PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 386
Tytuł artykułu

Czynniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - ujęcie systemowe

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie czynników CSR w ramach podejścia multidyscyplinarnego wymaga zorganizowania ram koncepcyjnych poprzez teoretyzowanie jakościowe. Jego przeprowadzenie jest motywowane dążeniem do uzyskania sieci powiązanych ze sobą pojęć, pomiędzy którymi zachodzi wielostronna komunikacja i które wspólnie zapewniają kompleksowe zrozumienie zjawiska. Na tak skonstruowanym podłożu jest możliwa synteza metateoretyczna poszerzająca rozumienie badanego zjawiska ponad wkład, jaki wnoszą odrębnie poszczególne dyscypliny. Nowe rozumienie wpływa na nadawanie znaczenia danym i walidację koncepcji teoretycznej. Dlatego cel główny pracy zdekomponowano na cele szczegółowe obejmujące cele teoriopoznawcze i cele aplikacyjne. Cele teoriopoznawcze są następujące: 1. Prezentacja teoretycznych podstaw koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jej ewolucji. 2. Teoretyczna identyfikacja czynników CSR w nurtach metodologicznych: ekonomii neoklasycznej, ekonomii instytucjonalnej i ekonomii behawioralnej. 3. Wypracowanie ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych założeń dla systemowego podejścia modelowego w identyfikacji czynników społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Cele aplikacyjne to: 1. Praktyczna weryfikacja wyróżnionych czynników społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w układzie trzech poziomów: instytucjonalnego, organizacyjnego i indywidualnego. 2. Empiryczna weryfikacja interakcji występujących między czynnikami CSR. Dla osiągnięcia celów aplikacyjnych przeprowadzono badania na grupie przedsiębiorstw niefinansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyjęto tezę główną pracy głoszącą, że wśród czynników społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw występują powiązane czynniki o charakterze instytucjonalnym, organizacyjnym i indywidualnym. Postawiono również następujące tezy szczegółowe: 1. Identyfikacja i ocena czynników CSR wymaga podejścia systemowego. 2. Zastosowanie założeń ekonomii neoklasycznej w badaniu czynników społecznej odpowiedzialności wiąże się ze znaczną redukcją znaczenia CSR i zawężeniem katalogu dopuszczalnych czynników CSR. 3. Założenia ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej pozwalają na badanie czynników CSR spójne z pojemnością znaczeniową koncepcji CSR i na rozpoznanie nowych czynników CSR. 4. Z pozycji metateoretycznej jako zintegrowane podłoże badania czynników instytucjonalnych, organizacyjnych i indywidualnych CSR należy uznać paradygmat interpretatywny. Na podstawie wniosków wyciągniętych z dokonanego przeglądu literatury i wstępnej oceny praktyki gospodarczej sformułowano następujące hipotezy badawcze: Hipoteza 1: Na płaszczyźnie instytucjonalnej istotnym czynnikiem CSR jest sektor i liczba zatrudnionych pracowników. Hipoteza 2: Na płaszczyźnie organizacyjnej istotnym czynnikiem CSR jest wielkość i struktura zasobów przedsiębiorstwa, efektywność ich wykorzystania oraz struktura ich finansowania. Hipoteza 3: Na poziomie indywidualnym istotnym czynnikiem CSR jest profil demograficzny i profil edukacyjno-kognitywny menedżera. Hipoteza 4: Pomiędzy instytucjonalnymi, organizacyjnymi i indywidulanymi czynnikami CSR występują interakcje uzasadniające konieczność systemowego podejścia do analizy czynników CSR. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
386
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abend G. (2013), The origins of business ethics in American universities, 1902-1936, "Business Ethics Quarterly", Vol. 23, No. 2, s. 171-205.
 • Ackerman R. (1975), The social challenge to business, Harvard University Press, Cambridge.
 • Acquier A., Gond J.P., Pasquero J. (2011), Rediscovering Howard R. Bowen's legacy: The unachieved agenda and continuing relevance of social responsibilities of the businessman, "Business and Society", Vol. 50, No. 4, s. 607-646.
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Adamkiewicz-Drwiłło H. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Adamska A. (2014), Inwestorzy indywidualni jako akcjonariusze spółek publicznych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 301, s. 7-17.
 • Adamska A., Urbanek P. (2014), Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 2, s. 81-102.
 • Adamus M. (2018), Ekonomia altruizmu - o racjonalności zachowań prospołecznych, "Diametros", Vol. 57, s. 1-22.
 • Aerts W., Cormier D., Magnan M. (2006), Intra-industry imitation in corporate environmental reporting: An international perspective, "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 25, No. 3, s. 299-331.
 • Aguilera R., Crespi-Cladera R. (2016), Global corporate governance: On the relevance of firms' ownership structure, "Journal of World Business", Vol. 51, No. 1, s. 50-57.
 • Aguilera R.V., Rupp D.E., Williams C.A., Ganapathi J. (2007), Putting the S back in corporate social responsibility: A multilevel theory of social change in organizations, "Academy of Management Review", Vol. 32, No. 3, s. 836-863.
 • Aguilera R.V., Williams C.A., Rupp D.E. (2011), Increasing corporate social responsibility through stakeholder value internalization (and the catalyzing effect of new governance): An application of organizational justice, self-determination, and social influence theories [w:] M. Schminke (ed.), Managerial ethics, Routledge, s. 87-106.
 • Aguinis H., Glavas A. (2012), What we know and don't know about corporate social responsibility: A review and research agenda, "Journal of Management", Vol. 38, No. 4, s. 932-968.
 • Ajzen I., Fishbein M. (1975), A Bayesian analysis of attribution processes, "Psychological Bulletin", Vol. 82, No. 2, s. 261-277.
 • Akerlof G.A. (1970), The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, s. 488-500.
 • Aktouf O. (1992), Management and theories of organizations in the 1990s: Toward a critical radical humanism? "Academy of Management Review", Vol. 17, No. 3, s. 407-431.
 • Albareda L., Lozano J.M., Ysa T. (2007), Public policies on corporate social responsibility: The role of governments in Europe, "Journal of Business Ethics", Vol. 74, No. 4, s. 391-407.
 • Alchian A.A., Demsetz H. (1972), Production, information costs, and economic organization, "The American Economic Review", Vol. 62, No. 5, s. 777-795.
 • Alonso-Almeida M., Perramon J., Bagur L. (2015), Women managers and corporate social responsibility (CSR) in Spain: Perceptions and drivers, "Women's Studies International Forum", Vol. 50, s. 47-56.
 • Alonso-Almeida M.D.M., Fernández de Navarrete F.C., Rodriguez-Pomeda J. (2015), Corporate social responsibility perception in business students as future managers: A multifactorial analysis, "Business Ethics: A European Review", Vol. 24, No. 1, s. 1-17.
 • Aluchna M. (2007), Struktura własności a efektywność przedsiębiorstwa. Przypadek polskich spółek giełdowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania", nr 77, s. 59-81.
 • Aluchna M., Tomczyk E. (2016), Dynamika struktury własności. Przypadek spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Management Forum", Vol. 4, No. 4, s. 26-32.
 • Amariglio J. (1990), Economics as a postmodern discourse [w:] W. Samuels (ed.), Economics as discourse, Springer, Dordrecht, s. 15-64.
 • Anand P.B. (2004), Financing the provision of global public goods, "World Economy", Vol. 27, No. 2, s. 2015-237.
 • Anderson E. (1995), Value in ethics and economics, Harvard University Press, Nowy York.
 • Antle R., Eppen G.D. (1985), Capital rationing and organizational slack in capital budgeting, "Management Science", Vol. 31, No. 2, s. 163-174.
 • Aoki M. (2007), Endogenizing institutions and institutional changes, "Journal of Institutional Economics", Vol. 3, No. 1, s. 1-31.
 • Apostolakis G., Kraanen F., van Dijk G. (2016), Pension beneficiaries' and fund managers' perceptions of responsible investment: A focus group study, "Corporate Governance", Vol. 16, No. 1, s. 1-20.
 • Aragón-Correa J.A., Sharma S. (2003), A contingent resource-based view of proactive corporate environmental strategy, "Academy of Management Review", Vol. 28, No. 1, s. 71-88.
 • Araña J.E., León C.J. (2009), The role of environmental management in consumers preferences for corporate social responsibility, "Environmental and Resource Economics", Vol. 44, No. 4, s. 495-506.
 • Arce M.D.G. (2004), Conspicuous by its absence: Ethics and managerial economics, "Journal of Business Ethics", Vol. 54, s. 261-277.
 • Ardalan K. (2008), On the role of paradigms in finance, Ashgate Publishing Limited, Oxon.
 • Aribi Z., Gao S. (2010), Corporate social responsibility disclosure: A comparison between Islamic and conventional financial institutions, "Journal of Financial Reporting and Accounting", Vol. 8, No. 2, s. 72-91.
 • Arlow P. (1991), Personal characteristics in college students' evaluations of business ethics and corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 10, No. 1, s. 63-69.
 • Arlow P., Gannon M.J. (1982), Social responsiveness, corporate structure, and economic performance, "Academy of Management Review", Vol. 7, No. 2, s. 235-241.
 • Arora P., Dharwadkar R. (2011), Corporate governance and corporate social responsibility (CSR): The moderating roles of attainment discrepancy and organization slack, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 19, No. 2, s. 136-152.
 • Arrow K.J. (1973), Social responsibility and economic efficiency, "Public Policy", Vol. 21, No. 3, s. 303-317.
 • Artiach T., Lee D., Nelson D., Walker J. (2010), The determinants of corporate sustainability performance, "Accounting Finance", Vol. 50, No. 1, s. 31-51.
 • Arya B., Salk J.E. (2006), Cross-sector alliance learning and effectiveness of voluntary codes of corporate social responsibility, "Business Ethics Quarterly", Vol. 16, No. 2, s. 211-234.
 • Attig N., Boubakri N., El Ghoul S., Guedhami O. (2016), Firm internationalization and corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 134, No. 2, s. 171-197.
 • Attig N., El Ghoul S., Guedhami O., Suh J. (2013), Corporate social responsibility and credit ratings, "Journal of Business Ethics", Vol. 117, No. 4, s. 679-694.
 • Aupperle K.E., Carroll A.B., Hatfield J.D. (1985), An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability, "Academy of Management Journal", Vol. 28, No. 2, s. 446-463.
 • Awa H.O., Eze S.C., Urieto J.E., Inyang B.J. (2011), Upper echelon theory (UET) a major determinant of information technology (IT) adoption by SMEs in Nigeria, "Journal of Systems and Information Technology", Vol. 13, No. 2, s. 144-162.
 • Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baden D., Harwood I.A. (2013), Terminology matters: A critical exploration of corporate social responsibility terms, "Journal of Business Ethics", Vol. 116, No. 3, s. 615-627.
 • Bae S.C., Chang K., Yi H.C. (2018), Corporate social responsibility, credit rating, and private debt contracting: New evidence from syndicated loan market, "Review of Quantitative Finance and Accounting", Vol. 50, No. 1, s. 261-299.
 • Balcerowicz L. (2013), Wstęp [w:] E. Ostrom, Dysponowanie wspólnymi zasobami, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Bałtowski M. (2017), Więcej władzy niż własności - Skarb Państwa jako szczególny inwestor na GPW w Warszawie, "Studia Ekonomiczne", nr 1, s. 27-45.
 • Bałtowski M., Kwiatkowski G. (2014), Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi, "Gospodarka Narodowa", nr 272, s. 5-26.
 • Bandura A. (1991), Social cognitive theory of moral thought and action [w:] A. Bandura, W.M. Kurtines, J.L. Gewirtz (eds.), Handbook of moral behavior and development. Handbook of Moral Behavior and Development, Hillsdale, New York.
 • Bandura A. (2002), Social cognitive theory in cultural context, "Applied Psychology", Vol. 51, No. 2, s. 269-270.
 • Bandura A. (2009), Social cognitive theory of mass communication [w:] M. Oliver, A. Raney, J. Bryant (eds.), Media Effects. Advances in Theory and Research, 4th Edition, Routledge, New York, s. 110-140.
 • Banerjee S., Dasgupta S., Kim Y. (2008), Buyer-supplier relationships and the stakeholder theory of capital structure, "Journal of Finance", Vol. 63, s. 2507-2552.
 • Banerjee S.B. (2008), Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly, "Critical Sociology", Vol. 34, No. 1, s. 51-79.
 • Barberis N., Thaler R. (2003), A survey of behavioral finance [w:] C. Stulz, M. Harris (eds.), Handbook of the economics of finance, Elsevier, London.
 • Bardi A., Sagiv L. (2003), The EU and Israel: Comparison of cultures and implications [w:] K. Boehnke (ed.), Israel and Europe, Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, s. 13-36.
 • Bardsley N., Cubitt R., Loomes G., Moffat P., Starmer C., Sugden R. (2010), Experimental economics: Rethinking the rules, Princeton University Press, Princeton and Oxfordshire.
 • Barker III V.L., Mueller G.C. (2002), CEO characteristics and firm RD spending, "Management Science", Vol. 48, No. 6, s. 782-801.
 • Barnea A., Rubin A. (2010), Corporate social responsibility as a conflict between shareholders, "Journal of Business Ethics", Vol. 97, No. 1, s. 71-86.
 • Barnett M.L. (2007), Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility, "Academy of Management Review", No. 32, s. 794-816.
 • Barney J.B. (2001), Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view, "Journal of Management", Vol. 27, No. 6, s. 643-650.
 • Baron D.P. (2008), Managerial contracting and corporate social responsibility, "Journal of Public Economics", Vol. 92, No. 1-2, s. 268-288.
 • Barreda-Tarrazona I., Matallín-Sáez J.C., Balaguer-Franch M.R. (2011), Measuring investors' socially responsible preferences in mutual funds, "Journal of Business Ethics", Vol. 103, No. 2, s. 305-356.
 • Barsky A. (2011), Investigating the effects of moral disengagement and participation on unethical work behaviour, "Journal of Business Ethics", Vol. 104, No. 1, s. 59-75.
 • Baruk A.I. (2009), Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 11-24.
 • Baruk A.I. (2010), Nieetyczne działania producentów na rynku dóbr szybkozbywalnych, "Problemy Jakości", nr 3, s. 27-31.
 • Bauman C.W., Skitka L.J. (2012), Corporate social responsibility as a source of employee satisfaction, "Research in Organizational Behavior", Vol. 32, s. 63-86.
 • Baumol W.J. (1959), Business Behavior. Value and Growth, The Macmillan Company, New York.
 • Beal D.J., Goyen M., Philips P. (2005), Why do we invest ethically? "The Journal of Investing", Vol. 14, No. 3, s. 66-78.
 • Bear S., Rahman N., Post C. (2010), The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility and firm reputation, "Journal of Business Ethics", Vol. 97, No. 2, s. 207-221.
 • Beauchamp L.L., O'Connor A. (2012), America's most admired companies: A descriptive analysis of CEO corporate social responsibility statements, "Public Relations Review", Vol. 38, No. 3, s. 494-497.
 • Bebbington J. (2000), Sustainable development: A review of the international development, business and accounting literature, "University of Aberdeen Papers in Accountancy, Finance & Management Working Papers", Vol. 1, s. 00-17.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Vol. 804, s. 137-151.
 • Bellante D. (2004), Edward Chamberlin: Monopolistic competition and Pareto optimality, "Journal of Business and Economics Research", Vol. 2, No. 4, s. 17-26.
 • Bénabou R., Tirole J. (2010), Individual and corporate social responsibility, "Economica", Vol. 77, No. 305, s. 1-19.
 • Bengtsson E. (2008), A history of Scandinavian socially responsible investing, "Journal of Business Ethics", Vol. 82, No. 4, s. 969-983.
 • Benlemlih M. (2017), Corporate social responsibility and firm debt maturity, "Journal of Business Ethics", Vol. 144, No. 3, s. 491-517.
 • Berent T. (2011), Ryzyko dźwigni finansowej - nowe podejście metodologiczne, "Ekonomista", Vol. 3, s. 345-370.
 • Berle A., Means G. (2009), The modern corporation and private property, transaction publishers, New Brundwick, London (reedycja wydania oryginalnego z 1932 r.).
 • Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R., Larraza-Kintana M. (2010), Socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: Do family-controlled firms pollute less? "Administrative Science Quarterly", Vol. 55, No. 1, s. 82-113.
 • Berry T.C., Junkus J.C. (2013), Socially responsible investing: An investor perspective, "Journal of Business Ethics", Vol .112, No. 4, s. 708-714.
 • Besley T., Ghatak M. (2007), Retailing public goods: The economics of corporate social responsibility, "Journal of Public Economics", Vol. 91, No. 9, s. 1645-1663.
 • Beu D.S., Buckley M.R., Harvey M.G. (2003), Ethical decision-making: A multidimensional construct, "Business Ethics: A European Review", Vol. 12, No. 1, s. 88-107.
 • Beverungen A., Dunne S., Hoedemaekers C. (2013), The financialisation of business ethics, "Business Ethics: A European Review", Vol. 22, No. 1, s. 102-117.
 • Bhardwaj R.K., Brooks L.D. (1992), The January anomaly: Effects of low share price, transaction costs, and bid-ask bias, "The Journal of Finance", Vol. 47, No. 2, s. 553-575.
 • Bhattacharya C.B., Sen S. (2004), Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond to corporate social initiatives, "California Management Review", Vol. 47, No. 1, s. 9-24.
 • Bhattacharya C.B., Sen S., Korschun D. (2008), Using corporate social responsibility to win the war for talent, "MIT Sloan Management Review", Vol. 49, No. 2, s. 37-44.
 • Bidault F., José R., Zanakis S.H., Ring P.S. (2018), Willingness to rely on trust in global business collaborations: Context vs. demography, "Journal of World Business", Vol. 53, No. 3, s. 373-391.
 • Bieniek I., Steinerowska S. (2014), Kompetencje międzykulturowe na mapie kompetencji zawodowych menedżera, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska", nr 71, s. 33-46.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2013), Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinany czasu poszukiwania pracy, "Ekonometria", nr 2, s. 74-86.
 • Bingham J.B., Dyer W.G., Smith I., Adams G.L. (2011), A stakeholder identity orientation approach to corporate social performance in family firms, "Journal of Business Ethics", Vol. 99, No. 4, s. 565-585.
 • Blaug M. (1975), Kuhn versus Lakatos, or paradigms versus research programmes in the history of economics, "History of Political Economy", Vol. 7, No. 4, s. 399-433.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Blodgett J.G., Lu L.C., Rose G.M., Vitell S.J. (2001), Ethical sensitivity to stakeholder interests: A cross-cultural comparison, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 29, No. 2, s. 190-202.
 • Boddy C.R. (2011), The corporate psychopaths theory of the global financial crisis, "Journal of Business Ethics", Vol. 102, No. 2, s. 255-259.
 • Boddy D., Paton R. (1998), Management: An Introduction, Prentice Hall, Hemel Hempstead.
 • Bollen N.P. (2007), Mutual fund attributes and investor behaviour, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 42, No. 3, s. 683-708.
 • Boone J.P., Khurana I.K., Raman K.K. (2012), Religiosity and tax avoidance, "The Journal of the American Taxation Association", Vol. 35, No. 1, s. 53-84.
 • Borisova G., Megginson W.L. (2011), Does government ownership affect the cost of debt? Evidence from privatization, "The Review of Financial Studies", Vol. 24, No. 8, s. 2693-2737.
 • Borisova G., Brockman P., Salas J.M., Zagorchev A. (2012), Government ownership and corporate governance: Evidence from the EU, "Journal of Banking Finance", Vol. 36, No. 11, s. 291 -2934.
 • Borkowska S. (2005), CSR - wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście unijne, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Vol. 6, s. 9-29.
 • Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", nr 6, s. 75-81.
 • Bourgeois III L.J. (1981), On the measurement of organizational slack, "Academy of Management Review", Vol. 6, No. 1, s. 29-39.
 • Bourgeois III L.J., Singh J.V. (1983), Organizational slack and political behavior among top management teams, "Academy of Management Proceedings", Vol. 1983, No. 1, s. 43-47.
 • Bowen F.E. (1999), Does organizational slack stimulate the implementation of environmental initiatives? [w:] D. Wood, D. Windsor (eds.), Proceedings of the Tenth Annual Meeting of the International Association of Business and Society, Vol. 10, s. 441-452.
 • Bowen F.E. (2002), Organizational slack and corporate greening: Broadening the debate, "British Journal of Management", Vol. 13, No. 4, s. 305-316.
 • Bowen H.R. (1953), Social responsibilities of the businessman, Harper & Brothers, New York.
 • Bowles S. (1998), Endogenous preferences: The cultural consequences of markets and other economic institution, "Journal of Economic Literature", Vol. 36, No. 1, s. 75-111.
 • Bowring M.A. (2000), De/constructing theory: A look at the institutional theory that positivism built, "Journal of Management Inquiry", Vol. 9, No. 3, s. 258-270.
 • Boyer G.R., Smith R.S. (2001), The development of the neoclassical tradition in labor economics, "Industrial and Labor Relations Review", Vol. 54, No. 2, s. 199-223.
 • Brammer S., Millington A. (2005), Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis, "Journal of Business Ethics", Vol. 61, No. 1, s. 29-44.
 • Brammer S., Millington A. (2006), Firm size, organizational visibility and corporate philanthropy: An empirical analysis, "Business Ethics: A European Review", Vol. 15, No. 1, s. 6-18.
 • Brammer S., Jackson G., Matten D. (2012), Corporate social responsibility and institutional theory: New perspectives on private governance, "Socio-economic Review", Vol. 10, No. 1, s. 3-28.
 • Brammer S., Millington A., Rayton B. (2007), The contribution of corporate social responsibility to organizational commitment, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 18, No. 10, s. 1710-1719.
