PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 4 | 62--73
Tytuł artykułu

Economic Efficiency of Weed Control Methods in Winter Wheat Cultivation on Large-Scale Farms

Warianty tytułu
Ekonomiczna efektywność metod zwalczania chwastów w uprawie pszenicy ozimej w obszarowo dużych gospodarstwach rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnym rolnictwie w gospodarstwach wielkoobszarowych stosujących monokulturę, uprawę uproszczoną oraz intensywną ochronę chemiczną, przyczyną strat ekologicznych i ekonomicznych jest zjawisko odporności chwastów na herbicydy. Coraz częściej podejmuje się próby odpowiedzi na pytanie, jaka jest opłacalność ograniczania zabiegów agrotechnicznych oraz intensyfikowania chemicznych sposobów zwalczania chwastów przy nasilaniu się problemu ich odporności na herbicydy w uprawie pszenicy ozimej, która dominuje w strukturze zasiewów zbóż w Polsce. Celem głównym badań była ocena kosztów zwalczania chwastów w uprawie pszenicy ozimej w dużych obszarowo gospodarstwach rolnych, w których nie występował problem odporności na chwasty oraz w gospodarstwach rolnych, w których zidentyfikowano odporne biotypy. Badania prowadzono na podstawie badań ankietowych wśród właścicieli gospodarstw rolnych uprawiających pszenicę ozimą w 2019 roku. Zebrane dane opracowano z wykorzystaniem podstawowych metod statystyki opisowej oraz analizy ekonomicznej. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw rolnych częściej stosowana jest uprawa uproszczona i monokultura, a rzadziej uprawa tradycyjna i płodozmian. Jednocześnie powszechnie stosowane są chemiczne metody ochrony przed chwastami, a rzadziej stosowane metody mechaniczne. Ekonomiczne wskaźniki efektywności ochrony uprawy pszenicy ozimej przed chwastami wskazują na spadek tej efektywności wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw rolnych. Związane jest to z tym, że im większe gospodarstwa rolne, tym częściej badania laboratoryjne potwierdzały występowanie biotypów chwastów odpornych, a rolnicy częściej przypuszczali, że taki problem w ich gospodarstwach rolnych występuje.(abstrakt oryginalny)
EN
In modern agriculture, on large-scale farms using monoculture, reduced tillage and intense chemical protection, the phenomenon of herbicide resistance in weeds is the cause of ecological and economic losses. More and more attempts are made to answer the question about the profitability of reducing agrotechnical treatments and intensifying chemical methods of weed control with a simultaneous intensification of the problem of herbicide resistance in weeds occurring in winter wheat crops, which dominates the structure of cereal sowing in Poland. The main objective of the study was to evaluate the costs of weed control for winter wheat cultivation on large-scale farms where there was no problem of weed resistance and on farms where resistant biotypes were identified. The research was based on a survey conducted among owners of farms cultivating winter wheat in 2019. The collected data were elaborated using basic methods of descriptive statistics and economic analysis. Based on the research results, it was found that with an increase in the area of farms, reduced tillage and monoculture are used more frequently than conventional tillage and crop rotation. At the same time, the commonly used chemical weed control methods are more frequently applied than mechanical ones. Economic efficiency indicators for winter wheat protection against weeds indicate a decrease in this efficiency with an increase in farm size. This is because the larger the farms, the more frequently the occurrence of resistant weed biotypes, which was confirmed by laboratory tests, and farmers more often assumed that such a problem occurred on their farms.(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
62--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznań University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • 1. Arshad M.A., K.S. Gill, G.R. Coy. 1994. Wheat yield and weed population as influenced by three tillage systems on a clay soil in temperate continental climate. Soil and Tillage Research 28 (3-4): 227-238. DOI: 10.1016/0167-1987(94)90132-5.
 • 2. Adamiak Ewa, Jan Adamiak, Arkadiusz Stępień, Tomasz Balicki. 2003. Wpływ następstwa roślin i poziomu ochrony na zachwaszczenie odmian pszenicy ozimej (Effect of crop rotation and the levelof protection on the weeding of winter wheat varieties). Zeszyty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych. 490: 15-22.
 • 3. Adamczewski Kazimierz. 2000. Rozwój metod zwalczania i perspektywy ograniczania chwastów (Development of control methods and prospects for weed reductio). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 40 (1): 101-112.
 • 4. Adamczewski Kazimierz. 2017. Odporność chwastów na herbicydy a problem progów szkodliwości (artykuł dyskusyjny) (Weed resistance to herbicides and the problem of harmfulness thresholds (discussion article)). Fragmenta Agronomica 34 (4): 208-210.
 • 5. Adamczewski Kazimierz, Adam Dobrzański. 2012. The weed fitness in herbicide resistance research. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 549-555.
