PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 6 | 133--154
Tytuł artykułu

Zarządzanie w turystyce kulturowej : wprowadzenie do kolekcji tematycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka kulturowa to rodzaj aktywności turystycznej, w którym "istotną motywacją odwiedzającego jest poznawanie, odkrywanie, doświadczanie i konsumpcja materialnych i niematerialnych atrakcji kulturowych/produktów w obszarze recepcji turystycznej. Te atrakcje/produkty odnoszą się do charakterystycznych, materialnych, intelektualnych, duchowych i emocjonalnych cech społeczeństwa, które obejmują sztukę i architekturę, dziedzictwo historyczne i kulturowe, dziedzictwo kulinarne, literaturę, muzykę, przemysły kreatywne i żywe kultury wraz z ich stylem życia, systemami wartości, wierzeniami i tradycjami" [UNWTO Definitions 2018, s. 18]. Z perspektywy jej uczestnika uprawianie turystyki kulturowej to podróżowanie w czasie wolnym, motywowane chęcią konfrontacji z walorami stworzonymi przez człowieka (zabytkami, tradycjami, sztuką, miastami, krajobrazami itd.), dziedzictwem własnej i obcych kultur oraz ich współczesnymi przejawami. Odpowiednio, rdzeniem produktów oferowanych turystom kulturowym jest poznawanie tak rozumianej kultury i jej osobiste doświadczanie, a najlepiej - czynne w niej uczestnictwo. Twórcami programów takich doświadczeń dla turystów są zarządcy turystyki w jej obszarach docelowych, sami gospodarze zwiedzanych miejsc i obiektów, instytucje kultury i edukacji, właściciele i pracownicy wyspecjalizowanych biur podróży, organizatorzy imprez kulturalnych przyciągających turystów, popularyzatorzy dziedzictwa. Turystyczna odmiana kontaktu z dziedzictwem i uczestnictwa w kulturze ma swój specyficzny wymiar: w jej ramach są one realizowane w sposób całkowicie nieprzymuszony i w wybranym przez uczestnika trybie. Turystykę kulturową można realizować zarówno w wycieczkach grupowych, jak i indywidualnie, podróżując po szlakach kulturowych, korzystając z gotowych pakietów miejskich czy kreatywnych, jeżdżąc na cykliczne imprezy np. artystyczne lub eksplorując miejscowości lub całe obszary w ramach autonomicznych programów. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
133--154
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1. Allen J., O'Toole W., Harris R., McDonnell I., 2010, Festival and Special Event Management, Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey
 • 2. Alvarez M. Yüksel A., Go F., 2016, Heritage Tourism Destination. Preservation, Communication and Development, Cabi, Wallingford UK
 • 3. Ashworth, G., Tunbridge, J. E., 1990, The Tourist-Historic City. Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City, Belhaven, London
 • 4. Barańska K., 2013, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Attyka, Kraków
 • 5. Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF, Poznań
 • 6. Bywater, M., 1993, The market for cultural tourism in Europe, "Travel and Tourism Analyst" t. 6, 30-46
 • 7. Chhabra D., 2009, Sustainable Marketing of Cultural and Heritage Tourism, Wyd. Routledge, Oxford
 • 8. Celuch K., 2014, Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce, Vistula, Warszawa
 • 9. Dwyer L., Wickens E., 2013, Event Tourism and Cultural Tourism. Issues and debates, Routledge, Oxon
 • 10. EICR 2020 www - lista analiz i raportów Instytutu Szlaków Kulturowych Rady Europe w Luksemburgu - www.coe.int/en/web/cultural-routes/publications
 • 11. Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków
 • 12. Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. (red.), 2016a, Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Attyka, Kraków
 • 13. Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. (red.), 2016b, Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Attyka, Kraków
 • 14. Getz D., 1997, Event management and event tourism, Cognizant Corporation, New York
 • 15. Gołuchowski J. Spyra Z. (red.), 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu, Warszawa
 • 16. Hargrove Ch., 2017, Cultural Heritage Tourism. Five Steps for Success and sustainability, Rowman & Littlefield, Lanham - Baulder - New York - London