 • Brammer S., Pavelin S. (2008), Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure, "Business Strategy and the Environment", Vol. 17, No. 2, s. 120-136.
 • Brammer S., Williams G., Zinkin J. (2007), Religion and attitudes to corporate social responsibility in a large cross-country sample, "Journal of Business Ethics, Vol. 71, No. 3, s. 229-243.
 • Branco M.C., Rodrigues L.L. (2006), Corporate social responsibility and resource-based perspectives, "Journal of Business Ethics", Vol. 69, No. 2, s. 111-132.
 • Branco M.C., Rodrigues L.L. (2008), Factors influencing social responsibility disclosure by Portuguese companies, "Journal of Business Ethics", Vol. 83, No. 4, s. 685-701.
 • Brekke K.A., Nyborg K. (2008), Attracting responsible employees: Green production as labor market screening, "Resource and Energy Economics", Vol. 30, No. 4, s. 509-526.
 • Brousseau E., Glachant J.M. (2002), The economics of contracts: Theories and applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Brown H.S., de Jong M., Levy D.L. (2009), Building institutions based on information disclosure: Lessons from GRI's sustainability reporting, "Journal of Cleaner Production", Vol. 17, No. 6, s. 571-580.
 • Brown M.E., Treviño L.K., Harrison D.A. (2005), Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 97, No. 2, s. 117-134.
 • Brown W. (2006), American nightmare: Neoliberalism, neoconservatism, and de-democratization, "Political Theory", Vol. 34, No. 6, s. 690-714.
 • Brzezicki Ł. (2018), Efektywność studiów Master of Business Administration (MBA) w Polsce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2, s. 131-146.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. (2008), Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista", nr 2, s. 201-232.
 • Buchholtz A.K., Amason A.C., Rutherford M.A. (1999), Beyond resources: The mediating effect of top management discretion and values on corporate philanthropy, "Business and Society", Vol. 38, No. 2, s. 167-186.
 • Bucic T., Harris J., Arli D. (2012), Ethical consumers among the millennials: A cross-national study, "Journal of Business Ethics", Vol. 110, No. 1, s. 113-131.
 • Buehler V.M., Shetty Y.K. (1976), Managerial response to social responsibility challenge, "Academy of Management Journal", Vol. 19, No. 1, s. 66-78.
 • Burbano V.C. (2016), Social responsibility messages and worker wage requirements: Field experimental evidence from online labor marketplaces, "Organization Science", Vol. 27, No. 4, s. 1010-1028.
 • Burgeois L. (1981), On the measurement of organizational slack, "The Academy of Management Review", Vol. 6, No. 1, s. 29-39.
 • Burgess Z., Tharenou P. (2002), Women board directors: Characteristics of the few, "Journal of Business Ethics", Vol. 37, No. 1, s. 39-49.
 • Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organizational Analysis, NH: Heineman, London and Exeter.
 • Burton B.K., Hegarty W.H. (1999), Some determinants of student corporate social responsibility orientation, "Business Society", Vol. 38, No. 2, s. 188-205.
 • Burton B.K., Jiing-Lih F., Hegarty W. (2000), A cross-cultural comparison of corporate social responsibility orientation: Hong Kong vs. United States students, "Teaching Business Ethics", Vol. 4, No. 2 , s. 151-167.
 • Byrka-Kita K., Czerwiński M. (2013), Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym, "Ekonomista", nr 1, s. 127-154.
 • Cai Y., Jo H., Pan C. (2011), Vice or virtue? The impact of corporate social responsibility on executive compensation, "Journal of Business Ethics", Vol. 104, No. 2, s. 159-173.
 • Calkins M.S. (2000), Recovering religion's prophetic voice for business ethics, "Journal of Business Ethics", Vol. 23, No. 4, s. 339-352.
 • Callicott J. (1984), Non-anthropocentric value theory and environmental ethics, "American Philosophical Quarterly", Vol. 21, No. 4, s. 299-309.
 • Camerer C.F., Loewenstein G. (2004), Behavioral Economics: Past, Present, Future [w:] C.F. Camerer, G. Loewenstein, M. Rabin (eds.), Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press, Princeton, s. 1-61.
 • Campbell J.L. (2007), Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility, "Academy of Management Review", Vol. 32, No. 3, s. 946-967.
 • Carland J.A.C., Carland J.W. (1991), An empirical investigation into the distinctions between male and female entrepreneurs and managers, "International Small Business Journal", Vol. 9, No. 3, s. 62-72.
 • Carpenter M.A., Geletkanycz M.A., Sanders W.G. (2004), Upper echelons research revisited: Antecedents, elements, and consequences of top management team composition, "Journal of Management", Vol. 30, No. 6, s. 749-778.
 • Carroll A. (2008), A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices [w:] A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D. Siegel (eds.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Oxford, s. 19-46.
 • Carroll A.B. (1974), Corporate social responsibility: Its managerial impact and implications, "Journal of Business Research", Vol. 2, No. 1, s. 75-88.
 • Carroll A.B. (1991), The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons", Vol. 34(4), s. 39-48.
 • Carroll A.B. (1998), The four faces of corporate citizenship, "Business and Society Review", Vol. 100, No. 1, s. 1-7.
 • Carroll A.B. (1999), Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct, "Business Society", Vol. 38, No. 3, s. 268-295.
 • Carroll A.B., Shabana K.M. (2010), The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice, "International Journal of Management Reviews", Vol. 12, No. 1, s. 85-105.
 • Carroll A.B., Brown J.A. (2018), Corporate social responsibility: A review of current concepts, research, and issues [w:] J. Weber, D. Wasielieski (eds.), Corporate Social Responsibility, Emerald Publishing Limited, London, s. 39-69.
 • Carroll W.K., Alexander M. (1999), Finance capital and capitalist class integration in the 1990s: Networks of interlocking directorships in Canada and Australia, "Canadian Review of Sociology", Vol. 36, No. 3, s. 331-354.
 • Carson S.G., Hagen Ø., Sethi S.P. (2015), From implicit to explicit CSR in a Scandinavian context: The cases of HÅG and Hydro, "Journal of Business Ethics", Vol. 127, No. 1, s. 17-31.
 • Carstensen L.L. (2006), The influence of a sense of time on human development, "Science", Vol. 312, No. 5782, s. 1913-1915.
 • Carter C.R., Liane Easton P. (2011), Sustainable supply chain management: Evolution and future directions, "International Journal of Physical Distribution Logistics Management", Vol. 41, No. 1, s. 46-62.
 • Cavaco S., Crifo P. (2014), CSR and financial performance: Complementarity between environmental, social and business behaviours, "Applied Economics", Vol. 46, No. 27, s. 3323-3338.
 • Cavalcanti Sá Abreu M., Barlow C. (2013), A comparative picture of corporate social responsibility approaches by leading companies in the United Kingdom and Brazil, "Social Responsibility Journal", Vol. 9, No. 4, s. 571-588.
 • Cerny P.G. (1999), Globalization and the erosion of democracy, "European Journal of Political Research", Vol. 36, No. 1, s. 1-26.
 • Cespa G., Cestone G. (2007), Corporate social responsibility and managerial entrenchment, "Journal of Economics Management Strategy", Vol. 16, No. 3, s. 741-771.
 • Cetindamar D. (2007), Corporate social responsibility practices and environmentally responsible behavior: The case of the United Nations Global Compact, "Journal of Business Ethics", Vol. 76, No. 2, s. 163-176.
 • Chamberlin E. (1933), Theory of monopolistic competition, Harvard University Press, Cambridge.
 • Chang S.J., Rhee J.H. (2011), Rapid FDI expansion and firm performance, "Journal of International Business Studies", Vol. 42, No. 8, s. 979-994.
 • Chase Jr C.W. (2013), Using big data to enhance demand-driven forecasting and planning, "The Journal of Business Forecasting", Vol. 32, No. 2, s. 27-43.
 • Chassagnon V., Hollandts X. (2014), Who are the owners of the firm: Shareholders, employees or no one? "Journal of Institutional Economics", Vol. 10, No. 1, s. 47-69.
 • Chaudhuri A. (2011), Sustaining cooperation in laboratory public goods experiments: A selective survey of the literature, "Experimental Economics", Vol. 14, No. 1, s. 47-83.
 • Che Y.K. (1993), Design competition through multidimensional auctions, "The RAND Journal of Economics", Vol. 24, No. 4, s. 668-680.
 • Cheah E.T., Jamali D., Johnson J.E., Sung M.C. (2011), Drivers of corporate social responsibility attitudes: The demography of socially responsible investors, "British Journal of Management", Vol. 22, No. 2, s. 305-323.
 • Chen H., Zeng S., Lin H., Ma H. (2017), Munificence, dynamism, and complexity: How industry context drives corporate sustainability, "Business Strategy and the Environment", Vol. 26, No. 2, s. 125-141.
 • Chen M.F. (2007), Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits, "Food Quality and Preference", Vol. 18, No. 7, s. 1008-1021.
 • Cheng B., Ioannou I., Serafeim G. (2014), Corporate social responsibility and access to finance, "Strategic Management Journal", Vol. 35, No. 1, s. 1-23.
 • Child J. (1972), Organizational structure, environment and performance: The role of strategic choice, "Sociology", Vol. 6, No. 1, s. 1-22.
 • Chin M.K., Hambrick D.C., Treviño L.K. (2013), Political ideologies of CEOs: The influence of executives' values on corporate social responsibility, "Administrative Science Quarterly", No. 58, Vol. 2, s. 197-232.
 • Chiu S.C., Sharfman M. (2011), Legitimacy, visibility, and the antecedents of corporate social performance: An investigation of the instrumental perspective, "Journal of Management", Vol. 37, No. 6, s. 1558-1585.
 • Christensen L.T., Morsing M., Thyssen O. (2013), CSR as aspirational talk, "Organization", Vol. 20, No. 3, s. 372-393.
 • Christie P.M.J., Kwon I.W.G., Stoeberl P.A., Baumhart R. (2003), A cross-cultural comparison of ethical attitudes of business managers: India Korea and the United States, "Journal of Business Ethics", Vol. 46, No. 3, s. 263-287.
 • Cisneros P., Christel L. (2014), The democracy deficit of corporate social responsibility in post-neoliberal times: An analysis of the Argentinian and Ecuadorian experiences, "Journal of Cleaner Production", Vol. 84, s. 174-182.
 • Clark J.M. (1918), Economics and modern psychology: I, "Journal of Political Economy", Vol. 26, No. 2, s. 136-166.
 • Clarkson P.M., Li Y., Richardson G.D., Vasvari F.P. (2011), Does it really pay to be green? Determinants and consequences of proactive environmental strategies, "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 30, No. 2, s. 122-144.
 • Coase R. (1937), The nature of the firm, "Economica", Vol. 4, No. 16, s. 386-405.
 • Coase R.H. (1993), The nature of the firm: Origins, evolution, and development, Oxford University Press, London.
 • Coast J. (2004), Is economic evaluation in touch with society's health values? "British Medicine Journal", Vol. 329, No. 7476, s. 1233-1236.
 • Coelho P.R., McClure J.E., Spry J.A. (2003), The social responsibility of corporate management: A classical critique, "American Journal of Business", Vol. 18, No. 1, s. 15-24.
 • Cohen A.B., Hall D.E., Koenig H.G., Meador K.G. (2005), Social versus individual motivation: Implications for normative definitions of religious orientation, "Personality and Social Psychology Review", Vol. 9, No. 1, s. 48-61.
 • Cohn A., Fehr E., Maréchal M.A. (2014), Business culture and dishonesty in the banking industry, "Nature", Vol. 516, No. 7529, s. 86-89.
 • Collier J., Esteban R. (2007), Corporate social responsibility and employee commitment, "Business Ethics: A European Review", Vol. 16, No. 1, s. 19-33.
 • Comstock M., Garrigan C., Pouffary S. (2012), UNEP sustainable buildings and climate initiative: Promoting policies and practices for sustainability. Building design and construction: Forging resource efficiency and sustainable development, http:// www.usgbc.org/Docs/Archive/General /Docs19073.pdf (dostęp: 14.08.2019).
 • Conroy S.J., Emerson T.L. (2004), Business ethics and religion: Religiosity as a predictor of ethical awareness among students, "Journal of Business Ethics", Vol. 50, No. 4, s. 383-396.
 • Copeland T.E., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig-Press, Warszawa.
 • Copeland T.E., Weston J.F., Shastri K. (1988), Financial theory and corporate policy, Reading, Addison-Wesley.
 • Cormier D., Magnan M. (1999), Corporate Environmental Disclosure Strategies: Determinants, Costs and Benefits, "Journal of Accounting, Auditing Finance", Vol. 14, No. 4, s. 429-451.
 • Cowen S.S., Ferreri L.B., Parker L.D. (1987), The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: A typology and frequency-based analysis, "Accounting, Organizations and Society, Vol. 12, No. 2, s. 111-122.
 • Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D.S. (2008), The corporate social responsibility agenda [w:] The Oxford handbook of corporate social responsibility, Oxford University Press, Oxford.
 • Crifo P., Forget V.D. (2015), The economics of corporate social responsibility: A firm-level perspective survey, "Journal of Economic Surveys", Vol. 29, No. 1, s. 112-130.
 • Crossland C., Hambrick D.C. (2011), Differences in managerial discretion across countries: How nation-level institutions affect the degree to which CEOs matter, "Strategic Management Journal", Vol. 32, No. 8, s. 797-819.
 • CSRHub (2019), Ratings by Country and Region, https://www.csrhub.com/CSR_ ratings_by_region_and_country/ (dostęp: 9 grudnia 2019 r.).
 • Cuypers I.R., Koh P.S., Wang H. (2015), Sincerity in corporate philanthropy, stakeholder perceptions and firm value, "Organization Science", Vol. 27, No. 1, s. 173-188.
 • Cyert R.M., March J.G. (1963), A behavioral theory of the firm, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Cyfert S. (2013), Rola kadry kierowniczej w inicjowaniu procesów zmian granic organizacji, "Organizacja i Zarządzanie", nr 31, s. 76-92.
 • Cyfert S., Hoppe G. (2011), Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 13-21.
 • Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł. (2014), Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A, s. 17-30.
 • Czakon W. (2006), Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 9-13.
 • Czakon W. (2013), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wydanie II rozszerzone i uaktualnione, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czarny B. (2007), Metodologiczne osobliwości ekonomii, "Bank i Kredyt", nr 7, s. 67-77.
 • Czerwonka M., Ostaszewski J., Rzeszutek M., Walczak M. (2014), W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 15-40.
 • Czerwonka M., Staniszewska A. (2013), Miejsce daru i filantropii w ekonomii, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 2, No. 4, s. 73-88.
 • Dąbrowski I. (2011), Klasyczna i ewolucyjna koncepcja przedsiębiorstwa po kryzysie hipotecznym, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania", nr 108, s. 48-57.
 • Dąbrowski I. (2018), Ekonomia złożoności a równowaga wielopunktowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu", nr 529, s. 58-70.
 • Dąbrowski T.J. (2013), Dylematy wyceny wartości relacji z interesariuszami, "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr 89, s. 199-202.
 • Dahlsrud A. (2008), How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 15, No. 1, s. 1-13.
 • Dalton D., Ortegren M. (2011), Gender differences in ethics research: The importance of controlling for the social desirability response bias, "Journal of Business Ethics", Vol. 103, No. 1, s. 73-93.
 • Daly H.E. (1990), Toward some operational principles of sustainable development, "Ecological Economics", Vol. 2, No. 1, s. 1-6.
 • Daniel F., Lohrke F.T., Fornaciari C.J., Turner Jr R.A. (2004), Slack resources and firm performance: A meta-analysis, "Journal of Business Research", Vol. 57, No. 6, s. 565-574.
 • Daniel K., Titman S. (2006), Market reactions to tangible and intangible information, "The Journal of Finance", Vol. 61, No. 4, s. 1605-1643.
 • Darus F., Sawani Y., Mohamed Zain M., Janggu T. (2014), Impediments to CSR assurance in an emerging economy, "Managerial Auditing Journal", Vol. 29, No. 3, s. 253-267.
 • Dashwood H.S. (2012), CSR norms and organizational learning in the mining sector, "Corporate Governance: The International Journal of Business in Society", Vol. 12, No. 1, s. 118-138.
 • David E., Azoulay-Schwartz R., Kraus S. (2002), An English auction protocol for multi-attribute items [w:] International Workshop on Agent-Mediated Electronic Commerce, Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Davis J.B. (2003), The theory of the individual in economics: Identity and value, Routledge, New York.
 • Davis K. (1960), Can business afford to ignore social responsibilities? "California Management Review", Vol. 2, No. 3, s. 70-76.
 • Davis K. (1973), The case for and against business assumption of social responsibilities, "Academy of Management Journal", Vol. 16, No. 2, s. 312-322.
 • Davis K., Blomstrom R.L. (1971), Business, society, and environment: Social power and social response, McGraw-Hill, New York.
 • Davis K.F., Frederick W.C., Blomstrom R.L. (1980), Business and society: Concepts and policy issues, McGraw-Hill, New York.
 • De George R.T. (1987), The status of business ethics: Past and future, "Journal of Business Ethics", Vol. 6, No. 3, s. 201-211.
 • De Pelsmacker P., Driesen L., Rayp G. (2005), Do consumers care about ethics? Willingness to pay for fair-trade coffee, "Journal of Consumer Affairs", Vol. 39, No. 2, s. 363-385.
 • De Wit B., Meyer R. (2010), Strategy: process, content, context: an international perspective, Cengage Learning EMEA, Boston.
 • Deakin S., Whittaker D.H. (2007), Re-embedding the Corporation? Comparative perspectives on corporate governance, employment relations and corporate social responsibility, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 15, No. 1, s. 1-4.
 • Deegan C., Gordon B. (1996), A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations, "Accounting and Business Research", Vol. 6, No. 3, s. 187-199.
 • Deetz S. (1992), Democracy in an age of corporate colonization: Developments in communication and the politics of everyday life, SUNY Press, New York.
 • Denis D.K., McConnell J.J. (2003), International corporate governance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 38, No. 1, s. 1-36.
 • Déniz D., De La Cruz M., Saá-Pérez D. (2003), A resource-based view of corporate responsiveness toward employees, "Organization Studies", Vol. 24, No. 2, s. 299-319.
 • Dequech D. (2002), The demarcation between the "old" and the "new" institutional economics: Recent complications, "Journal of Economic Issues", Vol. 36, No. 2, s. 565-572.
 • Dewey J., Nagel E. (1991), Logic, the theory of inquiry, 1938, Southern University Press, Carbondale.
 • Dhaliwal D.S., Li O.Z., Tsang A., Yang Y.G. (2011), Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting, "The Accounting Review", Vol. 86, No. 1, s. 59-100.
 • Diamond P., Vartiainen H. (2012), Behavioral economics and its applications, Princeton University Press, Princeton.
 • Dierkes M., Antal A.B. (1986), Whither corporate social reporting: Is it time to legislate? "California Management Review", Vol. 28, No. 3, s. 106-121.
 • Dierkes M., Preston L.E. (1977), Corporate social accounting reporting for the physical environment: A critical review and implementation proposal, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 2, No. 1, s. 3-22.
 • DiMaggio P.J., Powell W.W. (1983), The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, "American Sociological Review", Vol. 48, No. 2, s. 147-160.
 • DiMaggio P.J., Powell W.W. (1991), The new institutionalism in organizational analysis, University of Chicago Press, Chicago, London.
 • Dodd Jr E.M. (1934), Is effective enforcement of the fiduciary duties of corporate managers practicable, "University of Chicago Law Review", Vol. 2, s. 194-207.
 • Doh J.P., Guay T.R. (2006), Corporate social responsibility, public policy, and NGO activism in Europe and the United States: An institutional-stakeholder perspective, "Journal of Management Studies", Vol. 43, No. 1, s. 47-73.
 • Doh J.P., Howton S.D., Howton S.W., Siegel D.S. (2010), Does the market respond to an endorsement of social responsibility? The role of institutions, information, and legitimacy, "Journal of Management", Vol. 36, No. 6, s. 1461-1485.
 • Domański P. (2015), Polski CSR wyrósł z filantropii i wolontariatu, http:// odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/polski-csr-wyrosl-z-filantropii-i-wolontariatu-wywiad-z-pawlem-lukasiakiem-prezesem-akademii-rozwoju-filantropii-w-polsce/ (dostęp: 14.08.2019).
 • Donaldson T. (1982), Corporations and morality, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Donaldson T., Dunfee T.W. (1994), Toward a unified conception of business ethics: Integrative social contracts theory, "Academy of Management Review", Vol. 19, No. 2, s. 252-284.
 • Donaldson T., Preston L.E. (1995), The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 1, s. 65-91.
 • Doś A. (2007), Rynkowe instrumenty finansowe a ochrona środowiska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 14, s. 92-106.
 • Doś A. (2011a), Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych, Poltext, Poznań.
 • Doś A. (2011b), Warunki i strategie kreacji wartości przedsiębiorstwa w oparciu o odpowiedzialność społeczną - ujęcie syntetyczne, "e-Finanse", Vol. 7, No. 3, s. 29-41.
 • Doś A. (2017a), Multi-criteria decision methods for CSR management - literature review, "Managerial Economics", Vol. 18, No. 1, s. 63-86.
 • Doś A. (2017b), The effect of foreign equity ownership on corporate social responsibility: Empirical evidence from Poland, "e-Finanse", Vol. 13, No. 3, s. 66-75.
 • Doś A. (2018a), "Leading by Example" - Are State-Owned Enterprises Leaders of Corporate Social Responsibility? Evidence from Poland [w:] D. Prochazka (ed.) Annual Conference on Finance and Accounting, Springer, Cham, s. 319-328.
