PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 115 | 87--107
Tytuł artykułu

Zgnilec amerykański jako choroba zakaźna pszczół miodnych - wybrane aspekty prawno-środowiskowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
American Foulbrood, as an Infectious Disease of Honey Bees - Selected Legal and Environmental Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot badań: Publikacja dotyczy problematyki związanej ze zwalczaniem choroby zakaźnej pszczół miodnych (Apis mellifera), jaką jest zgnilec amerykański (Paenibacillus larvae, American foulbrood, zgnilec złośliwy), w świetle polskich unormowań prawnych. Przedstawione rozważania obejmują co do zasady ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół oraz Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie jako regulację niemającą mocy wiążącej. Ponadto przedmiotem artykułu jest także wykazanie roli pszczół w całym ekosystemie wraz z danymi statystycznymi prezentującymi m.in. liczbę pszczelarzy i pni pszczelich w Polsce za lata 2009-2018 oraz liczbę ognisk zgnilca amerykańskiego w Polsce w latach 2012-2018.1 Cel badawczy: Teza badawcza zmierza do udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie -czy rozwiązania przyjęte w polskim prawodawstwie w wystarczający sposób chronią populacjępszczoły miodnej przed zagrożeniem w postaci zgnilca amerykańskiego. Metoda badawcza: W publikacji zastosowano formalno-dogmatyczną analizę tekstu prawnego z perspektywy nauk biologicznych i weterynaryjnych. W tym celu wykorzystano w opracowaniu także informacje uzyskane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Instytutu Ogrodnictwa - Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, a także raporty pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Wyniki: Zdaniem Autorów polskie regulacje prawne w zakresie zwalczania zgnilca amerykańskiego należy co do zasady ocenić pozytywnie, choćby z uwagi na fakt, że jako jedyne schorzenie zakaźne pszczół miodnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od 1946 r. podlega z urzędu obowiązkowemu zwalczaniu. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzeżono żadnych mankamentów w analizowanych unormowaniach prawnych. Takim przykładem jest chociażby brak ustawowego obowiązku rejestracji założonych pasiek w weterynaryjnych jednostkach organizacyjnych przez wszystkie podmioty utrzymujące pszczoły wraz informowaniem o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzoną działalnością.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: The publication concerns issues related to combating the infectious disease American foulbrood (Paenibacillus larvae, AFB), which effects honey bees (Apis mellifera) which is, in light of Polish legal regulations. The presented arguments concentrate, in principle, around the Act of 11 March 2004 on the protection of animal health and combating infectious animal diseases, as well as the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 11 July 2016 on combating American foulbrood, and the Code of good manufacturing practice in beekeeping as a regulation without binding power. In addition, the subject of the article also demonstrates the role of bees in the entire ecosystem along with statistical data, including the number of beekeepers and bee stumps in Poland for the years 2009-2018 and the number ofAmerican foulbrood outbreaks in Poland in the years 2012-2018. Research purpose: The research thesis aims to answer the basic question - do the solutions adopted in Polish legislation sufficiently protect the honey bee population from the threat of American foulbrood. Methods: The publication formally and dogmatically analyses a legal text from the perspective of biological and veterinary sciences. For this purpose, the study also used information obtained from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of the Environment, the Institute of Horticulture, the Apiculture Division in Puławy, as well as audit reports by the Supreme Audit Office. Conclusions: According to the authors, Polish legal regulations in the field of combating American foulbrood should be assessed positively, if only due to the fact that as the only infectious disease of honey bees in the territory of the Republic of Poland, it has been subject to mandatory control since 1946. However, this does not mean that there are no shortcomings in the analysed legal regulations. For example, there is the lack of a statutory obligation to register established apiaries in veterinary organizational units, which are used by all the entities maintaining bees, and which give information on any change in the legal or actual status related to the business.(original abstract)
Rocznik
Tom
115
Strony
87--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U.UE.L.2011.54.1).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. o włączeniu zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i choroby roztoczowej pszczół do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tych chorób (Dz.U. z 1946 r., nr 54, poz. 309 ze zm.).
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004 r., nr 89, poz. 860).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1574).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., nr 142, poz. 1161).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w przypadku zgnilca amerykańskiego pszczół (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 256 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz.U. z 2015 r., poz. 98).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. z 2016 r., poz. 1123).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1388).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz.U. z 1927 r., nr 77, poz. 673 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1140 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1997 r., nr 60, poz. 369 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1557 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1967 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2132 ze zm.).
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r., nr 229/2013, https://www.gov.pl › attachment.
 • Banaszak J., Owady ekonomicznie ważne czyli o entomologii stosowanej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Przyrodnicze 1996/12, s. 121-146.
