PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 34 | nr 4 Rola przemysłu w rozwoju układów przestrzennych = The Role of Industry in the Development of Spatial Systems | 184--205
Tytuł artykułu

Studium szacunku liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce

Warianty tytułu
Estimation of the Number and Structure of Employees and the Economic Base of Urban Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest oszacowanie liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce. Wynika to z niewystarczającej statystyki publicznej, w tym zwłaszcza braków na niższych poziomach agregacji (gmina), w grupie podmiotów poniżej 10 pracujących oraz lokalizacji części miejsc pracy według miejsca zamieszkania. Powoduje to duże utrudnienia w dokonywaniu najbardziej podstawowych badań i analiz, m.in. związanych z rozwojem społeczno-ekonomicznym miast. Dlatego też podjęto próbę opracowania algorytmu, umożliwiającego oszacowanie miejsc pracy w gminach na podstawie dostępnych danych w statystyce GUS. Dane te w niniejszym artykule zestawiono według miast i w podziale na 5 podstawowych grup sekcji PKD według stanu na 2016 rok. Następnie dokonano oszacowania nadwyżki pracujących w miastach, zgodnie z koncepcją bazy ekonomicznej i jej podziału na część endogeniczną i egzogeniczną. Badanie jest rozszerzeniem części projektu, wykonanego dla sześciu samorządów wojewódzkich w 2019 roku (Śleszyński i in., 2019a). Jakkolwiek zdawać sobie należy sprawę, że wyniki są szacunkowe, to jednak dane te są bardziej przybliżone do rzeczywistości od podawanych w statystyce publicznej. Dlatego jednym z celów jest możliwość szerokiego upowszechnienia algorytmu i wyników dla prowadzenia badań naukowych oraz potrzeb praktycznych, w tym przez instytucje samorządu terytorialnego i do artykułu załączony jest link do pobrania danych w arkuszu kalkulacyjnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to estimate the number and structure of employees and the economic base of urban areas in Poland. This is due to insufficient official statistics, including, in particular, shortcomings at lower levels of aggregation (commune) in the group of entities under 10 employed and location of some jobs by place of residence. This causes great difficulties in carrying out the most basic research and analyses, including those related to the socio-economic development of towns and cities. Therefore, an attempt was made to develop a formula that allows to calculate the estimate of the number of employees in municipalities based on data available from the Statistics Poland Office (GUS). These data were compiled by city and divided into 5 basic groups of PKD sections as true of 2016. Then, the surplus of employees in the urban areas was estimated in accordance with the concept of the economic base and its division into endogenous and exogenous parts. The study is an extended part of the project carried out for six voivodeship self-governments in 2019 (Śleszyński et al., 2019a). Although the results are estimated, it should be noted that the calculated data is more accurate than those given in official statistics. Therefore, one of the goals is the possibility of wide dissemination of algorithm and results for conducting scientific research and practical needs, in particular by local government institutions. For the convenience of obtaining this data, a link to load it in a spreadsheet format has been attached to the article.(original abstract)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biernacki, W., Dej, M., Domański, B., Działek, J., Gwosdz, K., Guzik, R., Huculak, M., Janas, K., Jarczewski, W., Sobala-Gwosdz, A. (2012). Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego. Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
 • Bogdański, M. (2018). Ewolucja bazy ekonomicznej małych miast wybranych województw. Zarządzanie Publiczne, 2, 149-170.
 • Bogdański, M. (2019). Ewolucja bazy ekonomicznej a wzrost gospodarczy miast województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 103-132.
 • Dacko, M. (2009). Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin województwa małopolskiego metodami pośrednimi. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 54, 25-34.
 • Dej, M. (red.). (2016). Rozwój gospodarczy. Raport o stanie polskich miast 2016. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Dej, M., Jarczewski, W., Chlebicki, M. (2018). Skala i charakterystyka procesów relokacji przedsiębiorstw w polskich obszarach metropolitalnych - wstępne wyniki badań. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 78-98.
 • Domański, B., Gwosdz, K., Huculak, M., Wiedermann, K. (2005). Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. W: B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005. Kraków; Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziewoński, K., Jerczyński, M. (1971). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Prace Geograficzne. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii, 87.
 • Gawryszewski, A., Korcelli, P., Nowosielska, E. (1998). Funkcje metropolitalne Warszawy. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 53.
 • Górny, A., Śleszyński, P. (2019). Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. Geographia Polonica, 92(3), 331-345.
 • Gwosdz, K. (2012). Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji. Acta Geographica Silesiana, 11, 15-29.
