PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 267 | 334
Tytuł artykułu

Audyt marketingu - strategiczne narzędzie kontroli marketingu : studium teoretyczno-metodyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Marketing Audit - a Strategie Marketing Control Tool. A Theoretical and Methodological Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym monografii jest sformułowanie zasadniczych założeń teoretycznych i praktycznych audytu jako narzędzia kontroli marketingu oraz budowa jego modelu. W warstwie teoretycznej wykorzystano podejście historyczne rozpatrujące ewolucyjne zmiany ujmowania audytu wynikające z kształtowania kolejnych koncepcji zarządzania i kontroli. Rozważania dotyczące audytu w praktyce kontroli marketingu zostały zobrazowane wynikami badań empirycznych prowadzonych w celu rozpoznania różnych problemów, na różnych rynkach, przez różnych badaczy, w tym autora monografii. Zwieńczeniem rozważań teoretycznych są rozważania metodyczne w zakresie koncepcji, procesu i strukturalnej charakterystyki modelu audytu. Model ten w założeniu ma spełniać określone funkcje naukowe, poznawcze i służyć jako teoretyczna podstawa pełnienia funkcji kontroli strategicznej w systemie zarządzania marketingiem. Zaprezentowana w wyniku studiów i badań koncepcja modelu powinna także spełniać istotne funkcje aplikacyjne, uświadamiające potencjalnym użytkownikom założenia, wymagania oraz procedury, które umożliwiają dokonanie strategicznej kontroli działalności marketingowej, sposób poprawnego opracowania i interpretacji wyników kontroli oraz wskazania postępowania właściwego dla kontrolowanych obszarów marketingu. Podjęta w pracy analiza naukowa dotyczy nauk o zarządzaniu i koncentruje się na wsparciu procesów zarządczych, bezpośrednio odnosząc się do problemu zarządzania obszarem marketingu we współczesnych organizacjach. Przyjęty cel główny i szczegółowe problemy badawcze ukształtowały konstrukcję monografii. Rozdziały 1 i 2 poświęcono omówieniu kategorii kontroli w dwóch płaszczyznach odniesienia: zarządzania i marketingu. W rozdziale 3 przedstawiono kategorię audytu, wskazując jego istotę w ujęciu historycznym i interpretacyjnym. W rozdziale 4 odniesiono się do kilku istotnych zagadnień postrzeganych jako zasadnicze dylematy metodyczne audytu marketingu. W rozdziale 5 omówiono badania empiryczne różnych aspektów wykorzystania audytu marketingu w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. W rozdziale 6 w wyniku prowadzonych wcześniej rozważań teoretycznych i empirycznych sformułowano założenia modelu audytu marketingu. W podsumowaniu wysunięto syntetyczne wnioski odnoszące się do przedstawionych celów i hipotez badawczych monografii. Starano się uwzględnić i wykorzystać informacje i konkluzje wynikające z przebiegu prowadzonych w monografii rozważań naukowo-badawczych. (fragment tekstu)
EN
The monograph focuses on the essence, cognitive and application value of the marketing audit perceived as a control tool. The main objective was to formulate the theoretical and practical premises of an audit as a strategic marketing control tool, and then to build a model for such a tool. The following cognitive objectives were formulated: - to show the relations between the concepts, schools and approaches to management and control, with the audit considered the key tool, - to scrutinize the factors determining how marketing can be audited, - to define specific features of management process control, - to define the identity of the marketing audit as a strategic form of control, - to understand the degree of implementation of the marketing audit in economic practice as well as its limitations. The objectives within the scope of the methodology include: - to elaborate a conceptual, procedural and structural model of marketing audit, as a result of the use made of the theoretical constructs and practical solutions, and within the scope of application: - to provide researchers and managers knowledge about the conditions and the nature of using audits in the process of marketing control, - to provide the structure and a description of a marketing audit, and to ensure the efficient use of the tool in practice. Chapters one and two discuss the control along two areas of reference: management and marketing. The first chapter presents a synthetic review of the concepts, schools and approaches to management, highlighting the elements that shape the functions and forms of control. The last subchapter presents more thoughts on the evolution of interpretations of control in management. The author highlights the shifting accents in the characteristics of control and the differences among its various forms, pointing to the need for a specific audit solution to be consciously adopted. That solution exerts a decisive impact on the control methodology as well as the results that can be expected. The second area of reference, covered in Chapter 2, is the concept of marketing viewed as a subject of management. The structural and procedural aspects of the marketing audit are described on the basis of the concept of marketing evolution. Chapter three presents a discussion about the audit, explaining its essence in historical and interpretative terms. This chapter contains a description of the basic approaches to the audit as a method of control, highlighting its development, characteristic features, scope of application, criteria of evaluation, functions, intentions and the forms. General knowledge about the audit allowed a review and a critical analysis of the interpretation of the marketing audit to be made, indicating the characteristics constituting and expressing the essence of that strategic control tool. Chapter four discusses important issues that are perceived to be the crucial methodological issues one confronts in using the marketing audit. These include the problem of the subject structure, which determines its versatility and utility; marketing strategy as a rudimentary context enabling the use of the audit as a strategic control tool; and the integral character of the audit as a part of the marketing control system. These considerations culminate the theoretical part of the monograph. Chapter five discusses empirical research on various aspects of the use of the marketing audit as a management tool. The methodology and the results of quantitative research initiated by various researchers, presented in Polish and foreign literature, were critically analysed. This chapter presents considerations on the audit research methods, with an emphasis on case research to justify the possibilities and properties for its use in the author's research. Case studies are included companies from Poland, the Czech Republic and Ukraine. They focus on, among other issues, the application of the audit as a strategic marketing tool. In addition to the audit and marketing issues, these case studies highlight, in a broader sense, the problem of the consolidation of companies' marketing orientation. Chapter six begins with a synthetic reflection on the implementation of the cognitive goals addressed in the monograph. The author uses the earlier theoretical and empirical considerations to generate information with which to formulate the assumptions of the marketing audit model. This is followed by a marketing audit model together with its conceptualisation, structure, the relations among its elements, and the procedure for its use. This model is intended to meet specified scientific and cognitive functions, and to become a theoretical basis for the implementation of strategic control within the system of marketing management. The model should also fulfill important application functions, making potential users aware of the assumptions, requirements and procedures that enable strategic control of marketing activities, the way to correctly develop and interpret audit results, and to formulate indications of proper conduct in the areas controlled. In summary the monograph presents synthetic conclusions on the above research goals, taking into account and using information and conclusions resulting from the course of the entire dissertation, as well as discussions about the science and research behind it. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Adamiecki K. (1927), Kontrola jako zasada naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 5.
 • Adamiecki K. (1938), O istocie naukowej organizacji pracy. Zbiór prac z zakresu nauki organizacji i kierownictwa, Koło Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Adamiecki K. (1985), O nauce organizacji, TNOiK, PWE, Warszawa.
 • Agnew H.E., Jenkins R.B., Drury J.C. (1936), Outlines of Marketing, McGraw-Hill Book, Nowy Jork.
 • Alderson W. (1957), Marketing Behavior and Executive Action, Richard D. Irwin Inc., Homewood.
 • Alderson W., Cox R. (1948), Towards a Theory of Marketing, "Journal of Marketing", vol. 13.
 • Alexander R.S., Surface F.M., Alderson W. (1949), Marketing (revised ed.), Ginn & Company, Nowy Jork.
 • Alexander R.S., Surface F.M., Elder R.F., Alderson W. (1940), Marketing, Ginn & Company, Nowy Jork.
 • AMA (1985), AM A Board Approves New Marketing Definitions, "Marketing News", vol. 19, nr 5.
 • AMA (2008), The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing, 14 January, https://archive.ama.org/archive/AboutAMA/Documents/Ameri- can Marketing Association Releases New Defmition for Marketing.pdf (2018.07.24).
 • American Accouting Association (1972), Report of the Committee Cost and Profitability Analisis for Marketing, "Accouting Reviev", suplement.
 • Analyzing and Improving Marketing Performance: " Marketing Audits" in Theory and Practice (1959), red. A. Newgarden, E.R. Bailey, AMA Management, Report No 32, American Management Associations, Nowy Jork.
 • Andreasen A.R. (1995), Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development, and the Environment, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Anioł W. (2002), Paradoksy globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Audyt biznesowy w działalności małych i średnich przedsiębiorstw (2018), red. A. Skow- ronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Bachnik K. (2018), Audyt marketingowy w małych i średnich przedsiębiorstwach (w:) ' Audyt biznesowy w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Skowronek-Mielczarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań (2002), red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Baker M J. (1991), Marketing. An Introductory Text, Mac Milian Education, Basingstoke.
 • Baker M.J. (2003), One More Time - What is Marketing (w:) The Marketing Book, red. M.J. Baker, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford.
 • Baker M.J. (2008), The Strategic Marketing Plan Audit, Cambridge Strategy Publications Ltd., Axminster.
 • Balyk U., Kolisnyk M. (2017), Marketing Audit of Innovation Activity of Enterprises: Theoretical and Methodical Approach, "Marketing and Management of Innovations", nr 3.