 • Doś A. (2018b), Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla efektywności finansowej przedsiębiorstwa - współczesne kierunki badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 63-75.
 • Doś A. (2019a), Polityka państwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu: przesłanki, narzędzia, ewolucja w XXI wieku, "Studia Ekonomiczne", nr 382, s. 64-79.
 • Doś A. (2019b), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw z perspektywy ekonomii dobrobytu, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 22, No. 4, s. 21-36.
 • Doś A., Błach J. (2014), Rola przedsiębiorstwa w makrosystemie społeczeństwo - gospodarka - środowisko w świetle analizy raportów rocznych na przykładzie wybranych spółek sektora paliwowego [w:] D. Dziawgo, G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: gospodarka - etyka - środowisko, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 329, s. 62-72.
 • Doś A., Foltyn-Zarychta M. (2017), Motywy inwestowania społecznie odpowiedzialnego - przegląd wybranych badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 478, s. 113-121.
 • Doś A., Foltyn-Zarychta M. (2018), Socially responsible investment and fiduciary duties of mutual funds [w:] B.D. Díaz, S.O. Idowu, P. Molyneux (eds.), Corporate Governance in Banking and Investor Protection. Springer, Springer, Cham, s. 305-320.
 • Douglas E.J., Shepherd D.A. (2002), Self-employment as a career choice: Attitudes, entrepreneurial intentions, and utility maximization, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 26, No. 3, s. 81-90.
 • Dow S.C. (1991), Are there any Signs of Postmodernism with Economics?, "Methodus", Vol. 3, s. 81-85.
 • Dresler Z., Czekaj J. (2012), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Du S., Vieira E.T. (2012), Striving for legitimacy through corporate social responsibility: Insights from oil companies, "Journal of Business Ethics", Vol. 110, No. 4, s. 413-427.
 • Du S., Bhattacharya C.B., Sen S. (2010), Maximizing business returns to corporate social responsibility (CSR): The role of CSR communication, "International Journal of Management Reviews", Vol. 12, No. 1, s. 8-19.
 • Du X., Jian W., Du Y., Feng W., Zeng Q. (2014), Religion, the nature of ultimate owner, and corporate philanthropic giving: Evidence from China, "Journal of Business Ethics", Vol. 123, No. 2, s. 235-256.
 • Du X., Jian W., Zeng Q., Du Y. (2014), Corporate environmental responsibility in polluting industries: Does religion matter? "Journal of Business Ethics", Vol. 124, No. 3, s. 485-507.
 • Duarte F. (2010), Working with corporate social responsibility in Brazilian companies: The role of managers' values in the maintenance of CSR cultures, "Journal of Business Ethics", Vol. 96, No. 3, s. 355-368.
 • Dubbink W., Graafland J., van Liedekerke L. (2008), CSR, transparency and the role of intermediate organisations, "Journal of Business Ethics", Vol. 82, No. 2, s. 391-406.
 • Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Duliniec A. (2015), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - przejściowa moda czy trwała tendencja? "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 937, s. 39-49.
 • Dyduch J., Krasodomska J. (2017), Determinants of corporate social responsibility disclosure: An empirical study of Polish listed companies, "Sustainability", Vol. 9, No. 11, s. 1-24.
 • Dyrektywa UE 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Dz. Urz. UE z 15.11.2014, L 330/1.
 • Dyreng S.D., Mayew W.J., Williams C.D. (2012), Religious social norms and corporate financial reporting, "Journal of Business Finance Accounting", Vol. 39, No. 7-8, s. 845-875.
 • Dziawgo D., Dziawgo L. (2014), Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR - wybrane aspekty, "Nauki o Finansach", nr 1, s. 29-39.
 • Dziawgo L. (2007), Problem ochrony środowiska na rynku kapitałowym, "Ekonomia i Środowisko", nr 1, s. 112-123.
 • Dziawgo L., Dziawgo D. (2010), CSR i IR - niełatwe antidotum na toksyczną bankowość, "Bezpieczny Bank", nr 1, s. 98-113.
 • Dzionek-Kozłowska J. (2018), Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Easterbrook F.H., Fischel D.R. (1996), The economic structure of corporate law, Harvard University Press, Cambridge.
 • Eding E., Scholtens B. (2017), Corporate social responsibility and shareholder proposals, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 24, No. 6, s. 648-660.
 • Edmans A. (2011), Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices, "Journal of Financial Economics", Vol. 101, No. 3, s. 621-640.
 • Eells R. (1959), Social responsibility: Can business survive the challenge? "Business Horizons", Vol. 2, No. 4, s. 33-41.
 • Eells R.S.F., Walton C.C. (1969), Conceptual foundations of business, RD Irwin, Washington.
 • Egri C.P., Ralston D.A., Milton L., Naoumova I., Palmer I., Ramburuth P., Elenkov D. (2004), Managerial perspectives on corporate environmental and social responsibilities in 22 countries, Academy of Management, Briarcliff Manor.
 • Eilstrup-Sangiovanni M., Bondaroff T.N.P. (2014), From advocacy to confrontation: Direct enforcement by environmental NGOs, "International Studies Quarterly", Vol. 58, No. 2, s. 348-361.
 • El Ghoul S., Guedhami O., Kwok C.C., Mishra D.R. (2011), Does corporate social responsibility affect the cost of capital? "Journal of Banking Finance", Vol. 35, No. 9, s. 2388-2406.
 • Elbing Jr A.O. (1970), The value issue of business: The responsibility of the businessman, "Academy of Management Journal", Vol. 13, No. 1, s. 79-89.
 • Eliwa Y., Aboud A., Saleh A. (2019), ESG practices and the cost of debt: Evidence from EU countries, "Critical Perspectives on Accounting", https://doi.org/10.1016/j.cpa. 2019.102097.
 • Elkington J. (1994), Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development, "California Management Review", Vol. 36, No. 2, s. 90-100.
 • Elkington J. (1998), Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st century businesses, Capstone, Oxford.
 • Englander E., Kaufman A. (2004), The end of managerial ideology: From corporate social responsibility to corporate social indifference, "Enterprise & Society", Vol. 5, No. 3, s. 404-450.
 • Epstein E.M. (1989), Business ethics, corporate good citizenship and the corporate social policy process: A view from the United States, "Journal of Business Ethics", Vol. 8, No. 8, s. 583-595.
 • Epstein E.M. (2002), Religion and business - the critical role of religious traditions in management education, "Journal of Business Ethics", 38(1-2), s. 91-96.
 • Epstein M.J., Roy M.J. (2001), Sustainability in action: Identifying and measuring the key performance drivers, "Long Range Planning", Vol. 34, No. 5, s. 585-604.
 • Erb K. (2016), Apple CEO Says Company Won't Bring Home Money Parked Overseas Until Tax Rates Are 'Fair', "Forbes", https://www.forbes.com/sites/kellyphillip serb/2016/08/17/apple-ceo-says-company-wont-bring-home-money-parked-overseas -until-tax-rates-are-fair/ (dostęp: 12.11.2019).
 • Ernst Young (2012), Six growing trends in corporate sustainability, http:// odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/07/Six_growing_trends_in_ corporate_sustainaibility_EY_Greenbiz_2012.pdf (dostęp: 23.06.2019).
 • Eshleman A. (2014), Moral responsibility, "University of Portland. Philosophy Faculty Publications and Presentations", Vol. 1, s. 1-13.
 • Etzioni A. (1991), The socio-economics of property, "Journal of Social Behavior and Personality", Vol. 6, No. 6, s. 465-468.
 • Eurosif (2018), European SRI study 2018, http://www.eurosif.org/eurosif-2018-sri-study-launch-event/ (dostęp: 11.01.2019).
 • Faller C.M., zu Knyphausen-Aufseß D. (2018), Does equity ownership matter for corporate social responsibility? A literature review of theories and recent empirical findings, "Journal of Business Ethics", Vol. 150, No. 1, s. 15-40.
 • Fama E.F. (1980), Agency problems and the theory of the firm, "Journal of Political Economy", Vol. 88, No. 2, s. 288-307.
 • Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Agency problems and residual claims, "The Journal of Law and Economics", Vol. 26, No. 2, s. 237-249.
 • Famielec J. (2019), Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 57, s. 316-326.
 • Farber S.C., Costanza R., Wilson M.A. (2002), Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services, "Ecological Economics", Vol. 41, No. 3, s. 375-392.
 • Fassin Y. (2005), The reasons behind non-ethical behaviour in business and entrepreneurship, "Journal of Business Ethics", Vol. 60, No. 3, s. 265-279.
 • Fernandez-Feijoo B., Romero S., Ruiz S. (2014a), Effect of stakeholders' pressure on transparency of sustainability reports within the GRI framework, "Journal of Business Ethics", Vol. 122, No. 1, s. 53-63.
 • Fernandez-Feijoo B., Romero S., Ruiz-Blanco S. (2014b), Women on boards: Do they affect sustainability reporting? "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 21, No. 6, s. 351-364.
 • Ferner A. (2000), The embeddedness of US multinational companies in the US business system: Implications for HR/IR, Leicester Business School, Leicester.
 • Ferrell A., Liang H., Renneboog L. (2016), Socially responsible firms, "Journal of Financial Economics", Vol. 122, No. 3, s. 585-606.
 • Fiedor B. (2002), Teoria trwałego rozwoju (ekorozwoju) jako krytyka neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego [w:] B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H.Beck, Warszawa.
 • Fiedor B. (2009), Państwo jako podmiot gospodarujący w ujęciu neoinstytucjonalistów i nowej ekonomii instytucjonalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", Vol. 3, No. 74, s. 91-107.
 • Fiedor B. (2010), Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, http://zrnxkgm.pte.pl/pliki/2/12/01A.Fiedor.pdf (dostęp: 2.02.2019).
 • Fiedor B. (2013a), Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych, "Handel Wewnętrzny", nr 6A, s. 8-21.
 • Fiedor B. (2013b), Uwagi o potrzebie równowagi metodologicznej w ekonomii, "Studia Ekonomiczne", nr 76, s. 101-118.
 • Fiedor B. (2019), Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii. Perspektywa mikroekonomiczna [w:] M. Gorynia (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych: jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 41-56.
 • Fiedor B., Ostapiuk A. (2017), Utylitaryzm versus aksjologiczne i społeczne uwarunkowania wyborów ekonomicznych [w:] E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia: w stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 19-44.
 • Figge F., Hahn T., Schaltegger S. & Wagner M. (2002), The sustainability balanced scorecard - linking sustainability management to business strategy, "Business Strategy and the Environment", Vol. 11, No. 5, s. 269-284.
 • Fijałkowska J., Zyznarska-Dworczak B., Garsztka P. (2018), Corporate social-environmental performance versus financial performance of banks in Central and Eastern European countries, "Sustainability", Vol. 10, No. 3, s. 772-785.
 • Fine B. (2008), The economics of identity and the identity of economics? "Cambridge Journal of Economics", Vol. 33, No. 2, s. 175-191.
 • Finkelstein S., Hambrick D.C., Cannella A.A. (2009), Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards, Oxford University Press, Oxford.
 • Fisch J.E. (2005), Measuring efficiency in corporate law: The role of shareholder primacy, "Journal of Corporate Law", Vol. l, No. 31, s. 637-674.
 • Fischer J. (2004), Social responsibility and ethics: Clarifying the concepts, "Journal of Business Ethics", Vol. 52, No. 4, s. 381-390.
 • Fischer J.M., Ravizza M. (2000), Responsibility and control: A theory of moral responsibility, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Fisher V. (2017), An International Analysis of CSR Rankings and a Country's Culture, "Senior Honors Theses", http://commons.emich.edu/honors/561 (dostęp: 30.09.2019).
 • Fiss P.C., Zajac E.J. (2004), The diffusion of ideas over contested terrain: The (non) adoption of a shareholder value orientation among German firms, "Administrative Science Quarterly", Vol. 49, No. 4, s. 501-534.
 • Fitch H.G. (1976), Achieving corporate social responsibility, "Academy of Management Review", Vol. 1, No. 1, s. 38-46.
 • Flejterski S., Zioło M. (2017), Intra- i intersektorowe konflikty interesów finansowych. W poszukiwaniu wstępu do teorii, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia", nr 51, s. 107-114.
 • Fleming Q. (2000), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wydawnictwo One Press Small Business, Gliwice.
 • Fligstein N., Shin T. (2007), Shareholder value and the transformation of the US economy, 1984-2000, "Sociological Forum", Vol. 22, No. 4, s. 399-424.
 • Flynn G. (2008), The virtuous manager: A vision for leadership in business [w:] G. Flynn (ed.), Leadership and business ethics, Springer, Dordrecht, s. 39-56.
 • Flyvbjerg B. (2001), Making social science matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Foltyn-Zarychta M. (2019), Ocena inwestycji międzypokoleniowych, C.H.Beck, Warszawa.
 • Fombrun C.J. (2005), A world of reputation research, analysis and thinking - building corporate reputation through CSR initiatives: evolving standards, "Corporate Reputation Review", Vol. 8, No. 1, s. 7-12.
 • Fooks G., Gilmore A., Collin J., Holden C., Lee K. (2013), The limits of corporate social responsibility: Techniques of neutralization, stakeholder management and political CSR, "Journal of Business Ethics", Vol. 112, No. 2, s. 283-299.
 • Fox T., Ward H., Howard B. (2002), Public sector roles in strengthening corporate social responsibility: A baseline study, World Bank, Washington.
 • Fraedrich J., Thorne D.M., Ferrell O.C. (1994), Assessing the application of cognitive moral development theory to business ethics, "Journal of Business Ethics", Vol. 13, No. 10, s. 829-838.
 • Frank R.H. (2003), What price the moral high ground? Ethical dilemmas in competitive environments, Princeton University Press, Princeton.
 • Frank R.H., Gilovich T., Regan D.T. (1998), Does studying economics inhibit cooperation, "Economics, Ethics, and Public Policy", Vol. 1, No. 2, s. 159-171.
 • Frankental P. (2001), Corporate social responsibility - A PR invention? "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 6, No. 1, s. 18-23.
 • Frederick W.C. (1960), The growing concern over business responsibility, "California Management Review", Vol. 2, No. 4, s. 54-61.
 • Frederick W.C. (1994), From CSR1 to CSR2: The maturing of business-and-society though, "Business and Society", Vol. 33, No. 2, s. 150-164.
 • Freeman R.E. (2010), Strategic management: A stakeholder approach, First published under Pitmann Publishing in print in 1984, Digitally printed version by: Cambridge University Press, New York.
 • Friedland R., Alford R. (1991), Bringing society back in: symbols, practices, and institutional contradictions [w:] W. Powell, P. DiMaggio (eds.), The new institutionalism in organizational analysis, The University of Chicago Press, Chicago, s. 232-263.
 • Friedman M. (1953), The methodology of positive economics [w:] D. Hausmann (ed.), The philosophy of economics. The anthology, Cambridge University Press, Cambridge, s. 554-575.
 • Friedman M. (1970), Social responsibility: A subversive doctrine, "The Sunday Times Magazine", Vol. 13.
 • Gaeth G.J., Heath T.B. (1987), The cognitive processing of misleading advertising in young and old adults: Assessment and training, "Journal of Consumer Research", Vol. 14, No. 1, s. 43-54.
 • Gambetti R.C., Graffigna G., Biraghi S. (2012), The grounded theory approach to consumer-brand engagement: The practitioner's standpoint, "International Journal of Market Research", Vol. 54, No. 5, s. 659-687.
 • Gamerschlag R., Möller K., Verbeeten F. (2011), Determinants of voluntary CSR disclosure: Empirical evidence from Germany, "Review of Managerial Science", Vol. 5, No. 2-3, s. 233-262.
 • Gancarczyk M. (2015), Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, "Gospodarka Narodowa", Vol. 279, No. 5, s. 5-31.
 • Gantt H. (1919), Organizing for work, Harcourt, Brace and Howe, New York.
 • Gardberg N.A., Fombrun C.J. (2006), Corporate citizenship: Creating intangible assets across institutional environments, "Academy of Management Review", Vol. 31, No. 2, s. 332-343.
 • Garriga E., Melé D. (2004), Corporate social responsibility theories: Mapping the territory, "Journal of Business Ethics", Vol. 53, No. 1-2, s. 51-71.
 • Gauthier D. (1986), Morals by agreement, Oxford University Press, Oxford.
 • Gaweł T., Klimczak M. (2005), Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii, "Ekonomia i Prawo", Vol. 1, No. 1, s. 1-33.
 • Geels F.W. (2010), Ontologies, socio-technical transitions (to sustainability), and the multi-level perspective, "Research Policy", Vol. 39, No. 4, s. 495-510.
 • Geletkanycz M.A., Hambrick D.C. (1997), The external ties of top executives: Implications for strategic choice and performance, "Administrative Science Quarterly", Vol. 42, No. 4, s. 654-681.
 • George G. (2005), Slack resources and the performance of privately held firms, "Academy of Management Journal", Vol. 48, No. 4, s. 661-676.
 • Gerring J. (2004), What is a case study and what is it good for? "American Political Science Review", Vol. 98, No. 2, s. 341-354.
 • Gerwanski J. (2020), Does it pay off? Integrated reporting and cost of debt: European evidence, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 27, Iss. 5, s. 2299-2319.
 • Ghoshal S. (2005), Bad management theories are destroying good management practices, "Academy of Management Learning and Education", Vol. 4, No. 1, s. 75-91.
 • Giacalone R., Payne S.L., Rosenfeld P. (1988), Endorsement of managers following accusations of breaches in confidentiality, "Journal of Business Ethics", Vol. 7, No. 8, s. 621-629.
 • Giacalone R.A., Thompson K.R. (2006), Business ethics and social responsibility education: Shifting the worldview, "Academy of Management Learning Education", Vol. 5, No. 3, s. 266-277.
 • Gibson K. (2000), The moral basis of stakeholder theory, "Journal of Business Ethics", Vol. 26, No. 3, s. 245-257.
 • Giddens A. (1991), Structuration theory. Past, Present and Future [w:] C. Bryant, D. Jary (eds.), Giddens' theory of structuration. A critical appreciation, Routledge, London.
 • Gifford B., Kestler A., Anand S. (2010), Building local legitimacy into corporate social responsibility: Gold mining firms in developing nations, "Journal of World Business", Vol. 45, No. 3, s. 304-311.
 • Gimenez C., Sierra V., Rodon J. (2012), Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line, "International Journal of Production Economics", Vol. 140, No. 1, s. 149-159.
 • Gioia D.A., Pitre E. (1990), Multiparadigm perspectives on theory building, "Academy of Management Review", Vol. 15, No. 4, s. 584-602.
 • Giza-Poleszczuk A. (2007), Dobre rządzenie i debata publiczna, "Zarządzanie Publiczne", Vol. 1, No. 1, s. 61-77.
 • Glac K. (2009), Understanding socially responsible investing: The effect of decision frames and trade-off options, "Journal of Business Ethics", Vol. 87, No. 1, s. 41-55.
 • Gladwin T.N., Kennelly J.J., Krause T.S. (1995), Shifting paradigms for sustainable development: Implications for management theory and research, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 4, s. 874-907.
 • Głuszek E. (2017), CSR maturity model - Theoretical framework, "Journal of Corporate Responsibility and Leadership", Vol. 4, No. 3, s. 25-56.
 • Godfrey P.C. (2005), The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk management perspective, "Academy of Management Review", Vol. 30, No. 4, s. 777-798.
 • Godfrey P.C., Merrill C.B., Hansen J.M. (2009), The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis, "Strategic Management Journal", Vol. 30, No. 4, s. 425-445.
 • Godłów-Legiędź J. (2013), Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, "Ekonomia", Vol. 25, s. 24-41.
 • Godłów-Legiędź J. (2014), Ekonomia i inżynieria społeczna z perspektywy kryzysu, "Ekonomista", Vol. 1, s. 9-26.
 • Godos-Díez J.L., Fernández-Gago R., Cabeza-García L. (2015), Business education and idealism as determinants of stakeholder orientation, "Journal of Business Ethics", Vol. 131, No. 2, s. 439-452.
 • Gond J.P., Matten D. (2010), Ethinking the business-society interface: Beyond the functionalist trap, International Centre for Corporate Social Responsibility, Nottingham University Business School, Nottingham.
 • Gond J.P., Moon J. (2011), Corporate social responsibility in retrospect and prospect: Exploring the life-cycle of an essentially contested concept, "ICCSR Research Paper Series", Vol. 59, s. 1-40.
 • Gond J.P., Kang N., Moon J. (2011), The government of self-regulation: On the comparative dynamics of corporate social responsibility, "Economy and Society", Vol. 40, No. 4, s. 640-671.
 • Goodman J., Louche C., van Cranenburgh K.C., Arenas D. (2014), Social shareholder engagement: The dynamics of voice and exit, "Journal of Business Ethics", Vol. 125, No. 2, s. 193-210.
 • Gorazda M. (2016), O niektórych problemach z przyczynowością w ekonomii, "Studia Metodologiczne", Vol. 36, s. 233-260.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (2001), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M. (1999), Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", Vol. 6, No. 99, s. 778-790.
 • Gorynia M., Borowski J. (2013), Teoria przedsiębiorstwa w świetle teorii ekonomii i zarządzania, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Vol. 63, No. 3, s. 78-91.
 • Goss A., Roberts G.S. (2011), The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans, "Journal of Banking Finance", Vol. 35, No. 7, s. 1794-1810.
 • Govekar P.L., Hoffman R.C. (2007), Corporate social responsibility in the 1920s: An institutional perspective, "Journal of Management History", Vol. 13, No. 1, s. 55-73.
 • Govindan K., Rajendran S., Sarkis J., Murugesan P. (2015), Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: A literature review, "Journal of Cleaner Production", Vol. 98, s. 66-83.
 • Gowdy J.M. (2004), Altruism, evolution, and welfare economics, "Journal of Economic Behavior Organization", Vol. 53, No. 1, s. 69-73.
