PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (52) | 99--116
Tytuł artykułu

Strategic Management Processes in Organization : Challenges during the Pandemic

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Introduction/background: The pandemic has had an impact on the rapid change in the conditions of the functioning of society, the economy and organization itself. Fundamental changes in decisions have occurred in various areas. The processes of strategic significance are of key importance, which determine the further functioning of society and the economy.
Aim of the paper: The basic aim of writing this paper is to highlight the extraordinary phenomena of the COVID-19 pandemic in the context of the processes of strategic management in organizations. Moreover, the aim of indicating new challenges to managers of a crisis nature was adopted, which must be taken into account in terms of the strategic decisions of the organization at hand.
Materials and methods: The authors utilized an analysis of scientific works relating to the problems of strategic management, together with deliberations in the science and practice environment related to the challenges of the pandemic sphere. Similarly, the survey and statistical research methods were applied in the domain of strategies, and the development of customer service on the Internet in terms of public administration.
Results and conclusions: The research outcome was the indication of the following:
- the development of the Internet in strategic management in organizations with regard to the challenges of the pandemic,
- the utilitarianism of e-administration in serving clients of the administration offices of the province of Silesia (województwa śląskiego - 96 entities analyzed),
- the implementation of strategic management in qualitative and pro-social dimensions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
 • General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces
Bibliografia
 • Biesiok, G., Wyród-Wróbel, J. (2016). Propozycja ramowego modelu badań satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej (Proposal for a Framework Model for Client Satisfaction Surveys in Local Government Bodies). Marketing i Rynek (Marketing and the Market), no. 7, p. 31-41.
 • Bratnicki, M. (2005). Organizational Entrepreneurship. Theoretical Background, Some Empirical Tests, and Directions for Future Research. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, vol. 15, iss. 1.
 • Brown, S.L., Eisenhardt, K.M. (1998). Competing on the Edge: Strategy as a Structured Chaos. Boston: Harvard Business School Press.
 • Clayton, M., Christensen, M., Raynor, M.R., McDonald, M.P. (2016). Czym jest przełomowa innowacja (What is Breakthrough Innovation). Harvard Business Press Polska, no. 159.
 • Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań (A Slightly Different Theory of Organisation. Organizing as a Network of Activities). Warsaw: Wydawnictwo Poltext.
 • Dowling, P.J., Festing, M., Engle, A.D. Sr (2017). International Human Resource Management. UK: CENGAGE Learning EMEA.
 • Dyduch, W. (2014). Twórcza strategia jako podstawa do pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości (Creative strategy as a basis for stimulating innovation and entrepreneurship). In: A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (eds.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce (Strategic Management in Theory and Pracitice). Wrocław: Research Papers of the Wrocław University of Economics and Business.
 • Dyduch, W., Bratnicki, M. (2017). Współczesne kierunki badań w zarzadzaniu strategicznym na świecie (Contemporary research directions in global strategic management). In: A. Sopińska, P. Wachowiak P. (eds.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (Challenges of Contemporary Strategic Management) (pp. 79-94). Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Gans, J. (2016). Przełom rynkowy inaczej (Market Breakthrough - Different Take). Harvard Business Press Polska, no 159.
 • Hisrich, R.D., Ramadani, V. (2017). Effective Entrepreneurial Management. Strategy, Planning, Risk Management, and Organization. Switzerland: Springer International Publishing.
 • Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. (2017). Strategic Management. Competitiveness & Globalization. Concepts and Cases. USA: CENGAGE Learning.
