PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 261--273
Tytuł artykułu

Projekty turystyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w województwie małopolskim

Warianty tytułu
Tourism Projects Co-Financed by the European Union in the Małopolskie Voivodeship (Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka stanowi jeden z kluczowych sektorów europejskiej gospodarki, a inicjatywy turystyczne finansowane przez Unię Europejską (UE) promują przedsiębiorczość i rozwój regionów. Autorka niniejszego artykułu podkreśla, że edukacja w tej dziedzinie jest bardzo ważna, ponieważ może kreować postawy przedsiębiorcze i podnosić jakość kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych i kompetencji instytucji Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki oraz funduszów europejskich finansujących projekty turystyczne, a także analiza projektów turystycznych finansowanych ze środków unijnych w województwie małopolskim na tle Polski. Artykuł jest podzielony na trzy części. Zakres czasowy badań obejmuje okres programowania 2007-2013. W świetle przeprowadzonych rozważań można zauważyć, że sektor turystyczny od dawna nie jest priorytetowy w polityce UE i wciąż brakuje instrumentów finansowych całkowicie zorientowanych na projekty turystyczne. W omawianym czasie w województwie małopolskim najważniejszą rolę odgrywały projekty z kategorii rozwoju biznesu, nauki i edukacji oraz pracy i integracji społecznej. Projekty turystyczne miały znacznie mniejsze znaczenie w ogólnej liczbie projektów wspieranych z unijnych funduszy. Ważny jest jednak fakt, że wiele projektów turystycznych miało charakter międzynarodowy i wspierało regionalną przedsiębiorczość. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is one of the basic sectors of the European economy. Tourism initiatives funded by the European Union promote entrepreneurship and development of regions. The author emphasizes the role of education in this field as it can create entrepreneurial attitudes and improve the quality of human capital. The aim of the article was to present the legal basis and competences of EU institutions in the field of tourism and the European funds financing tourism projects. The author presents tourism projects financed from the EU funds in Małopolskie Voivodeship in relation to Poland. Therefore, the article is divided into three parts. The study refers to the programming period of 2007-2013. In the light of the conducted considerations, we can see that tourism sector has not been a preferential one for a long time in the EU policy. There is still a lack of financial instruments entirely oriented on tourism projects. The most important role in the Małopolskie Voivodeship played projects in the category of business development, science and education, as well as work and social integration. Tourism projects played a smaller role in the total number of projects supported by EU funds. However, it is important that many tourism projects are international and support regional entrepreneurship. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Binda, A. (2016; 2019, 5 listopada). Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. 12. Raport roczny Fundusze Europejskie w Małopolsce. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Pozyskano z: www.obserwatorium.malopolska.pl
 • Brambert, P., Kiniorska, I. (2019). Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności regionu świętokrzyskiego. Przykład klastra Grono Targowe Kielce. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 15(2), 227-247.
 • Bojar, E. (2006). Doświadczenia wybranych regionów słabo rozwiniętych w wykorzystaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i funduszy unijnych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 10, 267-284.
 • Coito, E., Klaus, B., Blazer, W. (2020). Turystyka. Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2019. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.4.12.pdf
 • Čuka, P., Dorocki, S., Rachwał, T. (2015). Development of tourism infrastructure in the regions of Central and Eastern Europe. Conference: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 25, 402-417.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Zarys działalności sportowo-turystycznej w Krynicy-Zdroju po roku 1918 i jej wpływ na kształtowanie się uzdrowiskowego klastra turystycznego W: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 280-288.
 • Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska "Wierchomla" - lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 3,81-87.
 • Dzielmy się doświadczeniami. Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 w Małopolsce. (2016; 2019, 5 listopada). Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej. Kraków. Pozyskano z: https://www.malopolska.pl/publikacje/rozwoj-regionalny/dzielmy-sie-doswiadczeniami-europejska-wspolpraca-terytorialna-2007-2013-w-malopolsce
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 355/10, 20.10.2017. Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nowych wyzwań i koncepcji w zakresie promowania turystyki w Europie (2014/2241(INI). Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0391&from=SL
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 355/71, 20.10.2017. Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nowych wyzwań i koncepcji w zakresie promowania turystyki w Europie (2014/2241(INI)). Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0391&from=SL
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 355/74, 20.10.2017. Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nowych wyzwań i koncepcji w zakresie promowania turystyki w Europie (2014/2241(INI)). Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:355:FULL&from=IT
 • Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki w latach 2007-2013. (2019, 5 listopada). Pozyskano z: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Turystyka.pdf
 • Gorzelak, G. (2014). Polityka spójności a rozwój - pierwsze oceny. W: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, 317-334.
 • Jaki, A., Rojek, T. (2018). Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce. Studia i Prace WNEIZ US, 52(2), 53-70.
 • Jaroszewska-Brudnicka, R. (2013). Fundusze unijne wsparciem dla rozwoju funkcji turystycznej w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(22), 93-109.
 • Meyer, B., Gardzińska, A., Sawińska, A. (2013). Znaczenie środków unijnych dla wspierania zrównoważonego rozwoju turystyki w wybranych gminach uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(22), 155-173.
 • Panasiuk, A. (red.). (2014). Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej. Warszawa: Difin.
 • Portal Mapa Dotacji. (2019, 5 listopada). Pozyskano z: https://mapadotacji.gov.pl/
 • Program rozwoju turystyki do 2020 roku. (2019, 5 listopada). Pozyskano z: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599,Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html
 • Przewodnik po funduszach UE dla sektora turystycznego 2014-2020. (2016; 2019, 5 listopada). Pozyskano z: https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/eu-funding
 • Ren, S. (2013). Bariery w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na pograniczu polsko-niemieckim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(22), 111-128.
 • Rettinger, R. (2010). Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 6, 450-461.
 • Siwa, I. (2006). Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej w regionie: aspekt zarządzania. Warszawa: Promotor.
 • Sysiak, Z. (2013). Środki unijne szansą dla rozwoju turystyki obszarów wiejskich województwa lubuskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(22), 205-220.
 • Zawistowska, H., Raciniewska, E., Macierzyńska, E. (2009). Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki. Pozyskano z: http://www.partnerstwo-zrot.pl/images/pliki/dokumenty_prawne/P5.pdf
 • Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 11, 8-23.
 • Zontek, Z. (2013). Finansowanie innowacji w turystyce ze środków unijnych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(22), 239-254.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.