 • Graafland J., van de Ven B. (2006), Strategic and moral motivation for corporate social responsibility, "Journal of Corporate Citizenship", Vol. 22, s. 111-123.
 • Graafland J.J., van de Ven B.W. (2011), The credit crisis and the moral responsibility of professionals in finance, "Journal of Business Ethics", Vol. 103, No. 4, s. 605-619.
 • Grabiński K. (2012), Wymogi projektu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa, s. 321-356.
 • Graczyk A. (2002), Teoremat Ciase's jako podstawa rynkowej optymalizacji poziomu zanieczyszczeń [w:] S. Czaja, B. Fiedor, A. Graczyk, Z. Jakubczyk (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H.Beck, Warszawa, s. 91-94.
 • Grant R.M. (1991), The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, "California Management Review", Vol. 33, No. 3, s. 114-135.
 • Gray B., Purdy J.M., Ansari S. (2015), From interactions to institutions: Microprocesses of framing and mechanisms for the structuring of institutional fields, "Academy of Management Review", Vol. 40, No. 1, s. 115-143.
 • Greenfield T. (1993), Re-forming and re-valuing educational administration: Whence and when cometh the Phoenix? [w:] T. Greenfield, P. Ribbins (eds.) Greenfield on educational administration, Routledge, London, s. 200-217.
 • Greenwald B.C., Stiglitz J.E. (1990), Asymmetric information and the new theory of the firm: Financial constraints and risk behaviour, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Gregor B., Gotwald-Feja B. (2017), Trendy w zachowaniach konsumenckich online w ujęciu globalnym i krajowym, "Marketing i Rynek", Vol. 9, s. 128-136.
 • Greif A. (1998), Historical and comparative institutional analysis, "The American Economic Review", Vol. 88, No. 2, s. 80-84.
 • Grether E.T. (1969), Business responsibility toward the market, "California Management Review", Vol. 12, No. 1, s. 33-42.
 • GRI (2016), Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards, Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 • Grullon G., Kanatas G., Weston J. (2009), Religion and corporate (mis) behaviour, "Business, Behavioral & Experimental Finance eJournal", dostępny na: SSRN: https://ssrn.com/abstract=1472118 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1472118.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gruszewska E. (2012), Transformacja instytucji nieformalnych w Polsce, "Gospodarka Narodowa", Vol. 3 , No. 247, s. 61-83.
 • Gruszewska E. (2013), Instytucje nieformalne w Polsce. Krajobraz po transformacji, "Studia Ekonomiczne", Vol. 129, s. 204-214.
 • Gruszewska E. (2017a), Instytucje formalne i nieformalne. Skutki antynomii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 493, s. 36-50.
 • Gruszewska E. (2017b), Entrepreneurship of Poles in the light of changes in value systems, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", Vol. 20, No. 8, s. 101-118.
 • Gruszewska E. (2018), Wpływ interakcji instytucji formalnych i nieformalnych na przedsiębiorczość w Polsce [w:] Ząbkowicz A., Miszewski M., Chmielnicki P., Czech S. (red.), Zrozumieć kapitalizm: podejście ewolucyjno-instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Stowarzyszenie Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec, s. 197-215.
 • Grzegorzewska-Ramocka E. (2004), Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", Vol. 10, s. 65-85.
 • Grzegorzewska-Ramocka E. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w klasycznej teorii ekonomii i przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Vol. 8, s. 25-39.
 • Grzegorzewska-Ramocka E. (2009), The social and economic goals of business organizations, "Gospodarka Narodowa", Vol. 7-8, s. 59-78.
 • Grzegorzewska-Ramocka E. (2014), Rola konsumenta w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (zarys problematyki), Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 227-236.
 • Grzesiuk A., Wanat T. (2010, January), Consumer ethics: Some evidence from young consumers from Poland, http://archives.marketing-trends-congress.com/2010/ Materiali/Paper/Fr/Grzesiuk_Wanat.pdf (dostęp: 15.09.2019).
 • Gu F., Lev B. (2011), Intangible assets: Measurement, drivers, and usefulness [w:] G. Schiuma (ed.), Managing knowledge assets and business value creation in organizations: Measures and dynamics, IGI Global, Hershey, New York.
 • Gugler K., Mueller D.C., Yurtoglu B.B. (2008), Insider ownership, ownership concentration and investment performance: An international comparison, "Journal of Corporate Finance", Vol. 14, No. 5, s. 688-705.
 • Guler I., Guillén M.F., Macpherson J.M. (2002), Global competition, institutions, and the diffusion of organizational practices: The international spread of ISO 9000 quality certificates, "Administrative Science Quarterly", Vol. 47, No. 2, s. 207-232.
 • Gully S.M., Phillips J.M., Castellano W.G., Han K., Kim A. (2013), A mediated moderation model of recruiting socially and environmentally responsible job applicants, "Personnel Psychology", Vol. 66, No. 4, s. 935-973.
 • GUS (2018), Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1.html (dostęp: 3.03.2020).
 • Guthrie J., Farneti F. (2008), GRI sustainability reporting by Australian public sector organizations, "Public Money and Management", Vol. 28, No. 6, s. 361-366.
 • Guthrie J., Cuganesan S., Ward L. (2008, March), Industry specific social and environmental reporting: The Australian food and beverage industry, "Accounting Forum", Vol. 32, No. 1, s. 1-15.
 • Gutiérrez-Nieto B., Serrano-Cinca C., Camón-Cala J. (2016), A credit score system for socially responsible lending, "Journal of Business Ethics", Vol. 133, No. 4, s. 691-701.
 • Hąbek P., Wolniak R. (2013), Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw. Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, TNOiK, Katowice.
 • Hackert A.M., Krumwiede D., Tokle J., Vokurka R.J. (2012), Global corporate social responsibility practices and cultural dimensions, "SAM Advanced Management Journal", Vol. 77, No. 4, s. 33-41.
 • Hackett S., Dissanayake S.T. (2014), Environmental and natural resources economics: Theory, policy, and the sustainable society, Routledge, New York.
 • Hackston D., Milne M.J. (1996), Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies, "Accounting, Auditing an Accountability Journal", Vol. 9, No. 1, s. 77-108.
 • Hahn F. (1982), On some difficulties of the utilitarian economist [w:] A. Sen, B. Williams (eds.), Utilitarianism and beyond, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hahn T., Figge F., Pinkse J., Preuss L. (2010), Trade-offs in corporate sustainability: you can't have your cake and eat it, "Business Strategy and the Environment", Vol. 19, No. 4, s. 217-229.
 • Hahn T., Preuss L., Pinkse J., Figge F. (2014), Cognitive frames in corporate sustainability: Managerial sensemaking with paradoxical and business case frames, "Academy of Management Review", Vol. 39, No. 4, s. 463-487.
 • Hallock K.F. (1997), Reciprocally interlocking boards of directors and executive compensation, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 32, No. 3, s. 331-344.
 • Hambrick D.C. (2007), Upper echelons theory: An update. "Academy of Management Review", Vol. 32, No. 2, s. 334-343.
 • Hambrick D.C., Finkelstein S. (1987), Managerial discretion: A bridge between polar views of organizational outcomes, "Research in Organizational Behaviour", Vol. 9, s. 369-406.
 • Hambrick D.C., Mason P.A. (1984), Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers, "Academy of Management Review", Vol. 9, No. 2, s. 193-206.
 • Harcourt M., Wood G. (2007), The importance of employment protection for skill development in coordinated market economies, "European Journal of Industrial Relations", Vol. 13, No. 2, s. 141-159.
 • Hardin G. (1968), The tragedy of the commons, "Science", No. 162, s. 1243-1248.
 • Hardt Ł. (2005), Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", Vol. 197, No. 1-2, s. 1-19.
 • Hardt L. (2012), Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii, "Ekonomista", Vol. 1, s. 21-40.
 • Hardt Ł. (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H.Beck, Warszawa.
 • Hardt Ł. (2014a), Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii, "Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo", Vol. 37, s. 79-104.
 • Hardt Ł. (2014b), Modele, metafory i teoria ekonomii, "Diametros", Vol. 41, s. 13-37.
 • Harrison J.S., Freeman R.E. (1999), Stakeholders, social responsibility, and performance: Empirical evidence and theoretical perspectives, "Academy of Management Journal", Vol. 42, No. 5, s. 479-485.
 • Hart S.L. (1995), A natural-resource-based view of the firm, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 4, s. 986-1014.
 • Hartman C.L., Hofman P.S., Stafford E.R. (1999), Partnerships: A path to sustainability, "Business Strategy and the Environment", Vol. 8, No. 5, s. 255-266.
 • Hartman L.P., Rubin R.S., Dhanda K.K. (2007), The communication of corporate social responsibility: United States and European Union multinational corporations, "Journal of Business Ethics", Vol. 74, No. 4, s. 373-389.
 • Hartman R.S., Doane M.J., Woo C.K. (1991), Consumer rationality and the status quo, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 106, No. 1, s. 141-162.
 • Hasan M.M., Habib A. (2017), Corporate life cycle, organizational financial resources and corporate social responsibility, "Journal of Contemporary Accounting Economics", Vol. 13, No. 1, s. 20-36.
 • Haski-Leventhal D., Pournader M., McKinnon A. (2017), The role of gender and age in business students' values, CSR attitudes, and responsible management education: Learnings from the PRME International Survey, "Journal of Business Ethics", Vol. 146, No. 1, s. 219-239.
 • Hassan A., Harahap S. (2010), Exploring corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks, "International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management", Vol. 3, No. 3, s. 203-227.
 • Haveman H.A. (1993), Follow the leader: Mimetic isomorphism and entry into new markets, "Administrative Science Quarterly", Vol. 38, No. 4, s. 593-627.
 • Hay R., Gray E. (1974), Social responsibilities of business managers, "Academy of Management Journal", Vol. 17, No. 1, s. 138-142.
 • Heald M. (1957), Management's responsibility to society: The growth of an idea, "Business History Review", Vol. 31, No. 4, s. 375-384.
 • Hemingway C.A., Maclagan P.W. (2004), Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 50, No. 1, s. 33-44.
 • Henderson R., van den Steen E. (2015), Why do firms have "purpose"? The firm's role as a carrier of identity and reputation, "American Economic Review", Vol. 105, No. 5, s. 326-330.
 • Hendry J., Sanderson P., Barker R., Roberts J. (2006), Owners or traders? Conceptualizations of institutional investors and their relationship with corporate managers, "Human Relations", Vol. 59, No. 8, s. 1101-1132.
 • Hess T.M., Auman C. (2001), Aging and social expertise: The impact of trait-diagnostic information on impressions of others, "Psychology and Aging", Vol. 16, No. 3, s. 497-510.
 • Hessen R. (1979), In defense of the corporation, Hoover Press, Stanford.
 • Hill R.P., Ainscough T., Shank T., Manullang D. (2007), Corporate social responsibility and socially responsible investing: A global perspective, "Journal of Business Ethics", Vol. 70, No. 2, s. 165-174.
 • Hiller J.S. (2013), The benefit corporation and corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 118, No. 2, s. 287-301.
 • Ho L.C., Taylor M.E. (2007), An empirical analysis of triple bottom-line reporting and its determinants: Evidence from the United States and Japan, "Journal of International Financial Management & Accounting", Vol. 18, No. 2, s. 123-150.
 • Hodgson G.M. (1998), The approach of institutional economics, "Journal of Economic Literature", Vol. 36, No. 1, s. 166-191.
 • Hofstede G. (1984), Culture's consequences: International differences in work-related values, Sage Publications, Newbury Park, London, New Delhi.
 • Hofstede G. (2011), Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context, "Online Readings in Psychology and Culture", 2(1), s. 2307-0919.
 • Holt D., Barkemeyer R. (2012), Media coverage of sustainable development issues - at tention cycles or punctuated equilibrium? "Sustainable Development", Vol. 20, No. 1, s. 1-17.
 • Hooghiemstra R. (2000), Corporate communication and impression management - new perspectives why companies engage in corporate social reporting, "Journal of Business Ethics", Vol. 27, No. 1-2, s. 55-68.
 • Horodecka A. (2012), Funkcje obrazu człowieka w ekonomii, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Vol. 88, s. 9-39.
 • Horodecka A. (2014), "Homo oeconomicus" jako podstawa ekonomii - krytyka i alternatywy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 347, s. 166-183.
 • Horodecka A. (2017), Changing concept of human nature in economics as a consequence of social and economic trends, "Studia Ekonomiczne", Vol. 311, s. 94-103.
 • Huang J., Kisgen D.J. (2013), Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? "Journal of Financial Economics", Vol. 108, No. 3, s. 822-839.
 • Huang S.K. (2013), The impact of CEO characteristics on corporate sustainable development, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 20, No. 4, s. 234-244.
 • Humphrey J.E., Lee D.D. (2011), Australian socially responsible funds: Performance, risk and screening intensity, "Journal of Business Ethics", Vol. 102, No. 4, s. 519-535,
 • Hur W.M., Kim H., Woo J. (2014), How CSR leads to corporate brand equity: Mediating mechanisms of corporate brand credibility and reputation, "Journal of Business Ethics", Vol. 125, No. 1, s. 75-86.
 • Hursh D.W., Henderson J.A. (2011), Contesting global neoliberalism and creating alternative futures, "Discourse: Studies in the cultural politics of education", Vol. 32, No. 2, s. 171-185.
 • Hurwicz L. (1945), The theory of economic behaviour, "The American Economic Review", Vol. 35, No. 5, s. 909-925.
 • Huseynov F., Klamm B.K. (2012), Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility, "Journal of Corporate Finance", Vol. 18, No. 4, s. 804-827.
 • Husted B.W. (2000), A contingency theory of corporate social performance, "Business Society", Vol. 39, No. 1, s. 24-48.
 • Husted B.W. (2005), Risk management, real options, corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 60, No. 2, s. 175-183.
 • Husted B.W., Allen D.B. (2006), Corporate social responsibility in the multinational enterprise: Strategic and institutional approaches, "Journal of International Business Studies", Vol. 37, No. 6, s. 838-849.
 • Hys K., Hawrysz L. (2013), CSR in Poland as an important foundation of modern society, "Management Studies", Vol. 1, No. 1, s. 27-33.
 • IFR (2019), Statut Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, http://firmyrodzinne. pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:statut&catid=42:dokumenty&Itemid=63 (dostęp: 15.01.2020).
 • Ingarden R., Węgrzecki A. (1987), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Inglehart R. (2000), Globalization and postmodern values, "Washington Quarterly", Vol. 23, No. 1, s. 215-228.
 • Inglehart R.F. (2008), Changing values among western publics from 1970 to 2006, "West European Politics", Vol. 31, No. 1-2, s. 130-146.
 • Ite E.U. (2004), Multinationals and corporate social responsibility in developing countries: A case study of Nigeria, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 11, No. 1, s. 1-11.
 • Ittner C.D., Larcker D.F. (1998), Innovations in performance measurement: Trends and research implications, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 10, s. 205-238.
 • Jackson G., Apostolakou A. (2010), Corporate social responsibility in Western Europe: An institutional mirror or substitute? "Journal of Business Ethics", Vol. 94, No. 3, s. 371-394.
 • Jackson K.T. (2010), The scandal beneath the financial crisis: Getting a view from a moral-cultural mental model, "Harvard Journal of Law and Public Policy", Vol. 33, s. 737-790.
 • Jackson N., Carter P. (1991), In defence of paradigm incommensurability, "Organization Studies", Vol. 12, No. 1, s. 109-127.
 • Jagiełło K. (2004), Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", Vol. 6, s. 57-61.
 • Jain R. (2007), Institutional and individual investor preferences for dividends and share repurchases, "Journal of Economics and Business", Vol. 59, No. 5, s. 406-429.
 • Jajuga K. (2008), Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński", Vol. 9, s. 42-52.
 • Jamali D. (2008), A stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh perspective into theory and practice, "Journal of Business Ethics", Vol. 82, No. 1, s. 213-231.
 • Jamali D., Mirshak R. (2007), Corporate social responsibility (CSR): Theory and practice in a developing country context, "Journal of Business Ethics", Vol. 72, No. 3, s. 243-262.
 • Jamali D., Karam C. (2018), Corporate social responsibility in developing countries as an emerging field of study, "International Journal of Management Reviews", Vol. 20, No. 1, s. 32-61.
 • Janasz A.K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K. (2008), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
 • Jang G.Y., Kang H.G., Lee J.Y., Bae K. (2020), ESG scores and the credit market, "Sustainability", Vol. 12, No. 8, s. 3456.
 • Jenkins H. (2006), Small business champions for corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 67, No. 3, s. 241-256.
 • Jennifer Ho L.C., Taylor M.E. (2007), An empirical analysis of triple bottom-line reporting and its determinants: Evidence from the United States and Japan, "Journal of International Financial Management Accounting", Vol. 18, No. 2, s. 123-150.
 • Jensen M.C. (2001), Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 14, No. 3, s. 235-253.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, No. 4, s. 163-231.
 • Jeurissen R. (2000), John Elkington, Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business, "Journal of Business Ethics", Vol. 23, No. 2, s. 229-231.
 • Jeżak J. (1990), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jeżak J. (2014), Przedsiębiorczość rodzinna na świecie - rola i znaczenie oraz cechy specyficzne [w:] J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce: znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 6-23.
 • Jin K.G., Drozdenko R.G. (2010), Relationships among perceived organizational core values, corporate social responsibility, ethics, and organizational performance outcomes: An empirical study of information technology professionals, "Journal of Business Ethics", Vol. 92, No. 3, s. 341-359.
 • Jin K.G., Drozdenko R., DeLoughy S. (2013), The role of corporate value clusters in ethics, social responsibility, and performance: A study of financial professionals and implications for the financial meltdown, "Journal of Business Ethics", Vol. 112, No. 1, s. 15-24.
 • Jiraporn P., Jiraporn N., Boeprasert A., Chang K. (2014), Does corporate social responsibility (CSR) improve credit ratings? Evidence from geographic identification, "Financial Management", Vol. 43, No. 3, s. 505-531.
 • Johnson H.L. (1971), Business in contemporary society: Framework and issues, Wadsworth Publishing Company, Belmont.
 • Joia L. (2000), Measuring intangible corporate assets: Linking business strategy with intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No. 1, s. 68-84.
 • Jones Christensen L., Mackey A., Whetten D. (2014), Taking responsibility for corporate social responsibility: The role of leaders in creating, implementing, sustaining, or avoiding socially responsible firm behaviors, "Academy of Management Perspectives", Vol. 28, No. 2, s. 164-178.
 • Jones M.T. (1995), Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 2, s. 404-437.
 • Jones M.T. (1999), The institutional determinants of social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 20, No. 2, s. 163-179.
 • Jost P.J. (2014), The economics of motivation and organization: An introduction, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Józef P. (2018), Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", Vol. 976, No. 4, s. 123-143.
 • Julian S.D., Ofori-Dankwa J.C. (2013), Financial resource availability and corporate social responsibility expenditures in a sub-Saharan economy: The institutional difference hypothesis, "Strategic Management Journal", Vol. 34, No. 11, s. 1314-1330.
 • Junkus J.C., Berry T.C. (2010), The demographic profile of socially responsible investors, "Managerial Finance", Vol. 36, No. 6, s. 474-481.
 • Juszczyk S. (2013), Badania jakościowe w naukach społecznych - szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kale J., Shahrur H. (2007), Corporate capital structure and the characteristics of supplier and customer markets, "Journal of Financial Economics", Vol. 83, s. 321-365.
 • Kalinowski M., Krzykowski G. (2012), Racjonalność decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych na polskim rynku akcji, "Problemy Zarządzania", Vol. 4, No. 39, s. 169-177.
 • Kanagaretnam K., Lobo G.J., Wang C. (2015), Religiosity and earnings management: International evidence from the banking industry, "Journal of Business Ethics", Vol. 132, No. 2, s. 277-296.
 • Kandel E., Kosenko K., Morck R., Yafeh Y. (2013), The great pyramids of America: A revised history of us business groups, corporate ownership and regulation, 1930-1950, National Bureau of Economic, Cambridge.
 • Kang K.H., Stein L., Heo C.Y., Lee S. (2012), Consumers' willingness to pay for green initiatives of the hotel industry, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 31, No. 2, s. 564-572.
 • Karnani A. (2010), The case against corporate social responsibility, "Wall Street Journal", Vol. 23, No. 14, s. 1-5.
 • Kasiewicz S. (2009), Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, "Finansowanie Nieruchomości", Vol. 20, s. 1-13.
 • Katona G. (1953), Rational behavior and economic behaviour, "Psychological Review", Vol. 60, No. 5, s. 307-318.
 • Katz J.P., Swanson D.L., Nelson L.K. (2001), Culture-based expectations of corporate citizenship: A propositional framework and comparison of four cultures, "The International Journal of Organizational Analysis", Vol. 9, No. 2, s. 149-171.
 • Katz W.G. (1960), Responsibility and the modern corporation, "The Journal of Law and Economics", Vol. 3, s. 75-85.
 • Kaufman A. (2004), The end of managerial ideology: From corporate social responsibility to corporate social indifference, "Enterprise and Society", Vol. 5, No. 3, s. 404-450.
 • Kaul I., Conceicao P., Le Goulven K., Mendoza R.U., eds. (2003), Providing global public goods: Managing globalization, Oxford University Press, Oxford.
 • Kelley S.W., Ferrell O.C., Skinner S.J. (1990), Ethical behavior among marketing researchers: An assessment of selected demographic characteristics, "Journal of Business Ethics", Vol. 9, No. 8, s. 681-688.
 • Kemelgor B.H., Meek W.R. (2008), Employee retention in growth-oriented entrepreneurial firms: An exploratory study, "Journal of Small Business Strategy", Vol. 19, No. 1, s. 55-68.
