PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 110 | nr 166 | 31--75
Tytuł artykułu

Modele oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością jako narzędzie diagnozy stanu finansowego spółek rynku kapitałowego

Warianty tytułu
Bankruptcy Risk Assessment Models As a Tool for Diagnosing the Financial Condition of Capital Market Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Głównym celem artykułu jest zbadanie użyteczności wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny stanu finansowego i kondycji pojedynczych przedsiębiorstw, gospodarki i jej sektorów. Przeprowadzone badanie zmierza do oceny sytuacji finansowej polskich spółek giełdowych pod koniec ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego rozpoczętego w 2007 roku.
Metodyka/podejście badawcze: Do oceny zmian w sytuacji finansowej spółek giełdowych w latach 2009-2014 wykorzystano siedem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej. W celu diagnozy momentu zakończenia kryzysu uwzględniono okres, w którym państwa wychodziły z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Badaniem objęto 175 polskich spółek (z 22 sektorów gospodarki) notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i ich jednostkowe sprawozdania finansowe. Przyjęto założenie, iż pod koniec kryzysu powinien nastąpić spadek liczby spółek zagrożonych bankructwem.
Wyniki: Przeprowadzone badanie wykazało, że wskazanie momentu zakończenia kryzysu finansowego jest trudne. Kondycja polskich spółek w latach 2013-2014 stopniowo poprawiała się. Wielowymiarowe modele dyskryminacyjne są przydatne do oceny ryzyka bankructwa, ale wynik badania pokazuje, że bezpieczniej jest wykorzystywać kilka modeli jednocześnie i odrzucać skrajne wskazania.
Ograniczenia/implikacje badawcze: Zastosowane w badaniu modele dyskryminacyjne nadają się do prowadzenia badań na dużych populacjach przedsiębiorstw i mogą być wykorzystywane przez instytucje państwowe, finansowe, w tym banki, i organy władzy w Polsce (ułatwi to prowadzenie statystyki ekonomicznej, prognozowanie sytuacji gospodarczej itp.).
Oryginalność/wartość: W Polsce przeprowadzono wiele badań dotyczących przydatności wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych w celu prognozowania upadłości pojedynczych przedsiębiorstw. Nie-wiele jest natomiast badań dotyczących oceny przydatności tych modeli do celów oceny kondycji dużych populacji przedsiębiorstw (tzn. oceny kondycji całej gospodarki i jej sektorów). Niniejsze badanie pozwala uzupełnić tę lukę badawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The main purpose of this article is to examine the usefulness of multiple discriminant analysis models in assessing the financial condition of individual enterprises, the state of the economy, and its sectors. The study assessed the financial situation of Polish listed companies at the end of the global economic crisis that started in 2007.
Methodology/approach: Seven discriminant functions were used to assess the actual changes in the financial situation of listed companies during the period of 2009-2014. In order to diagnose the end of the crisis, the period in which countries emerged from the global economic crisis was taken into account. The study covered 175 Polish companies listed on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, whose standalone financial statements were used. These companies belong to 22 sectors of the economy. It was assumed that the number of companies at risk of bankruptcy should have decreased during this period.
Findings: The study showed that it is difficult to determine when the crisis ended and stopped affecting Polish listed companies. Their financial condition gradually improved during the period 2013-2014. Multiple discriminant analysis models are useful in assessing the risk of bankruptcy, but the study results show that it is safer to use several models simultaneously and to eliminate outliers.
Research limitations/implications: The discriminant models used in the study are suitable for conducting research on large populations within enterprises and can be used by state and financial institutions (including banks) and authorities in Poland to facilitate the conduct of economic statistics, forecasting economic situation, etc.
Originality/value: In Poland, many studies have been carried out on the usefulness of multiple discriminant analysis models for the purposes of forecasting the bankruptcy of individual enterprises. However, there are few studies devoted to assessing the usefulness of the models in conducting research on large populations within enterprises (i.e., assessing the state of the economy and its sectors). This research helps to explore and fill this research gap. (original abstract)
Rocznik
Tom
110
Numer
Strony
31--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abdel-Khalik R. (1998), The Blackwell encyclopedic dictionary of accounting, Blackwell Business, Malden-Oxford.
 • Altman E., Hotchkiss E. (2006), Trudności finansowe a upadłość firm, CeDeWu, Warszawa.
 • Bogdan W., Boniecki D., Labaye E., Marciniak T., Namysł W., Nowacki M., Purta M., Szmidt-Beaver W. (1966), Financial Ratios as Predictors of Failure, "Journal of Accounting Research, Empirical Research in Accounting: Selected Studies", 4, s. 71-111, DOI: 10.2307/2490171.