 • Banaszkiewicz J., Bejm T., Bryl A., Górnik J., Kozera L, Leski J., Łapiński G., Wietrzyk A., Witalis M. (2003), Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Barnard Ch.I. (1967), Functions of the Executive, Harvard University Press, Boston.
 • Barnard Ch.I. (1997), Funkcje kierownicze, Nowoczesność - Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Czytelnik, Kraków 1997.
 • Barker C.W., Anshen M. (1939), Modern Marketing, McGraw-Hill, Nowy Jork. Barnes M.C., Fogg A.H., Stephens C.N., Titman L.G. (1972), Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Bartels R. (1951), Can Marketing Be a Science?, "Journal of Marketing", vol. 15.
 • Bartels R. (1965), Development of Marketing Thought: A Brief History (w:) Science in Marketing, red. G. Schwartz, John Wiley & Sons Inc., Nowy Jork-Londyn.
 • Bartels R. (1968), The General Theory of Marketing, "Journal of Marketing", vol. 32, nr 1.
 • Bartels R. (1976), The History of Marketing Thought, Grid, Columbus.
 • Baruk B. (2002), Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bauer R.A., Fenn D.H. Jr. (1973), What is a Corporate Social Auditl, "Harvard Business Review", vol. 51.
 • Baumgarth C., Kaluza M., Lohrisch N. (2016), Brand Audit for Cultural Institutions (BAC): A Validated and Holistic Brand Controlling Tool, "International Journal of Arts Management", vol. 19, nr 1.
 • Bednarski A. (1998), Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń.
 • Bell M.L., Emery C.W. (1971), The Faltering Marketing Concept, "Journal of Marketing", vol. 35, nr 3.
 • Bełz F.M., Peattie K. (2009), Sustainability Marketing. A Global Perspective, Willey, Chichester.
 • Bełz G., Cyfert S. (2007), Strategiczna i organizacyjna odnowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bendle N.T., Farris P.W., Pfeifer P.E., Reibstein D.J. (2017), Key Marketing Metrics. The 50+ Metrics Every Manager Needs to Know, Pearson Education Ltd., Harlow.
 • Bennett P. D. (1988), Marketing, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Bennett R.C., Cooper R.G. (1982), The Misuse of Marketing, "McKinsey Quarterly" Autumn.
 • Bentz W.F., Lusch R.F. (1980), Now You Can Control Your Product's Market Performance, "Management Accouting", vol. 49, nr 1.
 • Berkowitz E.N., Flexner W.A. (1978), The Marketing Audit: A Tool for Health Service Organizations, "Health Care Management Review", nr 3.
 • Berkowitz E.N., Kerin R.A., Hartley S.W., Rudelius W. (1992), Marketing, Irwin, Home- wood.
 • Berry L.L. (1980), Services Marketing is Different, "Business Week", vol. 30 (May- June).
 • Berry L., Conanat J., Parasuraman A. (1991), A Framework for Conducting a Services Marketing Audit, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 19, nr 3.
 • Beverland M., Lindgreen A (2010), What Makesa Good Case Study? A Positivist Review of Qualitative Case Research Published in Industrialmarketing Management, 1971- 2006, "Industrial Marketing Management", vol. 39, nr 1.
 • Białecki K. (2009), Czy "rozproszenie" marketingu ma wpływ na jego tożsamość (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Białecki K" Gołębiowski T. (2004), W poszukiwaniu tożsamości marketingu: marketing a ekonomia i zarządzanie (w:) Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Bielińska-Dusza E" Lisiński M. (2011), Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania (w:) Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa.
 • Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bilińska-Reformat K. (2011), Projekt "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" jako narzędzie diagnozujące aktywność marketingową MSP - ujęcie empiryczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem", nr 237.
 • Bilińska-Reformat K" Dewalska-Opitek A. (2014), Usługi audytowe z zakresu marketingu jako źródło podnoszenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w:) Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Bittel L.R. (2002), Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blanchard K., O'Connor M. (1998), Zarządzanie przez wartość, Studio Emka, Warszawa.
 • Blattberg R.C., Deighton J. (1996), Manage Marketing by the Customer Equity Test, "Harvard Business Reviev", vol. 74, nr 4.
 • Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny, Nomos, Kraków.
 • Błaszczyk W., Czekaj J. (2010), Stan i perspektywy rozwoju metod organizacji i zarządzania (w:) Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Bolesta-Kukułka K. (1983), Koncepcja gry organizacyjnej (w:) Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa.
 • Bovee C.L., Thill J.V. (1992), Marketing, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Boyd W. Jr., Walker O. Jr. (1990), Marketing Management: A Strategic Approach, Richard D. Irwin Inc., Homewood.
 • Brech E.F.L. (1953), Principles of Management, Longmans Green & Co., Londyn.
 • Breyer R.F. (1934), The Martketing Institutions, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brown E. (1925), Marketing, Harper and Brothers Publishers, Nowy Jork.
 • Brownlie D. (1993), The Marketing Audit: A Metrology of Explanation, "Marketing Intelligence and Planning", vol. 11, nr 1.
 • Brownlie D. (1996), The Conduct of Marketing Audits a Critical Review and Commentary, "Industrial Marketing Management", vol. 25.
 • Brownlie D. (1999), Benchmarking Your Marketing Proces, "Long Range Planning", vol. 32, nr 1.
 • Brunswick G.J. (2014), A Chronology of the Definition of Marketing, "Journal of Business & Economics Research", Second Quarter, vol. 12, nr 2.
 • Buell V.P. (1984), Marketing Management, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Burrell G., Morgan G. (2005), Sociological Paradigms and Organisational Analysis. Elements of the Sociology of Corporate Life, Ashgate Publishing Ltd., Aldershot.
 • Buskirk R.H. (1961), Principles of Marketing: The Management View, Holt, Rinehart and Winston Inc., Nowy Jork.
 • Butler R. (1911), Selling. Buying and Shipping Methods, Alexander Hamilton Institute, Nowy Jork.
 • Buzzel R.D. (1958), Marketing Productivity, Ohio State University, Columbus, https://etd. ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osul486464627808243&disposition=inline.
 • Buzzell R.D. (1963), Is Marketing a Science?, "Harvard Business Review", vol. 41, nr 1.
 • Cannon T. (1996), Basic Marketing. Principles and Practice, Cassell, Londyn.
 • Capella L.M., Sekely W.S. (1978), The Marketing Audit: Methods, Problems and Perspectives, "Akron Business and Economic Review", vol. 9, nr 3.
 • Carman J.M., Uhl K.P. (1973), Philip's and Duncan's Marketing Principles and Methods, Irwin, Homewood.
 • Cecco C.D., Cetina I., Radulescu V, Draghici M. (2010), Specifics of the Marketing Audit in the Financial-banking Sector, "Annals of Spiru Haret University", vol. 1, nr 3.
 • Chen H.C., Yang C.H. (2019), Applying a Multiple Criteria Decision-making Approach to Establishing Green Marketing Audit Criteria, "Journal of Cleaner Production", vol. 210 (February).
 • Cherington P.T. (1920), The Elements of Marketing, The Mcmillan Company, Nowy Jork.
 • Chirla G.O. (2012), Marketing Audit in the Agro Food Sector, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Cluj-Napoca.
 • Chlipała P. (2018), Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketingu, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Chomiak I. (2002), Controlling systemu informacyjnego marketingu (w:) Zarys problematyki doskonalenia systemów informacyjnych marketingu, red. A. Nowicki, J. Unold, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Clark F.E. (1920), Principles of Marketing, The Mcmillan Company, Nowy Jork.
 • Clark F.E., Clark C.P. (1942), Principles of Marketing, 3rd ed., Macmillan, Nowy Jork.
 • Cohen W.A. (1988), The Practice of Marketing Management. Analysis, Planning, and Implementation, Macmillan Publishing Company - Collier Macmillan Publishers, Nowy Jork-Londyn.
 • Collin S. (2001), Marketing w sieci, Felberg SJA, Warszawa.
 • Converse P.D. (1921), Marketing: Methods and Policies, Prentice-Hall Inc., Nowy Jork.
 • Converse P.D., Huegy H.W. (1946), The Elements of Marketing, Prentice-Hall Inc., Nowy Jork.
 • Converse P.D., Huegy H.W., Mitchell R.V. (1952), The Elements of Marketing, Prentice-Hall Inc., Nowy Jork.
 • Converse P.D., Jones F.M. (1948), Introduction to Marketing, Prentice-Hall Inc., Nowy Jork.
 • Copeland M.T. (1920), The Scope and Content of a Course in Marketing, "Journal of Political Economy", vol. 27.
 • Courtemanche G. (1991), How Has Internal Auditing Evolved Since 1941?, "Internal Auditor", vol. 48, nr 3.
 • Cravens D. (1994), Strategic Marketing, Richard D. Irwin, Burr Ridge. Creswell J.W. (1998), Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions, Sage, Thousand Oaks.
 • Crisp R. (1959), Auditing the Functional Elements of a Marketing Operation (w:) Analyzing and Improving Marketing Performance: "Marketing Audits" in Theory and Practice, red. A. Newgarden, E.R. Bailey, AMA Management, Report No 32, American Management Associations, Nowy Jork.
