PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 36 | 25--44
Tytuł artykułu

Migracje wewnętrzne na pobyt stały w makroregionie południowo-zachodnim w latach 2002-2017

Warianty tytułu
Internal Permanent Migrations in the South-Western Macro-Region in the Years 2002-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem będzie rozpoznanie wartości interpretacyjnej i wnioskowej migracji wewnętrznych na pobyt stały z uwzględnieniem ich kierunku. Analizowane dane obejmują okres 2002-2017, a pochodzą z internetowej bazy danych Demografia GUS. W opracowaniu dokonano rozpoznania zjawiska migracji, wychodząc od ujęcia ogółem, przez ujęcie klasyczne, kończąc na ukazaniu ich wielkości i kierunków. W tym ostatnim posługiwano się sumaryczną wartością migracji w badanym okresie. Podejście to określono mianem "agregatowego". Pozwoliło ono na identyfikację zlewni i obszarów atrakcyjności migracyjnej. Jakkolwiek obszary te są silnie zbliżone co do ich rozciągłości przestrzennej, to są zróżnicowane ze względu na wielkość i zasięg głównych strumieni migracji. Migracje wewnętrzne na pobyt stały jawią się jako dobry identyfikator urbanizacji stref podmiejskich i kształtowania powiązań funkcjonalnych miasto - obszar wiejski-miasto. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the study is to identify the interpretative and conclusive value of internal migrations including their direction. The analysed data cover the period between 2002 and 2017 and come from the online database Demografia GUS [Demography, Central Statistical Office]. The paper analyses the phenomenon of migration, starting with a general overview, through a classical approach, into finally presenting the volume and directions of movements. While presenting the volume and directions of migra- tions, total values of migration have been considered for the given period. The approach has been called "the aggregate approach". It allowed identifying the catchment areas as well as areas of migratory attractiveness. These areas are highly similar in terms of their spatial extent. However, they differ significantly in terms of magnitude and reach of the main migration streams. Permanent internal migrations appear to be a good indicator of urbanisation of suburban zones and the shaping of functional urban-rural-urban connections. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Univerzita Palackého v Olomouci
Bibliografia
 • Bałach-Frankiewicz, Joanna, Stanisław Ciok i Dariusz Ilnicki. 2016. Struktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo-produkcyjnego Jelcza-Laskowic. "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego", 39. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ciok, Stanisław. 1991. Sudety. Obszar problemowy. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne", 51. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ciok, Stanisław. 2017. Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia. Space - Society - Economy, 13, 127-147.
 • Ciok Stanisław i Aleksandra Leśniak. 2015. Budownictwo wielorodzinne w strefie podmiejskiej dużego miasta na przykładzie Wrocławia. Studia Miejskie, 20, 35-45.
 • Ilnicki, Dariusz. 1996. Proces suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej na przykładzie budownictwa mieszkaniowego. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. Edyta Jakubowicz, Jan Łoboda, 243-263. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ciok, Stanisław i Dariusz Ilnicki. 2018. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Studia KPZK PAN, 183: Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, red. Paweł Churski, 333-344.
 • Harańczyk, Anna. 2015. Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, Studia Miejskie, 18, 85-102.
 • Heffner, Krystian. 2011. Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej. Studia Miejskie, 3, 17-34.
 • Heffner, Krystian i Piotr Gibas. 2015. Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego), Studia Miejskie, 18, 9-24.
 • Ilnicki, Dariusz. 2002. Przemiany w strukturach demograficznych w miejscowościach strefy podmiejskiej Wrocławia. Przykład Mirków i Bielany Wrocławskie. Biuletyn Geograficzny IG PAN, 1, 201-214.
 • Ilnicki, Dariusz. 2009. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego", 11. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ilnicki, Dariusz. 2010. Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania bankomatów w Polsce. W: Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. Stanisław Ciok, Piotr Migoń, 303-320. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ilnicki, Dariusz i Piotr Michalski. 2015. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w świetle dojazdów do pracy. Studia Miejskie, 18, 55-70.
 • Jakubowicz, Edyta. 1991. Hierarchia miejskich ośrodków usługowych w regionie dolnośląskim. Wrocław: CUP, Biuro Planowania Regionalnego.
 • Jakubowicz, Edyta. 1993. Podstawy metodologiczne geografii usług. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jelonek, Adam. 2005. Rozwój urbanizacji i jej etapy w Polsce w latach 1946-2002. W: Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. Iwona Jażdżewska, 37-46. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kajdanek, Katarzyna. 2009. Rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia w perspektywie socjologii miasta. W: Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. Iwona Jażdżewska, 23-32. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kosiński, Leszek. 1968. Migracje ludności w Polsce w latach 1950-1960, "Prace Geograficzne", 72. Warszawa: PWN, Instytut Geografii PAN.
 • Łodyga, Beata. 2011. Demograficzne skutki suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Studia Miejskie, 3, 113-138.
 • Maciejuk, Marian. 2012. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jako przejaw suburbanizacji na Dolnym Śląsku, Studia Miejskie, 8, 87-94.
 • Mantay, Dorota. 2009. Wybrane społeczne aspekty żywiołowej suburbanizacji w południowo-zachodniej strefie podmiejskiej Warszawy. W: Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, red. Wiesław Maik, 363-378. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Michalski, Piotr i Dariusz Ilnicki. 2015. Wpływ zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia. Studia Miejskie, 20, 47-60.
 • Mikołajewicz, Zbigniew. 1973. Urbanizacja wsi w województwie opolskim. Opole: Instytut Śląski w Opolu.
 • Pietrzak, Michał Bernard, Justyna Wilk i Stanisław Matusik. 2013. Analiza migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 293, 27-37.
 • Radwańska, Monika. 2009. Ciążenie ludności do ośrodka rdzeniowego aglomeracji, na przykładzie Torunia. W: Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, red. Wiesław Maik, 333-346. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Rettinger, Renata i Mirosław Wójtowicz. 2009. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w obrębie Krakowskiego Obszaru metropolitalnego (KOM) ze szczególnym uwzględnieniem gminy Zabierzów. W: Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. Iwona Jażdżewska, 129-144. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rosner, Andrzej. 2014. Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Wieś i Rolnictwo, 1(162), 63-79.
 • Szmytkie, Robert. 2019. Ruch budowlany na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. W: Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich, red. Przemysław Tomczak, 55-70, "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego", 45. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szczygielski, Kazimierz. 2010. Zróżnicowanie etniczne ludności województwa opolskiego - stabilizacja czy zmiana? W: Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, red. Stanisław Ciok, Piotr Migoń, 155-164. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Więcław-Michniewska, Joanna. 2006. Krakowskie suburbia i ich społeczność. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.