PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 5 | 55--63
Tytuł artykułu

Efektywne zarządzanie innowacyjnością pracowniczą w czasach COVID-19, czyli jak w kryzysie wzmocnić potencjał innowacyjny członków organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effective management of employee innovation in the Covid-19 era, i.e. how to strengthen the innovation potential of members of the organization during a crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaangażowanie pracowników w procesy innowacji jest postrzegane jako coraz bardziej istotny czynnik przewagi konkurencyjnej firm, w miarę jak narasta tempo zmian rynkowych i trudności w ich przewidywaniu. Jednak tworzenie i wspieranie innowacji stanowi niezwykle trudne zadanie w kontekście zarządzania zespołem jednostek twórczych, a zatem działających i myślących niezależnie i krytycznie. Autorki dokonały przeglądu literatury teoretycznej oraz aktualnych wyników badań empirycznych, odnosząc się do zagadnień związanych z indywidualnymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami innowacyjności pracowników organizacji. Wskazały też na czynniki wpływające na efektywność korzystania z twórczego potencjału pracowników. Sytuacja pandemii stanowi silny bodziec do wprowadzenia szeregu zmian w firmach, w tym do przemyślenia na nowo sposobów organizacji pracy, metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz procesami innowacji. Korzystanie z innowacyjnego potencjału pracowników jest obecnie dla wielu organizacji szansą na przetrwanie. Z drugiej strony następujące aktualnie dynamiczne zmiany środowiska pracy, związane przede wszystkim z rozpowszechnieniem pracy zdalnej i technologii cyfrowych, mogą powodować utrudnienia dla kreatywności zatrudnionych. Przegląd literatury w zakresie innowacyjności pracowniczej, szczególnie w kontekście pandemii, stanowi punkt wyjścia do badań własnych, dotyczących uwarunkowań innowacyjności pracowniczej i przebiegu procesów innowacji w organizacjach. Wyniki badawcze staną się tematem kolejnych opracowań(abstrakt oryginalny)
EN
Employee involvement in innovation processes is seen as an increasingly important factor for gaining the competitive advantage by companies, as the pace of market change and the difficulty in foreseeing it grows, however the creation and support of innovation is an extremely difficult task in the context of managing a team of creative individuals who all act independently and think critically. The authors review the theoretical literature and current results of empirical research, referring to issues related to individual and organizational conditions of innovativeness of the organization's employees, they also point to factors influencing the effectiveness of using the creative potential of employees. The pandemic situation is a strong incentive to introduce a number of changes in organizations, including rethinking the ways of work management, human resources management methods and innovation process management. Using the innovative potential of employees is now an opportunity for many organizations to survive. On the other hand, the current dynamic changes in the work environment, mainly related to the spread of remote work and digital technologies, may hinder the creativity of employees. The literature review on employee innovation, especially in the context of a pandemic, is the starting point for our own research on the determinants of employee innovation and the course of innovation processes in organizations. The research results will be the subject of further studies(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
Bibliografia
 • Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations." Research in Organizational Behavio"r, 10, 123-167.
 • Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do. "California Management Review", 40(1), 39-58. https://doi.org/10.2307/41165921
 • Amabile, T. I Sensabaugh, S. J. (1992). High creativity versus low creativity: what makes the difference? "Readings in Innovation", 240, 19-28.
 • Anderson, N., Potočnik, K. I Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework." Journal of Management", 40(5), 1297-1333. https://doi.org/10.1177/0149206314527128n
 • Appelbaum, E., Hoffer Gittell, J. I Leana, C. (2011, 20 marca). High-performance work practices and sustainable economic growth. https://www.researchgate.net/publication/228470237_High-Performance_Work_Practices_and_Sustainable_Economic_Growth
 • Bobrowska, J. (2020). Pracownicze innowacje społeczne w organizacjach w Polsce w kontekście pandemii COVID-19 (Niepublikowana rozprawa doktorska). SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
 • Borrill, C., Carletta, J., Carter, A. J., Dawson, J., Garrod, S., Rees, A., Richards, A., Shapiro, D. i West, M. (2001). The effectiveness of health care teams in the national health service. Aston University, University of Glasgow, University of Leeds. http://homepages.inf.ed.ac.uk/jeanc/DOH-final-report.pdf
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. (2019). Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Brödner, P. i Latniak, E. (2003). Sources of innovation and competitiveness: National programmes supporting the development of work organisation." Concepts and Transformation", 8(2), 179-211. https://doi.org/10.1075/cat.8.2.06bro
 • Csikszentmihalyi, M. (1999). Implications of a systems perspective for the study of creativity. W R. J. Sternberg (red.), Handbook of creativity (s. 313-335). Cambridge University Press.