 • Crosier K. (1988), What Exactly is Marketing? (w:) The Marketing Digest, red. M. J. Thomas, N.E. Want, Heinemann, Londyn.
 • Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 • Cunningham W.H., Cunningham I.C.M., Swift C.M. (1987), Marketing. A Managerial Approach, South-Western Publishing, Cincinnati.
 • Cybulski K. (2010), Zarządzanie działem sprzedaży. Prognozowanie - organizowanie - motywowanie - kontrola, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czakon W. (2006), Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Czakon W. (2015a), Metodyka systematycznego przeglądu literatury (w:) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2015b), Wstęp (w:) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2015c), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu (w:) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2018), Tożsamość nauk o zarządzaniu: rozwój, legitymizacja, wyróżniki, Konferencja: Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, 14 marca 2018 r., PTE, http://www.pte.pl/ pliki/2/l/KonferencjaJENE_referat_ W_Czakon.pdf.
 • Czech A. (2009), Karol Adamiecki-polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. (1993), Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. Apanówicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń.
 • Czerwiński K. (2005), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 • Czerwiński K., Grocholski H. (2003), Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo Link, Szczecin.
 • Czop K,, Leszczyńska A., Pastuszek Z. (2007), Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem (w:) Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa.
 • Czubała A. (2012), Rola marketingu w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Handel Wewnętrzny", t. 1, wrzesień-październik.
 • Czubała A., Jonas. A., Wojnarowska H. (2017), Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Czupiał (2007), Rozwój wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem (w:) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (1997), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków.
 • Ćwiklicki M. (2011), Współczesne oblicza Tayloryzmu (w:) Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ćwiklicki M. (2016), Luther H. Gulicklll (1892-1993): pionier zarządzania publicznego, "Organizacja i Zarządzanie", nr 3.
 • Ćwiklicki M., Urbaniak A. (2019), Studium przypadku w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dalrymple D.L, Parsons L. J. (1983), Marketing Management. Strategy and Cases, Wiley, Nowy Jork.
 • Davidson J.H. (1997), Offensive Marketing, Penguin Books, London.
 • Day G.S. (1981), Analytical Approaches to Strategie Marketing Planning (w:) Annual Review of Marketing, red. B.M. Enis, K. J. Roering, American Marketing Association, Chicago.
 • Definicja audytu wewnętrznego. Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (2016), The Institute of Internai Auditors, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, https://www.iia.org.pl/sites/default/files/defm- icja_kodeks_standardy_pl_en_2017_final.pdf.
 • Définitions Committee American Marketing Association (1948), Report of the Définitions Committee, "Journal of Marketing", vol. 13, nr 2.
 • Delamont S. (1992), Fieldwork in Educational Settings: Methods, Pitafalls and Perspectives, Falmer, Londyn.
 • Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa (2007), red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa.
 • Dictionary of Marketing Terms (1995), red. P.D. Bennett, NTC Publishing Group, Lincolnwood.
 • Dietl J. (1985), Marketing, PWE, Warszawa.
 • Dietl J. (2001), Dylematy badań współczesnego marketingu, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Dietl J. (2004), Czy ekspansja marketingu może spowodować jego unicestwienie? (w:) Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Dietl J. (2006), Ekspansja marketingu wyzwaniem dla jego tożsamości (w:) Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa.
 • Dobrzycki M. (2017), Audyt marketingowy - ewolucja. Pojęcia i kierunki rozwoju, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne", vol. 26.
 • Domański H" Lutyńska K" Rostocki A.W. (1999), Wprowadzenie (w:) Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, red. H. Domański, K. Lutyńska, A.W. Rostocki, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2005), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Dryl W. (2018), Audyt marketingowy, CeDeWu, Warszawa.
 • Dudek E. (2003), Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 17(73).
 • Duddy E.A., Revzan D.A. (1947), Marketing: An Institutional Approach, McGraw-Hill Book Co., Nowy Jork.
 • Duncan C.S. (1920), Marketing: Its Problems and Methods. D. Appleton and Company, Nowy Jork.
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dyer R.F., Forman E.H. (1991), An Analytic Approach to Marketing Decisions, Prentice- -Hall International, Londyn.
 • Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013), Marketing doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Eager B" McCall C. (2002), Marketing internetowy, Rebis, Poznań.
 • Ecological Marketing (1976), red. K.E. Henion, T.C. Kinnear, American Marketing Association, Chicago.
 • Edgar J. (2001), Relationship Marketing. Exploring Relational Strategies in Marketing, Pearson Education, Harlow.
 • Egan J. (2008), A Century of Marketing, "The Marketing Review", vol. 8, nr 1.
 • Egerova D., Mużik J. (2010), Aplikace metody Delphi pfi expertnim stanoveni faktoru ovlivnujicich efektivnost e-learningu ve vzdelavanipracovniku v małych a strednich podnicich, "E+M Ekonomie a Management", vol. 13, nr 2.
 • Eisenhardt K.M. (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, "The Academy of Management Review", vol. 14, nr 1.
 • Elkington J., Hailes J. (1990), The Green Consumer Guide, Penguin Books, London.
 • Emerson H. (1925), Dwanaście zasad wydajności, Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce, Warszawa.
 • Emerson H. (1972), Pierwsze zasady; wyraźne określenie celu (w:) Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania (1982), red. L. Pasieczny, PWE, Warszawa.
 • Enis B.M., Garfein S. (1992), The Computer-driven Marketing Audit, "Journal of Management Inquiry", vol. 1, nr 4.
 • Enis B.M., Mokwa M.P. (1979), The Marketing Management Matrix: A Taxonomy Form Strategy Comprehension (w:) Conceptual and Theoretical Developments in Marketing, red. O.C. Ferrell, S.W. Brown, Ch.W. Lamb Jr., American Management Associations, Nowy Jork.
 • Eveland J.D., Rogers E.M. (1979), Applying a Process Model of Innovation in Organizations to Marketing Situations (w:) Readings in Consumer Behavior: Individuals, Groups, and Organizations (Theories in Marketing Series), red. M. Wallendorf, G. Zaltman, Wiley, Nowy Jork.
 • Falencikowski T. (2012), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Farrell O.C., Pride W.M. (1982), Fundamentals of Marketing, Houghton Mifflin, Boston.
 • Fayol H. (1972), Ogólne zasady administracji (w:) Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa.
 • Feldman L.P. (1971), Societal Adaptation: A New Challenge for Marketing, "Journal of Marketing", vol. 35, nr 3.
 • Fern E.F., James R.B. (1984), The Industrial/Consumer Marketing Dichotomy: A Case of Insufficient Justification, "Journal of Marketing", vol. 48.
 • Figiel S. (2006), Problem poznania naukowego marketingu (w:) Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa.
 • Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, UOKiK, Warszawa.
 • Fisk G. (1973), Criteria for a Theory of Responsible Consumption, "Journal of Marketing", vol. 37, nr 2.
 • Flyvberg B. (2006), Five Misunderstandings about Case-study Research, "Quantitative Inquiry", vol. 12, nr 2.
 • Flejterski S., Wahl P.T. (2003), Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 • Fox H.W. (1974), The Marketing Controller as Planner, "Managerial Planning", July- August.
 • Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Galloway D. (1995), Internal Auditing: A Guide for the New Auditor, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs.
 • Gama da A.P. (2011), An Expanded Model of Marketing Performance, "Marketing Intelligence & Planning", vol. 29, nr 7.
 • Gama da A.P. (2012), Marketing Audits: The Forgotten Side of Management?, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", vol. 20, nr 3-4.
 • Gamble J., Gilmore A., McCartan-Quinn D., Durkan P. (2010), The Marketing Concept in the 21st Century; Review of How Marketing Has Been Defined since the 1960s, "The Marketing Review", vol. 11, nr 3.
 • Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W. (1996), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. (2004), Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Gazda Z. (2002), Globalizacja i globalizm - nowe wyzwania dla współczesnych społeczeństw (w:) Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, red. Z.M. Nowak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 • Gibbert M., Ruigrok W., Wieki B. (2008), What Passes as a Rigorous Case Study?, "Strategie Management Journal", vol. 28, nr 13.
 • Ginsberg J.M., Bloom P.N. (2004), Choosing the Right Green Marketing Strategy, "MIT Sloan Management Review", vol. 46, nr 1.
 • Glinkowska B. (2010), Modelowanie w procesach usprawniania organizacji - uwagi teoretyczno-metodyczne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 234.
 • Gliński B" Kuc B.R., Szczepanowski P. (1996), Zarządzanie strategiczne. Geneza. Rozwój. Priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania (2002), red. B. Liberska, PWE, Warszawa.
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej (2005), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, http://www.mf.gov.p1/c/document_library/get_ file?uuid =2e369f3a-93ef-4fcf-a9d6-c760a422feba&groupld=764034 (16.02.2017).6
 • Głowacki R., Kossut Z. Kramer T. (1984), Marketing, PWN, Warszawa.
 • Głowacki R. (1987), Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa.
 • Goetsch H.W. (1983), Conduct a Omprehensive Marketing Audit to Improve Markeing Planning, "Marketing News" 18 March, Section 2.