 • 17. Harill R., 2005, Fundamentals of Destination Management and Marketing, The Education Institute of the American Hotel & Lodging Association, Lansing MI
 • 18. Hausmann A., 2001, Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking, Transcript, Bielefeld
 • 19. Hayllar B., Griffin T., Edwards D. (red.), 2008, City Spaces - Tourist Places: Urban Tourism Precincts, Elsevier, Oxford
 • 20. Heinze T., 2002, Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus. Ein Leitfaden für Museumsmanager, Woehler, Wiesbaden
 • 21. Hochleitner J., (red.), 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Wyd. MZ, Malbork
 • 22. JHT 2020 www - witryna czasopisma naukowego Journal of Heritage Tourism z kompletnym archiwum - www.tandfonline.com/loi/rjht20/current
 • 23. JIR 2020 www - witryna czasopisma naukowego Journal of Interpretation Research z kompletnym archiwum - www.interpnet.com/JIR
 • 24. Judd D.R., Fainstein S.S. (red.), 1999, The Tourist City, Yale University Press, New Haven, London
 • 25. Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa
 • 26. Kazimierczak M. (red.) 2012, Turystyka kulturowa w regionie lubuskim, PWSZ w Sulechowie, Sulechów
 • 27. Kędziora A., 2013, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, "Problemy zarządzania", vol. 11, nr 4, s. 101-112
 • 28. Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowywania turystycznego pól bitewnych), [w:] A Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak, ROTWŁ, Łódź, s. 33-46
 • 29. Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, WN PWN, Warszawa
 • 30. Kozak N, Kozak M. (red.), 2019, Tourist Destination Management: Instruments, Products, and Case Studies (Tourism, Hospitality & Event Management), Springer Switzerland AG
 • 31. Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B (red.) Kultura i turystyka. Miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź 2013
 • 32. Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka Religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 765), Szczecin
 • 33. Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011, Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 647), Szczecin
 • 34. Kruczek Z., 2011a, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków
 • 35. Kruczek Z (red.), 2011b, Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków
 • 36. Kruczek Z., Maciąg J., 2017, Możliwości wykorzystania Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych, "Turystyka Kulturowa" nr 1, s. 184-201
 • 37. Leask A., Fyall A. (red.), 2006, Managing World Heritage Sites, Elsevier, Oxford-Burlington
 • 38. Leslie, D., Sigala M. (red.), 2005, International Cultural Tourism. Management, implications and cases, Butterworth-Heinemann, Oxford
 • 39. McCormick R., 2014, Marketing Cultural and Heritage Tourism: A World of Opportunity, Left Coast Press, Walnut Creek, US
 • 40. McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, London - New York
 • 41. McLean F., 1997, Marketing the Museum, Routledge, London-New York
 • 42. Merriman T., Brochu L.,2005, Management of Interpretive Sites: Developing Sustainable Operations Through Effective Leadership, NAI, For Collins
 • 43. Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków
 • 44. Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011a, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań
 • 45. Mikos v. Rohrscheidt A., 2013a, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków
 • 46. Mikos v. Rohrscheidt A., 2013b, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań
 • 47. Mikos v. Rohrscheidt A., 2014a, Funkcjonowanie polskich pomników historii w ramach szlaków turystyczno-kulturowych na przykładzie Szlaku Piastowskiego, [w:] J. Wyleżałek (red.), Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, Tom I, WSTiJO, Warszawa 2014, tom I, s. 235-269
 • 48. Mikos v. Rohrscheidt A., 2014b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków-Poznań
 • 49. Mikos v. Rohrscheidt A., 2016a, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, "Turystyka Kulturowa", Nr 1, s. 6-46
 • 50. Mikos v. Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I. Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • 51. Mikos v. Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II. Obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • 52. Morrison A.M., 2013, Marketing and Managing Tourism Destinations, Routledge, London