 • Gwosdz, K., Micek, G., Sobala-Gwosdz, A., Świgost, A. (2019). Przegląd problematyki wskaźników dotyczących kondycji ekonomicznej miast w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(2), 59-80. doi: 10.24917/20801653.332.5
 • Gwosdz, K., Micek, G., Zborowski, A., Domański, B., Działek, J., Chaberko, T., Ciechowski, M., Dej, M., Gałka, J., Górecki, J., Grad, N., Kocaj, A., Kretowicz, P. (2010). Potencjał i funkcje gospodarcze miast. W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. Małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 4-39.
 • Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2012). Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji. Przegląd Geograficzny, 84(4), 483-507.
 • Isard, W. (1965). Metody analizy regionalnej: wprowadzenie do nauki o regionach, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 604.
 • Jerczyński, M. (1973). Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. Prace Geograficzne. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii, 97, 9-134.
 • Krzysztofik, R., Szmytkie, R. (2018). Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast. Przegląd Geograficzny, 90(2), 309-329.
 • Matczak, A., (1992). Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 17, 9-24.
 • Matczak, A., Szymańska, D. (2000). Baza ekonomiczna małych miast powiatowych w świetle pomiarów bezpośrednich. Studium porównawcze Brodnicy i Łasku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 104, 191-212.
 • Przybyła, K., Gonda-Soroczyńska, E., (2013). Przekształcenia bazy ekonomicznej Wrocławia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 320, 137-144.
 • Sokołowski, D. (2008). Baza ekonomiczna w większych miastach w Polsce w okresie transformacji systemowej. Przegląd Geograficzny, 80(2), 245-264.
 • Stryjakiewicz, T. (2004). Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Szałtys, D. (kier.). (2018). Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym. (zespół badawczy: M. Adamski, M. Beręsewicz, M. Chmielewski, P. Filip, G. Gudaszewski, D. Godlewski, T. Józefowski, P. Kaczorowski, Z. Kostrzewa, J. Kowalewski, A. Olbrot-Brzezińska, A. Owczarkowski, J. Stańczak, K. Stelmach, M. Szymkowiak, A. Wysocka). Warszawa: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.
 • Śleszyński, P. (2007). Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie. Przegląd Geograficzny, 79(3/4), 401-433.
 • Śleszyński, P. (2010). Studium szacunku liczby i rozmieszczenia pracujących w Krakowie. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 243.
 • Śleszyński, P. (2013a). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173-197.
 • Śleszyński, P. (2013b). Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 5-25.
 • Śleszyński, P., Niedzielski, M. (2018) Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie. Czasopismo Geograficzne, 89(1/2), 43-60.
 • Śleszyński, P., Komornicki, T., Rosik, P., Duma, P., Goliszek, S., Kubiak, Ł., Wiśniewski, R., Guzik, R., Fiedeń, Ł., Kocaj, A., Kołoś, A., Wiedermann, K. (2019a). Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport syntetyczny. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Śleszyński, P., Korcelli-Olejniczak, E., Kubiak, Ł., Niedzielski, M., Piotrowski, F., Stępniak, M., Więckowski, M., Zielińska, B. (2019b). Prognoza demograficzna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Etap I. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne oraz szacunki liczby ludności i pracujących. Etap II. Wariantowa prognoza demograficzna. Warszawa: opracowanie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Urzędu m.st. Warszawy, maszynopis.
 • Śliwicki, D. (kier.). (2018). Opracowanie metodologii i oszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania i głównego miejsca pracy na poziomie NTS 4, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie NTS 5 oraz miar wynagrodzeń brutto na poziomie NTS 4. Raport końcowy. (zespół autorski: J. Wierzbińska, W. Gierańczyk, B. Białasik, A. Cendrowska, A. Czapska, M. Garnuszek, K. Gietka-Cichańska, E. Jankowska, K. Jaszczuk, K. Klamrowska, E. Kodan, L. Kozłowski, A. Kuchta, O. Lewandowska, D. Malicka, B. Małecka, Z. Osypiuk, M. Pacuski, I. Pasierowska, A. Piórek, M. Potocka, J. Pruski, A. Ratajska, A. Redelbach, C. Rogoś, E. Rupniewska, M. Ryczkowski, M. Saroska, A. Schreiber, E. Seweryn, M. Soból, P. Stopiński, R. Strużyńska, E. Tuszyńska, M. Winnicka, B. Wilk, M.A. Wiśniewska, A. Wolska, D. Ziółkowski, W. Zwara, T. Żelazny). Warszawa: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Prace Studialne).
 • Wiedermann, K. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 98-106.
 • Wójcik, M. (2009). Zmiany funkcji gospodarczych obszarów wiejskich województwa łódzkiego (1999-2007). Studia Obszarów Wiejskich, 17, 213-232.
 • Wiśniewski, R. (2013). Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących. Polityka Społeczna, 7, 14-19.
 • Zarówna, M. (2017). Baza ekonomiczna powiatów województwa dolnośląskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, 326-335.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.