 • Gospodarek T. (2009), Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Seria: Monografie i Opracowania nr 189, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 44.
 • Gorynia M. (2018), Współczesne nauki ekonomiczne - tożsamość, ewolucja, klasyfikacje'. Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, 14 marca 2018 r" PTE, http://www.pt.e.pl/pliki/2/l/Konfe- rencja_ENE _PTE_M_Gorynia_referatl2.pdf październik 2018.
 • Gorynia M. (2016), Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności (w:) Ekonomia i środowisko, red. S. Czaja, A. Graczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gorynia M" Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", nr 4.
 • Gouldner A.W. (1954), Patterns of Industrial Bureaucracy, Free Press, Glencoe.
 • Griffin R.W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grobler A. (2010), Metodologia nauk, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków.
 • Grönroos Ch. (1994), From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, "Management Decision", vol. 32, nr 2.
 • Grönroos Ch. (2006), On Defining Marketing, Finding a New Roadmap for Marketing, "Marketing Theory", vol. 6, nr 4.
 • Grudzewski W.M., Jagusztyn-Grochowska S., Zużewicz L. (1999), Benchmarking - istota i zastosowanie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 • Grzegorczyk W. (2015), Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu (w:) Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, red. W. Grzegorczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Grzegorzewska-Ramocka E. (2005), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
 • Guilitinan J.P., Paul G.W. (1994), Marketing Management. Strategies and Programs, Mc Graw Hill, Nowy Jork.
 • Gupta P.P., Ray M.R. (1992), The Changing Roles of the Internal Auditor, "Managerial Auditing Journal", vol. 7, nr 1.
 • ; Haas R.W. (1986), Industrial Marketing Management, PWS-Kent Publishing Company, Boston.
 • Hadrian P. (2005), Zmiany zakresu znaczeniowego pojęcia "audyt marketingowy" (w:) Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu III, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Hadrian P. (2006), Significance of the Marketing Audit in the Marketing Management of Globally Operating Companies (w:) Globalisation Influences on Local Markets. Papers of the 5th International Scientific Symposium, red. J. Dado, H. Cierna, E. Poliacikova, Matej Bel University, Faculty of Economics, Banska Bystrica.
 • Hadrian P. (2007), Znacenna auditu v marketingovomu upravlinni, "Logistika". Zeszyt Państwowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska", nr 580.
 • Hadrian P. (2008), Vpliv globalizacii na vgläd marketingovogo auditu, "Logistika". Zeszyt Państwowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska", nr 633.
 • Hadrian P. (2009), Audyt marketingowy w dobie globalizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823.
 • Hadrian P. (2010), Audyt marketingowy przedsiębiorstwa działającego w międzynarodowym środowisku marketingowym (w:) Strategie marketingowe eksporterów, red. A Czubala, J.W. Wiktor, R. Niestrój, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hadrian P. (2012), Audyt marketingowy w przedsiębiorstwie XXI wieku - wybrane kierunki rozwoju (w:) Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, red. A. Czubala, R. Niestrój, J.W. Wiktor, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hadrian P. (2013a), Audit of the Company's Marketing Strategy (w:) Marketing Trends in Theory and Practice, red. Ś. Hittmärii in., Faculty of Management Science and Informatics, Institute of Management by University of Zilina, Zilina.
 • Hadrian P. (2013b), Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 9.
 • Hadrian P. (2013c), Outsourcing audytu marketingowego, "Handel Wewnętrzny", nr 3.
 • Hadrian P. (2013d), Wykorzystanie audytu marketingowego do kontroli społecznej odpowiedzialności marketingowo zorientowanego przedsiębiorstwa (w:) Społeczne wymiary marketingu, red. R. Niestrój, J.W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Hadrian P. (2014a), Audyt organizacji marketingu w przedsiębiorstwie (w:) Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Hadrian P. (2014b), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie (w:) Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, red. R. Niestrój, P. Hadrian, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hadrian P. (2015), Planowanie w małych przedsiębiorstwach (w:) Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 łatach gospodarki rynkowej, red. R. Niestrój, M. Kuziak, K. Kapera, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Hadrian P. (2018), The Use ofAudit as a Tool for Strategie Control of Marketing Activities of Polish Enterprises, "Technology Audit and Production Reserves", vol. 4, nr 4 (42).
 • Hall W. (2007), Marketing w szkolnictwie, ABC - Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • A Handbook of Management (1976), red. T. Kempner, Penguin Books, Harmondsworth.
 • Harrison E.F. (1991), Strategic Control at the CEO Level, "Long Range Planning", vol. 24, nr 6.
 • Harvey M., Jackson C., Rothe J. (1997), The Marketing Audit: Five Decades Later, "Journal of Marketing Theory and Practice", vol. 5, nr 3.
 • Hasselberg F., Martan L., Steinmann H. (1989), Kontrola strategiczna w gospodarce rynkowej i planowej, "Przegląd Organizacji", nr 1. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Herdan A., Stuss M.M., Krasodomska J. (2009), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hernik J. (2014), Refleksje nad rozwojem marketingu - ujęcie historyczne, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Hersey M.L. (1938), The Elements of a System of Marketing Control, "Journal of Marketing", vol. 2 nr 3.
 • Hill N. (1989), Introduction to Marketing, Business Education Publishers Ltd., Tyne and Wear.
 • Hise R.T., McDaniel S.W. (1984), Cases in Marketing Strategy, Merrill, Columbus.
 • Hofstede G. (1978), The Poverty of Management Control Philosophy, "Academy of Management Review", vol. 3, nr 3.
 • Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Hooley G., Piercy N.F., Nicoulaud B. (2004), Marketing Strategy and Competitive Positioning, Pearson Education Ltd., Essex.
 • Houston F.S. (1986), The Marketing Concept: What It Is and What It Is Not, "Journal of Marketing", vol. 50, nr 2.
 • ^ Houston N. (1948), Methods of Efficiency Analysis in Marketing, Harvard University, Cambridge.
 • Hsu Ch.Ch., Sandford B.A. (2007), The Delphi Technique: Making Sense of Consensus, "Practical Assessment, Research and Evaluation", vol. 12, article 10, https://scholar- works.umass.edu/pare/voll2/issl/10.
 • Hulbert J.M., Toy N.E. (1977), A Strategic Framework for Marketing Control, "Journal of Marketing", vol. 41 nr 2.
 • Hutchinson K.D. (1952), Marketing As a Science: An Appraisal "Journal of Marketing", vol. 16, nr 3.
 • Hutt M.D., Speh T.W. (1997), Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hypps F.T. (1937), Guide-Posts in Marketing Control, "Journal of Marketing", vol. 1, nr 3.
 • Industrial Marketing Committee (1954), Fundamental Differences between Industrial and Consumer Marketing, "Journal of Marketing", vol. 19.
 • International Standard on Auditing (ISA) 500, "Audit Evidence" (2009), International Federation of Accountants (IFAC), https://www.ifac.org/system/files/downloads/ a022-2010-iaasb-handbook-isa-500.pdf (10.07.2018).
 • Jabłoński M" Jabłoński A. (2005), Audyt marketingowy jako narzędzie oceny skuteczności i efektywności działań marketingowych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2.
 • Jagielski J. (2003), Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacja, "Kontrola Państwowa", nr 3.
 • Jagoda H. (1999), Nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Jagoda H" Lichtarski J. (2003), O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Jaworski B.J. (1988), Toward a Theory of Marketing Control: Environmental Context, Control Types and Consequences, "Journal of Marketing", vol. 52 nr 3.
 • Jaworski B.J., Stathakopoulus V., Krishnan H.S. (1993), Control Combinantions in Marketing: Conceptual Framework and Empirical Evidence, "Journal of Marketing", vol. 57, nr 1.
 • Jedynak P. (2004), Audit znormalizowanych systemów zarządzania (w:) Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. P. Jedynak, Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ, Kraków.
 • Johnson J.F., Falkner R.P., Greendlinger L" Hurd C.W. (1918), Marketing and Merchandising, Alexander Hamilton Institute, Nowy Jork.
 • Jones B.D.G. (2010), A History of Historical Reasearch in Marketing (w:) Marketing Theory. A Student Text, red. M.J. Baker, M. Saren, Sage, Londyn.
 • Jones B.D.G., Tadajewski M. (2016), The History of Marketing Practice (w:) The Routledge Companion to Marketing History, red. B.D.G. Jones, M. Tadajewski, Routledge, Londyn-Nowy Jork.
 • Kaczmarczyk S. (1999), Zarządzanie marketingowe czy zarządzanie marketingiem w Polsce (w:) Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego, red. J. Altkorn, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków.
 • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2004), Charakterystyczne cechy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem (w:) Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, "Folia Oeconomica", vol. 179.
 • Kałużny S. (2008), Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Kamiński J. (2010), Historyczna samoświadomość marketingu, "Marketing i Rynek", nr 10.
 • Kamiński J. (2012), O "Niektórych problemach dystrybucji rynkowej" A.W. Shawa w setną rocznicę pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu, "Marketing i Rynek", nr 2.
 • Kamiński J. (2019a), Makromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych, PWE, Warszawa.
 • Kamiński J. (2019b), Zrównoważony marketing w zrównoważonym świecie, cz. 1, "Marketing i Rynek", nr 2.
