PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | z. 4 | 151--160
Tytuł artykułu

Farm Consolidation as An Example of Internalizing Externalities in Agriculture

Autorzy
Warianty tytułu
Łączenie gospodarstw jako przykład internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule poruszono kwestię internalizacji efektów zewnętrznych, powstających podczas produkcji rolniczej. Zaprezentowano trudności w ustaleniu równowagi na rynku bez precyzyjnie ustanowionych praw własności, wykorzystując koncepcję skrzynki Edgewortha. Za przykład posłużyła relacja gospodarstwa agroturystycznego oraz trzodowego. Celem pracy było wskazanie możliwego rozwiązania problemu pojawiających się negatywnych efektów zewnętrznych. Wskazano, że internalizacja niekorzystnych zjawisk wynikających z produkcji rolniczej może odbywać się przez łącznie gospodarstw. Racjonalność takiego rozwiązania udokumentowano, wykorzystując funkcje maksymalizacji zysku gospodarstw działających oddzielenie oraz po połączeniu. W nowopowstałym podmiocie, w celu zmaksymalizowania korzyści z produkcji trzody, jak i z oferowanych miejsc noclegowych, należało ograniczyć czynniki zwiększające emisję odoru do atmosfery do poziomu społecznie akceptowalnego. Teoretyczny charakter prezentowanych możliwości ograniczania niekorzystnych dla społeczeństwa skutków produkcji rolniczej może przybierać realny kształt. Obserwowany obecnie kierunek zmian w rolnictwie w stronę powstawania gospodarstw o coraz większej powierzchni, pozwala przypuszczać, że niektóre negatywne efekty zewnętrzne zostaną ograniczone, przez co społeczne koszty produkcji częściowo ulegną redukcji. Trudno wskazać konkretne wartości, np. pomniejszenie kosztów społecznych, lecz ważne jest, aby kierunek zmian jest społecznie pożądany.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the issue of internalising external effects arising during agricultural production. An example was the account of an agritourism farm and a swine farm. Using the Edgeworth box concept, difficulties in establishing a market equilibrium without precisely established property rights are presented. The aim of the study was to indicate a possible solution to the problem of negative external effects. It was indicated that the internalization of unfavorable phenomena resulting from agricultural production may take place across farms. The rationality of such a solution was documented using the profit maximization functions of separate and post-merger farms. In a newly established entity, in order to maximize the benefits of pig production and the offered accommodation places, the factors increasing the emission of odor to the atmosphere should be limited to a socially acceptable level. The theoretical nature of the presented possibilities of limiting the adverse effects of agricultural production for society may take on real shape. The currently observed direction of changes in agriculture towards the creation of farms with an increasing area allows to suppose that a certain amount of negative externalities will be limited, and therefore the social costs of production will partially be reduced. It is difficult to indicate specific values, e.g. reduced social costs, but it is important that the direction of changes is socially desirable.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
151--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • 1. Balińska Agata, Jan Zawadka. 2013. Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich (The importance of agritourism in the development of rural development). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 102:127-143.
 • 2. Buttel H. Frederick. 2003. Internalizing the societal costs of agricultural production. Plant Physiology 133 (4): 1656-1665. DOI: 10.1104/pp.103.030312.
 • 3. Gołębiewska Barbara, Tomasz Pajewski. 2018. Positive and negative externalities of management illustrated by the case of agricultural production. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (48): 113-120. DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00395.
 • 4. Gralak Katarzyna, Marzena Kacprzak. 2018. Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce - stan, problemy i perspektywy (Agritourism in developement of rural areas in Poland - state, problems and perspectives). Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 2 (22): 187-195.
 • 5. GUS. Bank Danych Lokalnych (Statistics of Poland. Local Data Bank). 2020. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, access: 10.07.2020.
 • 6. Lv Yao, Yushu Zhang. 2007. Identification, evaluation and internalization of externalities of agriculture. Progress in Geography 26 (1): 123-132. DOI: 10.11820/dlkxjz.2007.01.013.
 • 7. Marshall Alfred. 1890. Principles of Economics. London: Macmillan.
 • 8. Młynarczyk Krystyna. 2002. Agroturystyka (Agritourism). Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • 9. Ohe Yasuo, Adriano Ciani. 2012. Accessing demand characteristics of agritourism in Italy. Tourism and Hospitality Management 18 (2): 283.
 • 10. Pajewski Tomasz, Barbara Gołębiewska. 2018. Rolnictwo a środowisko: efekty zewnętrzne w systemach produkcji rolnej (Agriculture and the environment: externalities in agricultural production systems). Warszawa. Wydawnictwo SGGW.
 • 11. Pajewski Tomasz, Agata Malak-Rawlikowska, Barbara Gołębiewska. 2020. Measuring regional diversification of environmental externalities in agriculture and the effectiveness of their reduction by EU agrienvironmental programs in Poland. Journal of Cleaner Production 276: 1-13. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123013.
 • 12. Sawicki Bogusław, Anna Mazurek-Kusiak. 2010. Agroturystyka w teorii i praktyce (Agritourism in theory and practice). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 • 13. Schilling J. Brian, Kevin P. Sullivan, Stephen J. Komar. 2012. Examining the economic benefits of agritourism: the case of New Jersey. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development 3 (1): 199-214. DOI: 10.5304/jafscd.2012.031.011.
 • 14. Stiglitz E. Joseph. 2004. Ekonomia sektora publicznego (Economics of the public sector). Warszawa: PWN.
 • 15. Surdacka Ewelina. 2017. Pojęcie i geneza rozwoju agroturystyki (The concept and genesis of the development of agritourism). Autobusy. Organizacja i Zarządzanie 18 (6): 1779-1783.
 • 16. Śleszyński Jerzy. 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska (Economic problems of environmental protection). Warszawa: Agencja Wydawnicza ARIES.
 • 17. Varian R. Hal. 2013 Mikroekonomia, kurs średni - ujęcie nowoczesne (Microeconomics, middle course - a modern approach). Warszawa: PWN.
 • 18. Wasilewski Adam. 2013.Stan środowiska naturalnego, rolnictwo ekologiczne i agroturystyka we wsiach objętych ankietą IERiGŻ-PIB (The state of the natural environment, organic farming and agritourism in the villages covered by the IERGiŻ-PIB survey). Warszawa: Wydawnictwo IERGiŻ-PIB.
 • 19. Wilkin Jerzy. 2011. Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony (Multifunctionality of rural areas and agriculture and sustainable development). Wieś i Rolnictwo 4 (153): 27-39.
 • 20. Zawadka Jan. 2010. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładach wybranych gmin wiejskich) (Economic and social determinants of the development of agritourism in the Lublin region (on the examples of selected rural communes). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.