 • Kim E.H., Lyon T.P. (2011), Strategic environmental disclosure: Evidence from the DOE's voluntary greenhouse gas registry, "Journal of Environmental Economics and Management", Vol. 61, No. 3, s. 311-326.
 • Kim H., Lee P.M. (2008), Ownership structure and the relationship between financial slack and R&D investments: Evidence from Korean firms, "Organization Science", Vol. 19, No. 3, s. 409-453.
 • Kim H.R., Lee M., Lee H.T., Kim N.M. (2010), Corporate social responsibility and employee - company identification, "Journal of Business Ethics", Vol. 95, No. 4, s. 557-569.
 • Kim Y., Kim S.Y. (2010), The influence of cultural values on perceptions of corporate social responsibility: Application of Hofstede's dimensions to Korean public relations practitioners, "Journal of Business Ethics", Vol. 91, No. 4, s. 485-500.
 • Kinderman D. (2011), 'Free us up so we can be responsible!'The co-evolution of Corporate Social Responsibility and neo-liberalism in the UK, 1977-2010, "Socio-Economic Review", Vol. 10, No. 1, s. 29-57.
 • Kirkman B.L., Lowe K.B., Gibson C.B. (2006), A quarter century of culture's consequences: A review of empirical research incorporating Hofstede's cultural values framework, "Journal of International Business Studies", Vol. 37, No. 3, s. 285-320.
 • Kitzmueller M., Shimshack J. (2012), Economic perspectives on corporate social responsibility, "Journal of Economic Literature", Vol. 50, No. 1, s. 43-64.
 • Kleimeier S., Viehs M. (2018), Carbon disclosure, emission levels, and the cost of debt, "Emission Levels, and the Cost of Debt", Vol. 1, s. 1-42.
 • Klein J., Dawar N. (2004), Corporate social responsibility and consumers' attributions and brand evaluations in a product - harm crisis, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 21, No. 3, s. 203-217.
 • Klikauer T. (2011), Management and emancipation - two opposing ideas: The Oxford handbook of critical management studies, "International Journal of Social Economics", Vol. 38, No. 6, s. 573-580.
 • Klimczak B. (2005), Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna, Wydawnicwto Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce, s. 11-25.
 • Kłos L. (2015), Świadomość ekologiczna Polaków - przegląd badań, "Studia i Prace WNEiZ US", Vol. 42, No. 2, s. 35-44.
 • Knetsch J.L., Sinden J.A. (1984), Willingness to pay and compensation demanded: Experimental evidence of an unexpected disparity in measures of value, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 99, No. 3, s. 507-521.
 • Knudsen J.S., Moon J., Slager R. (2015), Government policies for corporate social responsibility in Europe: A comparative analysis of institutionalisation, "Policy Politics", Vol. 43, No. 1, s. 81-99.
 • Kobrin S.J. (2009), Private political authority and public responsibility: Transnational politics, transnational firms, and human rights, "Business Ethics Quarterly", 19(3), s. 349-374.
 • Kohlberg L. (1969), Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization [w:] D.A. Goslin (ed.), Handbook of socialization theory, Rand McNally, Chicago, s. 181-199.
 • Kolln K., Prakash A. (2002), EMS-based environmental regimes as club goods: Examining variations in firm-level adoption of ISO 14001 and EMAS in UK, US and Germany, "Policy Sciences", Vol. 35, No. 1, s. 43-67.
 • Kostova T., Zaheer S. (1999), Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise, "Academy of Management Review", Vol. 24, No. 1, s. 64-81.
 • Kotchen M.J. (2006), Green markets and private provision of public goods, "Journal of Political Economy", Vol. 114, No. 4, s. 816-834.
 • Kotz D.M. (2009), The financial and economic crisis of 2008: A systemic crisis of neoliberal capitalism, "Review of Radical Political Economics", Vol. 41, No. 3, s. 305-317.
 • Koźmiński A.K. (2014), Przedsiębiorcze państwo? "Ekonomista", Vol. 2, s. 179-194.
 • Kożuch M. (2012), Rozwój zrównoważony w strategiach i programach publicznych, "Handel Wewnętrzny", Vol. 3, No. 3, s. 120-128.
 • Kraft K.L., Singhapakdi A. (1991), The role of ethics and social responsibility in achieving organizational effectiveness: Students versus managers, "Journal of Business Ethics", Vol. 10, No. 9, s. 679-686.
 • Kraft T., Valdés L., Zheng Y. (2018), Supply chain visibility and social responsibility: Investigating consumers' behaviors and motives, "Manufacturing Service Operations Management", Vol. 20, No. 4, s. 617-636.
 • Krasodomska J. (2011), Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Vol. 61, s. 89-106.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Vol. 66, s. 101-110.
 • Krasodomska J. (2013), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji, "Zeszyty Naukowe - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Vol. 130, s. 39-51.
 • Krasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Vol. 82, s. 77-92.
 • Krupski R., red. (2003), Zarządzanie strategiczne: koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (2013), Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 293, s. 28-38.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (2015), Organizational reputation risk management as a component of the dynamic capabilities management process, "Management", Vol. 19, No. 1, s. 6-18.
 • Krzyżanowski L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Kudłak R. (2015a), Instytucjonalne "wpychanie" i "wypychanie" społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), "Organizacja", Vol. 3, No. 168, s. 11-20.
 • Kudłak R. (2015b), O etycznych, strategicznych i instytucjonalnych uwarunkowaniach społecznie odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", Vol. 5, s. 652-664.
 • Kudłak R. (2017), Drivers of corporate environmentalism: The case of the Polish economy in transition, "Journal of Cleaner Production", Vol. 142, s. 3194-3203.
 • Kuhn T.R., Deetz S. (2008), Critical theory and corporate social responsibility [w:] A. Crane, D. Matten, A. McWilliams, J. Moon, D.S. Siegel (eds.), The Oxford handbook of corporate social responsibility, Oxford University Press, Oxford.
 • Kuhn T.S., Ostromęcka H., Nowotniak J. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Kulawczuk P., Bąk M., Bednarz P., Szcześniak A., Kulawczuk T. (2007), Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, s. 55-70.
 • Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J. (2015), Lokalne instytucje kredytowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju Polski. Ekonomia dla przyszłości, PTE, Warszawa.
 • Kum-Lung C., Teck-Chai L. (2010), Attitude towards business ethics: Examining the influence of religiosity, gender and education levels, "International Journal of Marketing Studies", Vol. 2, No. 1, s. 225-232.
 • Kuzior A., Knosala B. (2015), Changes in perception and implementation of CSR in the Polish enterprises, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska", Vol. 118, s. 119-129.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2002), Government ownership of banks, "The Journal of Finance", Vol. 57, No. 1, s. 265-301.
 • Lachiewicz S. (2003), Top management in the corporate ownership system, "Management", Vol. 7, No. 1, s. 49-60.
 • Lam K.C., Shi G. (2008), Factors affecting ethical attitudes in mainland China and Hong Kong, "Journal of Business Ethics", Vol. 77, No. 4, s. 463-479.
 • Lamberton G. (2005), Sustainability accounting - A brief history and conceptual framework, "Accounting Forum", Vol. 29, No. 1, s. 7-26.
 • Lämsä A.M., Vehkaperä M., Puttonen T., Pesonen H.L. (2008), Effect of business education on women and men students' attitudes on corporate responsibility in society, "Journal of Business Ethics", Vol. 82, No. 1, s. 45-58.
 • Lancaster K.J. (1966), A new approach to consumer theory, "Journal of Political Economy", Vol. 74, No. 2, s. 132-157.
 • Lang H., DeAngelo G., Bongard M. (2018), Explaining public goods game contributions with rational ability, "Games", Vol. 9, No. 2, s. 1-9.
 • Lantos G.P. (2001), The boundaries of strategic corporate social responsibility, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 18, No. 7, s. 595-632.
 • Lapsley D.K., Narvaez D. (2004), A social-cognitive approach to the moral personality [w:] D. Lapsley (ed.), Moral development, self, and identity, Psychology Press, London, s. 201-224.
 • Laroche M., Bergeron J., Barbaro-Forleo G. (2001), Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 18, No. 6, s. 503-520.
 • Lavelle J., Gunnigle P., McDonnell A. (2010), Patterning employee voice in multinational companies, "Human Relations", Vol. 63, No. 3, s. 395-418.
 • Lawrence T., Suddaby R., Leca B. (2011), Institutional work: Refocusing institutional studies of organization, "Journal of Management Inquiry", Vol. 20, No. 1, s. 52-58.
 • Lazear E.P. (2000), Economic imperialism, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 115, No. 1, s. 99-146.
 • Lazonick W. (2010), Innovative business models and varieties of capitalism: Financialization of the US corporation, "Business History Review", Vol. 84, No. 4, s. 695-700.
 • Lazonick W., O'Sullivan M. (2000), Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance, "Economy and Society", Vol. 29, No. 1, s. 13-35.
 • Lee D., Faff R. (2009), Corporate sustainability performance and idiosyncratic risk: a global perspective, "Financial Review", Vol. 44, s. 213-237.
 • Lee D.D., Humphrey J.E., Benson K.L., Ahn J.Y. (2010), Socially responsible investment fund performance: The impact of screening intensity, "Accounting and Finance", Vol. 50, No. 2, s. 351-370.
 • Lee M.D.P. (2008), A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road ahead, "International Journal of Management Reviews", Vol. 10, No. 1, s. 53-73.
 • Lenssen G., Perrini F., Tencati A., Lacy P., Ringov D., Zollo M. (2007), The impact of national culture on corporate social performance, "Corporate Governance", Vol. 7, No. 4, s. 476-485.
 • Leon XIII (1891), Rerum Novarum, Watykan.
 • Leonidou L.C., Christodoulides P., Kyrgidou L.P., Palihawadana D. (2017), Internal drivers and performance consequences of small firm green business strategy: The moderating role of external forces, "Journal of Business Ethics", Vol. 140, No. 3, s. 585-606.
 • Leonidou L.C., Leonidou C.N., Fotiadis T.A., Zeriti A. (2013), Resources and capabilities as drivers of hotel environmental marketing strategy: Implications for competitive advantage and performance, "Tourism Management", Vol. 35, s. 94-110.
 • Lepoutre J., Heene A. (2006), Investigating the impact of firm size on small business social responsibility: A critical review, "Journal of Business Ethics", Vol. 67, No. 3, s. 257-273.
 • Lev B. (2004), Sharpening the intangibles edge, "Harvard Business Review", Vol. 6, s. 109-116.
 • Levin J.S. (2006), Faculty work: Tensions between educational and economic values, "The Journal of Higher Education", Vol. 77, No. 1, s. 62-88.
 • Lewis A., Mackenzie C. (2000), Support for investor activism among UK ethical investors, "Journal of Business Ethics", Vol. 24, No. 3, s. 215-222.
 • Lewis B.W., Walls J.L., Dowell G.W. (2014), Difference in degrees: CEO characteristics and firm environmental disclosure, "Strategic Management Journal", Vol. 35, No. 5, s. 712-722.
 • Li F., Li T., Minor D. (2016), CEO power, corporate social responsibility, and firm value: A test of agency theory, "International Journal of Managerial Finance", Vol. 12, No. 5, s. 611-628.
 • Li J., Tang Y.I. (2010), CEO hubris and firm risk taking in China: The moderating role of managerial discretion, "Academy of Management Journal", Vol. 53, No. 1, s. 45-68.
 • Lintner J. (1965), The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistica", Vol. 47, No. 1, s. 131-155.
 • Li-Ping Tang T., Chen Y.J., Sutarso T. (2008), Bad apples in bad (business) barrels: The love of money, Machiavellianism, risk tolerance, and unethical behaviour, "Management Decision", Vol. 46, No. 2, s. 243-263.
 • Lisiński M. (2016), Procedury naukowe indukcji zupełnej i niezupełnej w metodologii nauk o zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", Vol. 954, No. 06, s. 23-46.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2008), Media powszednie: środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Lissowska M. (2009), The type and role of social capital in post-transition European economies, "Gospodarka Narodowa", Vol. 230, No. 3, s. 1-26.
 • Löckenhoff C.E. (2011), Age, time, and decision making: From processing speed to global time horizons, "Annals of the New York Academy of Sciences", Vol. 1235, No. 1, s. 44-56.
 • Lockett A., Moon J., Visser W. (2006), Corporate social responsibility in management research: Focus, nature, salience and sources of influence, "Journal of Management Studies", Vol. 43, No. 1, s. 115-138.
 • Loe T.W., Ferrell L., Mansfield P. (2000), A review of empirical studies assessing ethical decision making in business, "Journal of Business Ethics", Vol. 25, No. 3, s. 185-204.
 • Logsdon J.M., Wood D.J. (2002), Business citizenship: From domestic to global level of analysis, "Business Ethics Quarterly", Vol. 12, No. 2, s. 155-187.
 • Lombard M., Snyder-Duch J., Bracken C.C. (2002), Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability, "Human Communication Research", Vol. 28, No. 4, s. 588-599.
 • Long B.S., Driscoll C. (2008), Codes of ethics and the pursuit of organizational legitimacy: Theoretical and empirical contributions, "Journal of Business Ethics", Vol. 77, No. 2, s. 173-189.
 • Lozano R. (2015), A holistic perspective on corporate sustainability drivers, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 22, No. 1, s. 32-44.
 • Lu W., Chau K.W., Wang H., Pan W. (2014), A decade's debate on the nexus between corporate social and corporate financial performance: A critical review of empirical studies 2002-2011, "Journal of Cleaner Production", Vol. 79, s. 195-206.
 • Lulewicz-Sas A. (2013), Wpływ podejmowanych przez przedsiębiorstwa inicjatyw społecznie odpowiedzialnych na wartość organizacji, "Ekonomia i Zarządzanie", Vol. 5, No. 2, s. 242-254.
 • Lulewicz-Sas A. (2014a), Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw - wyniki badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 378, s. 58-167.
 • Lulewicz-Sas A. (2014b), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, "Ekonomia i Zarządzanie", Vol. 6, No. 1, s. 142-157.
 • Lulewicz-Sas A. (2016), Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", Vol. 5, s. 37-42.
 • Maak T., Pless N.M. (2009), Business leaders as citizens of the world. Advancing humanism on a global scale, "Journal of Business Ethics", Vol. 88, No. 3, s. 537-550.
 • Mackie J.L. (1974), The cement of the universe: A study of causation, Clarendon Press Oxford.
 • Mackiewicz H. (2009), Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, "Przedsiębiorstwo i Region", Vol. 1, No. 1, s. 38-47.
 • Maclagan P.W. (1998), Management and morality, Sage Publications, London.
 • Mączyńska E., Pysz P. (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, "Ekonomista", Vol. 2, s. 13-19.
 • Madej Z. (2011), Paradygmaty i główny nurt w ekonomii, "Ekonomista", Vol. 2, s. 161-182.
 • Magruk A. (2012), Hybrydy metod badawczych w studiach przyszłości, "Ekonomia i Zarządzanie", Vol. 4, No. 4, s. 37-46.
 • Maignan I. (2001), Consumers' perceptions of corporate social responsibilities: A cross-cultural comparison, "Journal of Business Ethics", Vol. 30, No. 1, s. 57-72.
 • Maignan I., Ferrell O.C. (2001), Antecedents and benefits of corporate citizenship: An investigation of French businesses, "Journal of Business Research", Vol. 51, No. 1, s. 37-51.
 • Mäkinen J., Kourula A. (2012), Pluralism in political corporate social responsibility, "Business Ethics Quarterly", Vol. 22, No. 4, s. 649-678 .
 • Makuch M.A. (2012), Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Vol. 27, s. 125-148.
 • Malik M. (2015), Value-enhancing capabilities of CSR: A brief review of contemporary literature, "Journal of Business Ethics", Vol. 127, No. 2, s. 419-438.
 • Manfredo M., Teel T., Bright A. (2003), Why are public values toward wildlife changing? "Human Dimensions of Wildlife", Vol. 8, No. 4, s. 287-306.
 • Manner M.H. (2010), The impact of CEO characteristics on corporate social performance, "Journal of Business Ethics", Vol. 93, No. 1, s. 53-72.
 • Mannion R., Small N. (1999), Postmodern health economics, "Health Care Analysis", Vol. 7, No. 3, s. 255-272.
 • Maon F., Swaen V., Lindgreen A. (2017), One vision, different paths: An investigation of corporate social responsibility initiatives in Europe, "Journal of Business Ethics", Vol. 143, No. 2, s. 405-422.
 • March J.G. (2006), Rationality, foolishness, and adaptive intelligence, "Strategic Management Journal", Vol. 27, No. 3, s. 201-214.
 • Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - aspekty teoretyczne, "Przegląd Organizacji", Vol. 10, s. 7-10.
 • Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Vol. 37, s. 855-870.
 • Margolis J.D., Elfenbein H.A., Walsh J.P. (2007), Does it pay to be good? A meta-analysis and redirection of research on the relationship between corporate social and financial performance, "Ann Arbor", Vol. 1001, s. 48109-1234.
 • Margolis J.D., Walsh J.P. (2003), Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business, "Administrative Science Quarterly", Vol. 48, No. 2, s. 268-305.
 • Marin L., Martín P.J., Rubio A. (2017), Doing good and different! The mediation effect of innovation and investment on the influence of CSR on competitiveness, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 24, No. 2, s. 159-171.
 • Markus H.R., Kitayama S. (1991), Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation, "Psychological Review", Vol. 98, No. 2, s. 224-253.
 • Marlin D., Geiger S.W. (2015), A reexamination of the organizational slack and innovation relationship, "Journal of Business Research", Vol. 68, No. 12, s. 2683-2690.
 • Marquis C., Qian C. (2014), Corporate social responsibility reporting in China: Symbol or substance?, "Organization Science", Vol. 25, No. 1, s. 127-148.
 • Marris R. (1963), A model of the "managerial" enterprise, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 77, No. 2, s. 185-209
 • Marsden C. (2000), The new corporate citizenship of big business: Part of the solution to sustainability? "Business and Society Review", Vol. 105, No. 1, s. 8-25.
 • Marsden C., Andriof J. (1998), Towards an understanding of corporate citizenship and how to influence it, "Citizenship Studies", Vol. 2, No. 2, s. 329-352.
 • Martin C.J., Swank D. (2008), The political origins of coordinated capitalism: Business organizations, party systems, and state structure in the age of innocence, "American Political Science Review", Vol. 102, No. 2, s. 181-198.
 • Martin-Tapia I., Aragon-Correa J.A., Senise-Barrio M.E. (2008), Being green and export intensity of SMEs: The moderating influence of perceived uncertainty, "Ecological Economics", Vol. 68, No. 1-2, s. 56-67.
 • Mason E.S., Mudrack P.E. (1997), Do complex moral reasoners experience greater ethical work conflict? "Journal of Business Ethics", Vol. 16, No. 12-13, s. 1311-1318.
 • Matolcsy Z., Wyatt A. (2006), Capitalized intangibles and financial analysts, "Accounting and Finance", Vol. 46, No. 3, s. 457-479.
 • Matten D., Crane A. (2005), Corporate citizenship: Toward an extended theoretical conceptualization, "Academy of Management Review", Vol. 30, No. 1, s. 166-179.
 • Matten D., Moon J. (2008), "Implicit" and "explicit" CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, "Academy of Management Review", Vol. 33, No. 2, s. 404-424.
 • Matten D., Crane A., Chapple W. (2003), Behind the mask: Revealing the true face of corporate citizenship, "Journal of Business Ethics", Vol. 45, No. 1-2, s. 109-120.
 • Maziarz M. (2013), Spór o obiektywne istnienie obiektów teorii ekonomicznych. Argument na rzecz esencjalizmu, "Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny", Vol. 4, s. 27-38.
 • Maziarz M. (2017), Przyczynowość w ekonomii. Najnowsze badania i nierozwiązane problemy, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 20, No. 1, s. 68-81.
 • Mazis M.B., Ahtola O.T., Klippel R.E. (1975), A comparison of four multi-attribute models in the prediction of consumer attitudes, "Journal of Consumer Research", Vol. 2, No. 1, s. 38-52.
 • Mazurek-Kucharska B. (2007), Cechy przywódcy a stereotyp społeczny. Badania międzykulturowe, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty", Vol. 2, No. 6, s. 23-50.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2005), Instrumenty ekonomiczne i ich wpływ na proekologiczne zachowanie przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii", Vol. 9, s. 39-52.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2013), Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR - korzyści dla przedsiębiorców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 288, s. 106-114.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2014), Specyfika realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. 15, s. 227-240.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2015), Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", Vol. 357, No. 4, s. 296-306.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2017), Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw podejmowane wobec społeczeństwa - wybrane aspekty, "Marketing i Rynek", Vol. 4, s. 242-249.
 • McCabe D.L., Butterfield K.D., Trevino L.K. (2006), Academic dishonesty in graduate business programs: Prevalence, causes, and proposed action, "Academy of Management Learning and Education", Vol. 5, No. 3, s. 294-305.
 • McCabe D.L., Dukerich J.M., Dutton J.E. (1991), Context, values and moral dilemmas: Comparing the choices of business and law school students, "Journal of Business Ethics", Vol. 10, No. 12, s. 951-960.
 • McCann M. (2020), Pension funds and socially-responsible investment in corporate debt securities: An empirical investigation (No. 2020/03), Nottingham Business School, Nottingham Trent University.
 • McCloskey D.N. (1983), The rhetoric of economics, "Journal of Economic Literature", Vol. 21, No. 2, s. 481-517.
 • McCloskey D.N. (1994), Knowledge and Persuasion in Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • McDaniel C., Shoeps N., Lincourt J. (2001), Organizational ethics: Perceptions of employees by gender, "Journal of Business Ethics", Vol. 33, No. 3, s. 245-256.
