PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 33 | 83--91
Tytuł artykułu

Umowa o dokonanie lub wdrożenie innowacji skuteczną metodą transferu innowacji

Autorzy
Warianty tytułu
Agreement for Implementation or Implementation of Innovation-Effective Method of Innovation Transfer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Umowy o dokonanie i wdrożenie innowacji są jednym z częściej wykorzystywanych instrumentów komercjalizacji wyników badań naukowych. Z uwagi na rozbieżność poglądów doktryny, a także nieprecyzyjność polskich regulacji prawnych, problematyka zawierania umów o dokonanie lub wdrożenie innowacji nadal budzi wiele wątpliwości. Artykuł stanowi próbę omówienia zasad konstruowania tych umów oraz podstawowych różnic pomiędzy nimi w oparciu o przegląd literatury i orzecznictwa. Ocena charakteru prawnego omawianych umów uzależniona jest od konkretnego stanu faktycznego i prawnego. W niektórych sytuacjach przyjmuje się, że do umów tych zastosowanie maja regulacje odnoszące się do umowy o dzieło (umowy rezultatu), w innych postanowienia o umowie zlecenia (umowie starannego działania). Właściwa kwalifikacja ma szczególe znaczenie, w świetle odmiennych zasad odpowiedzialności stron przy umowach należytej staranności i rezultatu. Uznanie konkretnego stosunku za umowę o dzieło nakłada na wykonawcę dużo szerszy zakres odpowiedzialności wobec zamawiającego. (abstrakt oryginalny)
EN
Contracts for implementation of innovations is one of the most frequently used instruments for commercialisation of scientific research results. Due to the divergent views of the doctrine, as well as the imprecise Polish legal regulations, the issue of concluding agreements on the implementation or implementation of innovation still raises many doubts. The article is an attempt to discuss the principles of constructing these agreements and the basic differences between them on the basis of a review of literature and case law. The assessment of the legal character of the discussed agreements depends on the specific factual and legal situation. In some situations, it is assumed that the regulations relating to a contract for specific work (result contract) apply to such contracts, in others - provisions of the contract of mandate (contract of due diligence). Proper qualification is particularly important in the light of the different rules of liability of the parties in the case of due diligence and result agreements. The recognition of a specific relationship as a contract for specific work imposes a much broader scope of liability on the contractor towards the ordering party. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Buczkowski S. [w:] Buczkowski Sz., Nowakowska Z.K., Prawo obrotu uspołecznionego [The law of socialized trading], Warszawa 1974.
 • 2. Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., Widziszewska J., Zawicki M, Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu [Organisation of technology transfer in networks of business support institutions], Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • 3. du Vall M., Umowa wdrożeniowa [Implementation agreement], ZNUJ PWiOWI 1986/42.
 • 4. Kidyba A. (red.), Umowy w obrocie gospodarczym [Contracts in the course of economic turnover], LEX, Warszawa 2015, www.lex.pl
 • 5. Kidyba A. (red.), Pozakodeksowe umowy handlowe [Non-code trade agreements], WKP, Warszawa 2018, www.lex.pl
 • 6. Kostański P.: w: Kostański P. (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz [Industrial property law. Comments], C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • 7. Krawczyk, M. Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych [Legal aspects of support for innovative activity of researchers], Horyzonty Wychowania, 15(34)/2016.
 • 8. Niewęgłowski A., Zobowiązania rezultatu i starannego działania w umowach o prace badawcze [Obligations of result and diligence in research contracts], Studia Iuridica Lublinensia, 14/2010.
 • 9. Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym[Results of research work in civil law transactions], Oficyna WK, Warszawa 2010, www.lex.pl
 • 10. Niewęgłowski A., Umowy wdrożeniowe jako instrument komercjalizacji osiągnięć naukowych [Commercialisation of research results and technology transfer centres ]w: Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii [Implementation agreements as an instrument for commercialisation of scientific achievements], Ośrodek Przetwarzania Informacji -Instytut Badawczy, Warszawa 2011.
 • 11.Nietyksza B., Środki prawne wdrażania postępu technicznego [Means of redress for the implementation of technical progres], "Państwo i Prawo", 5/1974.
 • 12.Nowakowski Z. K., Zobowiązanie rezultatu i starannego działania [Commitment to results and diligence], "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny", nr 2, Palestra 4/3(27)/1960.
 • 13.Salamonowicz M., Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe [Content and legal nature of the research and development contract], WK, Warszawa 2018, www.lex.pl
 • 14.Stec P. (red.), Komercjalizacja wyników badań naukowych [Commercialisation of research results],WK, Warszawa 2017, www.lex.pl
 • 15.Wójcik P., Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badańnaukowych,LEX, Warszawa 2012, www.lex.pl
 • 16.Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, [Agreement as a legal tool for innovation transfer], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • 17.Szewc T., Transfer wiedzy w procesach wdrażania innowacji -aspekty prawne, Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy nr.3/2014, s.145-162, Gliwice 2014.
 • 18.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.Prawo własności przemysłowej;(Dz.U.2017.0.776t.j).
 • 19.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tj. Dz.U. 2019, poz. 1231).
 • 20.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; (tj. Dz. U. 2019, poz. 1145).
 • 21.Ustawaz dnia 30 kwietnia 2010 r. oPolskiej Akademii Nauk; (t.j. Dz.U.2019,poz. 1183).
 • 22.Ustawaz dnia 30 kwietnia 2010 r. oNarodowym Centrum Nauki;(t.j. Dz. U. 2018, poz. 947).
 • 23.Wachowska A., Dyskusyjny charakter umów wdrożeniowych -wnioski z aktualnego orzecznictwa [Discussion on the nature of implementation agreements -conclusions from current jurisprudence], traple.pl/blog/tag/umowa-wdrozeniowa/
 • 24.WyrokSA w Gdańsku z dnia14 września 2016r., LEX nr 2225463.
 • 25.Wyrok SO w Szczecinie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,(VIII GC 312/13), orzeczenia.szczecin.so.gov.pl
 • 26.Wyrok SN z dnia24 sierpnia 2007, (V CSK 150/07), LEX nr 485891.
 • 27.Wyrok SO w Łodzi z dnia10 czerwca 2016, (XIII Ga 442/16), LEX nr 2128838.
 • 28.Zalewski L.,Umowa opracę badawczą [Research employment contract], Wydawnictwa UAM, Poznań 1983.
 • 29.Żurawowicz L., Zarządzanie własnością intelektualną[Management of intellectual property], w: Vall du M., Adamczak A. (red.), Ochrona własności intelektualnej [Protection of intellectual property], Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171641097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.