PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (38) | 107--129
Tytuł artykułu

Postawy konsumentów wobec innowacyjnej żywności z uwzględnieniem produktów funkcjonalnych - implikacje dla komunikacji marketingowej w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Attitudes towards Innovative Food Products Including Functional Products - Implications for Marketing in Terms of Nutrition and Health Claims
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W celu rozpoznania postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych, w tym żywności funkcjonalnej, w 2019 r. przeprowadzono badania jakościowe metodą pogłębionych dyskusji grupowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że innowacyjna żywność kojarzona jest z nowym smakiem, opakowaniem, podwyższoną wartością odżywczą, a także atrybutami prozdrowotnymi. Uczestnicy dyskusji grupowych dość często odnosili się też w swoich wypowiedziach do zmniejszenia bądź całkowitego wyeliminowania składników alergennych oraz konserwantów, ulepszaczy smaku, barwników itp. Stwierdzono różny poziom akceptacji tych innowacji, przy czym badani konsumenci wykazywali na ogół negatywny stosunek do "polepszania" żywności poprzez jej wzbogacanie różnymi składnikami, pozytywnie natomiast odnosili się do zmian związanych ze zmniejszeniem zawartości składników uznawanych za niekorzystne dla zdrowia, np. tłuszczu, cukru czy soli. Odnotowano też, że innowacyjność, traktowana jako cecha osobowości współwystępuje z takimi cechami, jak: otwartość, tolerancja, optymizm, zadowolenie z życia, podczas gdy ludzie pozbawieni skłonności do akceptacji innowacji są zazwyczaj pesymistycznie nastawieni do świata, przywiązani do tradycji, oszczędni. Stwierdzono też, że konsumenci podobnie postrzegali żywność innowacyjną i funkcjonalną, wskazując, że produkty funkcjonalne charakteryzują się zmodyfikowanym składem, a więc są innowacyjne. Badani podkreślali też, że można zwiększyć zainteresowanie konsumentów nabywaniem nowych produktów żywnościowych czy żywności funkcjonalnej poprzez m. in. trafnie sformułowane komunikaty marketingowe uwzględniające prozdrowotne ich właściwości, przy czym niezbędne jest przy ich formułowaniu uwzględnienie prawnych regulacji dotyczących ich treści. Odnosi się to zwłaszcza do możliwości stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w przypadku produktów wzbogaconych składnikami o deklarowanym działaniu prozdrowotnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In order to identify the attitudes of consumers towards innovative food products, including functional foods, qualitative research was carried out in 2019 to find out what are the components of these attitudes in relation to innovative food, on the example of functional food, in the conditions of the growing global tendency to care for health and convenience. As a result of the research carried out using the focus group interview (FGI) methodology, it was found that innovative food is associated with a new taste or packaging, increased nutritional value, as well as health related attributes. Often, in studies, consumers also referred to the reduction or complete elimination of allergenic ingredients and other chemical ingredients, e.g. preservatives, flavor enhancers. Consumers accept these innovations in different ways, generally showing skepticism about "improving" food by enriching it with various ingredients, while positively referring to changes related to the reduction in the content of nutrients considered harmful to health, e.g. fat, sugar or salt. It was also noted that innovativeness treated as a personality trait is accompanied by such features as: openness, tolerance, optimism, life satisfaction, while people lacking tendency to accept innovation are usually pessimistic about the world, attached to tradition or thrifty. It was also noted that consumers similarly perceive innovative and functional food, indicating that functional products are food with a specific health purpose, with a modified composition. The interviewees also indicated that it is possible to increase the interest of consumers in purchasing new food products or functional food through, inter alia, well targeted marketing messages, and it is necessary to take into account the legal regulations regarding their wording when formulating them. This applies in particular to the possibility of using nutrition and health claims in the case of products enriched with ingredients with a declared health-related effect. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Annunziata, A. & Vecchio, R. (2013). Consumer perception of functional foods: A conjoint analysis with probiotics. Food Quality and Preference, 28(1), 348-355.
 • Arai, S. (1996). Studies on functional foods in Japan. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 60(1), 9-15.
 • Arai, S. (2002). Global view on functional foods: Asian perspectives. British Journal of Nutrition, 88 (Suppl. 2), 139-143.
 • Bogue, J. & Ryan, M. (2000). Market-oriented new product development: Functional foods and the Irish consumer. Agribusiness Discussion Paper, 27. Cork: Department of Food Economics, National University of Ireland.
 • Choiński, W. (2018). Wpływ kampanii informacyjnych na znajomość systemów jakości żywności na przykładzie PQS. Praca doktorska SGGW.
 • Cotte, J. & Wood, S.L. (2004). Families and Innovative Consumer Behavior: A Triadic Analysis at Sibling and Parental Influence. Journal of Consumer Research, 31, 78-86.
 • Czapiński, J & Panek, T. (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego.
 • De Jong, N., Ocké, M.C., Branderhorst, H.A.C. & Friele, R. (2003). Demographic and lifestyle characteristics of functional food consumers and dietary supplement users. British Journal of Nutrition, 89(2), 273-281.
