PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 4 | 5--31
Tytuł artykułu

Konflikty o ziemię rolną - perspektywa ekonomiczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agricultural Land-use Conflicts: An Economic Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ziemi rolnej przypisuje się wiele funkcji - jest zasobem zarówno gospodarczym, jak i przyrodniczym, kulturowym oraz symbolicznym. Wielofunkcyjność ziemi rolnej może jednak rodzić konflikty dotyczące jej wykorzystania, a te z kolei znaczne skutki ekonomiczne. Ekonomiści w swoich pracach nie podejmują jednak zazwyczaj tematu konfliktów. Celem pracy jest wypełnienie tej luki. W artykule przedstawiono koncepcje ekonomiczne, które mogą być wykorzystywane do badania konfliktów interesów związanych z użytkowaniem ziemi rolnej. Niniejsza praca koncentruje się na zagadnieniach metodologicznych i ma charakter przeglądowy. Wśród różnych szkół i teorii, które są przydatne w ekonomicznej analizie konfliktów, zwrócono szczególną uwagę na nową ekonomię instytucjonalną i teorię wyboru publicznego, które często są wykorzystywane także przez ekonomistów rolnictwa oraz środowiska i zasobów naturalnych. W artykule wskazano na duże znaczenie instytucjonalnych ram funkcjonowania rynku ziemi, w tym relacji kontraktowych i regulacji publicznej. Pokazano także, że ekonomia oferuje narzędzia do badania konfliktów na różnych płaszczyznach dzięki zwróceniu uwagi na odmienne interesy i zasoby ekonomiczne różnych aktorów oraz relacje między teraźniejszymi a przyszłymi potrzebami społeczeństw. Przedstawione zostały przykłady badań empirycznych na temat konfliktów dotyczących ziemi rolnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural land plays several functions; it is both an economic resource and a natural, cultural, and symbolic asset. The multifunctionality of agricultural land may, nevertheless, give rise to conflicts over its use and, as a result, generate significant eco-nomic costs. However, economists usually do not investigate conflicts. The purpose of this paper is to fill this gap. The article focuses on methodological issues and outlines economic concepts that may be valuable to study land-use conflicts. Among the various approaches and theories that are important in the economic analysis of conflicts, special attention is paid to new institutional economics and public choice theory, which are often used by agricultural as well as environmental economists. The article highlights the importance of the institutional framework for a well-functioning land market. It concludes that eco-nomics can offer tools for studying conflicts by paying attention to the distinct interests and economic resources of different actors, as well as the relationship between present and future social needs. The paper also briefly reviews recent empirical research on land-use conflicts in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Polska
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Polska
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
Bibliografia
 • Alston L.J., Libecap G.D., Mueller B. [1999], A model of rural conflict: Violence and land reform policy in Brazil, Environment and Development Economics, 4(2): 135-160.
 • Anderton C., Carter J. [2009], Principles of Conflict Economics: A Primer for Social Scientists. Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Badora K. [2010], Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, Inżynieria Ekologiczna, 23: 97-107.
 • Baer-Nawrocka A., Poczta W. [2014], Przemiany w rolnictwie, w: Nurzyńska I., Poczta W. (red.), Polska Wieś 2014: Raport o stanie wsi, Scholar Publishing, Warszawa: 85-152.
 • Bański J. [2017], Rozwój obszarów wiejskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bański J. [2018], Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, w tym zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi, w: Wilkin J. (red.), Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich, FDPA, Warszawa: 9-17.
 • Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K. [2016], Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce: Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji, Prace Geograficzne, 225.
 • Beinat E. [2001], A methodology for the analysis of spatial conflicts in transport policies: Overview and applications, w: Stillwell J., Scholten H. (red.), Land Use Simulation for Europe, Springer, Dordrecht: 193-210.
 • Benedict R. [1966], Wzory kultury, PWN, Warszawa.
 • Blaug M. [2000], Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brogden M.J., Greenberg J.B. [2003], The fight for the West: A political ecology of land use conflicts, Human Organization, 62(3): 289-298.
 • Brousseau E., Glachant J-M. (red.) [2002], The Economics of Contracts. Theories and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Bunkus R., Theesfeld I. [2018], Land grabbing in Europe? Socio-cultural externalities of large--scale land acquisitions in East Germany, Land, 7(98).
 • Chmielewska B. [2015], Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z Warszawą. MAZOWSZE Studia Regionalne, 16: 53-72.