 • EUWIN. (b.d.). Pobrane 2 listopada 2020 z https://workplaceinnovation.eu/euwin/
 • Forgeard, M. J. C. i Kaufman, J. C. (2016). Who cares about imagination, creativity, and innovation, and why? A review. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 10(3), 250-269. https://doi.org/10.1037/aca0000042
 • Goralewski, M. (2020, 26 lutego). Wszystkie tajemnice zarządzania po polsku. Puls Biznesu. https://www.pb.pl/wszystkie-tajemnice-zarzadzania-po-polsku-983455
 • Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., Bakker, A. B., Bamberger, P., Bapuji, H., Bhave, D. P., Choi, V. K., Creary, S. J., Demerouti, E., Flynn, F. J., Gelfand, M. J., Greer, L. L., Johns, G., Kesebir, S., Klein, P. G., Lee, S. Y.,. Vugt, M. v. (2020, 10 sierpnia). COVID-19 and the workplace: implications, issues, and insights for future research and action. American Psychologist. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/amp0000716
 • Łużniak-Piecha, M. i Lenton, A. (2016). Supporting employee health and well-being as a strategy for managing an age-diverse workforce. Greater London Authority Case Study. Vistula University Working Papers, 46(1), 142-160.
 • Łużniak-Piecha, M. i Stawiarska-Lietzau, M. (2015a). Relacje społeczne w patologicznych kulturach organizacyjnych i ich konsekwencje na przykładzie kultury psychopatycznej i dramatycznej - zastosowanie "Koła" Shalita do analizy przypadków. "Studia Społeczne", 12(1), 63-74.
 • Łużniak-Piecha, M. i Stawiarska-Lietzau, M. (2015b). Styl zarządzania a skuteczność strategii employer branding. Menedżerowie transformacyjni, transakcyjni i patologiczni. "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", 44(6), 145-164.
 • Łużniak-Piecha, M. i Stawiarska-Lietzau, M. (2018). We are looking for Picasso to strengthen our team. A manual for creative staff employment." Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy. Innowacje. Projekty", 4(50), 81-96.
 • McKinsey&Company. (2020a). An operating model for the next normal: Lessons from agile organizations in the crisis. https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/an-operating-model-for-the-next-normal-lessons-from-agile-organizations-in-the-crisis
 • McKinsey&Company. (2020b). Innovation in a crisis: Why it is more critical than ever. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/innovation-in-a-crisis-why-it-is-more-critical-than-ever
 • Miron, E., Erez, M. i Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other? "Journal of Organizational Behavior", 25(2), 175-199. https://doi.org/10.1002/job.237
 • Morrison-Smith, S. i Ruiz, J. (2020). Challenges and barriers in virtual teams: a literature review. SN Applied Sciences, 2(1096). https://doi.org/10.1007/s42452-020-2801-5
 • Mueller, J. S., Goncalo, J. A. i Kamdar, D. (2011). Recognizing creative leadership: Can creative idea expression negatively relate to perceptions of leadership potential? "Journal of Experimental Social Psychology", 47(2), 494-498. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2010.11.010
 • Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Obłój, K., Ciszewska-Mlinarič, M., Wąsowska, A. i Wójcik, P. (2020, 27 października). Polski biznes w czasie pandemii. Podsumowanie IV tury badań (październik). https://www.kozminski.edu.pl/pl/review/polski-biznes-w-czasie-pandemii-podsumowanie-iv-tury-badan-pazdziernik
 • PARP. (2019). Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017-2018 (s. 129-149). https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/aktywnosc-zawodowa-i-edukacyjna-doroslych-polakow-wobec-wyzwan-wspolczesnej-gospodarki
 • PwC. (2017a). Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/kierunek-innowacje
 • PwC. (2017b). The 2017 Global Innovation 1000 study. https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/innovation1000.html
 • PwC i Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. (2018). Uśpiony potencjał. Jak obudzić innowatorów wśród pracowników? https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2018/uspiony-potencjal-jak-obudzic-innowatorow-publikacja-pwc-kpi-2018.html
 • Shortell, S. M., Zimmerman, J. E., Rousseau, D. M. Gillies, R. R., Wagner, D. P., Draper, E. A., Kanus, W. A. iDuffy, J. (1994). The performance of intensive care units: Does good management make a difference?" Medical Care", 32(5), 508-525. https://doi.org/10.1097/00005650-199405000-00009
 • Stawiarska-Lietzau, M. Łużniak-Piecha, M. (2014). Psychopatia, narcyzm, histrionika - menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowane przez nich kultury organizacyjne. Wprowadzenie do badań. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 4(34), 11-27. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.3414
 • Stawiarska-Lietzau, M. i Łużniak-Piecha, M. (2017). Krzyczeć czy nie krzyczeć - styl komunikacji menedżerskiej a efektywność pracy. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 2(44), 53-68. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5938
 • Sternberg, R. J. i Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its development. "Human Development", 34(1), 1-31. https://doi.org/10.1159/000277029
 • Strelau, J. (2015). Różnice indywidualne. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Strumińska-Kutra, M., Ćwil, M. i Rok, B. (2016). Innowacje w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce. W M. B. Strumińska-Kutra i B. Rok (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego (s. 234-268). Poltext.
 • Totterdill, P. (2015). Closing the gap: the fifth element and workplace innovation. "European Journal of Workplace Innovation", 1(1). https://doi.org/10.46364/ejwi.v1i1.166
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.