 • Kamiński J. (2019c), Zrównoważony marketing w zrównoważonym świecie, cz. 2, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Kapera K" Kuziak M., Niestrój R. (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału (w:) Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, red. R. Niestrój, P. Hadrian, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Karaś (2003), Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Karcz J. (2016), Organizacja jako system (w:) Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, red. K. Klincewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Karwowski J. (1993), Zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Karwowski J. (2004), Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem (w:) Frąckiewicz E., Karwowski J" Karwowski M., Rudawska E., Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Keefe L.M. (2004), What is the Meaning of "Marketing", "Marketing News", 15 września.
 • Kerin R.A. (1996), In Pursuit of an Ideal: The Editorial and Literary History of the Journal of Marketing, "Journal of Marketing", vol. 60, nr 1.
 • Kerin R.A., Peterson R.A. (1990), Strategic Marketing Problems. Cases and Comments, Allyn and Bacon, Boston.
 • Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa.
 • Kinnear T., Taylor J., Ahmed S. (1974), Ecologically Concerned Consumers: Who are They?, "Journal of Marketing", vol. 38, nr 2.
 • Kirpalani V.H., Shapiro S.S. (1973), Financial Dimensions of Marketing Management, "Journal of Marketing", vol. 37, nr 3.
 • Kling N.D. (1985), The Marketing Audit: An .Extension of the Marketing Control Process, "Managerial Finance", vol. 11, nr 1.
 • Kluska K. (2006), Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych - perspektywy rozwoju, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Rachunkowość a Controlling", nr 1139.
 • Kłeczek (2004), Nowa gospodarka, nowa ekonomia i marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kłeczek R. (2003), Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie - podejścia metodologiczne i kierunki rozwoju badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J. (1999), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Knecht Z. (2004), Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Waarszawa.
 • Knedler K., Stasik M. (2005), Audyt wewnętrzny w praktyce - audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 • Kohler R. (1993), Beitrage zum Marketing-Management, Schaffer, Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Kohli A.K., Jaworski B J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions and Managerial Implications, "Journal of Marketing", vol. 54, nr 2.
 • Kok R, van der Wiele T., McKenna R., Brown A. (2001), A Corporate Social Responsibility Audit within a Quality Management Framework, "Journal of Business Ethics", vol. 31, nr 4.
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (2016), Dz.Urz. MRiF, 16.12.2016 r., poz. 28.
 • Konsument i jego zachowania na rynku europejskim (2010), red. E. Kieżel, PWE, Warszawa.
 • Koładkiewicz Ł, Strumińska-Kutra M. (2012), Studium przypadku (w:) Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury: projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań (2014), red. J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor, CeDeWu, Warszawa.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koontz H. (1961), The Jungle of Management Theories, "Journal of the Academy of Management", vol. 4, nr 3.
 • Koontz FI. (1980), The Management Theory Jungle Revisited, "Academy of Management Review", vol. 5, nr 2.
 • Koontz H" O'Donnell C. (1969), Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa.
 • Kopycińska D. (2001), Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy -poezja teorii i proza życia (w:) Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa.
 • Korndorfer W., Peez L. (1993), Einfühfrung in Prüfungus- und Revisionswesen, Gabier Verlag, Wiesbaden.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kostera M. (2001), Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Kostera M. (2008), Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kostera M. (2011), Wprowadzenie: studium przypadku w edukacji menedżerskiej (w:) Organizacje w praktyce, red. M. Kostera, Poltext, Warszawa.
 • Koszty i efekty działań marketingowych (2008), red. L. Garbarski, SGH, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1982), Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
 • Kotler Ph. (1967), Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, Prentice- -Hall, Upper Saddle River.
 • Kotler Ph. (1971a), Marketing Decision Making: A Model Bulding Approach, Holt, Rinehart & Winston of Canada Ltd., Toronto.
 • Kotler Ph. (1971b), Marketing Management: analyse, planification et contróle, CLM Publi-Union, Paryż.
 • Kotler Ph. (1975), Marketing for Non-profit Organizations, Prentice Hall Inc., Londyn.
 • Kotler Ph. (1976), Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., Nowy Jork.
 • Kotler Ph. (1977), Marketing Management, Prentice Hall Inc., Nowy Jork.
 • Kotler Ph. (1984), Marketing Esential, Practice Hall Inc., Englewood Clifs.
 • Kotler Ph. (1991), Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control, Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1998), Pracujcie etycznie (rozmowa z prof. Philipem Kotlerem), "Rynek Kapitałowy - Penetrator", nr 9.
 • Kotler Ph. (2005a), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Kotler Ph. (2005b), The Role Played by the Broadening of Marketing Movement in the History of Marketing Thought, "Journal of Public Policy & Marketing", vol. 24, nr 1.
 • Kotler Ph. (2006), Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach, Helion, Gliwice.
 • Kotler Ph., Armstrong G" Saunders J" Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Tait M. (2010), Principles of Marketing: Global and Southern African Perspectives, Pearson Education South Africa, Kapsztad.
 • Kotler Ph., Armstrong G" Opresnik M.O. (2018) Principles of Marketing: Global Edition, Pearson Education Ltd., Harlow.
 • Kotler Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler Ph., Dipak C.J., Maesincee S. (2002), Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kotler Ph., FitzRoy P., Shaw R.N. (1980), Australian Marketing Management, Prentice Hall, Sydney.
 • Kotler Ph., Gregor W.T., Rodgers W.H. (1977), The Marketing Audit Comes of Age, "Sloan Management Review", vol. 18.
 • Kotler Ph., Gregor W.T., Rodgers W.H. (1989), The Marketing Audit Comes of Age, "Sloan Management Review", vol. 30.
 • Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S. (1999), Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Kotler Ph., Keller K.L. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kotler Ph., Keller K.L., Ang S.H., Leong S.M., Tan C.T. (1996), Marketing Management: An Asian Perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Kotler Ph., Roberto E.L., Roberto N. (1989), Social Marketing: Strategies for Changing Public Behawior, Free Press, Nowy Jork.
 • Kotler Ph., Zaltman G. (1971), Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, "Journal of Marketing", vol. 35.
 • Kowal W. (2003), Funkcjonowanie kontroli marketingowej w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 12.
 • Kowal W. (2010), Kontrola skuteczności marketingowej - problem zmienności interpretacji i pomiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kowal W. (2011), Audyt marketingowy jako narzędzie kontroli marketingowej w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences", t. 9, nr 222.
 • Kowal W. (2013), System kontroli marketingowej w świetle wyników badań polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Kowalczewski W. (2008), Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu (w:) Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa.
 • Kowalski P. (2009), Marketing a orientacja rynkowa przedsiębiorstwa - ewolucja podejścia (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (1983), Ujęcie systemowe (w:) Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (1994), Zarządzanie: praktyka i teoria, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (78).
 • Koźmiński A.K. (1996), Zarządzanie tu i teraz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Koźmiński. A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Zawiślak A.M. (1979), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, Warszawa.
 • Krawczyk S. (2016), Pojęcia uniwersalne w badaniach naukowych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Kreikebaum H. (1996), Strategiczne planowane w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupowicz J. (2005), Metody heurystyczne (w:) Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa.
 • Krzymiński A.H. (1970), Dynamiczny marketing dla przedsiębiorstw eksportujących, PWE, Warszawa.
 • Krzymiński A.H. (1988), Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym: porównania i syntezy, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Krzywda D. (2003), Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej (w:) Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwałifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Krzyżanowska M. (2009), Badania jakościowe w procesie poznania naukowego marketingu (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • Kuc B.R. (2006), Funkcje i dysfunkcje kontroli (w:) Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu, red. B. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa.
 • Kuc B.R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Kuc B.R. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
 • Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Kuhn T.S. (2012), The Structure of Scientific Revolutions. 50th Anniversary, University of Chicago Press, Chicago.
 • Lachiewicz S., Matejun M. (2012), Ewolucja nauk o zarządzaniu (w:) Podstawy zarządzania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Le Chatelier H.L. (1972), Filozofia systemu Taylora (w:) Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa.
 • Leksykon marketingu (1998), red. J. Ałtkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa, Levitt T. (1960), Marketing Myopia, "Harvard Business Reviev", vol. 38, nr 4.
 • Lewis R.J., Erickson L.G. (1969), Marketing Functions and Marketing Systems: A Synthesis, "Journal of Marketing", vol. 33, nr 3.
 • Liberek J. (1999), Skrzydlate słowa w perspektywie frazeologicznej {Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 6 listopada 1998 r.), "Poradnik Językowy", nr 4.
 • Lichtarski J. (1999), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Lichtarski J. (2001), Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Lichtarski J. (2014), Koncepcyjno-instrumentalny dorobek nauk o zarządzaniu oraz jego skuteczność w radzeniu sobie z typowymi sprzecznościami i dylematami w praktyce zarządzania (w:) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 340.
 • Lichtarski J., Czura M. (2002), O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A. (2000), Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Limański A. Drabik I. (2007), Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa.
 • Lipnicka D., Dad'o J. (2013), Marketing Audit and Factors Influencing Its Use in Practice of Companies (from an Expert Point of View), "Journal of Competitiveness", vol. 5, nr 4.