 • Jakubiec, M., Barcik, A., Dziwiński, P. (2018). Zarządzanie społecznie odpowiedzialne - studium przypadku (Socially responsible management - case study). In: M. Jakubiec, A. Barcik (eds.), Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku (Multiple Aspects of Management in the 21st Century) (pp. 82-95). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 • Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2008). The Execution Premium. Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Cambridge: Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Knop, L., Brzóska, J. (2017). Regionalne obserwatorium specjalistyczne - narządzie wdrażania regionalnej strategii innowacji w województwie śląskim (Regional specialist observatory - an instrument for the implementation of the regional innovation strategy in the Silesian province). In: M. Grabowska, B. Ślusarczyk (eds.), Zarządzanie organizacją. Koncepcje. Wyzwania. Perspektywy (Organisation Management. Concepts. Challenges. Perspectives) (pp. 87-100). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Kordel, P. (2016). Przedsiębiorczość technologiczna a struktury organizacyjne - wyniki badań empirycznych (Technological entrepreneurship and organisational structures - results of empirical research). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organisation and Management), vol. 93, pp. 207-220.
 • Kościelniak, H., Skowron-Grabowska, B., Nowodziński, P. (2017). Przedsiębiorczość i innowacyjność w perspektywie zarządzania strategicznego (Entrepreneurship and innovation in a strategic management perspective). In: D. Jelonek, F. Bylok (eds.), Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacji (Multiple Aspects of Organisation Management) (pp. 13-21). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Kucęba, R. (2020). Świadomość ekologiczna a ekoinnowacje w mikro i małych przedsiębiorstwach (Environmental awareness and eco-innovation in micro and small enterprises). In: E. Bojar (ed.), Przyszłość zarządzania. Wyzwania w dobie postglobalizacji (Future of management. Challenges in the age of postglobalisation) (pp. 215-220). Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 • Łuczak, J., Wolniak, R. (2013). Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia organizacji samorządowej (Evaluation of the effectiveness of the application of the CAF method in the process of improving local government organisation). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organisation and Management), vol. 67, pp. 7-18.
 • Machnik-Słomka, J. (2014). Istota współczesnych innowacji (The essence of modern innovation). In: J. Wyrwa (ed.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce (Social Innovations in Theory and Practice) (pp. 15-40). Warsaw: PWE.
 • Mayer, D.F., Masehla, T.M., Kot, S. (2017). The Relationship between Economic Growth and Economic Development. A Regional Assesment in South Africa. Journal of Advanced Research in Low and Economic, vol. 8, iss. 4(26), pp. 1387-1395.
 • Mesjasz-Lech, A. (2020). Zielony łańcuch dostaw jako najwyższy poziom zaangażowania prośrodowiskowego przedsiębiorstw (Green Supply Chain as the highest level of environmental commitment of companies). In: E. Bojar (ed.), Przyszłość zarządzania. Wyzwania w dobie postglobalizacji (Future of management. Challenges in the age of postglobalisation) (pp. 267-273). Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 • Mesjasz-Lech, A., Skowron-Grabowska, B. (2016). Competitive Processes on Foreign Markets and the Intelligent Enterprise. Journal of Management and Financial Sciences, vol. 9, iss. 24, pp. 133-146.
 • Miller, D. (1996). Configurations Revised. Strategic Management Journal, vol. 17(7), pp. 505-512.
 • Nowicka-Skowron, M., Mazur, B. (2019). Problematyka Nowego Zarządzania Publicznego a funkcjonowanie administracji państwowej (Problems of New Public Management and the Functioning of State Administration). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Nowicka-Skowron, M., Stachowicz, J. (2009). Innowacyjność zarządzania w organizacjach przemysłowych, publicznych i regionach wyzwaniem dla nauk zarządzania (Innovation in management in industrial, public and regional organisations challenge management science). In: M. Nowicka-Skowron (ed.), Zarządzanie sieci współdziałanie w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu (Managing networks of cooperation in the process of building an innovative organisation and region) (pp. 59-67). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Obłój, K. (2007). Strategie organizacji (Organisation Strategies). Warsaw: PWE.
 • Perechuda, K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja (Diffusion of Knowledge in a Network Enterprise. Visualisation and Composition). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Render, B., Stair, R.M., Hanna, M.E. Jr, Hale, T.S. (2018). Quantitative Analysis for Management. Harlow, UK: Pearson Education Limited.
 • Riccucci, N.M. (2017). Public Personel Management: Current Concerns. Future Challenges. Boca Raton, USA: CRC Press.