 • 53. Nahrstedt W., 1997, Kulturtourismus, FernUniversität Hagen
 • 54. Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. AE, Kraków
 • 55. Nowacki M, 2012a, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF Poznań
 • 56. Park H. y., 2014, Heritage Tourism, Routledge, London - New York
 • 57. Pastorelli J., 2003, Enriching the Experience - An Interpretative Approach to Tour Guiding, Pearson Education Australia, French Forest
 • 58. Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa
 • 59. Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa, nr 1, s.5-18
 • 60. Pedersen A., 2002, Managing Tourism at World Heritage Sites: A Practical Manual for World Heritage Site Managers, UNESCO World Heritage Centre, Paris
 • 61. Peterson D., 2016, Tourism Development and Destination Management, Clanrye International, New York
 • 62. Piotrowski P., Czernek K., 2017, Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych, "Turystyka Kulturowa" nr 1, s. 160-170
 • 63. Pompl W., Lieb M. G. (red.), 1997, Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg
 • 64. Prentice R.C., 1993, Tourism and Heritage Attractions, Routledge, London
 • 65. Pröbstle Y., 2014, Kulturtouristen. Eine Typologie, Springer VS, Wiesbaden
 • 66. Purchla J., (red.), 2011, Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 • 67. Raj R., Griffin K, 2015, Religious Tourism and Pilgrimage Management. An International Perspective, CABI, Wallingford
 • 68. Richards G., 1996, Production and consumption of European cultural tourism "Annals of Tourism Research", vol. 23, nr 2, s. 261-283
 • 69. Richards G. (red.), 2007, Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, Haworth, Hospitality Press, New York
 • 70. Robinson M., Evans N., Callaghan P. (red.), 1996, Managing cultural resources for the tourist, The Centre for Travel and Tourism and Business Education Publishers, Sunderland
 • 71. Schmude J, Trono A., 2003, Routes for tourism and culture. Some examples for creating thematic routes from Italy, Greece, Portugal and Germany Seria: Beiträge zur Wirtschaftsgeographie, Regensburg, Band 5, Wyd. Universität Regensburg
 • 72. Shackley M., 2001, Managing sacred sites: Service provision and visitor experience, Continuum, London
 • 73. Silberberg T., 1995, Cultural tourism and business opportunities for museum and heritage sites, "Tourism Management", nr 16(5), s. 361-365
 • 74. Smith M.K., Richards G. (red.), 2013, The Routledge Handbook of Cultural Tourism, Routledge, Abingdon - NewYork
 • 75. Smith M.K., 2009, Issues in cultural tourism studies, Routledge, London
 • 76. Spirou C., 2011, Urban tourism and urban change. Cities in a global economy, Routledge, New York
 • 77. Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenburg, München-Wien
 • 78. Steinecke A., 2009, Themenwelten in Kulturtourismus. Marktstrukturen, MarketingManagement, Trends, Oldenbourg, München
 • 79. Steinecke A., 2013a, Management und Marketing im Kulturtourismus. Basiswissen - Praxisbeispiele - Checklisten, Springer VS, Wiesbaden
 • 80. Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa
 • 81. Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK
 • 82. Timothy D.J. Olsen D.H. (red.), 2006, Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Routledge, London
 • 83. UNWTO Definitions 2018, Committee on Tourism and Competitiveness (CTC), http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_tourism_definitions.pdf
 • 84. Weiler B., Black R., 2015, Tour Guiding Research. Insights, Issues and Implications, Channel View Publications, Bristol - Buffalo - Toronto
 • 85. Widawski K. (red.) 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Instytut GiRR UWr, Wrocław
 • 86. Widawski K. (red.), 2011, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, tom II, Instytut GiRR UWr, Wrocław
 • 87. Zmyślony P., 2009, Ekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska A Mikos v. Rohrscheidt (red.) Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań, s. 452-469
 • 88. Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Kraków
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.