PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 11 | nr 34 Władza i rozum - władza polityczna w świetle idei oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej | 11--26
Tytuł artykułu

Demokracja i mizantropia : przemiany wyobrażeń na temat ludu a problem intelektualnego uprawomocnienia demokracji

Autorzy
Warianty tytułu
Democracy and Misanthropy : Changes in Perceptions of the People and the Problem of Intellectual Legitimacy of Democracy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem tego artykułu jest analiza związku między wyobrażeniami z zakresu antropologii filozoficznej a problemem intelektualnej prawomocności demokracji.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule próbuję odpowiedzieć na pytanie, jaki jest związek między poglądami na temat natury ludzkiej a stosunkiem do demokracji. Analizuję ten problem interpretując klasyczne dzieła z zakresu myśli politycznej.
PROCES WYWODU: Punktem wyjścia jest konstatacja: niechęć wobec demokracji wyrastała w dużej mierze z mizantropii. Demokracja nie była uznawana za ustrój godny poparcia, ponieważ nie wierzono w racjonalność zwykłego człowieka i jego zdolność do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym. Ta sytuacja zmienia się w epoce Oświecenia, kiedy to podważono pesymizm antropologiczny i sformułowane zostały teorie stanowiące podstawę dla idei intelektualnej prawomocności demokracji. Późniejszy bieg wypadków w dużym stopniu te teorie zakwestionował, ale mimo to demokracja na Zachodzie uznawana jest za jedyną prawomocną formę rządu.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza prowadzi do sformułowania poglądu o paradoksalnym charakterze współczesnej demokracji. Z jednej strony, istnieje konsensus co do intelektualnej prawomocności demokracji, z drugiej - w teorii i praktyce powszechnie kwestionowana jest zdolność zwykłego człowieka do rozumnego uczestnictwa w życiu publicznym.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki analizy powinny skłonić politologa do zmiany sposobu rozumienia charakteru współczesnej demokracji. Ustrój ten nosi nazwę demokracja, ale wydaje się mieć coraz mniej wspólnego z nadziejami tych autorów, którzy sformułowali jej intelektualne założenia. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this article is to analyse the relationship between ideas of philosophical anthropology and the problem of intellectual legitimacy of democracy.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the article I am trying to answer the question, what is the relationship between views on human nature and attitude to democracy. I analyse this problem by interpreting classic works of political thought.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point is the statement: aversion to democracy arose largely from misanthropy. Democracy was not considered as intellectually legitimate regime, because it was not believed in the rationality of an ordinary person and his ability to participate responsibly in public life. This situation changes during the Enlightenment, when anthropological pessimism was undermined, and the theories underlying the idea of the intellectual legitimacy of democracy were formulated. The later course of events largely questioned these theories, but nevertheless democracy in the West is considered as the only legitimate form of government.
RESEARCH RESULTS: This leads me to a view on the paradoxical nature of modern democracy. On the one hand, there is a consensus regarding the intellectual legitimacy of democracy. On the other hand, in theory and practice, the ability of ordinary people to participate reasonably in public life is commonly questioned.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The results of the analysis should prompt the political scientist to change the way of understanding the nature of modern democracy. This system is called democracy, but it seems to have less and less to do with the hopes of those authors who formulated its intellectual assumptions. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Baczko, B. (2016). Światła utopii. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Cassirer, E. (2010). Filozofia Oświecenia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Condorcet, A.N. (1957). Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Filipowicz, S. (2007). Demokracja: o władzy iluzji w królestwie rozumu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Furedi F (2006a). Culture Of Fear Revisited. London: Continuum.
 • Furedi, F. (2006b). Politics of Fear. London: Continuum.
 • Furedi, F. (2017). Populism and the European Culture Wars. London: Routledge.
 • Furedi, F. (2006c). Where Have All the Intelectuals Gone? Confronting 21st Century Philistinism. London: Continuum.
 • Furet, F. (1997). Rousseau and the French Revolution. W: C. Orwin, N. Tarcov (ed.), The Legacy of Rousseau. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Hazard, P. (1972). Myśl europejska w XVIII wieku. Od Monteskiusza do Lessinga. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Himmelfarb, G. (2018). Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenie. Warszawa: Teologia polityczna.
 • Kant, I. (2012). Co to jest Oświecenie?. W: S. Filipowicz i in. (red.), Historia idei politycznych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Madison, J. (1999). Numer 51. W: Eseje polityczne federalistów. Kraków: SIW Znak.
 • Műller, J.W. (2010). Co to jest populizm? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Ortega y Gasset, J. (2016). Bunt mas. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Plattner, M.P. (1997). Rousseau and the Origins of Nationalism. W: C. Orwin, N. Tarcov (ed.), The Legacy of Rousseau. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Rousseau, J.J. (1956). Ekonomia polityczna. W: J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rousseau, J.J. (2010). Umowa społeczna. W: J.J. Rousseau, Umowa społeczna. List o widowiskach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shklar, J. (1997). Zwyczajne przywary. Kraków - Warszawa: SIW Znak.
 • Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tocqueville, A. de (1996). O demokracji w Ameryce, t. 1. Kraków - Warszawa: SIW Znak.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.