 • Cieślak I. [2019], Spatial conflicts: Analyzing a burden created by differing land use, Acta Geographica Slovenica. Geografski Zbornik, 59(2): 43-57.
 • Collins R. [2006], Konfliktowa teoria stratyfikacji, w: Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 482-501.
 • Coser L.A. [2006], Społeczne funkcje konfliktu, w: Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 478-481.
 • Cooter R., Ulen T. [2009], Ekonomiczna analiza prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Czech S. [2019], Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Czyżewski B. [2017], Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dadashpoor H., Somayeh A. [2019], Land tenure-related conflicts in peri-urban areas: A review, Land Use Policy, 85: 218-229.
 • Deininger K., Feder G. [2001], Land institutions and land markets, w: Gardner B.L., Rausser G.C. (red.), Handbook of Agricultural Economics, 1, Elsevier: 288-331.
 • Fałkowski J. [2018], Together we stand, divided we fall? Smallholders' access to political power and their place in Poland's agricultural system, Journal of Agrarian Change, 18(4): 893-903.
 • Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. [2017], Farmers' self-reported bargaining power and price heterogeneity: evidence from the dairy supply chain, British Food Journal, 119(8): 1672-1686.
 • Garfinkel M., Skaperdas S. [2007], Economics of Conflict: An Overview, w: Sandler T., Hartley K. (red.), Handbook of Defense Economics, 2, North Holland Publishing Co., Amsterdam: 649-709.
 • Gibas P., Heffner K. [2018], Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzeni: Osadnictwo obszarów wiejskich, w: Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), Koszty chaosu przestrzennego, Studia nad Chaosem Przestrzennym, t. 2, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 182: 163-175.
 • Gregory D. [1978], Ideology, Science and Human Geography, London, Hutchinson.
 • Hackiewicz M. [2011], Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, MAZOWSZE Studia Regionalne, 6: 123-148.
 • Harasim A. [2015], Zagadnienie dóbr publicznych związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 43(17): 139-152.
 • Hennig E.I., Schwick C., Soukup T., Orlitová E., Kienast F., Jaeger J.A.G. [2015], Multi-scale analysis of urban sprawl in Europe: Towards a European de-sprawling strategy, Land Use Policy, 49: 483-498.
 • Iadicola P. [1990], Three Sociological Perspectives on Space and Spatial Problems, Michigan Sociological Review, 4: 46-62.
 • Knight J. [1992], Institutions and Social Conflict, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kołodziejczak A., Głębocki B., Kacprzak E., Maćkiewicz E., Szczepańska M. [2018], Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzennego w rolnictwie, w: A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Koszty chaosu przestrzennego, t. 2, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 182: 239-279.
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P. [2014], Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce: Wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, 4: 5-21.
 • Kurowska K., Kryszk H., Marks-Bielska R., Mika M., Leń P. [2020], Conversion of agricultural and forest land to other purposes in the context of land protection: evidence from Polish experience, Land Use Policy, 95, June, 104614.
 • Levins R.A., Cochrane W.W. [1996], The treadmill revisited, Land Economics, 72(4): 550-553.
 • Lichorowicz A. [2010], Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej), Przegląd Prawa Rolnego, 2(7): 63-66.
 • Łukaszewicz A. [2012], Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego, Wieś i Rolnictwo, 4(157): 36-52.
 • Magill F.N. (red.) [1995], International Encyclopedia of Sociology, Fitzroy Dearborn Publishers, London & Chicago.
 • Mann C., Jeanneaux P. [2009], Two approaches for understanding land-use conflict to improve rural planning and management, Journal of Rural and Community Development, 4: 118-141.
 • Manteuffel R. [1987], Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa.
 • Marks-Bielska R. [2020], Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Marks-Bielska R., Zielińska A. [2016], Skala i uwarunkowania bezumownego użytkowania gruntów zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w latach 2006-2014, Wieś i Rolnictwo, 171(2): 141-158.
 • Marks-Bielska R., Zielińska A. [2018], Leasing of agricultural land versus agency theory: the case of Poland, Ekonomia i Prawo. Ecomomics and Law, 11(1): 83-102.
 • McCorriston S. [2002], Why should imperfect competition matter to agricultural economists?, European Review of Agricultural Economics, 29(3): 349-371.
 • Milczarek-Andrzejewska D. [2018], Mechanizmy i interesariusze wpływający na wykorzystanie ziemi, w: Wilkin J. (red.), Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich, FDPA, Warszawa: 37-43.
 • Milczarek-Andrzejewska D., Zawalińska K., Czarnecki A. [2018], Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: Evidence from Poland, Land Use Policy, 73(1): 423-433.