 • Romanowska, M. (2018). Idea spójności w zarządzaniu strategicznym (Cohernece in Strategic Management). Przegląd Organizacji (Organisational Review), no. 6, pp. 3-9.
 • Scherer, M., Ptak, A., Lis, T. (2017). Rozmyte zmienne lingwistyczne w zarządzaniu wiedzą (Fuzzy linguistic variables in knowledge management). In: D. Jelonek, F. Bylok (ed.), Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacji (Multiple Aspects of Organisation Management) (pp. 79-88). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Seroka-Stolka, O., Skowron-Grabowska, B., Wójcik-Mazur, A., Dobrovsky, L. (2017). Ewolucyjność strategiczna we współczesnych ekosystemach biznesowych (Strategic evolution in modern business ecosystems). In: M. Grabowska, B. Ślusarczyk (eds.), Zarządzanie organizacją. Koncepcje. Wyzwania. Perspektywy (Organisation Management. Concepts. Challenges. Perspectives) (pp. 123-137). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Ślusarczyk, B., Grondys, K. (2018). The Concept of Sustainable Development in the Functioning of Municipalities Belonging to Special Economic Zones in Poland. Sustainability, vol. 10, iss. 7, art. no. 2169.
 • Stachowicz, J. (2014). Podejście sieciowe (paradygmat sieciowy) w naukach zarządzania; założenia oraz konsekwencje dla praktyki zarządzania (The network approach (network paradigm) in management science; assumptions and implications for management practice). In: J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, A. Veronina (eds.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzania (Development of the Organisation and Region Challenging the Economy and Management Science). Lublin: Dom Organizatora.
 • Stachowicz, J. (2016). Rationalisation of Development Strategies of High Technology Enterprises. Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy (Organisation and Management: Scientific Quarterly), no. 3(35), pp. 111-132.
 • Stachowicz, J. (2017). Zmiany w zarządzaniu wobec sieciowego podejścia w teorii organizacji (Changes in management towards a networked approach in organizational theory). In: M. Grabowska, B. Ślusarczyk (eds.), Zarządzanie organizacją. Koncepcje. Wyzwania. Perspektywy. (Organisation Management. Concepts. Challenges. Perspectives) (pp. 11-29). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Stachowicz, J., Nowicka-Skowron, M. (2019). Opportunities and Threats to the Functioning of Contemporary Socially Responsible Enterprises Organized according to the Concept of Industry 4.0. Polish Journal of Management Studies, vol. 20, no. 1.
 • Stachowicz-Stanusch, A., Amann, W. (2017). Corporate Social Responsibility and Corporate Social Irresponsibility. Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy (Organisation and Management: Scientific Quarterly), no. 4(40), pp. 107-115.
 • Stępień, M., Łęgowik-Małolepsza, M., Łęgowik-Świącik, S. (2019). Elements of Costs Management in Manufacturing Enterprises Accouting. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie (Scientific Papers of the Częstochowa University of Technology. Management), vol. 35, pp. 140-148.
 • Taleb, N. (2007). Black swan. New York: The Random House Publishing Group.
 • Thurlow, A., Kushniryk, A., Yue, A.R., Blanchette, K., Murchland, P., Simon, A. (2017). Evaluating Excellence: A Model of Evaluation for Public Relations Practice in Organizational Culture and Context. Public Relations Review, vol. 43, iss. 1, pp. 71-79.
 • Turner, C. (2012). Strategic Flexibility and the Emergence of Virtual Global Strategies. European Business Review, vol. 24, no. 3, pp. 272-286.
 • Wolniak, R. (2015). Ocena funkcjonowania e-administracji w Dąbrowie Górniczej z punktu widzenia osób niepełnosprawnych (Assessment of the functioning of e-Government in Dąbrowa Górnicza from the point of view of persons with disabilities). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie (Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organisation and Management), vol. 82, pp. 369-383.
 • Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności (Positive Orientation of High Efficiency Organisations). Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.