PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 110 | nr 166 | 77--103
Tytuł artykułu

Informacje środowiskowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wybranych spółek giełdowych branży energetycznej w Polsce - analiza porównawcza

Warianty tytułu
Environmental Information in the Consolidated Financial Statements of Selected Energy Companies in Poland - a Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułu: Porównanie zakresu oraz miejsca ujawnień informacji środowiskowych o charakterze wartościowym w rocznych, skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych największych spółek giełdowych branży energetycznej w Polsce.
Metodyka/podejście badawcze: Do badania empirycznego wykorzystano metodę analizy treści skonsolidowanego sprawozdania badanych jednostek oraz analizę porównawczą.
Wyniki: Przeprowadzone badanie wykazało, że największe spółki giełdowe branży energetycznej ujawniają podobne grupy informacji środowiskowych, ale miejsce ich prezentacji oraz szczegółowe treści są już bardziej zróżnicowane. Ponadto informacje te są przedstawiane w różnych częściach sprawozdania finansowego, często kilkakrotnie w odmiennych układach i formach. Podejście takie sprawia, że użytkownicy sprawozdań finansowych w celu porównania tych informacji są zobowiązani do samodzielnego ich grupowania i zestawiania. Nie sprzyja to przejrzystości, a niekiedy wręcz wiarygodności środowiskowych informacji porównawczych między poszczególnymi spółkami. Tym samych może mieć negatywny wpływ na decyzje inwestorskie.
Ograniczenia/implikacje badawcze: Badania te powinny być rozszerzone o analizy porównawcze publikowanych informacji środowiskowych zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółek innych branż, których działalność znacznie oddziałuje na środowisko naturalne.
Oryginalność/wartość: Przeprowadzone badania mają charakter nowatorski, gdyż wskazują na zakres informacji wartościowych z zakresu środowiska naturalnego, które należałoby uwzględnić przy standaryzowaniu sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The article compares the scope and place of disclosure of valuable environmental information in the annual consolidated financial statements of the largest listed companies in Poland's energy sector.
Methodology/approach: The empirical study used content analysis of the consolidated statements of the examined entities and comparative analysis.
Results: The study showed that the largest publicly traded companies in the energy sector disclose similar groups of environmental information, but where they were presented and the detailed content were more varied. The information is presented in different parts of the financial statements, often in several different layouts and forms. Due to this approach, users of financial statements are required to group and compile the information on their own in order to compare it. This is not conducive to the transparency and sometimes even the credibility of comparative environmental information between individual companies. Thus, it may negatively impact investor decisions.
Research limitations/implications: This study should be extended to compare the published environmental information contained in the consolidated financial statements of companies from other industries whose activities have a significant impact on the natural environment.
Originality/value: The research is innovative, as it indicates the scope of valuable information in the field of the natural environment that should be taken into account when standardizing the financial reporting of companies. (original abstract)
Rocznik
Tom
110
Numer
Strony
77--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Akdoğan H., Hiçyorulmaz E. (2015), The Importance of the Sustainability of Environmental Accounting, "Journal of Economic Development, Environment and People", 4 (2), s. 3-10.
 • Alazzani A., Wan Nordin Wan-Hussin. 2013. Global Reporting Initiative's environmental reporting: A study of oil and gas companies, "Ecological Indicators", 32, s. 19-24.
 • Balicka A. (2014), Informacje środowiskowe w raportach rocznych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 827 (69), s. 134-145.
 • Choi J., Il Park B. (2014). Environmentally responsible management of MNE subsidiaries: stakeholder perspective, "Multinational Business Review", 22 (1), s. 59-77.
 • Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. (1993), Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisk, Białystok-Kraków.
 • Dyduch J. (2017), Zmiany poziomu ujawnień środowiskowych informacji finansowych w rocznych raportach wybranych spółek publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479, s. 34-43.
 • Ebisch-Stenzel M. (2018), Sprawozdanie z działalności jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 163, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 63-81.
 • Fijałkowska J., Macuda M. (2019), CSR Reporting Practices in Poland, [w:] Długopolska-Miknowicz A., Przytuła S., Stehr C. (eds.), Corporate Social Responsibility in Poland: Strategies, Opportunities and Challenges, Springer, Cham, s. 195-212.
 • Fisher A.C. (1982), Resource and Environmental Economics, Cambridge University Press, New York.
 • IASB The Conceptual Framework for Financial Reporting. International Accounting Standards Board (2010).
 • Janikowski R. (2004), Zarządzanie antropopresją w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kamieniecka M., Nóżka A. (2016), Źródła i zakres raportów środowiskowych oraz ocena możliwości ich integracji ze sprawozdaniem finansowym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 284, s. 53-65.
 • Kiziukiewicz T., Majchrzak I. (2005), Informacje o kosztach ochrony środowiska w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 412, s. 103-116.
 • Kryk B. (2017), Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 479, s. 108-117.
 • Majchrzak I. (2011), Problemy ochrony środowiska w krajowym sektorze energetycznym, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, seria: Studia i Materiały, nr 43, Bydgoszcz, s. 102-111.
 • Poskrobko B. (1987), Podstawy użytkowania i ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Pramanik A.K. (2008), Corporate Environmental Reporting: an EmergingIssue In the corporate World, "International Journal of Business and Management", 3 (12), s. 146-154.
 • Remlein M. (2015), Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 3 (1), s. 149-166.
 • Szadziewska A. (2013), Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wiśniewska J., Chojnacka E. (2016), Weryfikacja danych pozafinansowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie - wyniki badania ankietowego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 284, s. 97-107.
 • Yergin D. (2012), The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, Penguin Press, New York.
 • Załącznik do uchwały nr 8/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 8 grudnia 2015.
 • Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1223).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 roku (poz. 439) oraz 8 kwietnia 2014 roku (poz. 472) w sprawie przyjęcie ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 na lata 2015-2021.
 • https://www.bankier.pl/gielda/notowania/akcje/ (dostęp 19.02.2020).
 • KSR, https://www.gov.pl/web/finanse/krajowe-standardy-rachunkowosci (dostęp 1.09.2019).
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 Polskiej Grupy Energetycznej SA, https://www.par-kiet.com/assets/pdf/PA288038312.pdf (dostęp 27.03.2020).
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 Grupy Energa SA, https://ir.energa.pl/pr/426660/ skonsolidowane-wyniki-finansowe-za-2018-rok (dostęp 25.03.2020).
 • Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok Grupy Kapitałowej ENEA SA, https://ir.enea.pl/pr/427942/ skonsolidowany-raport-roczny-rs-2018 (dostęp 23.03.2020).
 • Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., https://www.tauron.pl>2018 pdf (dostęp 30.03.2020).
 • Stanowiska Komitetu KSR, https://www.gov.pl/web/finanse/stanowiska-komitetu (dostęp 1.09.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.