 • Bednarski L., Waśniewski T. (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Bellovary J., Giacomino D., Akers M. (2007), A Review of Bankruptcy Prediction Studies: 1930 to Present, "Journal of Financial Education", 33, s. 1-42.
 • Caouette J., Altman E., Narayanan P. (1998), Managing credit risk: the next great financial challenge, John Wiley and Sons, New York.
 • Czajka B, Hamrol M., Piechocki M. (2004), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 20 (76), s. 14-25.
 • Czekaj J. (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, [w:] Kołodko G. (red.), Globalizacja, kryzys - i co dalej? Poltext, Warszawa, s. 189-209.
 • Dąbrowa M. (2014), Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 24 (1), s. 71-83, DOI: 10.25944/znmwse.2014.01.7183.
 • Fejér-Király G. (2015), Bankruptcy Prediction: A Survey on Evolution, Critiques, and Solutions, "Acta Universitatis Sapientiae, Economics and Business", 3 (1), s. 93-108, DOI: https://doi.org/10.1515/auseb-2015-0006.
 • Grzegorzewska E. (2008), Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 64, s. 227-242.
 • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Iwanowicz T. (2018), Empiryczna weryfikacja hipotezy o przenośności modelu Altmana na warunki polskiej gospodarki oraz uniwersalności sektorowej modeli, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 96 (152), s. 63-79, DOI: 10.5604/01.3001.0011.6170.
 • Iwanowicz T. (2017), Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 95 (151), s. 9-29, DOI: 10.5604/01.3001. 0010.6564.
 • Jerzemowska M. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kołodziejczyk H. (2016), Geneza kryzysu hipotecznego w USA z perspektywy dekady, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 78 (4), s. 213-231, DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.16.
 • Kołosowska B. (1996), Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody dyskryminacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", 34, s. 5-14.
 • Kopczyński P. (2016b), Metody prognozowania upadłości wykorzystywane w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa - wyniki badań ankietowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 89 (145), s. 95-132, DOI: 10.5604/16414381.1218244.
 • Kopczyński P. (2016c), Zastosowanie metod prognozowania upadłości opracowanych w krajach rozwijających się dla celów prognozowania upadłości polskich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", XXII, s. 221-239.
 • Kopczyński P. (2017a), Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu z wykorzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 91 (147), s. 21-62, DOI: 10.5604/01.3001.0009.8023.
 • Kopczyński P. (2017b), Założenie kontynuacji działalności przez jednostkę a realna ocena ryzyka braku takiej zdolności, "Rachunkowość", 9, s. 15-25.
 • Kopczyński P., Kopczyńska L. (2006), Problemy związane z zastosowaniem analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 35 (91), s. 75-93.
 • Kopczyński P., Kopczyńska L. (2011), Problemy związane z wykorzystywaniem wskaźników finansowych w praktyce życia gospodarczego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 249, s. 243-266.
 • Kopczyński P., Różański J. (2018), The influence of the recent financial crisis on the financial situation of Polish listed companies, "E-FINANSE", 13 (4), s. 110-126, DOI: 10.1515/fiqf-2016-0040.
 • Kuder D. (2012), Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", XLVI (4), s. 481-491.
 • Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze", 38, s. 42-45.
 • Rosati D. (2010), Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA w latach 2007-09, [w:] Kołodko G. (red.), Globalizacja, kryzys - i co dalej? Poltext, Warszawa, s. 103-133.
 • Stasiewski T. (1995), Upadek przedsiębiorstw, przyczyny, symptomy i metody przewidywania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", 33, s. 156-167.
 • Szydło W. (2013), Globalny kryzys 2007-2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego - wybrane problemy, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 3 (63), s. 3-43, DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.01.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Wędzki D. (2004a), Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 19 (75), s. 139-160.
 • Wędzki D. (2004b), Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski badań polskich, "Rachunkowość", 3 (8), s. 6-14.
 • Wojnar J. (2014), Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 24 (1), s. 219-231, DOI: 10.25944/znmwse.2014.01.219231.
 • Yadav R. (1986), Financial Ratios and the Prediction of Corporate Failure, Concept Publishing Company, New Delhi.
 • Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31 (1), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 13-29, ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?Open-File=930 (dostęp 22.02.2016).
 • Altman E. (2002), Corporate Distress Prediction Models in a Turbulent Economic and Basel II Environment, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Corp-Distress.pdf (dostęp 19. 01. 2014).