 • McDonald S., Young S. (2012), Cross-sector collaboration shaping corporate social responsibility best practice within the mining industry, "Journal of Cleaner Production", Vol. 37, s. 54-67.
 • McDougall P.P., Oviatt B.M., Shrader R.C. (2003), A comparison of international and domestic new ventures, "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 1, No. 1, s. 59-82.
 • McDowell L. (2004), Work, workfare, work/life balance and an ethic of care, "Progress in Human Geography", Vol. 28, No. 2, s. 145-163.
 • McGoldrick P.J., Freestone O.M. (2008), Ethical product premiums: Antecedents and extent of consumers' willingness to pay, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", Vol. 18, No. 2, s. 185-201.
 • McGuire J.W. (1963), Business and society, McGraw-Hill, New York.
 • Mckie J.W. (1974), The Issues [w:] J.W. Mckie (ed.), Social responsibility and the business predicament, The Brookings Institution, Washington DC, s. 35-47.
 • McWilliams A., Siegel D. (2001), Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 1, s. 117-127.
 • McWilliams A., Siegel D.S. (2011), Creating and capturing value: Strategic corporate social responsibility, resource-based theory, and sustainable competitive advantage, "Journal of Management", Vol. 37, No. 5, s. 1480-1495.
 • Mebratu D. (1998), Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual review, "Environmental Impact Assessment Review", Vol. 18, No. 6, s. 493-520.
 • Meijerink G. (2011), New institutional economics: Douglass North and Masahiko Aoki [w:] S. Vellema (ed.), Transformation and sustainability in agriculture, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, s. 21-33.
 • Michalczuk G., Konarzewska U. (2018), Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania, "Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", Vol. 19, No. 68, s. 132-141.
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2016), Dialog jako narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa - perspektywa CSR, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. 17, No. 7, s. 191-206.
 • Michalski M., Botella J.L.M., Figiel A. (2018), Corporate social responsibility in supply chain management: A new model approach, "International Journal of Logistics Systems and Management", Vol. 30, No. 4, s. 477-502.
 • Mikołajewicz G., Nowicki J. (2016), Ryzyko i koszt kapitału z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych [w:] Kochalski C. (red), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne, C.H.Beck, Warszawa.
 • Mikulska T., Michalczuk G. (2014), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Vol. 826, s. 209-219.
 • Miles M.B. (1979), Qualitative Data as an Attractive Nuisance: The Problem of Analysis, "Administrative Science Quarterly", Vol. 24, s. 590-601.
 • Milne M.J. (1996), On sustainability: The environment and management accounting, "Management Accounting Research", Vol. 7, No. 1, s. 135-161.
 • Mirota F., Nehrebecka N. (2018), Determinanty transakcyjnej rezerwy płynności w spółkach giełdowych w Polsce, "Gospodarka Narodowa", Vol. 295, No. 3, s. 75-102.
 • Mishina Y., Pollock T.G., Porac J.F. (2004), Are more resources always better for growth? Resource stickiness in market and product expansion, "Strategic Management Journal", Vol. 25, No. 12, s. 1179-1197.
 • Modell S. (2010), Bridging the paradigm divide in management accounting research: The role of mixed methods approaches, "Management Accounting Research", Vol. 21, No. 2, s. 124-129.
 • Mohd Ghazali N.A. (2007), Ownership structure and corporate social responsibility disclosure: Some Malaysian evidence, "Corporate Governance: The International Journal of Business in Society", Vol. 7 , No. 3, s. 251-266.
 • Moir L. (2001), What do we mean by corporate social responsibility? "Corporate Governance: The International Journal of Business in Society", Vol. 1, No. 2, s. 16-22.
 • Montiel I. (2008), Corporate social responsibility and corporate sustainability: Separate pasts, common futures, "Organization Environment", Vol. 21, No. 3, s. 245-269.
 • Moon Y.S., Franke G.R. (2000), Cultural influences on agency practitioners' ethical perceptions: A comparison of Korea and the US, "Journal of Advertising", Vol. 29, No. 1, s. 51-65.
 • Morck R., Shleifer A., Vishny R.W. (1988), Management ownership and market valuation: An empirical analysis, "Journal of Financial Economics", Vol. 20, s. 293-315.
 • Morgan G. (1980), Paradigms, metaphors, and puzzle solving in organization theory, "Administrative Science Quarterly", Vol. 25, No. 4, s. 605-622.
 • Morgan G. (2007), National business systems research: Progress and prospects, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 23, No. 2, s. 127-145.
 • Moro Visconti R., Larocca A., Marconi M. (2017), Big Data-Driven value chains and digital platforms: From value co-creation to monetization, available at SSRN 2903799.
 • Morris R.D. (1987), Signalling, agency theory and accounting policy choice, "Accounting and Business Research", Vol. 18, No. 69, s. 47-56.
 • Morse J.M., Hupcey J.E., Penrod J., Spiers J.A., Pooler C., Mitcham C. (2002), Symposium conclusion-issues of validity: Behavioral concepts, their derivation and interpretation, "International Journal of Qualitative Methods", Vol. 1, No. 4, s. 68-73.
 • Moss D., Warnaby G., Newman A.J. (2000), Public relations practitioner role enactment at the senior management level within UK companies, "Journal of Public Relations Research", Vol. 12, No. 4, s. 277-307.
 • Mota B., Gomes M.I., Carvalho A., Barbosa-Povoa A.P. (2015), Towards supply chain sustainability: Economic, environmental and social design and planning, "Journal of Cleaner Production", Vol. 105, s. 14-27.
 • Mućko P. (2014), Problemy uznawania wartości niematerialnych w rachunkowości, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Vol. 71, s. 121-134.
 • Mudrack P. (2007), Individual personality factors that affect normative beliefs about the rightness of corporate social responsibility, "Business and Society", Vol. 46, No. 1, s. 33-62.
 • Mueller D.C. (2003), Public choice III, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Mullainathan S., Thaler R.H. (2000), Behavioral economics, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Musteen M., Datta D.K., Herrmann P. (2009), Ownership structure and CEO compensation: Implications for the choice of foreign market entry modes, "Journal of International Business Studies", Vol. 40, No. 2, s. 321-338.
 • Myrdal G. (1958), Value in Social Theory, Routledge & Kegan Paul, London.
 • Myrdal G. (1958), Rich lands and poor: The road to world prosperity, Harper, New York.
 • Nadolna B. (2009), Metodologiczne aspekty prac naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", Vol. 56, s. 135-148.
 • Nagurney A. (2006), Supply chain network economics: Dynamics of prices, flows and profits, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Narveson J. (2002), Collective responsibility, "The Journal of Ethics", Vol. 6, No. 2, s. 179-198.
 • Nash R. (1989), The rights of nature: A history of environmental ethics, University of Wisconsin Press, Madison.
 • Neale W.C. (1994), Art.'Institutions' [w:] G. Hodgson, W. Samuels, M.R. Tool (eds.), The Elgar companion to institutional and evolutionary economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 78-90.
 • Nelson R.H. (1995), Sustainability, efficiency, and God: Economic values and the sustainability debate, "Annual Review of Ecology And Systematics", Vol. 26, No. 1, s. 135-154.
 • Neumayer E., Perkins R. (2005), Uneven geographies of organizational practice: Explaining the cross-national transfer and diffusion of ISO 9000, "Economic Geography", Vol. 81, No. 3, s. 237-259.
 • Nicholls J.G., Patashnick M., Nolen S.B. (1985), Adolescents' theories of education, "Journal of Educational Psychology", Vol. 77, No. 6, s. 683-692.
 • Nielsen S. (2010), Top management team diversity: A review of theories and methodologies, "International Journal of Management Reviews", Vol. 12, No. 3, s. 301-316.
 • North D.C. (1990), Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Nowak M. (2016a), Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Vol. 80, No. 2, s. 493-500.
 • Nowak M. (2016b), Konflikt etyczny w pracy księgowego i biegłego rewidenta. Pomiędzy moralnością ogólną, moralnością roli a interesem własnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 440, s. 469-470.
 • Oakley J.G. (2000), Gender-based barriers to senior management positions: Understanding the scarcity of female CEOs, "Journal of Business Ethics", Vol. 27, No. 4, s. 321-334.
 • Öberseder M., Schlegelmilch B.B., Murphy P.E. (2013), CSR practices and consumer perceptions, "Journal of Business Research", Vol. 66, No. 10, s. 1839-1851.
 • Odell J.S. (2001), Case study methods in international political economy, "International Studies Perspectives", Vol. 2, No. 2, s. 161-176.
 • Ogbor J.O. (2000), Mythicizing and reification in entrepreneurial discourse: Ideology-critique of entrepreneurial studies, "Journal of Management Studies", Vol. 37, No. 5, s. 605-635.
 • Oh W.Y., Chang Y.K., Martynov A. (2011), The effect of ownership structure on corporate social responsibility: Empirical evidence from Korea, "Journal of Business Ethics", Vol. 104, s. 283-297.
 • Oler D., Olson B., Skousen C.J. (2010), Governance, CEO power, and acquisitions, "Corporate Ownership and Control", Vol. 7, No. 3, s. 434-452.
 • Oliver C. (1997), Sustainable competitive advantage: combining institutional and resource-based views, "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 9, s. 697-713.
 • Olson M. (2009), The logic of collective action, Harvard University Press, London.
 • Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia z 2018 r.
 • Orlitzky M., Benjamin J.D. (2001), Corporate social performance and firm risk: A meta-analytic review, "Business and Society", Vol. 40, No. 4, s. 369-396.
 • Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L. (2003), Corporate social and financial performance: A meta-analysis, "Organization Studies", Vol. 24, No. 3, s. 403-441.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dz.U. 2001 nr 1, poz. 4.
 • Osbert-Pociecha G., Grzesik K. (2009), Elastyczność organizacji jako kategoria postmodernistyczna, "Przegląd Organizacji", Vol. 2, s. 8-12.
 • Ostapiuk A. (2017), Moralna ekonomia - homo oeconomicus jako istota pomagająca innym, "Ekonomia XXI Wieku", Vol. 13, s. 70-90.
 • Ostlund L.E. (1977), Attitudes of managers toward corporate social responsibility, "California Management Review", Vol. 19, No. 4, s. 35-49.
 • Ostrom E. (1990), Governing the commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ostrom E. (2000), Collective action and the evolution of social norms, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 14, No. 3, s. 137-158.
 • Othman S., Darus F., Arshad R. (2011), The influence of coercive isomorphism on corporate social responsibility reporting and reputation, "Social Responsibility Journal", Vol. 7, No. 1, s. 119-135.
 • Otley D. (2007), Measuring performance. The accounting principle [w:] A. Neely (ed.), Business performance measurement: Unifying theory and integrating practice, Cambridge University Press, Cambridge, s. 11-35.
 • Otola I., Tylec A. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", Vol. 1, No. 24, s. 81-89.
 • Page Jr T.J., Atkin T. (2004), An assessment of supplier - customer relationships, "Journal of Business Logistics", Vol. 25, No. 1, s. 25-62.
 • Palazzo G., Scherer A.G. (2006), Corporate legitimacy as deliberation: A communicative framework, "Journal of Business Ethics", Vol. 66, No. 1, s. 71-88.
 • Palazzo G., Scherer A.G. (2008), Corporate social responsibility, democracy, and the politicization of the corporation, "Academy of Management Review", Vol. 33, No. 3, s. 773-775.
 • Panwar R., Paul K., Nybakk E., Hansen E., Thompson D. (2014), The legitimacy of CSR actions of publicly traded companies versus family-owned companies, "Journal of Business Ethics", Vol. 125, No. 3, s. 481-496.
 • Papuziński A. (2006), Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2, s. 25-32.
 • Park B.I., Ghauri P.N. (2015), Determinants influencing CSR practices in small and medium sized MNE subsidiaries: A stakeholder perspective, "Journal of World Business", Vol. 50, No. 1, s. 192-204.
 • Park H., Russell C., Lee J. (2007), National culture and environmental sustainability: A cross-national analysis, "Journal of Economics and Finance", Vol. 31, No. 1, s. 104-120.
 • Parsa S., Kouhy R. (2008), Social reporting by companies listed on the alternative investment market, "Journal of Business Ethics", Vol. 79, No. 3, s. 345-360.
 • Partrige E. (1980), Responsibilities to future generations: Environmental ethics, Buffalo, Prometheus Books, New Jersey.
 • Pasewark W.R., Riley M.E. (2010), It's a matter of principle: The role of personal values in investment decisions, "Journal of Business Ethics", Vol. 93, No. 2, s. 237-253.
 • Patzelt H., Shepherd D.A., Deeds D., Bradley S.W. (2008), Financial slack and venture managers' decisions to seek a new alliance, "Journal of Business Venturing", Vol. 23, No. 4, s. 465-481.
 • Paweł Jan II (1991), Centesimus Annus, Watykan.
 • Payne J.W., Bettman J.R., Johnson E.J. (1992), Behavioral decision research: A constructive processing perspective, "Annual Review of Psychology", Vol. 43(1), s. 87-131.
 • Pearce D. (1999), The MIT dictionary of modern economics, 4th ed., MIT Press, Cambridge.
 • Pearson R. (2007), Beyond women workers: Gendering CSR, "Third World Quarterly", Vol. 28, No. 4, s. 731-749.
 • Peloza J. (2006), Using corporate social responsibility as insurance for financial performance, "California Management Review", Vol. 48, No. 2, s. 52-72.
 • Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Perrow C. (2009), Organizing America: Wealth, power, and the origins of corporate capitalism, Princeton University Press, Princton.
 • Perryman A.A., Fernando G.D., Tripathy A. (2016), Do gender differences persist? An examination of gender diversity on firm performance, risk, and executive compensation, "Journal of Business Research", Vol. 69, No. 2, s. 579-586.
 • Peteraf M.A. (1993), The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view, "Strategic Management Journal", Vol. 14, No. 3, s. 179-191.
 • Peterková K. (2013), Enhancing social responsibility within global supply chains: Is legal regulation the optimal solution? "Nordicum-Mediterraneum", Vol. 6, No. 1, s. 30-38.
 • Peterson D., Rhoads A., Vaught B.C. (2001), Ethical beliefs of business professionals: A study of gender, age and external factors, "Journal of Business Ethics", Vol. 31, No. 3, s. 225-232.
 • PEW (2018), Eastern and Western Europeans differ on importance of religion views of minorities and key social issues, https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/ (dostęp: 10.01.2020 r.).
 • Pfeffer J. (1983), Organizational demography [w:] L.L. Cummings, B. Staw (eds.), Research in organizational behavior, JAI Press, Greenwich, s. 299-357.
 • Pfeffer J., Salancik G.R. (2003), The external control of organizations: A resource dependence perspective, Stanford University Press, Stanford.
 • Piasecki K. (2016), Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych, Wydawnictwo Edu-Libri, Kraków.
 • Pieńkowski D. (2008), Ekonomia ekologiczna a ekonomika środowiska i zasobów naturalnych. Epistemologiczne "napięcia", "Optimum", Vol. 2 , No. 38, s. 75-88.
 • Pieńkowski D. (2009), Selfishness, cooperation, the evolutionary point of view and its implications for economics, "Ecological Economics", Vol. 69, No. 2, s. 335-344.
 • Pierce J.L., Kostova T., Dirks K.T. (2001), Toward a theory of psychological ownership in organizations, "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 2, s. 298-310.
 • Pierre J. (1999), Models of urban governance: The institutional dimension of urban politics, "Urban Affairs Review", Vol. 34, No. 3, s. 372-396.
 • Pilarczyk B., Grzesiuk A. (2012), Ecological aspects of marketing strategies in retailing. The experience of the Polish market, http://archives.marketing-trends-congress.com/2012/Materials/Papers/Communication/PilarczykGrzesiuk.pdf (dostęp: 30.12.2019).
 • Pinkston T.S., Carroll A.B. (1994), Corporate citizenship perspectives and foreign direct investment in the US, "Journal of Business Ethics", Vol. 13, No. 3, s. 157-169.
 • Piontek F. (2001), Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego [w:] F. Piontek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 17-44.
 • Pittaway L.A. (2003), Paradigms as heuristics: A review of the philosophies underpinning economic studies in entrepreneurship, "Lancaster University Management School Working Paper", Vol. 53, s. 1-33.
 • Pociecha J. (2018). Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", Vol. 974, No. 4, s. 123-143.
 • Polonsky M.J. (1995), A stakeholder theory approach to designing environmental marketing strategy, "Journal of Business Industrial Marketing", Vol. 10, No. 3, s. 29-46.
 • Popczyk W. (2014), Kapitał społeczny w firmach rodzinnych: struktura i mechanizm kreowania kapitału rodziny, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. 15, No. 7, s. 136-144.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2007), Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej? "Harvard Business Review Polska", Vol. 6, No. 53, s. 39-59.
 • Poskrobko B. (2013), Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 3, No. 46, s. 10-24.
 • Post C., Rahman N., Rubow E. (2011), Green governance: Boards of directors' composition and environmental corporate social responsibility, "Business and Society", Vol. 50, No. 1, s. 189-223.
 • Potocki T. (2015), Corporate social responsibility in Poland: From theory to practice [w:] S.O. Idowu, R. Schmidpeter, M.S. Fifka (eds.), Corporate social responsibility in Europe, Springer, Cham.
 • Powell W.W., Colyvas J.A. (2008), Microfoundations of institutional theory [w:] R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, K. Sahlin (eds.), The Sage handbook of organizational institutionalism, Sage, Los Angeles, s. 276-298.
 • Powell W.W., DiMaggio P.J. (2012), The new institutionalism in organizational analysis, University of Chicago Press, Chicago.
 • Prahalad C.K. (1994), Corporate governance or corporate value added?: Rethinking the primacy of shareholder value, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 6, No. 4, s. 40-50.
 • Proost K., De Witte H., De Witte K., Evers G. (2004), Burnout among nurses: Extending the Job Demand-Control-Support model with work-home interference, "Psychologica Belgica", Vol. 44, No. 4, s. 269-288.
 • Prügl E. (2015), Neoliberalising feminism, "New Political Economy", Vol. 20, No. 4, s. 614-631.
 • Przesmycki P. (2007), Etyka życia gospodarczego w nauczaniu Jana Pawła II, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 10, No. 1, s. 21-30.
 • Przybyciński T. (2008), Etyka w społecznej gospodarce rynkowej, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", Vol. 11, No. 1, s. 201-209.
 • Przybyciński T. (2011), Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Vol. 85, s. 244-277.
 • Przybyciński T. (2012), Polityka ustrojowa w świetle polskich doświadczeń, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", Vol. 88, s. 285-312.
 • Przybyciński T. (2015), Ustrojowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce, "Studia Ekonomiczne", Vol. 213, s. 102-112.
 • Przybyła H. (2004), Państwo bezpieczeństwa socjalnego w ekonomii politycznej Gunnara Karla Myrdala, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 293-308.
 • Przybyła M. (2004), Wielkość jako wymiar różnicujący przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie", Vol. 2, No. 1020, s. 13-20.
 • Przytuła S. (2012), Uwarunkowania mobilności polskich menedżerów, "Organization and Management", Vol. 4, No. 153, s. 43-58.
 • Purser R.E., Park C., Montuori A. (1995), Limits to anthropocentrism: Toward an ecocentric organization paradigm? "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 4, s. 1053-1089.
 • Qiu Y., Shaukat A., Tharyan R. (2016), Environmental and social disclosures: Link with corporate financial performance, "The British Accounting Review", Vol. 48, No. 1, s. 102-116.
 • Quazi A.M. (2003), Identifying the determinants of corporate managers' perceived social obligations, "Management Decision", Vol. 41, No. 9, s. 822-831.
 • Quazi A.M., O'Brien D. (2000), An empirical test of a cross-national model of corporate social responsibility, "Journal of Business Ethics", Vol. 25, No. 1, s. 33-51.
 • Rahman S. (2011), Evaluation of definitions: Ten dimensions of corporate social responsibility, "World Review of Business Research", Vol. 1, No. 1, s. 166-176.
 • Ramasamy B., Yeung M.C., Au A.K. (2010), Consumer support for corporate social responsibility (CSR): The role of religion and values, "Journal of Business Ethics", Vol. 91, No. 1, s. 61-72.
 • Rangan K., Chase L., Karim S. (2015), The truth about CSR, "Harvard Business Review", Vol. 93, No. 1/2, s. 40-49.
 • Ranganathan J. (1998), Sustainability rulers: Measuring corporate environmental and social performance, "Sustainable Enterprise Perspectives", Vol. 5, s. 1-11.
 • Rao K., Tilt C. (2016), Board composition and corporate social responsibility: The role of diversity, gender, strategy and decision making, "Journal of Business Ethics", Vol. 138, No. 2, s. 327-347.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Ratajczak M. (2009), Transformacja ustrojowa w świetle ustaleń i założeń ekonomii instytucjonalnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", No. 2, s. 233-251.
 • Ratajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, "Ekonomista", Vol. 2, s. 207-219.
 • Reinhardt F.L., Stavins R.N., Vietor R.H. (2008), Corporate social responsibility through an economic lens, "Review of Environmental Economics and Policy", Vol. 2, No. 2, s. 219-239.
 • Reinikka R., Svensson J. (2003), Working for God? Evaluating service delivery of religious not-for-profit health care providers in Uganda, The World Bank, Washington.
 • Rest J.R. (1973), The hierarchical nature of moral judgment: A study of patterns of comprehension and preference of moral stages, "Journal of Personality", Vol. 41, No. 1, s. 86-109.
 • Reverte C. (2009), Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by Spanish listed firms, "Journal of Business Ethics", Vol. 88, No. 2, s. 351-366.
 • Reverte C. (2012), The impact of better corporate social responsibility disclosure on the cost of equity capital, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 19, No. 5, s. 253-272.
