PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (38) | 21--49
Tytuł artykułu

Wielkość i dynamika krajowych wydatków na badania i rozwój w Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Volume and Dynamics of Domestic Expenditures on Research and Development in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cele artykułu, którego konstrukcja ma charakter teoretyczno-empiryczny, sprowadzają się do: 1) identyfikacji i krytycznej oceny wydatków na badania i rozwój (wskaźnik GERD), wyrażonych w euro na jednego mieszkańca, poniesionych przez jednostki statystyczne skupione w sektorach: przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego, prywatnych organizacjach non profit oraz łącznie we wszystkich sektorach w państwach członkowskich Unii Europejskiej (poziom i dynamikę tych nakładów potraktowano jako pośrednią miarę zaangażowania wyższego kierownictwa w kreowanie polityki B+R i sprawnego zarządzania fazami B+R); 2) próby weryfikacji tezy, że nakłady na B+R są zmienne i zróżnicowane w państwach członkowskich UE, co wskazuje na brak racjonalnej polityki B+R ukierunkowanej na systemowe generowanie nowej wiedzy materializowanej w innowacjach dostarczających klientom oczekiwaną wartość w systemowy sposób; 3) skonstruowania modeli innowacyjnego zarządzania działalnością B+R. Do opracowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analizę krytyczno-poznawczą piśmiennictwa, analizę statystyczno-porównawczą wtórnego materiału empirycznego Eurostatu, metodę projekcyjną. Poziom mierni ka GERD wskazuje na znaczne zróżnicowanie nakładów na B+R w poszczególnych przekrojach analizy. Państwa członkowskie starej UE cechowały się względnie wyższymi nakładami na ten cel w porównaniu z nowymi państwami członkowskimi. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, whose construction is of theoretical and empirical nature, the author attempted to achieve the following objectives: 1) identification and critical assessment of expenditures on research and development (GERD index), expressed in euro per inhabitant, incurred by statistical units concentrated in the sectors: business enterprises, government, higher education, private non-profit organizations and jointly in all sectors in countries members of the European Union. The level and dynamics of these expenditures are treated as an indirect measure of senior management's involvement in creating R&D policy and efficient management in R&D phases; 2) an attempt to verify theses that R&D expenditures are variable and diversified in EU Member States, which indicates the lack of a rational R&D policy focused on the systematic generation of new knowledge materialized in innovations providing customers the expected value in a systemic way; 3) developing models of innovative R&D activities management. To develop the article, research methods are used, such as: critical-cognitive analysis of literature, statistical-comparative analysis of Eurostat's empirical secondary material, projection method. The level of the GERD meter indicates a significant differentiation of R&D expenditure in individual sections of the analysis. The member states of the old EU had relatively higher outlays for this purpose compared to the new member states. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--49
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Arendra, P., Putri, K.A., Rumamby, I.R. & Mercia. (2018). Analysis Influence of Knowledge Management on Innovation and Performance of Organization. International Journal of Recent Engineering Research and Development, 03(04), 18-24.
 • Baruk, J. (2009). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Baruk, J. (2019). Finansowe aspekty polityki badawczej i rozwojowej w Unii Europejskiej, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 33(3).
 • Bentzen, T.O., Sorensen, E. & Torfing, J. (2020). Strengthening public service production, administrative problem solving, and political leadership through co-creation of innovative public value outcomes? The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 25(1).
 • Das, P., Verburg, R., Verbraeck, A. & Bonebakker, L. (2018). Barriers to innovation within large financial services firms. An in-depth study into disruptive and radical innovation projects at a bank. European Journal of Innovation Management, 21(1).
 • Deloitte Polska (2016). Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016. Pozyskano z https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_RD-2016-Poland-PL.pdf
 • Ecker, B., van Triest, S. & Williams, Ch. (2011). Management Control and the Decentralization of R&D. Journal of Management, 39(4), https://doi.org/10.1177/0149206311411507
 • Eurostat Data Explorer. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do
 • Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • GUS (2018). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 r. Warszawa, Szczecin: GUS.
 • Heij, C.V., Volberda, H.W., Van den Bosch, F.A.J. & Hollen, R.M.A. (2019). How to leverage the impact of R&D on product innovation? The moderating effect of management innovation. R&D Management, 50(2). https://doi.org/10.1111/radm.12396 (dostęp z dnia 18.03.2020 r.)
 • Knowledge-based economy, https://www.mep.gov.sa/en/AdditionalDocuments/PlansEN/9th/Ninth Development Plan - Chapter 5 - Knowledge-Based Economy .pdf
 • Nguyen, T.H. & Nhat-Hanh Le, A. (2019). Promoting creativity and innovation: expected and unexpected consequences. Asia Pacic Journal of Innovation and Entrepreneurship, 13(3).
 • Oslo Manual 2018 (2018). Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. OECD.
 • Peters, Th.J. & Waterman, R.H. (2000). Poszukiwanie doskonałości w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM.
 • Serrano-Bedia, A.M., Lopez-Fernandez, M.C. & Garcia-Piqueres, G. (2010). Decision of institutional cooperation on R&R. European Journal of Innovation Management, 13(4).
 • Podręcznik Frascati 2015. (2018). Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Warszawa: GUS.
 • Skrodzka, I. (2015). Development of knowledge-based economy in European Union in 2000-2014. Quantitative Methods in Economics, XVI(2).
 • Suomala, P. & Jokioinen, I. (2003). The patterns of success In product development: a case study. European Journal of Innovation Management, 6(4).
 • Wang, T. & Chen, M. (2017). Perceiving Organisational Culture Influence on Knowledge Management Performance. Science Journal of Business and Management, 5(3).
 • Xie, Z., Hall, P., McCarthy, J.I., Skitmore, M. & Shen, L. (2016). Standardization efforts: The relationship between knowledge dimensions, search processes and innovation outcomes. Technovation, 48-49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.