 • 6. Adamczewski Kazimierz, Kinga Matysiak, Roman Kierzek. 2017. Występowanie biotypów miotły zbożowej (Apera spica-venti L.) odpornej na izoproturon (Appearance aprera spica-venti biotype resistance to isoproturon herbicide). Fragmenta Agronomica 34 (3): 7-13.
 • 7. Blecharczyk Andrzej, Irena Małecka, Daniel Zawada, Zuzanna Sawinska. 2007. Bioróżnorodność chwastów w pszenicy ozimej w zależności od wieloletniego nawożenia i systemu następstwa roślin (Long-term fertilization and cropping systems effects on weed biodiversity in winter wheat). Fragmenta Agronomica 24 (3): 27-33.
 • 8. Farooq Muhammad, Ken Flower, Khawar Jabran, Abdul Wahid, Kadambot Siddique. 2011. Crop yield and weed management in rainfed conservation agriculture. Soil and Tillage Rearch 117: 172-183.
 • 9. Głowicka-Wołoszyn Romana, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska. 2020. The problem of weed resistance to herbicides and the economic efficiency of wheat protection on the example of a large-scale agricultural farm. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XXII (1): 85-94.
 • 10. Golinowska Maria, Michał Kruszyński, Tomasz Wiciak, Krzysztof. Rutkiewicz. 2014. Zużycie środków ochrony roślin oraz koszty i opłacalność redukowania stanu zachwaszczenia w gospodarstwie indywidualnym w latach 2004-2013 (Usage of plant protection products, costs and profitability of reducing weed infestation at an individual farm in the years 2004-2013). Progress in Plant Protection 54 (4): 437-443.
 • 12. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2020. Rocznik statystyczny rolnictwa 2019. Warszawa: GUS.
 • 12. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2008. Rocznik statystyczny rolnictwa 2007. Warszawa: GUS.
 • 13. GUS. Bank Danych Lokalnych (Central Statistical Office - CSO, Local Data Bank). 2010-2016. Baza danych za lata 2010-2016 (Database for 2010-2016), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 • 14. Hernández Plaza Ewa, Luis M. Navarrete, Jose L. González-Andújar. 2015. Intensity of soil disturbance shapes response trait diversity of weed communities: The long-term effects of different tillage systems. Agriulture Ecosystems & Environment 207: 101-108.
 • 15. Kieloch Renata, Katarzyna Marczewska-Kolasa. 2015. Wpływ sposobu uprawy roli i terminu aplikacji herbicydu na skuteczność chwastobójczą i plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze (The influence of the method of tillage and the time of herbicide application on the herbicidal effectiveness and yielding of winter wheat grown in monoculture). Annales UMCS. Agricultura 70 (2): 67-75.
 • 16. Małecka-Jankowiak Irena, Andrzej Blecharczyk, Zuzanna Sawinska, Tomasz Piechota, B. Bartosz Waniorek. 2015. Wpływ następstwa roślin i systemu uprway roli na zachwaszczanie pszenicy ozimej (Impact of crop sequence and tillage system on weed infestation of winter wheat). Fragmenta Agronomica 32 (3): 54-63.
 • 17. Nichols Virginia, Nele Verhulst, Rachael Cox, Bram Govaerts. 2015. Weed dynamics and conservation agriculture principles: a review. Field Crops Research 183: 56-68.
 • 18. Parylak Danuta. 1998. Optymalizacja uprawy pszenżyta ozimego w krótkotrwałej monokulturze na glebie kompleksu żytniego dobrego (Optimization of winter triticale cultivation in short-term monoculture on good rye complex soil). Zeszyty Naukowe AR Wroław 326 (150): 1-94.
 • 19. Rola Józef. 1988. Zjawisko uodparniania się niektórych gatunków chwastów na herbicydy (Phenomenon of resistance of some weed species to herbicides). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 34: 153-159.
 • 20. Sekutowski Tomasz, Krzysztof Domaradzki. 2009. Bioróżnorodność gatunkowa chwastów w monokulturze pszenicy ozimej w warunkach stosowania uproszczeń w uprawie roli (Biodiversity of weed species in winter wheat monoculture caused by reduced of tillag). Fragmenta Agronomica 26 (4): 160-169.
 • 21. Zawiślak Kazimiera, Marta Kostrzewska. 2000. Konkurencja pokarmowa chwastów w łanach pszenicy ozimej uprawianej w płodozmianie i w wieloletniej monokulturze. Zagęszczenie i skład florystyczny zbiorowiska chwastów (Food competition of weeds in the fields of winter wheat grown in rotation and in long-term monoculture. Density and floristic composition of weed communities). Annales UMCS. Section E 55: 245-251.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.