PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 214--224
Tytuł artykułu

Inicjatywy przedsiębiorcze na rzecz edukacji z perspektywy działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Entrepreneurial Initiatives for Education Based on the Example of the Activities of the Educational Farm Network
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka artykułu dotyczy dylematów rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie aktywności człowieka wspieranej inicjatywami jednostek samorządu terytorialnego i państwa. Artykuł koncentruje się na aktywności przedsiębiorczej podejmowanej na rzecz edukacji przez podmioty niezwiązane z oświatą. Pierwsza część tekstu prezentuje działalność Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE) finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na podstawie analizy literaturowej materiałów źródłowych zaprezentowano etapy wyłonienia się inicjatywy OSZE (marka zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP w 2014 r.). W drugiej części tekstu zwrócono uwagę na dylematy wspierania inicjatyw w zakresie usług edukacyjnych z perspektywy pedagoga-eksperta szkoleniowego współpracującego z OSZE. Dokonano analizy treści oferty edukacyjnej 278 zagród funkcjonujących aktualnie w Polsce w kontekście założeń podstawy programowej ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w 2017 r. Wyniki analiz ukazują potencjał obszarów wiejskich jako alternatywnego miejsca edukacji w środowisku "małej ojczyzny", a zarazem gotowość mieszkańców wsi do innowacji przedsiębiorczych w zakresie usług społecznych. W podsumowaniu artykułu podjęto refleksję nad koniecznością dalszych badań związanych ze wsparciem merytorycznym właścicieli zagród edukacyjnych w podnoszeniu jakości oferowanych przez nich usług edukacyjnych dla potencjalnych adresatów oferty, którymi są dzieci i młodzież. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses upon the dilemmas of entrepreneurship development in the aspect of human activity supported by initiatives of local government units and the state. The aim of the article is to draw attention to entrepreneurial activity undertaken for education by entities not related to education. The first part of the text presents the activities of the Educational Farm Network (EFN). Based on the analysis of the content of the source materials, the stages of the emergence of the EFN initiative (brand registered in the Patent Office of the Republic of Poland in 2014) were presented. The second part of the text highlights the dilemmas of supporting initiatives in the field of educational services from the perspective of an educator-training expert cooperating with EFN. The content of the educational offer of 279 units of educational farm was analysed in the context of the MEN 2017 - the curriculum program base. The results of the analysis show the potential of rural areas as an alternative place of education in the "small homeland" environment and at the same time the readiness of rural inhabitants to undertake entrepreneurial innovations in the field of social services. In the summary of the article a reflection was made on the need for further research related to providing the substantive support to the owners of educational farms in the scope of improving the quality of educational services offered to children and the youth who are potential recipients of the offer. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 12, 256-273.
 • Bogusz, M., Kania, J. (2016). Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości. W: A. Jęczmyk, M. Maćkowiak, J. Uglis (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra, 116-123.
 • Bogusz, M., Kmita-Dziasek E. (2015). Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 163, 155-166.
 • Bogusz, M., Wojcieszak, M. (2018). Zagrody edukacyjne jako przykład markowego produktu turystyki wiejskiej. Intercathedra, 4(37), 329-334.
 • Bomba, J., Grojec, M. (2016). Rola Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz jego oddziałów w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, 5-27. doi: 10.15576/PDGR/2016.2.5
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie. (2015). Regulamin Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Pozyskano z: https://www.zagrodaedukacyjna.pl/dokumenty_2015/regulamin_zagroda%20edukacyjna_siec_2015.pdf
 • Czapiewska, G. (2018). Innowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza - przykład zagród edukacyjnych. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31, 39-58. doi: 10.18778/1508-1117.31.03
 • Czarnecka, B.M. (2007). Przygotowanie rolników do prowadzenia edukacji dzieci w ramach działalności agroturystycznej. W: J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary. Poznań: Wydawnictwo AR, 144-154.
 • Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym (2019; 5 listopada). Pozyskano z: http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/
 • Gabińska, C.G. (2012). Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 8, 259-277.
 • Kmita-Dziasek, E. (2011). Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne - idee i dobre przykłady. Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
 • Kmita-Dziasek, E., Bogusz, M. (2017). Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. W: J. Wojciechowska (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie: Kraków-Łódź, 115-133.
 • Madalińska-Michalak, J. (2013). Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Maj, A. (2013). Analiza treści. W: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla studenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 127-147.
 • Mitura, T., Buczek-Kowalik, M. (2016). Zagroda edukacyjna jako nowy produkt turystyczny (przykład województwa podkarpackiego). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 71(2), 117-128. doi: 10.17951/b.2016.71.2.117
 • Muszyński, M. (2014). Edukacja i uczenie się - wokół pojęć. Rocznik Andragogiczny, 21, 77-88. doi:10.12775/RA.2014.004
 • Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 12, 405-415.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 2017, poz. 356.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U. z 2018, poz. 1055.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU. Dz.U. 2017, poz. 2453.
 • Sajdera, J. (2015). Edukacja w zagrodach edukacyjnych w kontekście dokumentów programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
 • Sammel, A. (2017). Zagrody edukacyjne jako miejsce kształcenia osób dorosłych. Turystyka i Rozwój Regionalny, 7, 81-90.
 • Sammel, A., Jęczmyk, A. (2012). Usługi edukacyjne w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w sieci "Zagroda Edukacyjna". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 722(95), 389-399.
 • Sikorska-Wolak, I., Zawadka, J. (2016). Edukacyjne funkcje gospodarstw rolnych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 9(2), 98-112.
 • Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K., Zawadka, J. (2018). Edukacja w turystyce wiejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Skórska, A. (2016). Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce - zmiany wewnątrzsektorowe. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 7-20.
 • Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 11, 24-36.
 • Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-31.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2019). Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 7-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.