 • Lisiński M. (2011a), Analiza audytu wewnętrznego w świetle dorobku nauk o zarządzaniu (w:) Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa.
 • Lisiński M. (2011b), Analiza metodologii nauk o zarządzaniu (w:) Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisiński M. (2011c), Cechy współczesnych koncepcji zarządzania (w:) Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa.
 • Lisiński M. (2011d), Pojęcie kontroli i jej formy (w:) Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa.
 • Lisiński M., Szarucki M. (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu (w:) Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, red. Z. Dworzecki, B. Nogalski, TNOiK, Toruń 2011.
 • Litman S. (1950), The Beginnings of Teaching Marketing in American Universities, "Journal of Marketing" vol. 15, nr 2.
 • Lück W. (2000), Die Zukunft der Interne Revision, Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Überwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin. Ludicke M. (2006), A Theory of Marketing, DUV, Wiesbaden.
 • Lurin E.S. (1986), Audit Determines the WeakLink in Marketing Chain, "Marketing News", vol. 20.
 • Łatuszyńska M. (2015), Modelowanie i symulacja w zarządzaniu produkcją, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Machaczka J. (1999), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Maracz T. (1983), Ujęcie sytuacyjne (w:) Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa.
 • Marciniak B. (2006), Reflekcje nad wybranymi koncepcjami w marketingu (w:) Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa.
 • Morimoto R., Ash J., Hope C. (2005), Corporate Social Responsibility Audit: From Theory to Practice, "Journal of Business Ethics", vol. 62, nr 4.
 • Marketing (2008), red. A.F. Pawlenka, KNEU, Kijów.
 • Marketing ekologiczny (2009), red. S. Zaremba-Warnke, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej (2015), red. R. Niestrój, M. Kuziak, K. Kapera, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Marketing polityczny w teorii i praktyce (2009), red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej (2014), red. R. Niestrój, P. Hadrian, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Marketing Staff of the Ohio State University (1965), Statement of Marketing Philósophy, "Journal of Marketing", vol. 29, nr 1.
 • Marketing Theory. A Student Text (2010), red. M.J. Baker, M. Saren, Sage, Londyn.
 • Marketing usług (2003), red. A. Styś, PWE, Warszawa.
 • Marketing w ochronie zdrowia (2010), red. A. Czerw, Difin, Warszawa.
 • Marketing. Koncepcja skutecznych działań (2011), red. L. Garbarski, PWE, Warszawa.
 • Martin D., Schouten J. (2012), Sustainable Marketing, Prentice Hall, Boston.
 • Martyniak Z. (1999a), Ciągłe ulepszanie czy radykalna przebudowa: antynomia japońskich i amerykańskich koncepcji zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (98).
 • Martyniak Z. (1999b), W sprawie koncepcji zarządzania. Na marginesie lektury, "Przegląd Organizacji", nr 3(97).
 • Martyniak Z. (2000a), Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z. (2000b), Paradoksalna aktualność Taylora, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 • Martyniak Z. (2001a), Nowe metody zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z. (2001b), O koncepcjach zarządzania raz jeszcze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 • Martyniak Z. (2002a), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Martyniak Z. (2002b), Organizacja i zarządzanie: 70 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kluczbork.
 • Maslow A. (1993), The Farther Reaches of Humań Nature, Arkana, Penguin Books, Nowy Jork.
 • Matejun M. (2011), Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 • Matejun M. (2012), Metoda delficka w naukach o zarządzaniu (w:) Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, red. E. Kuczmera-Ludwiczyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Matera J" Czapska J. (2014), Zarys metody przeglądu systematycznego w naukach społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Mathews C., Cooper B.J., Leung P. (1995), CEOs Perceptions of Internai Audit in Australia, "Internai Auditing", vol. 10, nr 4.
 • Maynard H.H., Weilder W.C., Beckman T.N. (1927), Principles of Marketing, Ronald Press Company, Nowy Jork.
 • Maynard H.H., Beckman T.N. (1952), Principles of Marketing, Ronald Press Company, Nowy Jork.
 • Mazur J. (2010), Przeszłość i przyszłość marketingu, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", nr 27.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2006), Marketing doznań i doświadczeń - zasady i rola w oddziaływaniu na klientów (w:) Ekspansja czy regres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, Warszawa.
 • McCarthy E.J. (1960), Basic Marketing: A Managerial Approach, Richard D. Irwin Inc., Homewood.
 • McCarthy E.J., Perreault W.D. (1993), Basic Marketing. A Global - Managerial Approach, Irwin, Homewood.
 • Mc Connell J. (1978), Ho w to Audit Marketing & Sales, Amacom, Nowy Jork.
 • Mcdonald C. (1982), The Marketing Audit Workbook, Institute for Business Planning, New Jersey.
 • McDonald M., Wilson H. (2012), Plany marketingowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • McGlinchey D. (1996), Doing Your Own Marketing Audit, "Marketing Computers", vol. 16, nr 4.
 • McGregor D. (1960), The Human Side of Entreprise, McGraw-Hill, New York.
 • Meffert H. (1986), Marketing. Grundlagen der Abzatzpolitik, Gabler, Wiesbaden.
 • Merchant K.A. (1988), Progressing Toward a Theory of Marketing Control: A Comment, "Journal of Marketing", vol. 52, nr 3.
 • Metody organizacji i zarządzania, kształtowanie relacji organizacyjnych (2005), red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mielcarek P. (2014), Metoda case study w rozwoju teorii naukowych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (161).
 • Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (2003), The Institute of Internal Auditors, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, http://www.audyt.com/storage/pdf/standardy/standardy_kontroli_finansowej2.pdf.
 • Mikołajczyk Z. (2002), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z. (2008), Dżungla metod zarządzania i konieczność jej uporządkowania (w:) Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, GWSH w Katowicach, Katowice.
 • Mitręga M. (2005), Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Mokwa M.P. (1986), The Strategie Marketing Audit: An Adoption/Utilization Perspective, "Journal of Business Strategy", vol. 6, nr 4.
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 • Morgan N.A., Clark B.H., Gooner R. (2002), Marketing Productivity, Marketing Audits, and Systems for Marketing Performance Assessment, Integrating Multiple Perspectives, "Journal of Business Reasearch", vol. 55, nr 5.
 • Moriarty W.D. (1923), The Economics of Marketing and Advertising, Harper and Brothers, Publishers, Nowy Jork.
 • Morimoto R., Ash J., Hope C. (2005), Corporate Social Responsibility Audit: From Theory to Practice, "Journal of Business Ethics", vol. 62, nr 4.
 • Modinger W. (2001), Kirchenmarketing, Lucius & Lucius, Stuttgart.
 • Mruk H. (1999), Kontrola marketingowa (w:) H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mruk H. (2001), Strategiczna kontrola marketingowa (w:) Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Jerzego Altkorna, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mruk H. (2009), Tożsamość marketingu - analiza krytyczna (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Mruk H., Kwiatek P. (2001), Audyt - narzędzie kontroli marketingowej, "Marketing w Praktyce", nr 1.
 • Myers J.G. (1986), Marketing, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Myers J.G., Massy W.F., Greyser S.A. (1980), Marketing Research and Knowledge Deve-Ilopment, Prentice-Hall, Englewood Ćliffs.
 • Mylonakis J. (2003), Functions and Responsibilities of Marketing Auditors in Measuring I Organizational Performance, "International Journal of Technology Management",:- vol. 25, nr 8.
 • Mynarski S. (1982), Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa.
 • Mynarski S. (1992), Marketing jako system komunikacji (w:) Handel i marketing. Prace i ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mynarski S. (2001), Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Narver J.C., Slater S.E (1990), The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, "Journal of Marketing", vol. 54, nr 4.
 • Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna (2014), red. K. Kuciński, Wolters Kluwer.
 • Naylor J., Wood A. (1978), Practical Marketing Audits: A Guide to Increased Profitability, John Wiley & Sons, Nowy Jork.
 • Niemczyk J. (2015), Metodologia nauk o zarządzaniu (w:) Podstawy metodologii badań i w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nierenberg B. (2014), Przedmowa. Czym jest zarządzanie humanistyczne? (w:) O zarządzaniu. Historie niezwykłe. Studia przypadków z zarządzania humanistycznego, red. M. Kostera, Difin, Warszawa.
 • Niestrój R. (1993a), Pojęcie i znaczenie marketingu (w:) Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Niestrój R. (1993b), Przedmiot i podstawowe opcje strategii marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 411.
 • Niestrój R. (1995), Zarządzanie marketingowe - sposób czy dziedzina zarządzania?, "Zeszyty Naukowe TNOiK. Poznań", nr 2.
 • Niestrój R. (2002a), Kierunki ewolucji marketingowej koncepcji zarządzania (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, red. R. Niestrój, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Niestrój R. (2002b), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo s Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niestrój R. (2005), Typologia orientacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677.
 • Niestrój R. (2006), Istota i znaczenie marketingu (w:) Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Niestrój R. (2012), Istota i znaczenie marketingu (w:) Podstawy marketingu, red. A. Czubata, PWE, Warszawa.
