PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 16 | nr 2 Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development | 99--112
Tytuł artykułu

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów wobec współczesnych wyzwań rozwojowych

Warianty tytułu
Shaping Entrepreneurial Attitudes of Students towards Contemporary Development Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę argumentacji tezy, że kształtowanie postaw przedsiębiorczych staje się współcześnie imperatywem wobec zmian zachodzących w otoczeniu, a przedsiębiorczość jest w dużej mierze postawą aprobowaną przez młode pokolenie, które założenie własnej firmy traktuje jak potencjalną opcję kariery zawodowej. Celem była identyfikacja postaw przedsiębiorczych studentów w kontekście ich znaczenia wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. Omówiono rolę edukacji dla właściwego rozumienia istoty i uwarunkowań przedsiębiorczości oraz przejawiania przedsiębiorczych postaw i zachowań dla potrzeb rozwoju nowoczesnej gospodarki i wzrostu dobrobytu społeczeństwa. Na podstawie własnych badań empirycznych przeprowadzono analizę i ocenę przedsiębiorczej postawy studentów, identyfikowanej poprzez cechy osobowościowe, uznawane wartości oraz skłonność do aktywności na rynku pracy przez wybór zawodu przedsiębiorcy jako ścieżki kariery zawodowej. Motywy i przejawy tych zachowań analizowano z wybranymi czynnikami społecznymi, takimi jak miejsce zamieszkania czy tradycje rodzinne, a także według kategorii płci oraz wybranego profilu kształcenia. Wyniki badań dowodzą, że przedsiębiorczość wśród studentów jest w dużej mierze aprobowaną postawą, ale bycie przedsiębiorcą pozostaje w sferze intencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The study argues that shaping entrepreneurial attitudes is becoming an imperative today in the face of changes taking place in the environment, and that entrepreneurship among the young generation is a largely approved attitude and starting up your own company is seen as a potential career option. The aim of the research is to identify entrepreneurial attitudes of students in the context of their importance in the face of contemporary development challenges. The role of education was discussed for a proper understanding of the essence and conditions of entrepreneurship, as well as manifesting entrepreneurial attitudes and behavior for the purposes of developing a modern economy and increasing the well-being of the society. Based on own empirical research, an analysis and assessment of the entrepreneurial attitude of students were made. The attitude was determined using personality traits, recognized values and a tendency to be active on the labour market by choosing the profession of entrepreneur as a career path. The motives and manifestations of these behaviours were analysed with selected social factors, such as place of residence, or family traditions, as well as by gender and selected education profile. Research results prove that entrepreneurship among students is largely an approved attitude, however, when comes to career options it remains in the sphere of intentions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska
Bibliografia
 • Covey, R.S. (2007). 7 nawyków skutecznego działania. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: PWN.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Foster, R., Kaplan, S. (2003). Twórcza destrukcja. Łódź: Galaktyka.
 • GEM Polska. (2017). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska. Warszawa: PARP. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/parp_2_raport_gem_internet-pl_2017.pdf
 • GEM Polska. (2018). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2017/18. Warszawa: PARP. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/raport z badania global entrepreneurship monitor_2017_2018.pdf
 • GEM Polska. (2019). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska. Warszawa: PARP. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/gem-polska-raport-z-badania-przedsiebiorczosci-2019
 • Gruszewska, E. (2014). Transformacja wartości a postawy przedsiębiorcze Polaków. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 17(3), 91-101.
 • Kaliszczak, L. (2011). Schumpeterowska teoria przedsiębiorczości i jej współczesne implikacje. Nauki o zarządzaniu. Management Science. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 216(8), 345-355.
 • Kaliszczak, L., Sieradzka, K. (2018). Zachowania przedsiębiorcze - współczesne wyzwania. Radom: Wydawnictwo Spatium.
 • Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Seria: Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE.
 • Kraśnicka, T., Głód, G., Ludvik, L., Peterkova, J. (2014). Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 10, 316-332.
 • Kuratko, D.F., Hodgetts, R.M. (2001). Entrepreneurship. A contemporary approach. Fort Worth: Harcourt College Publishers.
 • Maciejewski, M. (2018). Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego. Horyzonty Wychowania, 17(43), 209-220. doi: 10.17399/HW.2018.174318.
 • Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja [Entrepreneurship - Education], 12, 405-415.
 • Stevenson, H.H., Jarillo-Mossi, J.C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, 11(4), 17-27.
 • Szkwarek, W. (2019). Wykształceni bezrobotni. Pozyskano z: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyksztalceni-bezrobotni-7652956.html
 • Timmons, J.A. (1990). New venture creation. Boston: Richard D Irwin.
 • Wach, K., Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.
 • Wąsowska, A. (2016). Who Doesn't Want to be an Entrepreneur? The Role of Need for Closure in Forming Entrepreneurial Intentions of Polish Students. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3), 27-39.
 • Wennekers, S., Thurik, R. (1999). Linking Entrepreneurship and Economic Growth. Small Business Economics, 13, 27-56.
 • Żur, A. (2014). Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education. Horyzonty Wychowania, 13(26), 179-194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.