PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 110 | nr 166 | 133--154
Tytuł artykułu

The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection

Warianty tytułu
Informacyjna rola sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykrywania ryzyka w sprawozdaniach finansowych przez interesariuszy za pomocą wskaźników analitycznych mających wartość (moc) predykcyjną (prognostyczną), znanych też jako wskaźniki wczesnego ostrzegania lub predyktory. Cel wiąże się z problemem niedostatecznego ujawniania informacji o ryzyku działalności w obszarze rachunkowości, gdyż przedsiębiorstwa nie są skłonne dzielić się informacjami o ryzyku, chociaż powinny je ujawniać w swoich sprawozdaniach zgodnie z nadrzędną zasadą rachunkowości prezentowania prawdziwego i rzetelnego obrazu firmy.
Metodyka/podejście: Artykuł wpisuje się w nurt badań pozytywnej teorii rachunkowości. Metodą badawczą jest zastosowanie odpowiedniego zestawu wskaźników - predyktorów oraz wykorzystanie sprawozdań finansowych jako źródła danych do ich obliczenia, analizy oraz interpretacji pod kątem wykrycia potencjalnego ryzyka. Wykrywanie ryzyka tą metodą zostało zilustrowane na podstawie danych ze sprawozdań finansowych spółek motoryzacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie za lata 2014-2018.
Ograniczenia: Ograniczeniem artykułu jest niewielka liczba spółek, lecz są to wszystkie spółki motoryzacyjne notowane na GPW i silnie powiązane z kapitałem zagranicznym.
Wyniki: Wykorzystanie sprawozdań finansowych do obliczenia i zinterpretowania odpowiednio dobranych wskaźników predykcyjnych pozwoliło wykryć możliwe typy ryzyka w spółkach motoryzacyjnych.
Oryginalność/wartość: Oryginalnością artykułu jest pokazanie sposobu wykrywania ryzyka w sprawozdaniach finansowych przy użyciu predykcyjnych wskaźników analitycznych. Wkładem autorki jest celowy dobór takich wskaźników, poprzedzony studiami przypadków każdej ze spółek. Artykuł potwierdza informacyjną rolę sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka, przez co wnosi wkład do nauki i praktyki rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The purpose of the article is to show the possibility of risk detection in financial statements by stakeholders using analytical indicators that have predictive (prognostic) value (power), which are also known as early warning indicators or predictors. The purpose is related to the problem of insufficient disclosure of information about risk in the area of accounting, as companies are reluctant to share risk information, although they should disclose it in their reports in accordance with accounting's overarching principle of presenting the true and fair view of the company.
Methodology/approach:The article is part of research on positive accounting theory. The research uses an appropriate set of indicators - predictors - and financial statements as the data source to calculate, analyze, and interpret them to detect a potential risk. The detectionof risk using this method is illustrated based on data from the financial statements of automotive companies listed on the Warsaw Stock Exchange for 2014-2018.
Limitations: The article is limited by the small number of companies analyzed, but it covers all automotive companies listed on the WSE, which are strongly related to foreign capital.
Findings: The use of financial statements to calculate and interpret appropriately selected predictive indicators made it possible to detect potential risks in automotive companies.
Originality/value:The article's originality is that it shows how to detect risk in financial statements usinganalytical predictive indicators. The author's contribution is the deliberate selection of such indicators, preceded by case studies of each of the companies. The article confirms the informative role of financial reporting in detecting risk, thus contributing to the science and practice of accounting and risk management. (original abstract)
Rocznik
Tom
110
Numer
Strony
133--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • ACCA (2014) Reporting risk, The Association of Chartered Certified Accountants, October 2014, www.accaglobal.com/ri.
 • Accounting Act of September 29, 1994, consolidated text from 2019, items: 351, 1495, 1571, 1655, 1680, as amended.
 • Allini A., Manes Rossi F., Hussainey K. (2016), The board's role in risk disclosure: an exploratory study of Italian listed state-owned enterprises, "Journal Public Money & Management", 36 (2), pp. 113-120, https://doi.org/10.1080/09540962.2016.1118935.