 • Niestrój R. (2014), Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw (w:) Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, red. R. Niestrój, P. Hadrian, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Niestrój R. (2015), Orientacja rynkowa małych przedsiębiorstw (w:) Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, red. R. Niestrój, M. Kuziak, K. Kapera, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak M. (2007), Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa.
 • Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowe kierunki w zarządzaniu (2008), red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Nowosielski S. (2009), Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce (w:) Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 52.
 • Nystrom P.H. (1915), The Economics Retailing, The Ronald Press Company, Nowy Jork. Obłój K. (1986), Zarządzanie. Ujęcie praktyczne, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2008), Interdyscyplinarność a tożsamość marketingu (w:) Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa.
 • Otto J. (2001), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Otto J. (2014), Marketing relacji (w:) Metody zarządzania marketingowego, red. J. Otto, Ł. Sułkowski, Difin, Warszawa.
 • Oxenfeldt A. (1959), The Marketing Audio as a Total Evoluation Program (w:) Analyzing and Improving Marketing Performance: " Marketing Audits " in Theory and Practice, red. A. Newgarden, E.R. Bailey, AMA Management, Report No 32, American Management Associations, Nowy Jork.
 • Oxenfeldt A. (1966), Executive Action in Marketing, Wadswoth Publishing, Belmont.
 • Oxenfeldt A.R., Moore W.L. (1978), Customer or Competitor: Which Guideline for Marketing?, "Management Review", vol. 67, nr 8.
 • Paczuła C. (1998), Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pańkowska M" Sroka H. (2009), Managment and Marketing Information Systems, The Publishing House of the Karol Adamiecki University of Economics, Katowice.
 • Parker L.D., Lewis N.R. (1995), Classical Management Control in Contemporary Management and Accouting: The Persistence of Taylor and Fayol's World, "Accounting, Business and Financial History", vol. 5, nr 2.
 • Paętiu C., Lazea R. (2014), Marketing Audit in Industrial Companies in Romania, "Progress in Eeconomic Sciences", nr 1.
 • Payne A. (1996), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Payne A. (1988), Developing a Marketing-oriented Organisation, "Business Horizons, vol. 31, nr 3.
 • Penc J. (1998), Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Penc J. (2002), Nowe koncepcje zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 • Penc J. (2008), Zarządzanie w praktyce. Ku nowemu paradygmatowi (w:) Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa.
 • Penc-Pietrzak I. (1999), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Phillips C.F. (1938), Marketing, Houghton-Mifflin, Boston.
 • Phillips C.F., Duncan D.J. (1948), Marketing: Principles and Methods, Richard D. Irwin Inc. Chicago.
 • Piasecki R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWĘ, Warszawa.
 • Piaszczyk A. (2004), Audyt wewnętrzny, SKwP, Warszawa.
 • Piercy N. (1993), Marketing - Led Strategie Change, Butterworth - Heinemann, Oxford.
 • Piercy N. (2003), Marketing. Strategiczna reaorientacja firmy, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (1996), Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pilarczyk B., Wanat T. (2009), Podstawowe dylematy tożsamości marketingu akademickiego (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Piotrowski W. (1999), Organizacje i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia (w:) Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podręcznik marketingu (1998), red. M. Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (2007), red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2005), Summa de Arithmetica Luca Pacioli i jej walory, "Rachunkowość", nr 1.
 • Produkcja wyrobów mlecznych w Ukrainie w 2016 r. (2017), https://kujawskopomorskie. trade.gov.pl/pl/aktualnosci/174283,wejscie-ukrainskich-producentow-branzy- mleczarskiej-na-rynki-ue.html.pdf.
 • Prymon M. (1999), Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Wrocław.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (1998), Marketing. Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
 • Rawski M. (2002), Próba interpretacji pojęcia strategia marketingowa (w warunkach orientacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581.
 • Rawski M. (2003), Próba interpretacji pojęcia "strategia marketingowa", "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Rey C., Cardona P. (2013), Zarządzanie poprzez misje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Ries A., Trout J., (1996), 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa.
 • Rodger L.W. (1965) Marketing in a Competitive Economy, Cassell/Associated Business j Programmes, Londyn.
 • Rola Z. (2003), Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, ALPHA pro sp. z o.o., Ostrołęka.
 • Rothman F. (1964), Intensive Competitive Marketing, "Journal of Marketing", vol. 28, nr 3.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. L w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018, poz. 1018.
 • Rudawska I. (2008), Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Rutkowski I. (1995), Strategie marketingowe - sposoby interpretacji, "Marketing i Rynek", nr 9.
 • Rutkowski I. (2006), Marketingowe koncepcje wartości, "Marketing i Rynek", nr 2.
 • Rutkowski I. (2012), Istota strategii marketingowych (w:) Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa.
 • Rutkowski L, Wrzosek W. (1985), Strategia marketingowa, PWE, Warszawa.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Saeed M.A., Bekhet S.A, Dhar B.K. (2017), Constructing Model to Explore the Influence of Marketing Audit on Organizational Performance - An Innovative Arena of Marketing, "Australian Journal of Basic and Applied Sciences", vol. 11, nr 15.
 • Saeed M.A., Bekhet H.A., Dhar B.K. (2018), Influence of Marketing Strategy Audit on Organizational Performance Through Innovation Capability in the Corporate Sector of Muscat, "International Journal of Business Management", vol. 1, nr 2.
 • Sagan A. (2005), Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań, "Marketing i Rynek", nr 7.
 • Sagan A. (2012), Paradygmaty w marketingu - próba syntezy, "Marketing i Rynek", nr 11.
 • Sagan A. (2016), Metodologia badań ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sami A.C., Bahn D. (1992), The Market Phenomenon: An Alternative Theory and Some Metatheoretical Research Considerations, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 20, nr 2.
 • Saunders E.J. (2003), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", Częstochowa.
 • Sawyer L.B. (1981), The Practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs.
 • Sawyer L.B., Dittenhofer M.A., Scheiner J.H. (2003), Sawyer's Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs.
 • Saykiewicz J.N. (2004), Uwagi na temat rozwoju myśli i koncepcji marketingu (w:) Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Schermerhorn J.P. (2008), Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa.
 • Schewe Ch.D. (1987), Marketing. Principles and Strategies, Random House Inc., Nowy Jork.
 • Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Selim G., McName D. (2003), The Risk Management and Internal Auditing Relationship: Developing and Validating a Model, "International Journal of Auditing", vol. 3, nr 3.
 • Senge P.M. (2006), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Serbanica D., Radulescu V., Cruceru A.F. (2015), The Role of Marketing Audit in Evaluation Sustainable Marketing Performance in Romanian Organizations, "Amfiteatru Economic", vol. 17, nr 40.
 • Sessions R. (1959), What a Soundly Conducted Marketing Audio Can Accomplish (w:) Analyzing and Improving Marketing Performance: "Marketing Audits" in Theory and Practice, red. A. Newgarden, E.R. Bailey, AMA Management, Report No 32, American Management Associations, Nowy Jork.
 • Sharma S" Achabal D.D. (1982), STEMCOM: An Analytical Model for Marketing Control, "Journal of Marketing", vol. 46, nr 2.
 • Shaw A. (1915), Some Problems in Market Distribution, Harvard University Press, Cambridge.
 • Shaw R. (2001), Nowe spojrzenie na marketing, Studio Emka, Warszawa.
 • Sheth J.N., Sisodia R.S. (2002), Marketing Productivity. Issues and Analysis, "Journal of Business Research", vol. 55, nr 5.
 • Shuchman A. (1959), The Marketing Audit: Is Nature, Purposes and Problems (w:) Analyzing and Improving Marketing Performance: "Marketing Audits" in Theory and Practice, red. A. Newgarden, E.R. Bailey, AMA Management, Report No 32, American Management Associations, Nowy Jork.
 • Sierpińska M" Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Siggelkow N. (2007), Persuasion with Case Studies, "Academy of Management Journal", vol. 50, nr 1.
 • Skowronek I. (2012), Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 • Sławińska M. (2012), Kontrola działalności marketingowej (w:) H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska, Marketing. Koncepcje - Strategie - Trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sławińska M" Urbanowska-Sojkin E. (1998), Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Smith K., Hanover D. (2016), Experiential Marketing. Secrets, Strategies, and Success Stories from the World's Greatest Brands, John Wiley & Sons, Nowy Jork.
 • Smyczek S. (2013), Metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na rynku (w:) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, " Warszawa.
 • Sobczak T. (2009), O koncepcjach i metodach w naukach o zarządzaniu w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Sobociska M. (2015), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sobolewska O., Waszkiewicz M. (2017), Prawa harmonii jako kanwa zwinnego zarządzania projektami w organizacjach sieciowych, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", nr 2 (20).
 • Social Audit Regulation. Development, Challenges and Opportunities (2015), red. M.M. Rahim, S.O. Idowu, Springer, Cham.
 • Sojkin B. (2009), Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa.
 • Sommers M.S., Barnes J.G., Stanton W.J., Futrell Ch. (1989), Fundamentals of Marketing, McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto.
 • Srivastava R.K., Shervani T.A., Fahey L. (1998), Market-based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis, "Journal of Marketing", vol. 62, nr 1.