 • Musiał W. [2019], Zależne władanie ziemią - wybrane aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.
 • Nedergaard P. [2006], Market failures and government failures: A theoretical model of the common agricultural policy, Public Choice, 127 (3-4): 393-413.
 • North D.C. [1990], Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Olson M. [1965], The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Persson T., Tabellini G. [2002], Political Economics. Explaining Economic Policy, The MIT Press, Cambridge MA.
 • Platteau J.P. [2000], Institutions, Social Norms, and Economic Development, Harwood Academic Publishers, Amsterdam.
 • Polanyi K. [2010], Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prett J.W., Zeckhauser R.J. [1985], Principals and Agents: The Structure of Business, Boston, Harvard Business School.
 • Rausser G.C., Swinnen J., Zusman P. [2011], Political Power and Economic Policy. Theory, Analysis and Empirical Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Robinson D., Graham N. [2018], Legal pluralisms, justice and spatial conflicts: New directions in legal geography, Geographical Journal, 184(1): 3-7.
 • Roehl W.S., Fesenmaier D.R. [1987], Tourism land use conflict in the United States, Annals of Tourism Research, 14: 471-485.
 • Ross S.A. [1973], The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, American Economic Review, 63(2): 134-139.
 • Salhofer K., Hofreither M.F., Sinabell F. [2000], Promotion of the agricultural sector and political power in Austria, Public Choice, 102 (3-4): 229-246.
 • Schmid A.A. [2004], Conflict and Cooperation. Institutional and Behavioral Economics, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Śleszyński P. [2008], Współczesne uwarunkowania i konsekwencje chaosu przestrzennego w Polsce, Referat na konferencję "Gospodarka przestrzenna a idea zrównoważonego rozwoju w Polsce", Związek Banków Polskich, 29 kwietnia 2015, Warszawa.
 • Steinhäußer R., Siebert R., Steinführer A., Hellmich M. [2015], National and regional land-use conflicts in Germany from the perspective of stakeholders, Land Use Policy, 49: 183-194.
 • Styk J. [2008], Ewolucja postaw rolników wobec własnego gospodarstwa i zawodu, www.cbr.edu.pl/konf2008/referaty/Styk.pdf [dostęp: 6.03.2020].
 • Swinnen J. (red.) [1997], Political Economy of Agrarian Reform in Central and Eastern Europe, Ashgate Publishing, Aldershot.
 • Szczepański J. [1973], Rola chłopów w rozwoju społeczeństwa polskiego, w: Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa: 183-203.
 • Szlagowska A. [2001], Elementy kultu i symbole ziemi w polskiej obrzędowości ludowej. Literatura Ludowa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, 4-5: 23-37.
 • Tokajuk J. [2011], Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Białegostoku, Przestrzeń i Forma, 15: 311-320.
 • Torre A., Melot R., Magsi H., Bossuet L., Cadoret A., Caron A., Darly S., Jeanneaux P., Kirat T., Pham H.V., Kolokouris O. [2014], Identifying and Measuring Land-use and Proximity Conflicts: Methods and Identification, Springer Plus, 3(85).
 • Turner J.H. [1985], Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • UNEP [2014], Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply, United Nations Environmental Programme, Nairobi.
 • Vahabi M. [2010], Integrating social conflict into economic theory, Cambridge Journal of Economics, 34(4): 687-708.
 • Van Huylenbroeck G., Verbeke W., Lauwers L. (red.) [2004], Role of Institutions in Rural Policies and Agricultural Markets, Elsevier, Amsterdam.
 • Visković N.R. [2017], Spatial constraints of Slovenian farms: What does urbanization have to do with it?, European Countryside, 2: 274-286.
 • Von der Dunk A., Grêt-Regamey A., Dalanga T., Hersperger A.M. [2011], Defining a typology of peri-urban land-use conflicts: A case study from Switzerland, Landscape and Urban Planning, 101: 149-156.
 • Von Mises L. [2007], Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 • Wilkin J. (red.) [2010], Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Wilkin J. (red.) [2012], Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wilkin J. [2014], Ziemia rolnicza - dobro wielofunkcyjne, Wieś i Rolnictwo, 1(162): 113-121.
 • Woś A., Zegar J. [2002], Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 • Źróbek-Różańska A., Zadworny D. [2016], Can urban sprawl lead to urban people governing rural areas? Evidence from the Dywity Commune, Poland, Cities, 59: 57-65.
 • Żylicz T. [2004], Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.