 • Ampli ogłasza upadłość układową (2014), https://elektrosystemy.pl/ (dostęp 1. 09. 2014).
 • Banaś M., Błażej M., Gałczyńska K., Golik K., Jędrych J., Lewandowski M., Mądra M., Mrowiec-Nalepa H., Strzelecka K., Kulczycka J., Dąbrowska M., Helbert A., Banaszek K. (2013), Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2012 r. na tle procesów w gospodarce światowej, Główny Urząd Statystyczny, Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów, https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymen-talne/gospodarka-przedsiebiorczosc-finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-w-polsce-w-2012-r-na-tle-procesow-w-gospodarce-swiatowej,3,2.html (dostęp 27.10.2018).
 • Belcarz E. (2014), Polska 2025 - Nowy motor wzrostu w Europie, McKinsey & Company, https://busi-ness.krakow.pl/zalacznik/257565 (dostęp 27.09.2019).
 • Firlej K. (2011), Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", 4, s. 179-191, http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/179_firlej.pdf (dostęp 19.11.2018).
 • Godlewska S. (2010), Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłością spółek giełdowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", XLIV (2), s. 701-714, http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu= 52&zeszyt=2 (dostęp 11.01.2017).
 • Historia, Sfinks Polska S.A., https://www.sfinks.pl/content/historia (dostęp 28.06. 2019).
 • http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=44&zeszyt=4 (dostęp 18.08.2019).
 • https://elektrosystemy.pl/?p=5071 (dostęp 18.10. 2017).
 • https://www.jstor.org/stable/41948574 (dostęp 19.01.2016).
 • Inman P. (2013), The euro crisis is over, declares José Manuel Barroso, https://www.theguardian.com, 07.01.2013, https://www.theguardian.com/business/2013/jan/07/euro-crisis-over-jose-manuel-barroso (dostęp 18.01.2016).
 • Jagiełło R. (2013), Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, "Materiały i Studia", nr 286, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms286.pdf (dostęp 19.09.2019).
 • Karbhari Y., Sori Z.M. (2006), Prediction of Corporate Financial Distress: Evidence from Malaysian Listed Firms during the Asian Financial Crisis, "Research in Accounting in Emerging Economies", 7, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=596607 (dostęp 1.11.2009).
 • KD/PAP (2014), Gant Development upadł. Największa upadłość w historii branży deweloperskiej, https://www.forbes.pl/, 08.07.2014, https://www.forbes.pl/wiadomosci/gant-development-upadl-najwieksza-upadlosc-w-historii-branzy/f6kxcbk (dostęp 18.10.2017).
 • Komunikat z 344. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 lutego 2017 r. (2017), Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/, 14.02.2017, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=56702&p_id=18 (dostęp 18.10.2017).
 • Konopczak, M., Sieradzki, R., Wiernicki, M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", 41 (6), s. 45-70, bankikredyt.nbp.pl/content/2010/06/bik_06_2010_02_art.pdf (dostęp 12.01.2016).
 • Kopczyński P. (2016a), Bankruptcy Forecasting Methods Used in Practice by Polish listed Companies, [w:] Asal M. (ed.), Contemporary Problems in Corporate Governance, Rapport Högskolan Väst, 3, Trollhättan, s. 141-164, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:915816/FULLTEXT02.pdf (dostęp 19.11.2017).
 • Kisielińska J., Waszkowski A. (2010), Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 82, s. 17-31, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2010_n82_s17.pdf (dostęp 27.01.2011).
 • Lugovskaya L. (2010), Predicting default of Russian SMEs on the basis of financial and non-financial variables, "Journal of Financial Services Marketing", 14, s. 301-313, http://212.191.71.5/han/EBSCO-hostResearchDatabasesTEST0/web.ebscohost.com/bsi/pdf?sid=39c9c571-b35f-4274-9c99-10da1e 699650 sessionmgr113&vid=2&hid=106 (dostęp 1. 04. 2011).
 • Mysior J. (2017), Fota: Sąd zdecydował o upadłości likwidacyjnej, https://www.parkiet.com/, 14.06.2017, https://www.parkiet.com/Firmy/306149918-Fota-Sad-zdecydowal-o-upadlosci-likwidacyjnej.html (dostęp 18.10.2017).
 • Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (2012), https://www.bankier.pl/, 10.01.2012, https://www.bankier.pl/wiadomosc/ADVADIS-S-A-Ogloszenie-upadlosci-z-mozliwoscia-zawarcia-ukladu-2467559.html (dostęp 18.10.2017).
 • Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie wniosku o upadłość (2013), https://www.bankier.pl/, 20.03.2013, https://www.bankier.pl/wiadomosc/WILBO-Otrzymanie-Postanowienia-Sadu-w-sprawie- wniosku-o-upadlosc-2785192.html (dostęp 18.09.2014).
 • Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych rynków w Europie. Perspektywy rozwoju i zagrożenia. Raport przygotowany przez KPMG na zlecenie IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy - streszczenie zarządcze (2015), IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, KPMG Advisory, http://iaa.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Streszczenie-zarz dcze-raportu-znajduje-si -tutaj.pdf (dostęp 26. 10. 2016).
 • Postanowienie o ogłoszeniu upadłości (2014), Monitor Sądowy i Gospodarczy, https://www.imsig.pl/, nr 149/2014 (4528), 04. 08. 2014, https://www.imsig.pl/pozycja/2014/149/10541,DOM_MAKLERSKI_IDM_SP KA_AKCYJNA (dostęp 22.04.2015).
 • Przybyciński T. (2011), Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, [w:] Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", 85, s. 241-272, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim85_9.pdf (dostęp 22.04. 2017).
 • Rymarczyk J. (2018), Sekurytyzacja jako innowacyjny instrument finansjalizacji współczesnej gospodarki światowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 362, s. 59-72, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku y_361 _380/SE_362/04.pdf (dostęp 21.04.2019).
 • Sąd ogłosił upadłość układową PBG S.A. (2012), https://inzynieria.com/, 14.06.2012, https://inzynie-ria.com/budownictwo/wiadomosci/30277,sad-oglosil-upadlosc-ukladowa-pbg-sa (dostęp 18.10.2017).
 • Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość układową Foty (2013), https://www.bankier.pl/, 13.09.2013, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sad-Rejonowy-w-Gdansku-oglosil-upadlosc-ukladowa-Foty-2937620.html (dostęp 18.10.2017).
 • Sołoma A., Plesiewicz J. (2011), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 90, s. 155-169, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_ 2011_n90_s155.pdf (dostęp 11.01.2017).
 • Sori Z.M., Hamid M.A., Nassir A. (2006), Forecasting Financial Problems in Emerging Capital Markets, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences", http://www.eurojour-nals.com/ejefas5.pdf (dostęp 1.11.2009).
 • Streck R. (2013), Barroso erklärt die Krise für beendet, https://www.heise.de/, 10.01.2013, https://www. heise.de/tp/features/Barroso-erklaert-die-Krise-fuer-beendet-3397167.html (dostęp 18.01.2016).
 • Swagel P. (2013), The Beginning of the End of the Financial Crisis, Economix - Explaining the Science of Everyday Life, https://www.nytimes.com/, 29.10.2013., https://economix.blogs.nytimes.com/ 2013/10/29/the-beginning-of-the-end-of-the-financial-crisis/ (dostęp 18.10.2017).
 • Śmiglak-Krajewska M., Just M. (2013), Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze, "Zarządzanie i Finanse", 11 (1, cz. 3), s. 431-444, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_3_30.pdf (dostęp 11.01.2017).
 • Thlon M. (2009), Proces sekurytyzacji aktywów w kontekście kryzysu na rynku kredytów subprime, "E-FINANSE", 2, https://e-finanse.com/archives/?number=16&id=229 (dostęp 27.10.2019).
 • Waszkiewicz A. (2010), Sekurytyzacja a kryzys subprime, "Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe", 1, s. 3-21, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Zarzadzanie_Zmianami_zeszyty_naukowe/Zarzadzanie_Zmianami_zeszyty_naukowe-r2010-t-n1/Zarzadzanie_Zmianami_zeszyty_naukowe-r2010-t-n1-s3-21/Zarzadzanie_Zmianami_zeszyty_naukowe-r2010-t-n1-s3-21.pdf (dostęp 27.08.2019).
 • Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki One-2-One S.A. (2015), https://www.bankier.pl/, 02.07.2015, https://www.bankier.pl/wiadomosc/ONE-2-ONE-S-A-Uchwala-Zarzadu-Gieldy-w-sprawie-wykluczenia-z-obrotu-gieldowego-na-Glownym-Rynku-GPW-akcji-spolki-One-2-One-S-A-7268723.html (dostęp 18.10.2017).
 • Wierzba R., Giżyński J., Górski P., Gostomski E., Liszewska M., Małecka E., Penczar M. (2014), Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/upload/files/Polski sektor bankowy wobec wyzwa zwi zanych z kryzysem finansowym w strefie euro.pdf (dostęp 27.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.