PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 13 | nr 4 | 473--489
Tytuł artykułu

Agriculture Loans in Cooperative Banks of the Podlaskie Voivodeship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kredyty dla rolnictwa w Bankach Spółdzielczych województwa podlaskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy: Prowadzenie działalności rolniczej wymaga pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania oraz prawidłowego rozwoju. Najbardziej klasycznym przykładem finansowania działalności rolniczej są wszelkiego rodzaju kredyty bankowe, wykorzystywane przez rolników na zakup użytków rolnych, budowę i modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich czy zakup stada. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości finansowania działalności rolniczej przez banki spółdzielcze w województwie podlaskim. Materiały i metody: W opracowaniu zastosowano metodę obserwacji i analizy materiałów z zakresu bankowości. Źródłem informacji były dane banków spółdzielczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki: Banki spółdzielcze przez stulecia wypracowały techniki, metody i praktyki w zakresie kredytowania rolnictwa. Niejako wyspecjalizowały się w tym zakresie i obecnie oferują rolnikom pełną gamę kredytów komercyjnych, a także od wielu lat czynnie uczestniczą w redystrybucji środków w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE. Obecnie funkcjonujące gospodarstwa rolne posiadają dostęp do wielu form finansowania (najbardziej rozwiniętą i dostępną w bankach jednak są kredyty) w zależności od bieżących potrzeb finansowych czy planowanych inwestycji. Wnioski: Wśród wielu form kapitału obcego w rolnictwie istotną rolę odgrywają kredyty preferencyjne, jako bodziec poprawiający funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Udzielanie kredytów przez banki spółdzielcze jest jednym z podstawowych zadań w ich działalności. Kredyty spełniają istotną rolę wobec rolnictwa i przemian w nim zachodzących i zwykle nie naruszają zasad gospodarki rynkowej i reguł finansowania pod warunkiem, że polityka finansowo-kredytowa uwzględnia potrzeby oraz ograniczenia wynikające z aktualnej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: Running an agricultural activity requires acquiring funds necessary for its functioning and proper development. The most classic examples of financing agricultural activity include all kinds of bank loans used by farmers for the purchase of agricultural land, construction and modernization of buildings, the purchase of machinery and equipment, as well as the establishment of perennial plantations or the purchase of a herd. The aim of the study is to present the possibilities of financing agricultural activity by cooperative banks in the Podlaskie Voivodeship. Materials and methods: The study used the method of observation and analysis of banking materials. The source of information was the data of cooperative banks, the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture and the Central Statistical Office. Results: Over the centuries, cooperative banks have developed techniques, methods and practices in the field of agricultural lending. They have somehow specialized in this area and offer farmers a full range of commercial loans. They have also actively participated in the redistribution of funds under the implementation of the EU Common Agricultural Policy. for many years. Currently operating farms have access to many forms of financing (the most developed and available in banks, however, are loans) depending on their financial needs or planned investments. Conclusions: Among many forms of foreign capital in agriculture, it is preferential loans that play a significant role as a stimulus to improve farm activities. Granting loans by cooperative banks is one of the basic tasks in their operations. Bank loans play an important role in changes taking place in agriculture. They generally do not violate the principles of market economy and financing rules, provided that the financial and credit policy takes into account the needs and limitations resulting from the current and forecast economic situation of farms. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
473--489
Opis fizyczny
Twórcy
 • Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
Bibliografia
 • Biesiacki, A., Kuś, J., Madej, A. (2004). Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej. woj. podlaskie. Puławy: Wyd. IUNG.
 • Grabowski, S., Kowalski, A., Adamowicz, M. (1998). Ekonomika rolnictwa i polityka rolna. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Jaworski, W.L., Szelągowska, A., Zawadzka, Z. (2013). Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Poltext.
 • Juszczyk, S. (red.) (2019). Finanse agrobiznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kamińska-Gawryluk, E. (red.) (2019). Rolnictwo w województwie podlaskim w 2018 roku. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 • Kamińska-Gawryluk, E., Rogalińska, D. (red.) (2019). Atlas statystyczny województwa podlaskiego. Białystok: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS.
 • Kamińska-Gawryluk, E. (red.) (2019). Województwo podlaskie w 2019 r. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.
 • Kowalczyk, R. (red.) (2014). Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podlaskiego 2014- 2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/3373/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2014 r. Opole: Ecoplan.
 • Kulawik, J. (2015). Kredytowanie rolnictwa, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy.
 • Łączyński, A. (red.) (2020). Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2019 r., Informacje statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Łączyński, A., Domaszewicz, B. (2019). Rolnictwo w 2018 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Łączyński, A. (2019). Zwierzęta gospodarskie w 2018 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Paluchowski, A. (2020). Rocznik Demograficzny GUS, Tablice przeglądowe. Warszawa.
 • Poczta, W. (red.) (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ Wspólnej Polityki Rolnej, Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rosa, A. (2011). Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej SGGW, 91, 97-106.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1083).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1505).
 • http://www.sadyogrody.pl/z_innej_skrzynki/141/polskie_gospodarstwa_w_wiekszosci_sa_male_i_rozdrobnione,13384.html. Data dostępu: 24.07.2019.
 • https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pl. Data dostępu: 17.08.2020.
 • https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.