 • Chmielnicki P. (red.), Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz 2007, Lex/el.
 • Ebeling J., Knispel H., Hertlein G., Fünfhaus A., Biology of Paenibacillus larvae, a deadly pathogen of honeybee larvae, Applied Microbiology and Biotechnology 2016/100, s. 7387-7395.
 • Forsgren E., Stevanovic J., Fries I., Variability in germination and in temperature and storage resistance among Paenibacillus larvae genotypes, Veterinary Microbiology 2008/129, s. 342-349.
 • Jeliński M., Zwalczanie zgnilca amerykańskiego (złośliwego) pszczół, KCDRRiOW, Poznań 2003.
 • Kačániová M., Gasper J., Terentjeva M., Kunová S., Kluz M., Puchalski C., Antibacterial Activity of Bees Gut Lactobacilli against Paenibacillus Larvae In Vitro, Advanced Research in Life Science 2018/2, s. 7-10.
 • Kaźmierska-Patrzyczna A., Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody, Poltex, Warszawa 2019.
 • Majewski J., Ekonomiczna wycena roli owadów zapylających w polskim rolnictwie, w: K. Prandecki (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie - europejskie doświadczenia, IERGŻ-PIB, Warszawa 2016.
 • Majewski J., Pszczoły w biogospodarce - znaczenie i wartość ekonomiczna, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2016/18/4, s. 172-177.
 • Pałach R.S., Aktualne zasady dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie, w: Poprawa zdrowotności i produkcyjności rodzin pszczelich. Materiały pomocnicze dla uczestników szkolenia, WMODR, Olsztyn 2012, https://docplayer.pl/6079206-Poprawa-zdrowotnosci-i-produkcyjnosci-rodzin-pszczelich.html.
 • Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz 2016, Lex/el.
 • Taric E., Glavinic U., Stevanovic J., Vejnovic B., Aleksic N., Dimitrijevic V., Stanimirovic Z., Occurrence of honey bee (Apis mellifera L.) pathogens in commercial and traditional hives, Journal of Apicultural Research 2019/58, s. 433-443.
 • Wegner-Kowalska J., Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej 2017, Lex/el.
 • Wu M., Sugimura Y., Iwata K. i in., Inhibitory effect of gut bacteria from the Japanese honey bee, Apis cerana japonica, against Melissococcus plutonius, the causal agent of European foulbrood disease, Journal of Insect Science 2014/14, s. 1-13.
 • Wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 listopada 2008 r., II SA/Lu 597/08, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Lublinie z dnia 16 października 2012 r., II SA/Lu 583/12, CBOSA.
 • Informacja Najwyższej Izby Kontroli (delegatura w Lublinie) o wynikach kontroli zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego kraju po przystąpieniu do strefy Schengen z dnia 9 grudnia 2010 r., https://www.nik.gov.pl/plik/id,2241,vp,2791.pdf; stan na 30.10.2019 r.
 • Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia pszczelarstwa w Polsce z dnia 14 lipca 2017 r., https://www.nik.gov.pl/plik/id,14397,vp,16854.pdf; stan na 21.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2017 r., ŻW.zlf.89.4.11.2017, http://orka2.sejm.gov. pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i15964-o1.pdf; stan na 10.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2018 r., PB.pb.058.5.2018http://orka2. sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F2/%24FILE/i19819-o1.pdf; stan na 5.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2018 r., hor.ow.058.8.2018, http:// orka2.sejm.gov.pl/int8.nsf/klucz/attb4bhes/%24file/i25049-o1.pdf; stan na 4.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2019 r., ŻW.zz.058.1.2019, http://orka2. sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB9ZJUC/%24FILE/i29327-o1.pdf; stan na 2.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2019 r., ŻW.hzg.058.9.2019.1.om, http:// orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTBCDHJ6/%24FILE/i31160-o1.pdf; stan na 15.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2019 r., RR.pz.058.5.2019, http://orka2. sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTBDFHG3/%24FILE/i31851-o1.pdf; stan na 25.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2019 r., ŻW.zz.058.3.2019, http://orka2. sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTBELHFN/%24FILE/i32621-o1.pdf; stan na 29.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2019 r., HOR.kor.058.5.2019, http://orka2. sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTBEMHAN/%24FILE/i32601-o1.pdf; stan na 24.10.2019 r.
 • Pismo Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r., DOP-WOŚ.070.63.2017.DP, http://orka2. sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i14489-o1.pdf; stan na 1.10.2019 r.
 • Program Wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" na lata 2019-2023 r., https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ochrona-zdrowia-zwierzat-i-zdrowia-publicznego; stan na 13.11.2019 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.