 • Babuśka E.W. (2018), Information on risks in the integrated reports of the leading capital groups in the fuel sector in Poland, The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, October 11-12, 2018, Anglo-American University, Prague, sbornik-ifrs-verze2.pdf, pp. 219-234.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (1998), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bednarski L. (2002), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Cabedo J.D., Tirado J.M. (2003), The disclosure of risk in financial statements, "Journal Accounting Forum", 28 (2), pp. 181-200, https://doi.org/10.1016/j.accfor.2003.10.002.
 • Coetsee D. (2010), The role of accounting theory in the development of accounting principles, "Meditari Accountancy Research", 18 (1), pp. 1-2.
 • Demina I., Dombrovskaya E. (2020), Generating risk-based financial reporting, [in:] Antipova T., Rocha Á. (eds.), Digital Science 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1114, Springer, Cham, pp. 387-399, https://doi.org/10.1007/978-3-030-37737-3_34.
 • Demski J.S. (2007), Is Accounting on Academic Discipline?, "Accounting Horizons", 21 (2), pp. 153-157.
 • Dobija M. (2010), Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 59 (115), pp. 25-40.
 • Dobija M. ed. (2014), Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M. (2016), Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 89 (145), pp. 9-28.
 • Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodologiczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Executive summary, September 2004, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
 • Friedman M. (1966), The Methodology of Positive Economics, [in:] Essays In Positive Economics, Chicago University Press, Chicago, pp. 3-16, 30-43.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Huang W., Mazouz K. (2018), Excess cash, trading continuity, and liquidity risk, "Journal of Corporate Finance", 48, pp. 275-291, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.11.005.
 • Karmańska A. ed. (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Khlif H., Hussainey K. (2014), The association between risk disclosure and firm characteristics: a meta-analysis, "Journal of Risk Research", 19 (2), pp. 181-211, https://doi.org/10.1080/13669877. 2014.961514.
 • Lev B. (2018), The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it, "Accounting and Business Research", 48 (5), pp. 465-493; DOI: 10.1080/00014788.2018.1470138.
 • Micherda B. ed. (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa, SKwP, Warszawa.
 • Nowak E. (2017), Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nowak E. ed. (2010), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ryan S.G. (2012), Risk reporting quality: implications of academic research for financial reporting policy, "Journal Accounting and Business Research", 42 (3), pp. 295-324, https://doi.org/10.1080/00014788.2012.681855 .
 • Scrimnger-Christian C., Musvoto S.W. (2011), The accounting concept of measurement and the thin line between representational measurement theory and the classical theory of measurement, "International Business & Economics Research Journal", 10 (5), pp. 59-68.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2017), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smith M. (2003), A Fresh Look at Accounting Ethics (or Dr. Smith Goes to Washington), "Accounting Horizons", 17 (1), pp. 47-49. Available at https://ssrn.com/abstract=905142.
 • Szychta A. (2013), Podejścia do badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t 71 (127), pp. 243-259.
 • Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle za-rysu jej rozwoju, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 56 (112), pp. 245-265.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Tahat Y., Dunne T., Fifield S., Power D. (2019), Risk-related disclosure: a review of the literature and an agenda for future research, "Journal Accounting Forum", 43 (2), pp. 193-219; https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1584953.
 • Tyran M.R. (2005), Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Walczak M. ed. (2007), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Wrocław.
 • Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Yanga R., Yua Y., Liua M., Wua K. (2017), Corporate Risk Disclosure and Audit Fee: A Text Mining Approach, "Journal European Accounting Review", 27 (3), pp. 583-594, https://doi.org/10.1080/ 09638180.2017.1329660/.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2016), [in:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, par. CJ8.
 • Callen J. (2013), A selective critical review of financial accounting research, "Critical Perspectives on Accounting", http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2013.03.008, ELSEVIER, journal homepage: www.else-vier.com/locate/cpa (access 22.05.2020).
 • Nowak E. (2013), Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 761, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 60, pp. 497-505, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-497.pdf, (access 9.04.20).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.