4), 491-505. DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcz022
 • Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia "kompetencja społeczna" - ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.
 • Kim, H.B., Park, E.J. (2013). The role of social experience in undergraduates' career perceptions through internships. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 12 (1), 70-78. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2012.11.00
 • Klimkiewicz, K. (2015). Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 225, 93-101.
 • Kraśniewski, A. (2009). Proces Boloński. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Krawczyk-Bryłka B. (2014). Kompetencje międzykulturowe a udział w programie Erasmus. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka, 1, 17-27.
 • Maertz, C.P., Stoeberl, P.A., Marks, J. (2014). Building successful internships: Lessons from the research for interns, schools, and employers. Career Development International, 19, 123-142. DOI: https://doi.org/10.1108/CDI-03-2013-0025
 • Maher, A. (2004). Learning outcomes in higher education: Implications for curriculum design and student learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 3 (2), 46-54. DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.32.78
 • Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Miles, J., Shevlin, M. (2001). Applying regression and correlation: A guide for students and researchers. London: SAGE Publications Ltd.
 • Milne, A., Cowie, J. (2013). Promoting culturally competence care: The Erasmus exchange programme. Nursing Standard, 27 (30), 42-46. DOI: https://doi.org/10.7748/ns2013.03.27.30.42.e7215
 • Muralidhar, S., Nguyen, L.S., Frauendorfer, D., Odobez, J.M., Schmid Mast, M., Gatica-Perez, D. (2016). Training on the job: Behavioral analysis of job interviews in hospitality. W: Y.I. Nakano, E. André, T. Nishida (red.), Proceedings of the 18th AMC international conference on multimodal interaction (s. 84-91). Nowy Jork: Association for Computing Machinery. DOI: https://doi.org/10.1145/2993148.2993191
 • Narayanan, V.K., Olk, P.M., Fukami, C.V. (2010). Determinants of internship effectiveness: An exploratory model. Academy of Management Learning & Education, 9 (1), 61-80. DOI: https://doi.org/10.5465/AMLE.2010.48661191
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Nowakowska, H., Pietkiewicz, I. (2016). Narzędzia procesu bolońskiego w opiniach studentów pomorskich uczelni. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik, 1 (21), 55-74.
 • Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia - profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i rekreacja 2013/2014, zatwierdzone uchwałą Senatu W2013R, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2020). Pobrane z: http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studia/tir/efekty_ksztalcenia/kierunkowe_efekty_ksztalcenia_I_stopnia_2013_2014.pdf (30.01.2020).
 • Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia - profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i rekreacja 2013/2014, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Kraków (2020). Pobrane z: http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studia/tir/efekty_ksztalcenia/kierunkowe_efekty_ksztalcenia_II_stopnia_2013_2014.pdf (30.01.2020).
 • Pacana, A., Woźny, A., Sobczyńska, A. (2016). Koncepcja oceny jakości programów kształcenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 22, 264-273. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.2.23
 • Petzold, K., Moog, P. (2018). What shapes the intention to study abroad? An experimental approach. Higher Education, 75 (1), 35-54. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-017-0119-z
 • Piróg, D. (2016). Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa. Studia Ekonomiczne, 292, 144-157.
 • Plany studiów AWF Kraków (2013-2018). Pobrane z: https://wtir.awf.krakow.pl/studia/plany-studiow (30.01.2020).
 • Poczmańska, A., Stęchły, W. (2018), Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej. Katalog przykładów. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Praktyka zawodowa (2020). Pobrane z: http://oswiataiprawo.pl/porady/praktyka-zawodowa/ (23.05.2020).
 • Rocki, M. (2018). Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (51), 219-239. DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Dz.U. 2010, nr 244, poz. 1626.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dz.U. 2012, poz. 184.
 • Różycki, P. (1998). Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku turystyka. Folia Turistica, 8, 39-47.
 • Rydzewska-Włodarczyk, M. (2017). Polska Rama Kwalifikacji jako element zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae. Stetinensis. Oeconomica, 335 (87/2), 245-260. DOI: https://doi.org/10.21005/oe.2017.87.2.23
 • Sławiński, S. (2016). Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Sławiński, S. (red.) (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika. Warszawa: IBE. Pobrane z: http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-Rama-Kwalifikacji-Poradnik-uyytkownika-2017.pdf (30.01.2020).
 • Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (2002). Interpersonal skills. W: M.L. Knapp, J.A. Daly (red.), Handbook of interpersonal communication (s. 564-611). Thousand Oaks: Sage.
 • Templeton, W., Updyke, K., Bennett, R.B. (2012). Internships and the assessment of student learning. Business Education & Accreditation, 4, 27-38.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • Ward, C., Yates, D. (2013). Extracurricular activities: The impact on business students' personal growth and employability. Business Education Innovation Journal, 5, 1-7.
 • Wasielewski, M. (2014). Kształcenie i wychowanie w szkole wyższej - pomiędzy tradycją a współczesnością. W: A. Łacina-Łanowski, J. Stanek (red.), Edukacja - wychowanie - oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) (s. 9-36). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Wierzejska, J. (2016). Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych. Studia Edukacyjne, 39, 155-168. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2016.38.10
 • Yurur, S., Koc, E., Taskin, C., Boz, H. (2018). Factors influencing intercultural sensitivity of hospitality employees. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-19. DOI: https://doi.org/10.1080/15256480.2018.1547236
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 111/01), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 6.05.2008, C 111/1. Pobrane z: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_pl.pdf (5.03.2020).
 • Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. 2012, poz. 204.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.