 • Riabacke M., Danielson M., Ekenberg L. (2012), State-of-the-art prescriptive criteria weight elicitation, "Advances in Decision Sciences", Vol. 2, s. 1-24.
 • Richardson G.D., Vasvari F.P. (2011), Does it really pay to be green? Determinants and consequences of proactive environmental strategies, "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 30, No. 2, s. 122-144.
 • Richtnér A., Åhlström P. (2006), Influences on organisational slack in new product development projects, "International Journal of Innovation Management", Vol. 10, No. 4, s. 375-406.
 • Riedl A., Smeets P. (2014), Social preferences and portfolio choice, "CESifo Working Paper", No. 4403, s. 1-50.
 • Rivera J., De Leon P. (2005), Chief executive officers and voluntary environmental performance: Costa Rica's certification for sustainable tourism, "Policy Sciences", Vol. 38, No. 2-3, s. 107-127.
 • Roberts P.W., Dowling G.R. (2002), Corporate reputation and sustained superior financial performance, "Strategic Management Journal", Vol. 23, No. 12, s. 1077-1093.
 • Roberts R.W. (1992), Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 17, No. 6, s. 595-612.
 • Robinson J. (1933), The economics of imperfect competition, Macmillan, London.
 • Rodriguez-Fernandez M. (2016), Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance, "Business Research Quarterly", Vol. 19, No. 2, s. 137-151.
 • Romer P.M. (1989), Human capital and growth: Theory and evidence, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Rondinelli D.A. (2002), Transnational corporations: International citizens or new sovereigns? [w:] S. Crainer, D. Dearlove (eds.), Financial Times Handbook of Management, Pearson Education, London, s. 147-168.
 • Rondinelli D.A., Berry M.A. (2000), Environmental citizenship in multinational corporations: Social responsibility and sustainable development, "European Management Journal", Vol. 18, No. 1, s. 70-84.
 • Rose J.M. (2007), Corporate directors and social responsibility: Ethics versus shareholder value, "Journal of Business Ethics", Vol. 73, No. 3, s. 319-331.
 • Rosińska-Bukowska M. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa [w:] M. Jabłoński, K. Zamasz (red.), Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej", Vol. 2012, Dąbrowa Górnicza, s. 331-357.
 • Rosińska-Bukowska M., Penc-Pietrzak I. (2015), Corporate social responsibility in corporate strategy in the globalised economy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Vol. 106, s. 195-208.
 • Ross S.A. (1973), The economic theory of agency: The principal's problem, "The American Economic Review", Vol. 63, No. 2, s. 134-139.
 • Ross S.A. (1977), The determination of financial structure: The incentive-signalling approach, "The Bell Journal of Economics", Vol. 8, No. 1, s. 23-40.
 • Roszkowska E. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym: Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Roszkowska E. (2013), Rank ordering criteria weighting methods - A comparative overview, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Vol. 5, No. 65, s. 14-33.
 • Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M. (2016), Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego województw Polski w latach 2010-2014 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", Vol. 3, No. 58, s. 250-266.
 • Roszkowska E., Karwowska R. (2014), Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, "Ekonomia i Zarządzanie", Vol. 6, s. 9-37.
 • Rourke L., Anderson T. (2004), Validity in quantitative content analysis, "Educational Technology Research and Development", Vol. 52, No. 1, s. 5-18.
 • Rowley T., Berman S. (2000), A brand new brand of corporate social performance, "Business and Society", Vol. 39, No. 4, s. 397-418.
 • Ruf B.M., Muralidhar K., Brown R.M., Janney J.J., Paul K. (2001), An empirical investigation of the relationship between change in corporate social performance and financial performance: A stakeholder theory perspective, "Journal of Business Ethics", Vol. 32, No. 2, s. 143-156.
 • Ruggie J.G. (2002), The theory and practice of learning networks: Corporate social responsibility and the global compact, "Journal of Corporate Citizenship", Vol. 5, s. 27-36.
 • Rupp D.E., Ganapathi J., Aguilera R.V., Williams C.A. (2006), Employee reactions to corporate social responsibility: An organizational justice framework, "Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior", Vol. 27, No. 4, s. 537-543.
 • Rupp D.E., Shao R., Thornton M.A., Skarlicki D.P. (2013), Applicants' and employees' reactions to corporate social responsibility: The moderating effects of first-party justice perceptions and moral identity, "Personnel Psychology", Vol. 66, No. 4, s. 895-933.
 • Russo M.V., Fouts P.A. (1997), A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability, "Academy of Management Journal", Vol. 40, No. 3, s. 534-559.
 • Rychłowska-Musiał E. (2010), Przeinwestowanie i koszty agencji długu w spółce, "Ekonomista", Vol. 1, s. 35-58.
 • Sadler D., Lloyd S. (2009), Neo-liberalising corporate social responsibility: A political economy of corporate citizenship, "Geoforum", Vol. 40, No. 4, s. 613-622.
 • Sadowski Z. (2014), Rozwój gospodarczy i bieda, "Ekonomista", Vol. 22, s. 153-160.
 • Samanez-Larkin G.R. (2013), Financial decision making and the aging brain, "APS Observer", Vol. 26, No. 5, s. 30-33.
 • Samuels W.J. (1969), On the future of institutional economics, "Journal of Economic Issues", Vol. 3, No. 3, s. 67-72.
 • Schaltegger S., Lüdeke-Freund F., Hansen E.G. (2011), Business cases for sustainability and the role of business model innovation: Developing a conceptual framework, Centre for Sustainability Management (CSM), Leuphana Universität, Lüneburg.
 • Scherer A.G., Palazzo G. (2007), Toward a political conception of corporate responsibility: Business and society seen from a Habermasian perspective, "Academy of Management Review", Vol. 32, No. 4, s. 1096-1120.
 • Scherer A.G., Palazzo G. (2011), The new political role of business in a globalized world: A review of a new perspective on CSR and its implications for the firm, governance, and democracy, "Journal of Management Studies", Vol. 48, No. 4, s. 899-930.
 • Scherer A.G., Smid M. (2000), The downward spiral and the US model business principles - Why MNEs should take responsibility for the improvement of world-wide social and environmental conditions, "Management International Review", Vol. 40, No. 4, s. 351-371.
 • Scherer A.G., Palazzo G., Matten D. (2014), The business firm as a political actor: A new theory of the firm for a globalized world, "Business and Society", Vol. 53, No. 2, s. 143-156.
 • Scherer A.G., Palazzo G., Seidl D. (2013), Managing legitimacy in complex and heterogeneous environments: Sustainable development in a globalized world, "Journal of Management Studies", Vol. 50, No. 2, s. 259-284.
 • Schmitter P.C. (1990), Sectors in modern capitalism: Modes of governance and variations in performance [w:] C. Dell'Aringad (ed.) Labour relations and economic performance, Palgrave Macmillan, London, s. 3-39.
 • Schmitz J., Schrader J. (2015), Corporate social responsibility: A microeconomic review of the literature, "Journal of Economic Surveys", Vol. 29, No. 1, s. 27-45.
 • Scholtens B., Sievänen R. (2013), Drivers of socially responsible investing: A case study of four Nordic countries, "Journal of Business Ethics", Vol. 115, No. 3, s. 605-616.
 • Schueth S. (2003), Socially responsible investing in the United States, "Journal of Business Ethics", Vol. 43, No. 3, s. 189-194.
 • Schultz M., Hatch M.J. (1996), Living with multiple paradigms. The case of paradigm interplay in organizational culture studies, "Academy of Management Review", Vol. 21, No. 2, s. 529-557.
 • Schwartz S.H. (1994), Are there universal aspects in the structure and contents of human values? "Journal of Social Issues", Vol. 50, No. 4, s. 19-45.
 • Schwartz S.H. (2013), Culture matters: National value cultures, sources, and consequences [w:] R.S. Wyer, C. Chiu, Y. Hong (eds.) Understanding culture. Theory, research, and application, Psychology Press, London, s. 137-160.
 • Scitovsky T. (1976), The joyless economy: An inquiry into human satisfaction and consumer dissatisfaction, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford.
 • Scott W.R. (1987), Organizations: Rational, natural, and open systems, Pearson Education, Upper Saddle River.
 • Scott W.R. (2008), Institutions and organizations: Ideas and interests, Sage, Thousand Oaks.
 • Scott W.R., Meyer J.W. (1994), Developments in institutional theory [w:] W.R. Scott, J.W. Meyer (eds.), Institutional environments and organizations: Structural complexity and individualism, Sage, Thousand Oaks, s. 1-8.
 • Secchi D. (2007), Utilitarian, managerial and relational theories of corporate social responsibility, "International Journal of Management Reviews", Vol. 9, No. 4, s. 347-373.
 • SEE (2019), Ten years of impact and progress, https://sseinitiative.org/wp-content/ uploads/2019/12/SSE-10-year-impact-report.pdf (dostęp: 15.07.2020).
 • Seifert B., Morris S.A., Bartkus B.R. (2004), Having, giving, and getting: Slack resources, corporate philanthropy, and firm financial performance, "Business and Society", Vol. 43, No. 2, s. 135-161.
 • Selznick P. (2011), Leadership in administration: A sociological interpretation, Quid Pro Books, London.
 • Sen A.K. (1977), Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory, "Philosophy and Public Affairs", Vol. 6, No. 4, s. 317-344.
 • Sen S., Bhattacharya C.B., Korschun D. (2006), The role of corporate social responsibility in strengthening multiple stakeholder relationships: A field experiment, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 34, No. 2, s. 158-166.
 • Sethi S.P. (1975), Dimensions of corporate social performance: An analytical framework, "California Management Review", Vol. 17, No. 3, s. 58-64.
 • Seuring S., Müller M. (2008), From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management, "Journal of Cleaner Production", Vol. 16, No. 15, s. 1699-1710.
 • Sexton D.L., Bowman-Upton N. (1990), Female and male entrepreneurs: Psychological characteristics and their role in gender-related discrimination, "Journal of Business Venturing", Vol. 5, No. 1, s. 29-36.
 • Shapira R. (2011), Corporate philanthropy as signalling and co-optation, "Fordham Law Review", Vol. 80, s. 1889-1939.
 • Sharfman M.P., Wolf G., Chase R.B., Tansik D.A. (1988), Antecedents of organizational slack, "Academy of Management Review", Vol. 13, No. 4, s. 601-614.
 • Sharma S. (2000), Managerial interpretations and organizational context as predictors of corporate choice of environmental strategy, "Academy of Management Journal", Vol. 43, No. 4, s. 681-697.
 • Sharp Z., Zaidman N. (2010), Strategization of CSR, "Journal of Business Ethics", Vol. 93, s. 1, s. 51-71.
 • Sharpe W.F. (1964), Capital assets prices: A theory of market equilibrium under condition of risk, "Journal of Finance", Vol. 19, No. 3, s. 425-444.
 • Shaw D., Grehan E., Shiu E., Hassan L., Thomson J. (2005), An exploration of values in ethical consumer decision making, "Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review", Vol. 4, No. 3, s. 185-200.
 • Sheehy B. (2015), Defining CSR: Problems and solutions, "Journal of Business Ethics", Vol. 131, s. 625-648.
 • Shen J., Benson J. (2016), When CSR is a social norm: How socially responsible human resource management affects employee work behaviour, "Journal of Management", Vol. 42, No. 6, s. 1723-1746.
 • Shepherd D.A., Patzelt H. (2011), The new field of sustainable entrepreneurship: Studying entrepreneurial action linking "what is to be sustained" with "what is to be developed", "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 35, No. 1, s. 139-163.
 • Sheth H., Babiak K.M. (2010), Beyond the game: Perceptions and practices of corporate social responsibility in the professional sport industry, "Journal of Business Ethics", Vol. 91, No. 3, s. 433-450.
 • Shleifer A. (2004), Does competition destroy ethical behavior? "American Economic Review", Vol. 94, No. 2, s. 414-418.
 • Shrader-Frechette K. (1981), Environmental ethics [w:] H. La Follette (ed.), The Oxfrod handbook of practical ethics, Oxford University Press, Oxford.
 • Shrivastava P. (1995a), The role of corporations in achieving ecological sustainability, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 4, s. 936-960.
 • Shrivastava P. (1995b), Ecocentric management for a risk society, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 1, s. 118-137.
 • Shrivastava P., Hart S. (1995), Creating sustainable corporations, "Business Strategy and The Environment", Vol. 4, No. 3, s. 154-165.
 • Siegle L. (2009), Is it possible to be an eco-friendly tourist? "The Guardian", http://www. guardian.co.uk/environment/2009/nov/22/lucy-siegle-eco-friendly-tourism (dostęp: 13.08.2019).
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.
 • Sierpowska A. (2006), Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW", Vol. 1, s. 80-94.
 • Sierra L., Zorio A., García-Benau M.A. (2013), Sustainable development and assurance of corporate social responsibility reports published by Ibex-35 companies, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 20, No. 6, s. 359-370.
 • Sikavica K., Hillman A. (2008), Towards a behavioral theory of corporate ownership and shareholder activism, "Academy of Management Proceedings", No. 1, s. 1-6.
 • Simnett R., Vanstraelen A., Chua W.F. (2009), Assurance on sustainability reports: An international comparison, "The Accounting Review", Vol. 84, No. 3, s. 937-967.
 • Simon F.L. (1995), Global corporate philanthropy: A strategic framework, "International Marketing Review", Vol. 12, No. 4, s. 20-37.
 • Simon H. (1987), Behavioral economics [w:] Palgrave, The new Palgrave: A dictionary of economics, Vol. 1, Macmillan, New York.
 • Simon H.A. (1955), A behavioral model of rational choice, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 69, No. 1, s. 99-118.
 • Simon H.A. (1957), Models of man, Wiley, New York.
 • Simon H.A. (1959), Theories of decision-making in economics and behavioral science, "The American Economic Review", Vol. 49, No. 3, s. 253-283.
 • Simon H.A. (1977), The logic of heuristic decision making [w:] H. Simon (ed.), Models of discovery: And other topics in the methods of science, D. Reidel Publishing Company, Boston, Dordrecht, s. 154-175.
 • Simon H.A. (1991), Bounded rationality and organizational learning, "Organization Science", Vol. 2, No. 1, s. 125-134.
 • Simonson I., Drolet A. (2004), Anchoring effects on consumers' willingness-to-pay and willingness-to-accept, "Journal of Consumer Research", Vol. 31, No. 3, s. 681-690.
 • Singhapakdi A., Vitell S.J., Rao C.P., Kurtz D.L. (1999), Ethics gap: Comparing marketers with consumers on important determinants of ethical decision- -making, "Journal of Business Ethics", Vol. 21, No. 4, s. 317-328.
 • Sjöström E. (2008), Shareholder activism for corporate social responsibility: What do we know? "Sustainable Development", Vol. 16, No. 3, s. 141-154.
 • Skoczylas W. (2007), Teoretyczne podstawy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw/Uniwersytet Szczeciński", Vol. 49, s. 63-76.
 • Skoczylas W., Niemiec A. (2005), Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Vol. 1061, s. 386-398.
 • Skoczylas W., Waśniewski P. (2014), Wskaźniki finansowe w raporcie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Vol. 827, s. 243-252.
 • Skoe E.E., Cumberland A., Eisenberg N., Hansen K., Perry J. (2002), The influences of sex and gender-role identity on moral cognition and prosocial personality traits, "Sex Roles", Vol. 46, No. 9-10, s. 295-309.
 • Skouloudis A., Avlonitis G.J., Malesios C., Evangelinos K. (2015), Priorities and perceptions of corporate social responsibility: Insights from the perspective of Greek business professionals, "Management Decision", Vol. 53, Vol. 2, s. 375-401.
 • Skrzypek A., Saadi N. (2016), Profitability of socially responsible public listed companies in Poland, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu", Vol. 423, s. 107-121.
 • Sławiński A. (2007), Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, "International Journal of Management and Economics", Vol. 21, s. 17-44.
 • Smith A. (1989), Teoria uczuć moralnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Smith D.G. (1997), The shareholder primacy norm, "Journal of Corporate Law", Vol. 23, s. 277-322.
 • Smith A., Stewart D. (1963), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Homewood, Chicago.
 • Sobczyk M. (2016), W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 436, s. 261-269.
 • Sobhani F.A., Amran A., Zainuddin Y. (2012), Sustainability disclosure in annual reports and websites: A study of the banking industry in Bangladesh, "Journal of Cleaner Production", Vol. 23, No. 1, s. 75-85.
 • Sobhani F.A., Zainuddin Y., Amran A. (2011), Religion as an emerging institutional factor behind sustainability disclosure practices in Bangladesh: The case of an islamic bank, "World Journal of Social Sciences", Vol. 1(1), s. 69-85.
 • Sobiech J. (2002), Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Sobiecki R., Kargul A., Kochanowska J. (2014), Przedsiębiorstwo rodzinne - definicje i stan wiedzy [w:] R. Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13-34.
 • Sodhi M.S. (2015), Conceptualizing social responsibility in operations via stakeholder resource-based view, "Production and Operations Management", Vol. 24, No. 9, s. 1375-1389.
 • Soifer A. (1987), The paradox of paternalism and laissez-faire constitutionalism: United States Supreme Court, 1888-1921, "Law and History Review", Vol. 5, No. 1, s. 249-279.
 • Solek A. (2010), Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", Vol. 8, s. 21-34.
 • Solek A. (2016), Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", Vol. 953, No. 05, s. 5-20.
 • Solomon R. (1994), Above the bottom line  An introduction to business ethics, Oxford University Press, Oxford.
 • Solomon R.C. (1992a), Corporate roles, personal virtues: An Aristotelean approach to business ethics, "Business Ethics Quarterly", Vol. 2, No. 3, s. 317-339.
 • Solomon R.C. (1992b), Ethics and excellence: Cooperation and integrity in business, "Oxford University Press", s. 100-121.
 • Sopińska A. (2017), Zjawiska patologiczne obniżające stopień zaufania w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", Vol. 176, No. 2, s. 241-252.
 • Soppe A. (2004), Sustainable corporate finance, "Journal of Business Ethics", Vol. 53, s. 213-224.
 • Souto B.F.F. (2009), Crisis and corporate social responsibility: Threat or opportunity? "International Journal of Economic Sciences and Applied Research", Vol. 2, No. 1, s. 36-50.
 • Spector B. (2008), Business responsibilities in a divided world: The cold war roots of the corporate social responsibility movement, "Enterprise and Society", Vol. 9, No. 2, s. 314-336.
 • Spence M. (1978), Job market signalling [w:] P. Diamond, M. Rothschild, eds. (2014), Uncertainty in economics: Readings and exercises, Academic Press, New York, s. 281-306.
 • Spitzeck H., Amann W., Pirson M., Khan S., von Kimakowitz E., eds. (2009), Humanism in business, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Stachowicz-Stanusch A. (2007), Potęga wartości: Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Ståhle P., Ståhle S., Lin C.Y. (2015), Intangibles and national economic wealth - A new perspective on how they are linked, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 16, No. 1, s. 20-57.
 • Stan C.V., Peng M.W., Bruton G.D. (2014), Slack and the performance of state-owned enterprises, "Asia Pacific Journal of Management", Vol. 31, No. 2, s. 473-495.
 • Staniek Z. (2010), Diversification of institutional economics, "Warsaw Forum of Economic Sociology", Vol. 1, No. 1, s. 89-116.
 • Staniek Z. (2017), Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne? Difin, Warszawa.
 • Staniek Z. (2018), Ekonomia instytucjonalna a koncepcje człowieka gospodarującego, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", Vol. 1, s. 116-127.
 • Stankiewicz J., Łychmus P. (2009), Kształtowanie wizerunku zewnętrznego przedsiębiorstwa jako pracodawcy poprzez etyczne zarządzanie personelem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 43, s. 157-163.
 • Stankiewicz J., Moczulska M. (2013), Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych), "Zarządzanie i Finanse", Vol. 4, No. 1, s. 333-345.
 • Stanwick P.A., Stanwick S.D. (1998), The relationship between corporate social performance, and organizational size, financial performance, and environmental performance: An empirical examination, "Journal of Business Ethics", Vol. 17, No. 2, s. 195-204.
 • Starik M., Rands G.P. (1995), Weaving an integrated web: Multilevel and multisystem perspectives of ecologically sustainable organizations, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 4, s. 908-935.
 • Staszkiewicz P. (2012), Model for reputational risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding [w:] J. Harasim, J. Cichy (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 52-59.
 • Statut Instytutu Firm Rodzinnych, http://firmyrodzinne.pl/index.php?option=com_ contentview=articleid=56: statutcatid=42:dokumentyItemid=63 (dostęp: 31.10.2019).
 • Stead J.G., Stead E. (2000), Eco-enterprise strategy: Standing for sustainability, "Journal of Business Ethics", Vol. 24, No. 4, s. 313-329.
 • Stephenson J. (2008), The cultural values model: An integrated approach to values in landscapes, "Landscape And Urban Planning", Vol. 84, No. 2, s. 127-139.
 • Stępień B. (2005), Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji [w:] E. Najlepszy (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Stępień B., Szarzec K. (2007), Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, "Ekonomista", Vol. 1, s. 13-35.
 • Steurer R., Langer M.E., Konrad A., Martinuzzi A. (2005), Corporations, stakeholders and sustainable development I: A theoretical exploration of business - society relations, "Journal of Business Ethics", Vol. 61, No. 3, s. 263-281.
 • Stewart Iii G.B. (1994), EVA™: fast and fantasy, "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 7, No. 2, s. 71-84.
 • Stout L.A. (2001), Bad and not-so-bad arguments for shareholder primacy, "Cornell Law Faculty Publications", Vol. 75, s. 1189-1210.
 • Stout L.A. (2012), New Thinking on "Shareholder Primacy", "Accounting, Economics, and Law", Vol. 2, No. 2, s. 2152-2820.