 • Drywień, M. (2019). Rola edukacji żywieniowej w obalaniu mitów w żywieniu człowieka. W: K. Gutkowska & J.W. Adamowski (red.), Edukacja żywieniowa w teorii i praktyce (s. 81-88). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gatignon, H. & Robertson, T.S. (1985). A propositional inventory for new diffusion research. Journal of Consumer Research, 11(4), 849-867.
 • Goldsmith, R.E. & Hofacker, C.F. (1991). Measuring consumer innovativeness. Journal of the Academy of Marketing Sciences, 19(3), 209-221.
 • Grunert, K.G., Lähteenmäki, L., Boztug, Y., Martinsdottir, E., Ueland, O., Aström, A. & Lampila, P. (2009). Perception of health claims among Nordic consumers. Journal of Consumer Policy, 32, 269-287.
 • Gutkowska, K. (2007). Zachowania konsumentów w kontekście teorii konfliktu niewspółmiernych skal wartości. W: Z. Kędzior (red.), Konsument, Gospodarstwo Domowe, Rynek. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz.
 • Gutkowska, K. & Kwieciński, P. (2016). Wartości związane z żywnością i żywieniem młodych Polaków. Handel Wewnętrzny, 6(365), 78-92.
 • Gutkowska, K. & Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gutkowska, K. & Ozimek, I. (2008). Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision making under risk. Econometrica, 47, 263-291.
 • Kozirok, W., Marciszewicz, E. & Babicz-Zielińska, E. (2016). Postawy i zachowania kobiet wobec żywności prozdrowotnej. Studia i Prace WNEiZ US, 43(3), 199-208.
 • Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kowalczuk, I., Gutkowska, K., Sajdakowska, M., Żakowska-Biemans, S., Kozłowska, A. & Olewnik-Mikołajewska, A. (2013). Innowacyjny konsument żywności pochodzenia zwierzęcego. Żywność: Nauka. Technologia. Jakość, 5(90), 177-194.
 • Lähteenmäki, L., Lampila, P., Grunert, K., Boztug, Y., Ueland, O., Aström, A. & Martinsdóttir, E. (2010). Impact of health-related claims on the perception of other product attributes. Food Policy. 35(3), 230-239.
 • Lampila, P., van Lieshout, M., Gremmen B., & Lähteenmäki, L., (2009). Consumer attitudes towards enhanced flavonoid content in fruit. Food Research International, 42(1),122-129.
 • Lawson, R. (2002). Consumer Knowledge Structures: Background Issues and Introduction. Psychology & Marketing, 19(6), 447-455.
 • Leathwood, P.D., Richardson, D.P., Sträter, P., Todd, P.M. & van Trijp H.C. (2007). Consumer understanding of nutrition and health claims: Sources of evidence. British Journal of Nutrition, 98(3), 474-484.
 • Lyly, M., Roininen, K., Honkapää, K., Poutanen, K. & Lähteenmäki, L. (2007). Factors influencing consumers' willingness to use beverages and ready-to-eat frozen soups containing oat b-glucan in Finland, France and Sweden. Food Quality and Preference, 18(2), 242-255.
 • Lynam, A.M., McKevitt, A. & Gibney, M.J. (2011). Irish consumers' use and perception of nutrition and health claims. Public Health Nutrition, 14(12), 2213-2219.
 • Martirosyan, D.M. & Singh, J. (2015). A new definition of functional food by FFC: What makes a new definition unique? Functional Foods in Health and Disease, 5(6), 209-223.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Nowak, S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olejniczuk-Merta, A. (red.) (2016). Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Olejniczak, T. (2018). Senior wobec innowacji produktowych - wybrane aspekty. Handel Wewnętrzny, 3(374), 322-333.
 • Pachołek, B. (2019). Produkty uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Poulsen, J.B. (1999). Danish consumers' attitudes towards functional foods. Working Paper, 62. Arhus, Denmark: MAPP.
 • Roberfroid, M. B. (2000). Defining functional foods. Functional foods, (9), 9-27.
 • Roehrich, G. (2004). Consumer Innovativeness: Concepts and measurements. Journal of Business Research, 57, 671-677.
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. The Free Press.
 • Saba, A., Vassallo, M., Shepherd, R., Lampila, P., Arvola, A., Dean, M., Winkelmann, M., Claupein, E. & Lähteenmäki, L. (2010). Country-wise differences in perception of health-related messages in cerealbased food products. Food Quality and Preference, 21, 385-393.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. PWN.
 • Siro, I. i in. (2008). Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance: A review. Appetite, 51, 456-467.
 • Tekień, A., Gutkowska, K., Żakowska-Biemans, S., Jóźwik A. & Krotki M. (2018). Using cluster analysis and choice-based conjoint in research on consumers preferences towards animal origin food products: Theoretical review, results and recommendations. Animal Science Papers & Reports, 36(2), 171-184.
 • van Trijp, H.C.M. & van der Lans, I.A. (2007). Consumer perceptions of nutrition and health claims. Appetite, 48(3), 305-324.
 • Verbeke, W. (2005). Consumer acceptance of functional foods: sociodemographic, cognitive and attitudinal determinants. Food Quality and Preference, 16, 45-57.
 • Williams, D. & Ghosh, P. (2008). Health claims and functional foods. Nutrition & Dietetics, 65, 89-93.
 • Witek, L. (2019). Zachowania nabywców wobec produktów ekologicznych; determinanty, model i implikacje dla marketingu. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.