PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 29, nr 5 | 41--63
Tytuł artykułu

Change of Composition of Voivodeship Board as a Result of Changing Its Statute in the Context of Keeping Principles of Polish Structural Administrative Law

Warianty tytułu
Zmiana składu zarządu województwa jako skutek zmiany statutu województwa w kontekście zachowania zasad polskiego ustrojowego prawa administracyjnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia problematykę zmiany składu zarządu województwa w Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanej na skutek zmiany statutu województwa. Autorzy w ramach analizy prawnej przedmiotowej instytucji szczególną uwagę zwrócili na kwestie praktyczne oraz problemy węzłowe, na jakie można się natknąć, dokonując wykładni przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Podjęta problematyka nawiązuje do stanu faktycznego, jaki wystąpił w sejmiku województwa świętokrzyskiego. Artykuł ma charakter naukowo-badawczy. Autorzy postawili trzy hipotezy i podjęli próbę ich udowodnienia w ramach prowadzonej analizy. Po pierwsze, zmiana składu zarządu województwa na skutek zmiany statutu województwa jest w świetle zasad polskiego ustrojowego prawa administracyjnego możliwa bez konieczności odwoływania całego zarządu województwa. Po drugie, w sytuacji gdy w uchwale zmieniającej statut nie zamieszczono przepisów dostosowujących, konieczne jest jak najszybsze doprowadzenie do dostosowania składu zarządu do wymogów zmienionego statutu. Po trzecie, należy odrzucić rozwiązanie, według którego do odwołania lub przyjęcia rezygnacji członka zarządu przez sejmik województwa oraz do wyboru wicemarszałka w jego miejsce miałoby dojść w ramach jednej uchwały. Wyniki przeprowadzonych w toku analizy badań mają charakter oryginalny i nowatorski, badania takie nie były bowiem dotychczas prowadzone. Powoduje to, że niniejszy artykuł stanowi cenne źródło wiedzy dla przedstawicieli nauki i praktyki. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the issues of changing the composition of the voivodeship board in the Republic of Poland as a result of the change in the voivodeship statute. As part of the legal analysis of the institution in question, the authors paid special attention to practical issues and nodal problems that may be encountered when interpreting the provisions of the Act of 5 June 1998 on Voivodeship Self-Government. The issues raised refer to the actual state of affairs in the Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship. The article is of a scientific and research nature. The authors put forward three hypotheses and attempted to prove them in the framework of the conducted analysis. Firstly, a change in the composition of the voivodeship board as a result of the change in the voivodeship statute is possible in the light of the principles of the Polish systemic administrative law without the need to dismiss the entire voivodeship board. Secondly, in a situation where the resolution amending the articles of association did not include any adjusting provisions, it is necessary to adjust the make-up of the management board to the requirements of the amended articles as soon as possible. Thirdly, the solution according to which the dismissal or acceptance of a resignation of a board member by the voivodeship parliament and the election of a deputy marshal in his place within one resolution should be rejected. The results of the research carried out in the course of the analysis are original and innovative, as such studies have not been conducted so far. As a result, this article is a valuable source of knowledge for representatives of science and practice. (original abstract)
Rocznik
Strony
41--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Bibliografia
 • Augustyniak M., Wybory samorządowe 2018. Zagadnienia praktyczne i schematy działań, Warszawa 2018.
 • Chmaj M., Prawo samorządu terytorialnego, Warszawa 2013.
 • Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004.
 • Cieślak Z., Zasady prawa administracyjnego, [in:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ed. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008.
 • Janik M., Policja jako funkcja państwa, [in:] Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna, eds. J. Blicharz, L. Zacharko, Katowice 2018.
 • Jaśkowska M., Związanie administracji publicznej prawem, [in:] Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.
 • Jaworska-Dębska B., [in:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, ed. M. Stahl, Warszawa 2004.
 • Jeżewski J., O strukturze pojęciowej ustrojowego prawa administracyjnego, [in:] Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i nauce administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kucie, Wrocław 1997.
 • Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.
 • Kijowski D.R., Przepisy czy zasady ogólne prawa administracyjnego, [in:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, ed. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Kisiel W., Uchwały w sprawie odwołania wójta lub zarządu przed upływem kadencji, [in:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, ed. W. Kisiel, Warszawa 2006.
 • Kosiarski M., Zakres stosowania analogii w prawie administracyjnym, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2003, no. 1.
 • Kostrubiec J., Die Machtorgane der territorialen Selbstverwaltung, [in:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.
 • Kryszeń G., Prokop K., Aksjologia polskiej Konstytucji, Warszawa 2017.
 • Lang J., Związanie administracji prawem, [in:] Prawo administracyjne, ed. M. Wierzbowski, Warszawa 2012.
 • Martysz C., [in:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, ed. B. Dolnicki, WKP 2012.
 • Morawski L., Filozofia prawa, Toruń 2014.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Regner Ł., Aktualne problemy i wyzwania w obszarze jawności działania administracji publicznej oraz kierunki dalszego kształtowania modelu, [in:] Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, ed. W. Federczyk, Warszawa 2018.
 • Sibiga G., [in:] Główne problemy prawa do informacji, ed. G. Sibiga, Warszawa 2013.
 • Stahl M., Zasada demokratycznego państwa prawnego, [in:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, ed. M. Stahl, Warszawa 2004.
 • Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Trociuk S., Samorząd województwa, Warszawa 1999.
 • Tusiński P., Zasady ustrojowego prawa administracyjnego, [in:] Ustrojowe prawo administracyjne, eds. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Walczuk K., Zasada demokratycznego państwa prawnego, [in:] M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 • Act of 5 June 1998 on District Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2019, item 511).
 • Act of 5 June 1998 on Voivodeship Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2019, item 512).
 • Act of 15 September 2000 on the Local Referendum (consolidated text Journal of Laws 2019, item 741 as amended).
 • Act of 5 January 2011 - Electoral Code (consolidated text Journal of Laws 2019, item 684 as amended).
 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended).
 • Regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 on "Principles of legislative technique" (consolidated text Journal of Laws 2016, item 283).
 • Resolution of the Sejm of the Republic of Poland of 30 July 1992 - Rules and Regulations of the Sejm of the Republic of Poland (consolidated text M.P. 2019, item 1028).
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 25 September 1991, S 6/91, OTK 1991, no. 1, item 34.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 25 February 1992, K 3/91, OTK 1992, no. 1, item 1.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 26 April 1995, K 11/94, OTK 1995, no. 1, item 12.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 8 November 2006, K 30/06, OTK-A 2006, no. 10, item 149.
 • Judgement of the Constitutional Tribunal of 2 July 2009, K 1/07, OTK-A 2009, no. 7, item 104.
 • Judgement of the Supreme Administrative Court of 20 July 2012, I OSK 843/12, LEX no. 1218321.
 • Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Olsztyn of 25 October 2005, II SA/Ol 661/05, www.nsa.gov.pl.
 • Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 25 June 2015, IV SA/Gl 1015/14, LEX no. 1750012.
 • Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 8 November 2016, I SA/Kr 648/16, LEX no. 2180309.
 • Supervisory decision of the Greater Poland Voivode of 20 November 2013, KN-1.4131.2.50.2013.22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.