 • Stabryla A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. (2011), Uniwersalne podejścia badawcze w projektowaniu przedsięwzięć rozwojowych, "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie", nr 2 (19).
 • Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku (w:) Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stanton W. J. (1971), The Fundamentals of Marketing, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Stanton W.J., Spiro R. (1999), Management of a Sales Force, Irwin-McGraw Hill, New York.
 • Stańczyk S. (2013), Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań (w:) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Warszawa.
 • Starr M.A. (2014), Qualitative and Mixed Methods in Reesearch in Economics Surprising, Growth, Promising Future, "Journal of Economic Surveys", vol. 28, nr 2.
 • Staudt T.A., Taylor D.A. (1965), A Managerial Introduction to Marketing, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Stępniewski J. (2001), Audyt i diagnostyka firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2011), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strategie marketingowe (2002), red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Strategie marketingowe (2012), red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa.
 • Strużycki M. (1992), Marketing i konsumpcja w orientacji rynkowej przedsiębiorstwa (w:) Handel i marketing. Prace ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Strzyżewska M., Rószkiewicz M. (2002), Analizy marketingowe, Difin, Warszawa.
 • Subhash C. J. (1983), The Evolution of Strategie Marketing, "Journal of Business Research" vol. 11.
 • Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S. (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Sudoł S. (2014), Podstawowe problemy metodoliczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (161).
 • Sułkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2009), Epistemologiczne rozterki marketingu (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2014), Alternatywne paradygmaty współczesnego marketingu (w:) Metody zarządzania marketingowego, red. J. Otto, Ł. Sułkowski, Difin, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2015a), Metodologia zarządzania - od fundamentalizmu do pluralizmu (w:) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2015b), Paradygmaty i teorie w naukach o zarządzaniu (w:) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Szarucki M. (2011), Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania (w:) Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Szczepankowski P. (2007), Kontrola i controlling (w:) Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
 • Sznajder A. (2015), Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 • Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Sztucki T. (1994), Marketing. Sposób myślenia. System działania, Placet, Warszawa.
 • Szumilak J. (2005), W sprawie naukowego statusu marketingu, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Taghian M" Shaw R.N. (2002), The Marketing Audit and Business Performance: An Empirical Study of Large Australian Companies, Australia and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) Proceedings, https://www.researchgate.net/ publication/237428376_ The_Marketing_Audit_and_Business_Performance_An_ Empirical_Study_of_Large_Australian_Companies.
 • Taghian M., Shaw R.N. (2008), The Marketing Audit and Organizational Performance: An Empirical Profiling, "Journal of Marketing Theory and Practice", vol. 16, nr. 4.
 • Taylor F.W. (1972), Zasady naukowego zarządzania (w:) Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa.
 • Taylor W.J. (1965), Is Marketing a Science? Revisited, "Journal of Marketing", vol. 29.
 • Tellis W. (1997), Application of Case Studies Methodology, "The Qualitative Report", vol. 3, nr 3.
 • Teoria organizacji i zarządzania (1981), red. J. Kurnal, PWE, Warszawa.
 • Tirmann E.A. (1971), Should Your Marketing Be Audited, "European Business", Autumn.
 • Tirmann E.A. (1981), Marketing Audits (w:) Financial Dimensions of Marketing. A Source Book, vol. 2, red. R.M.S. Wilson, Macmillan Press (Education), Londyn.
 • Tousley R.D., Clark E., Clark F.E. (1962), Principles of Marketing, The Macmillan Company, Nowy Jork.
 • Trocki M. (2016), Karol Adamiecki we wspomnieniach warszawskich profesorów i działaczy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 277.
 • Tull D.S., Kahle L.R. (1990), Marketing Management, Macmillan, Nowy Jork.
 • Tvede L., Ohnemus P. (2001), Marketing Strategies for the New Economy, John Wiley, Chichester.
 • Tyurin D.V. (2012), Marketingovyj audit v rossijskih kompaniyah: vidy, formy i metody provedenia, "Menedżment segodna", nr 1.
 • Udell J.G., Laczniak G.R. (1981), Marketing in Change. An Introductions, Wiley, Nowy Jork.
 • Uhl K.P., Upah G.D. (1983), The Marketig of Services. Why and How Is It Different, "Reasearch in Marketing", vol. 6.
 • Unold J. (2009), Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (1998), Dz.U. 1998, nr 150, poz. 983.
 • Ustawa, o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (2009), Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (2004), Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
 • Vardarajan P.R., Clark T. (1994), Delineating the Scope of Corporate, Business and Marketing Strategy, "Journal of Business Research", vol. 31, nr 2-3.
 • Walczak M. (2010), Henry Ford - aktualność rozwiązań produkcji modelu T (w:) Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumenty, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Wallace D.P., von Fleet C., Downs L.J. (2011), The Research Core of the Knowledge Management Literature, "International Journal of Information Management", vol. 31, nr 1.
 • Webber R.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • Weber M. (1972), Typy władzy prawomocnej (w:) Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa.
 • Webster C. (1992), What Kind of Market Culture Exists in Your Service Firm? An Audit, "Journal of Services Marketing", vol. 6, nr 2.
 • Webster Jr. F.E. (1988), The Rediscovery of Marketing Concept, "Business Horizons", vol. 31, nr 3.
 • Webster Jr. F.E. (1992), The Changing Role of Marketing in the Corporation, "Journal of Marketing", vol. 56, nr 4.
 • Webster Jr. F.E. (1994), Market Driven Management, Wiley, Londyn.
 • Weinberg G.M. (1979), Myślenie systemowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Weld L.D.H. (1916), The Marketing of Farm Products, The Mcmillan Company, Nowy Jork.
 • Weld L.D.H. (1917), Marketing Functions and Mercantile Organization, "The American Economic Review", vol. 7, nr 2.
 • Wesołowski W.J. (2007), Zasady prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 • What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry (1992), red. C.C. Ragin, H.S. Becker, University of California Press, Berkeley.
 • White H.C. (1992) Cases Are for Identity, for Explanation, of for Control (w:) What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry, red. C.C. Ragin, H.S. Becker, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Wiktor J.W. (2006), Refleksje o naturze i tożsamości marketingu na kanwie pracy G. Gerkena "Abscheid vom Marketing. Interfusion statt Marketing (w:) E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2014), Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego, "Marketing i Rynek", nr 8 (CD).
 • Wilkie W.L., Moore E.S. (2003), Scholarly Research in Marketing: Exploring the "4 areas" of Thought Development, "Journal of Public Policy & Marketing", vol. 22, nr 2.
 • Wilson M. (1980), The Management of Marketing, Gowe Publishing, Weśtmead.
 • Wilson A. (1982), Aubrey Wilson's Marketing Audit Check Lists: A Guide to Effective Marketing Resource Realizatio, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Wilson A. (2002), The Marketing Audit Handbook. Tools, Techniques and Checklists to Exploit Your Marketing Resources, Kogan Page Ltd., Londyn.
 • Wilson M.T. (1993), Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola.
 • Wilson R.M.S. (1980), Management Controls and Marketing Planning, Wiley, Nowy Jork.
 • Winiarska K. (1996), Kontrola finansowo-księgowa, ODDK, Gdańsk.
 • Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.
 • Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 r. Standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
 • Winiarska K. (2010), Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej (w:) Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
 • Wiśniewski A.K. (2017), Konstrukcja modeli biznesu, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Zarządzanie, vol. XLIV, nr 2.
 • Witek L. (2009), Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Wojciechowski T. (2000), Marketing dóbr produkcyjnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa.
 • Woźniczka J., Hajdas M., Kowal W. (2014), Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo | Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, PWE, Warszawa. Wrzosek W. (2006), Efekty marketingu, SGH, Warszawa.
 • Wskaźniki marketingowe (2017), red. R. Kozielski, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • Współczesne teorie organizacji (1983), red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa.
 • Wyciślak S. (2015), Podejście systemowe jako źródło efektywności w działaniach organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 386.
 • Yaegel T. (1990). FIERRA Spawns Need for New Marketing Strategies, "Bankers Magazine", vol. 173, nr 5.
 • Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.
 • Zaremba-Warnke S. (2016), Marketing zrównoważony vs. niezrównoważona konsumpcja, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody (2007), red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka (2010), red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zdanowicz R. (2002), Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Zieleniewski J. (1976), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Ziębicki B. (2007), Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. Zimniewicz K. (2008a), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Zimniewicz K. (2008b), O potrzebie dyskusji na temat metod zarządzania (w:) Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice.
 • Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zymonik J. (1995), Audyty systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Żabiński L. (1998), Kategoria ogólna strategii marketingowej przedsiębiorstwa i jej ewolucja (w:) Problemy współczesnego marketingu, red. T. Kramer, Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach, Katowice.
 • Żabiński L. (2007), Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka (w) Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, red. T. Żabińska, L. Żabiński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Żabiński L. (2009), Koncepcje naukowe a praktyczne marketingu. Konsekwencje ich relacji dla tożsamości i wizerunku dyscypliny (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2012), Wyzwania współczesności a marketing, "Handel Wewnętrzny" wrzesień-październik.
 • Żurawik B., Żurawik W. (1996), Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Żytyniec D.A. (2004), Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny. Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, konferencja MSWiA, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.