 • Strand R. (1983), A systems paradigm of organizational adaptations to the social environment, "Academy of Management Review", Vol. 8, No. 1, s. 90-96.
 • Strout E. (2002), To tell the truth, "Sales and Marketing Management", Vol. 154, No. 7, s. 40-47.
 • Sturdivant F.D., Ginter J.L. (1977), Corporate social responsiveness: Management attitudes and economic performance, "California Management Review", Vol. 19, No. 3, s. 30-39.
 • Subocz D. (2012), Geert Hofstede - praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. 25, No. 1-2, s. 135-148.
 • Suchman M.C. (1995), Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 3, s. 571-610.
 • Sudoł S. (2014), Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", Vol. 161, s. 11-36.
 • Sułkowski Ł. (2010), Two paradigms in management epistemology, "Journal of Intercultural Management", Vol. 2, No. 1, s. 109-119.
 • Sułkowski Ł., Ignatowski G. (2016), Zagadnienia etyczne a edukacja polskich menedżerów, "Horyzonty Wychowania", Vol. 15, No. 34, s. 283-295.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Succession choices in family businesses: The case of Poland, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Surroca J., Tribó J.A. (2008), Managerial entrenchment and corporate social performance, "Journal of Business Finance Accounting", Vol. 35, No. 5-6, s. 748-789.
 • Surroca J., Tribó J.A., Waddock S. (2010), Corporate responsibility and financial performance: The role of intangible resources, "Strategic Management Journal", Vol. 31, No. 5, s. 463-490.
 • Swanson D.L. (1995), Addressing a theoretical problem by reorienting the corporate social performance model, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 1, s. 43-64.
 • Swanson D.L. (1999), Toward an integrative theory of business and society: A research strategy for corporate social performance, "Academy of Management Review", Vol. 24, No. 3, s. 506-521.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012), Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Ekonomista", Vol. 2, s. 204-225.
 • Szarzec K., Nowara W., Żurek M. (2017), Forma własności a wyniki ekonomiczne największych przedsiębiorstw krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Gospodarka Narodowa", Vol. 289, No. 3, s. 89-114.
 • Szczepaniak K. (2012), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych -refleksje metodologiczne, "Acta Universitatis Lodzienzis, Folia Sociologica", Vol. 42, s. 83-112.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie - czy i jak raportować informacje o nich interesariuszom, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Vol. 69, s. 47-60.
 • Szczepankowski P. (2012), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szewc-Rogalska A. (2006), Porównywalność wskaźników finansowych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Vol. 8, s. 21-27.
 • Szewc-Rogalska A. (2018), Znaczenie krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w obrocie akcjami spółek giełdowych w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 2, s. 231-246.
 • Szymańska A. (2007), Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Vol. 739, s. 8-14.
 • Tagesson T., Blank V., Broberg P., Collin S.O. (2009), What explains the extent and content of social and environmental disclosures on corporate websites: A study of social and environmental reporting in Swedish listed corporations, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 16, No. 6, s. 352-364.
 • Tang Z., Hull C.E., Rothenberg S. (2012), How corporate social responsibility engagement strategy moderates the CSR - financial performance relationship, "Journal of Management Studies", 49(7), s. 1274-1303.
 • Taticchi P., Garengo P., Nudurupati S.S., Tonelli F., Pasqualino R. (2015), A review of decision-support tools and performance measurement and sustainable supply chain management, "International Journal of Production Research", Vol. 53, No. 21, s. 6473-6494.
 • Tenbrunsel A.E., Messick D.M. (1999), Sanctioning systems, decision frames, and cooperation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 44, No. 4, s. 684-707.
 • Tench R., Bowd R., Jones B. (2007), Perceptions and perspectives: Corporate social responsibility and the media, "Journal of Communication Management", Vol. 11, No. 4, s. 348-370.
 • Thomas S., Karodia A.M. (2014), Human Resources Practices at Google in Terms of Some Management Perspectives: Exploring the Entrepreneurial Spirit, "Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review", Vol. 62, No. 1102, s. 1-13.
 • Thornton P.H., Ocasio W. (2008), Institutional logics. The Sage handbook of organizational institutionalism, Sage, London, New York, New Dheli.
 • Thornton P.H., Ocasio W., Lounsbury M. (2012), The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process, Oxford University Press, Oxford.
 • Toman M.A. (1994), Economics and "sustainability": Balancing trade-offs and imperatives, "Land Economics", Vol. 70, No. 4, s. 499-413.
 • Tomer J.F. (2007), What is behavioral economics? "The Journal of Socio-Economics", Vol. 36, No. 3, s. 463-479.
 • Torugsa N.A., O'Donohue W., Hecker R. (2012), Capabilities, proactive CSR and financial performance in SMEs: Empirical evidence from an Australian manufacturing industry sector, "Journal of Business Ethics", Vol. 109, No. 4, s. 483-500.
 • Treviño L.K., Weaver G.R., Reynolds S.J. (2006), Behavioral ethics in organizations: A review, "Journal of Management", Vol. 32, No. 6, s. 951-990.
 • Tribe L.H. (1972), Policy science: Analysis or ideology? "Philosophy and Public Affairs", Vol. 2, No. 1, s. 66-110.
 • Truex R. (2011), Corruption, attitudes, and education: Survey evidence from Nepal, "World Development", Vol. 39, No. 7, s. 1133-1142.
 • Tsoutsoura M. (2004), Corporate social responsibility and financial performance, "UC Berkeley Working Paper Series", Vol. 2004, s. 1-22.
 • Tully S.M., Winer R.S. (2014), The role of the beneficiary in willingness to pay for socially responsible products: A meta-analysis, "Journal of Retailing", Vol. 90(2), s. 255-274.
 • Turek I. (2013), Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Vol. 61, s. 229-238.
 • Tuzzolino F., Armandi B.R. (1981), A need-hierarchy framework for assessing corporate social responsibility, "Academy of Management Review", Vol. 6, No. 1, s. 21-28.
 • Tversky A., Kahneman D. (1973), Availability: A heuristic for judging frequency and probability, "Cognitive Psychology", Vol. 5, No. 2, s. 207-232.
 • Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, "Science", Vol. 185, No. 4157, s. 1124-1131.
 • Uhlaner L.M., Floren R.H., Geerlings J.R. (2007), Owner commitment and relational governance in the privately-held firm: An empirical study, "Small Business Economics", Vol. 29, No. 3, s. 275-293.
 • Ullmann A.A. (1985), Data in search of a theory: A critical examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of US firms, "Academy of Management Review", Vol. 10, No. 3, s. 540-557.
 • Unerman J. (2000), Methodological issues - Reflections on quantification in corporate social reporting content analysis, "Accounting, Auditing Accountability Journal", Vol. 13, No. 5, s. 667-680.
 • Uphoff N. (1993), Grassroots organizations and NGOs in rural development: Opportunities with diminishing states and expanding markets, "World Development", Vol. 21, No. 4, s. 607-622.
 • Urbaniak M. (2007), Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w doskonaleniu działań organizacji, "Problemy Jakości", Vol. 39, No. 6, s. 11-18.
 • Urbaniak M. (2016), Rola międzynarodowych standardów zarządzania w budowaniu relacji w łańcuchach dostaw, "Problemy Jakości", Vol. 48, No. 7-8, s. 2-7.
 • Vachon S. (2010), International operations and sustainable development: Should national culture matter? "Sustainable Development", Vol. 18, No. 6, s. 350-361.
 • Valentine S., Godkin L., Lucero M. (2002), Ethical context, organizational commitment, and person-organization fit, "Journal of Business Ethics", Vol. 41, No. 4, s. 349-360.
 • Van der Laan G., van Ees H., van Witteloostuijn A. (2008), Corporate social and financial performance: An extended stakeholder theory, and empirical test with accounting measures, "Journal of Business Ethics", Vol. 79, No. 3, s. 299-310.
 • Van Marrewijk M. (2003), Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion, "Journal of Business Ethics", Vol. 44, No. 2-3, s. 95-105.
 • Varenova D., Samy M., Combs A. (2013), Corporate social responsibility and profitability: trade-off or synergy: Perceptions of executives of FTSE All-Share companies, "Sustainability Accounting, Management and Policy Journal", Vol. 4(2), s. 190-215.
 • Veblen T. (1958), The theory of business enterprise, A Mentor Book, New York.
 • Velthouse B., Kandogan Y. (2007), Ethics in practice: What are managers really doing? "Journal of Business Ethics", Vol. 70, No. 2, s. 151-163.
 • Vilanova M., Lozano J.M., Arenas D. (2009), Exploring the nature of the relationship between CSR and competitiveness, "Journal of Business Ethics", Vol. 87, No. 1, s. 57-69.
 • Villeval M.C. (2014), Behavioural economics: Professional identity can increase dishonesty, "Nature", Vol. 516, No. 7529, s. 48-51.
 • Viner J. (1960), The intellectual history of laissez faire, "The Journal of Law and Economics", Vol. 3, s. 45-69.
 • Vitell S.J., Paolillo J.G., Thomas J.L. (2003), The perceived role of ethics and social responsibility: A study of marketing professionals, "Business Ethics Quarterly", Vol. 13, No. 1, s. 63-86.
 • Vogel D. (2005), Is there a market for virtue?: The business case for corporate social responsibility, "California Management Review", Vol. 47, No. 4, s. 19-45.
 • Vogel D. (2010), The private regulation of global corporate conduct: Achievements and limitations, "Business Society", Vol. 49, No. 1, s. 68-87.
 • Volk S., Thöni C., Ruigrok W. (2011), Personality, personal values and cooperation preferences in public goods games: A longitudinal study, "Personality and Individual Differences", Vol. 50, No. 6, s. 810-815.
 • Von Bertalanffy L. (1984), Ogólna teoria systemów: podstawy, rozwój, zastosowania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Von Mises L. (2007), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, tłum. W. Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław.
 • Votaw D., Sethi S.P. (1969), Do we need a new corporate response to a changing social environment? "California Management Review", Vol. 12, No. 1, s. 3-16.
 • Waddock S.A., Graves S.B. (1997), The corporate social performance - Financial performance link, "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 4, s. 303-319.
 • Walesiak M. (2001), Gromadzenie danych w procedurze conjoint analysis, "Przegląd Statystyczny", Vol. 58, No. 1-2, s. 41-59.
 • Walker D. (2009), A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities ('Walker Review'), HM Treasury, London.
 • Walker K., Wan F. (2012), The harm of symbolic actions and green-washing: Corporate actions and communications on environmental performance and their financial implications, "Journal of Business Ethics", Vol. 109, No. 2, s. 227-242.
 • Wallis J.J., North D. (1986), Measuring the transaction sector in the American economy, 1870-1970 [w:] S.L. Engerman, R.E. Gallman, eds. (2007), Long-term factors in American economic growth, University of Chicago Press, Chicago, s. 95-162.
 • Walton C.C. (1967), Corporate social responsibilities, Wadsworth Publishing Company, Belmont.
 • Wang Q., Dou J., Jia S. (2016), A meta-analytic review of corporate social responsibility and corporate financial performance: The moderating effect of contextual factors, "Business and Society", Vol. 55, No. 8, s. 1083-1121.
 • Wan-Hussin W.N. (2009), The impact of family-firm structure and board composition on corporate transparency: Evidence based on segment disclosures in Malaysia, "The International Journal of Accounting", Vol. 44, No. 4, s. 313-333.
 • Warhurst A. (2001), Corporate citizenship and corporate social investment: Drivers of tri-sector partnerships, "Journal of Corporate Citizenship", Vol. 1, s. 57-73.
 • Wartick S.L., Cochran P.L. (1985), The evolution of the corporate social performance model, "Academy of Management Review", Vol. 10, No. 4, s. 758-769.
 • Waszczyk M., Szczerbicki E. (2003), Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej", Vol. 7, No. 30, s. 3-22.
 • Weaver G.R., Gioia D.A. (1994), Paradigms lost: Incommensurability vs structurationist inquiry, "Organization Studies", Vol. 15, No. 4, s. 565-589.
 • Webb D.J., Mohr L.A., Harris K.E. (2008), A re-examination of socially responsible consumption and its measurement, "Journal of Business Research", Vol. 61, No. 2, s. 91-98.
 • Webster J. (1995), Networks of collaboration or conflict? Electronic data interchange and power in the supply chain, "The Journal of Strategic Information Systems", Vol. 4, No. 1, s. 31-42.
 • Webster Jr F.E. (1975), Determining the characteristics of the socially conscious consumer, "Journal of Consumer Research", Vol. 2, No. 3, s. 188-196.
 • Węcławski J. (2017a), Czynniki określające cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", Vol. 51, No. 4, s. 333-345.
 • Węcławski J. (2017b), Dilemmas of family businesses financing by private equity, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Vol. 1, No. 327, s. 203-214.
 • Westphal J.D., Seidel M.D.L., Stewart K.J. (2001), Second-order imitation: Uncovering latent effects of board network ties, "Administrative Science Quarterly", Vol. 46, No. 4, s. 717-747.
 • Whitley R. (1999), Divergent capitalisms: The social structuring and change of business systems, OUP Oxford.
 • Wicks A.C. (1996), Overcoming the separation thesis: The need for a reconsideration of business and society research, "Business and Society", Vol. 35, No. 1, s. 89-118.
 • Więcek-Janka E. (2016), Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych, "Marketing i Zarządzanie", Vol. 43, No. 2, s. 167-179.
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J. (2019), Financial slack and company's risk retention capacity [w:] P. Linsley, P. Shrives, M. Wieczorek-Kosmala (2019), Multiple perspectives in risk and risk management, Springer, Cham.
 • Wiernik B.M., Dilchert S., Ones D.S. (2016), Age and employee green behaviors: A meta-analysis, "Frontiers in Psychology", Vol. 7, s. 194-221.
 • Wierzbicka A. (2016), Rola inwestorów w rozwoju nadzoru korporacyjnego, "Studia Ekonomiczne", Vol. 263, s. 179-189.
 • Wilber C., Harrison R. (1978), The methodological basis of institutional economics: Pattern model, storytelling, and holism, "Journal of Economic Issues", Vol. 12, No. 1, s. 61-89.
 • Wilkin J. (2010), Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa, "Zarządzanie Publiczne", Vol. 11, No. 1, s. 25-35.
 • Wilkinson A., Hill M., Gollan P. (2001), The sustainability debate, "International Journal of Operations Production Management", Vol. 21, No. 12, s. 1492-1502.
 • Williams G., Zinkin J. (2008), The effect of culture on consumers' willingness to punish irresponsible corporate behaviour: Applying Hofstede's typology to the punishment aspect of corporate social responsibility, "Business Ethics: A European Review", Vol. 17, No. 2, s. 210-226.
 • Williamson O., Winter S. (1993), The nature of the firm: Origins, evolution, and development, Oxford University Press, London.
 • Williamson O.E. (1963), Managerial discretion and business behaviour, "The American Economic Review", Vol. 53, No. 5, s. 1032-1057.
 • Williamson O.E. (2000), The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, "Journal of Economic Literature", Vol. 38, No. 3, s. 595-613.
 • Willmott H. (1993), Breaking the paradigm mentality, "Organization Studies", Vol. 14, No. 5, s. 681-719.
 • Willmott H. (2015), Why institutional theory cannot be critical, "Journal of Management Inquiry", Vol. 24, No. 1, s. 105-111.
 • Wilson M.R. (2016), Destructive creation: American business and the winning of World War II, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Wisse B., van Eijbergen R., Rietzschel E.F., Scheibe S. (2018), Catering to the needs of an aging workforce: The role of employee age in the relationship between corporate social responsibility and employee satisfaction, "Journal of Business Ethics", Vol. 147, No. 4, s. 875-888.
 • Witt M.A., Redding G. (2011), The spirits of corporate social responsibility: Senior executive perceptions of the role of the firm in society in Germany, Hong Kong, Japan, South Korea and the USA, "Socio-Economic Review", Vol. 10, No. 1, s. 109-134.
 • Wojcieska L. (2014), Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, "Studia Ekonomiczne", Vol. 180, No. 1, s. 240-248.
 • Wojtyna A. (2007), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, "Gospodarka Narodowa", Vol. 216, No. 5-6, s. 1-23.
 • Wood D.J. (1991), Corporate social performance revisited, "Academy of Management Review", Vol. 16, No. 4, s. 691-718.
 • Wood S.J., Fenton-O'Creevy M.P. (2005), Direct involvement, representation and employee voice in UK multinationals in Europe, "European Journal of Industrial Relations", Vol. 11, No. 1, s. 27-50.
 • Woolfolk R.L., Doris J.M., Darley J.M. (2006), Identification, situational constraint, and social cognition: Studies in the attribution of moral responsibility, "Cognition", Vol. 100, No. 2, s. 283-301.
 • Woolley A.W., Chabris C.F., Pentland A., Hashmi N., Malone T.W. (2010), Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups, "Science", Vol. 330, No. 6004, s. 686-688.
 • Wooten M., Hoffman A.J. (2008), Organizational fields: Past, present and future [w:] R. Suddaby (ed.), The Sage handbook of organizational institutionalism, Sage, New Delhi, s. 131-147.
 • World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future, Oxford University Press, New York.
 • Woźniakowski M. (2015), Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej największych polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", Vol. 6, s. 19-25.
 • Wright P., Ferris S.P., Sarin A., Awasthi V. (1996), Impact of corporate insider, blockholder, and institutional equity ownership on firm risk taking, "Academy of Management Journal", Vol. 39, No. 2, s. 441-458.
 • Wu L.Z., Kwan H.K., Yim F.H.K., Chiu R.K., He X. (2015), CEO ethical leadership and corporate social responsibility: A moderated mediation model, "Journal of Business Ethics", Vol. 130, No. 4, s. 819-831.
 • Wypych M. (2015), Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Vol. 73, s. 783-792.
 • Yang X., Rivers C. (2009), Antecedents of CSR practices in MNCs' subsidiaries: A stakeholder and institutional perspective, "Journal of Business Ethics", 86(2), s. 155-169.
 • Young I.M. (2010), Responsibility and global labor justice, "The Journal of Political Philosophy", Vol. 12, No. 4, s. 365-388.
 • Yu T.F.L. (1999), Toward a praxeological theory of the firm, "The Review of Austrian Economics", Vol. 12, No. 1, s. 25-41.
 • Yuen K.F., Thai V.V., Wong Y.D. (2016), Are customers willing to pay for corporate social responsibility? A study of individual-specific mediators, "Total Quality Management Business Excellence", Vol. 27, No. 7-8, s. 912-926.
 • Zainal Z. (2007), Case study as a research method, "Jurnal Kemanusiaan", Vol. 5, No. 1, s. 1-6.
 • Zajonc R.B. (1968), Attitudinal effects of mere exposure, "Journal of Personality and Social Psychology", 9(2p2), s. 1-27.
 • Zalega T. (2014), Sustainable consumption and innovative consumption in consumer behaviour of Mazovian households, "Handel Wewnętrzny", Vol. 351, No. 4, s. 3200-3214.
 • Zalega T. (2015), Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii - zarys problemtyki, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania UW", Vol. 1, No. 18, s. 1-25.
 • Zalega T. (2016), Rozwój zrównoważony a ekonomia zrównoważonego rozwoju - zarys problematyki, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania UW", Vol. 1/2016, No. 20, s. 101-122.
 • Zalega T. (2018), Environmental awareness, green consumerism and environmentally conscious consumer behaviour of Polish seniors. Research report, "Problemy Zarządzania", Vol. 16, No. 3, s. 114-131.
 • Zalega T. (2019), Sustainable consumption in consumer behaviour of young Polish consumers, "Studia Ekonomiczne", Vol. 383, s. 82-107.
 • Zarzecki D. (2006), Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej w wycenie przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw/Uniwersytet Szczeciński", Vol. 48, No. 1, s. 235-246.
 • Zarzecki D. (2015), Kluczowe wyzwania wyceny aktywów niematerialnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", Vol. 62, No. 5, s. 129-147.
 • Ząbkowicz A. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania decyzji w gospodarce: przypadek korporacji [w:] B. Fiedor, Z. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa, s. 206-228.
 • Ząbkowicz A. (2011), Governance, Government, and Economic Policies, "Ekonomia", Vol. 15, s. 46-52.
 • Zeghal D., Ahmed S.A. (1990), Comparison of social responsibility information disclosure media used by Canadian firms, "Accounting, Auditing Accountability Journal", Vol. 3, No. 1, s. 1-25.
 • Zhang Y., Li J., Jiang W., Zhang H., Hu Y., Liu M. (2018), Organizational structure, slack resources and sustainable corporate socially responsible performance, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 25, No. 6, s. 1099-1107.
 • Zheng Q., Luo Y., Maksimov V. (2015), Achieving legitimacy through corporate social responsibility: The case of emerging economy firms, "Journal of World Business", Vol. 50, No. 3, s. 389-403.
 • Zivin J.G., Small A. (2005), A Modigliani-Miller theory of altruistic corporate social responsibility, "The BE Journal of Economic Analysis Policy", Vol. 5, No. 1, s. 1-19.
 • Żychlewicz M. (2016), Corporate Social Responsibility in Large and Medium-sized Companies in Poland, "Journal of Corporate Responsibility and Leadership", Vol. 3, No. 1, s. 69-80.
 • [www 1] https://casetext.com/case/dodge-v-ford-motor-co (dostęp: 15.06.2019).
 • [www 2] https://caselaw.findlaw.com/de-supreme-court/1558886.html (dostęp: 13.12.2018).
 • [www 3] https://static1.squarespace.com/static/5df776f6866c14507f2df68a/t/5ef1b6f1eade2b25c64786b9/1592899314745/CEOs+Call_Online+FINAL.pdf (dostęp: 17.09. 2020).
 • [www 4] Hofstede Insights™, https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ (dostęp: 9.12.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.