PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 11 | nr 35 W okresie światowych konfliktów - problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia | 51--67
Tytuł artykułu

Rozwój międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych a sytuacja polityczna wojsk partyzanckich w "Teorii partyzanta" Carla Schmitta

Autorzy
Warianty tytułu
Development of International Law of Armed Conflicts and Political Situation of Partisan Forces in Carl Schmitt's "Theory of the Partisan"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza sytuacji polityczno-prawnej nieregularnych sił partyzanckich i wpływu sfery politycznej oraz regulacji międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych na ewolucję partyzanta.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy dotyczy trudności, jakie powstają przy próbie uregulowania prawnego funkcjonowania zjawiska występowania nieregularnych sił partyzanckich w trakcie konfliktów zbrojnych. Analiza oparta jest na dziele Teoria partyzanta Carla Schmitta i głównych regulacjach międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych normujących pozycję prawną partyzanta.
PROCES WYWODU: Punkt wyjścia stanowi próba zdefiniowania partyzanta i wskazania jego cech charakterystycznych w ujęciu Schmittańskiej Teorii partyzanta. Następnie wywód poprowadzony jest dwutorowo, w kontekście wpływu na funkcjonowanie partyzanta: zmian publicznego prawa międzynarodowego oraz przekształceń zachodzących w sferze politycznej. Czynniki te wpływają na ewolucję partyzanta przechodzącego z partyzanta tellurycznego do figury partyzanta.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Obecne regulacje międzynarodowe, tworzone w pierwszej połowie XX wieku, nie odzwierciedlają w należyty sposób skomplikowanej materii i doświadczeń związanych z wojskami partyzanckimi.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Międzynarodowe regulacje dotykające zagadnienia partyzanta w celu zapewnienia jego należytej ochrony powinny limitować ramy ochrony, aby uniknąć zbyt szerokiego, a tym samym nieskutecznego, włączania partyzantów w system ochrony prawnej przewidzianej dla sił regularnych. Zmiany prawne dotykające zagadnienia partyzanta, ze względu na interdyscyplinarny charakter normowanej płaszczyzny, powinny być poprzedzone namysłem korzystającym z doświadczeń różnych dziedzin wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The main goal of the article is to analyse the political and legal situation of irregular partisan forces as well as the impact of politics and the regulations of international law of armed conflict on the evolution of partisans.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem examines the difficulties that arise when intergovernmental organizations try to regulate the legal functioning of the phenomenon of irregular partisan forces during armed conflicts. The analysis is based on the Carl Schmitt's "Theory of the Partisan" and the main regulations of international law of armed conflicts regulating the legal position of the partisan.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The starting point is an attempt to define the partisan and indicate its characteristics in terms of the Schmitt's Theory of Partisan. Then the argument is developed with twin-track approach, in the context of influencing the functioning of the partisan: changes in public international law and transformations taking place in the political sphere. These factors influence the evolution of the partisan from the telluric partisan to the figure of the partisan.
RESEARCH RESULTS: Current international regulations, created in the first half of the 20th century, do not properly reflect the complicated matter and experiences associated with partisan troops.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: International regulations on partisan issues, in order to ensure partisan's proper protection, should limit the protection framework in order to avoid too broad, and thus ineffective, inclusion of partisans in the system of legal protection provided for regular armed forces. Legal changes on the partisan issues, due to the interdisciplinary character of the said regulations, should be preceded by considerations taking into account the experience of various knowledge domains. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bachmann, S.D. i Gunneriusson, H. (2015). Hybrid Wars: The 21st-Century's New Threats to Global Peace and Security. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, 43 (1), 77-98.
 • Baron, A. i Pietras, H. (2007). Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, tom 2. Tłum. A. Baron. Kraków: Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici.
 • Bierzanka, R. (1949). Partyzanci ze stanowiska prawa międzynarodowego. Roczniki Prawa Międzynarodowego, 85-116.
 • Bierzanka, R. (1967). Status międzynarodowy partyzantów i członków ruchu oporu. Sprawy Międzynarodowe (5), 35-56.
 • Hirst, P. (2011). Decyzjonizm Carla Schmitta. W: C. Mouffe, Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, tłum. T. Leśniak (13-26). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Jędrysiak, J. (2014)."Mała wojna"w pruskiej myśli wojskowej 1815-1848. Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 173(3), 34-54.
 • Kaczorowski, P. (1998). My i oni: państwo jako jedność polityczna: filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Kervégan, J.-F. (2011). Carl Schmitt i jedność świata. W: C. Mouffe, Carl Schmitt - wyzwanie polityczności, tłum. P. Płucienniczak (69-96). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Lanni, A. (2008). The Laws of War in Ancient Greece. Law and History Review, 26 (3), 469-489.
 • Majmurek, J. (2011). Słownik pojęć. W: C. Mouffe, Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności (261-271). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Mallison, W. i Mallison, S. (1977). The Juridical Status of Irregular Combatants under the International Humanitarian Law of Armed Conflict. Journal of International Law, 9(1).
 • Marcinko, M. (2014). Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konflitków zbrojnych. W: Z. Falkowski i M. Marcinko, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (61-91). Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. (24 maja - 12 czerwca 1971). Rules Applicable in Guerrilla Warfare. Report prepared for the Conference on Government Experts on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. Genewa.
 • Mouffe, C. (2011). Wyzwanie Schmitta. W: Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności. W: C. Mouffe, Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, tłum. T. Leśniak (5-9). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Niewiński, A. (2016). Traktowanie jeńców w średniowieczu. Przykłady zachodnioeuropejskie. Roczniki Humanistyczne, 64(2), 25-58.
 • Rakusa-Suszczewski, M. (2016). Prawa człowieka-między krytyką i apologią europejskiego modelu politycznego. Studia Europejskie, 77(1), 11-33.
 • Schmitt, C. (1963). Theorie des Partisanen: Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot.
 • Schmitt, C. (2016). Teoria partyzanta: uwagi na marginesie "Pojęcia polityczności". Tłum. B. Cymbrowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Schmitt, C. (2019). Nomos ziemi w prawie międzynarodowym ius publicum Europaeum. Tłum. K. Wudarska. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
 • Sedlar, W.J. (1994). East Central Europe in the Middle Ages, 1000-1500. Seattle, London: University of Washington Press.
 • Skarzyński, R. (2012). Od chaosu do ładu: Carl Schmitt i problem tego, co polityczne. Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.
 • Smith, S.D. (2019). An Archaeology of Asymmetric Warfare. W: S.D. Smith i C.R. Geier, Partisans, Guerillas, and Irregulars: Historical Archaeology of Asymmetric Warfare. Tuscaloosa: University Alabama Press.
 • Szymczak, M. (. (1988). Słownik języka polskiego, tom. 2 (L-P). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • von Clausewitz, C. (1995). O wojnie. Tłum. A. Cichowicz. Lublin: Wydawnictwo "Test".
 • Wickham-Crowley, T.P. (2014). Guerrilla Warfare. W: J.A. Goldstone, The Encyclopedia of Political Revolutions. New York: Fitzroy Dearborn Publishers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.