PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 35 | 12--24
Tytuł artykułu

Common Agricultural Policy and Environmental Actions

Warianty tytułu
Wspólna Polityka Rolna a działania prośrodowiskowe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The concentration of plant and animal production as well as the increase in agricultural chemisation lead to degradation of the natural environment of rural areas. The deteriorating condition of the environment requires the introduction of corrective mechanisms. As part of the Common Agricultural Policy, the role of pro-environmental projects is played by agri-environmental programs, which in the current financial perspective are referred to as agri-environment-climate measures. They constitute an obligatory mechanism for supporting pro-environmental activities, which must be developed by each Member State of the European Union, but it is the agricultural producers themselves who decide whether I will participate in it. (original abstract)
Postępująca koncentracja produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także wzrost chemizacji rolnictwa prowadzą do degradacji środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich. Pogarszający się stan środowiska wymaga wprowadzenia mechanizmów naprawczych. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej rolę przedsięwzięć prośrodowiskowych pełnią programy rolnośrodowiskowe, które w obecnej perspektywie finansowej określane są mianem działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych. Stanowią one obligatoryjny mechanizm wsparcia działań prośrodowiskowych, który musi być opracowany przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, ale to sami producenci rolni decydują czy będę w nim uczestniczyć realizując odpłatnie wybrane pakiety środowiskowe.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
12--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Poland
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
 • Siedlce University of National Sciences and Humanities, Poland
Bibliografia
 • 1. ABC Unii Europejskiej [European Union ABC], Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004. Warszawa, 2004, s. 29.
 • 2. Adamowicz M., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku [The evolution of the European Union's Common Agricultural Policy and its prospects for the second decade of the 21 st century] [w:] Polityka Unii Europejskiej [European Union Policy] (red. D. Kopycińska), Wyd. Uniwersytet Szczeciński, 2008, s. 28-29.
 • 3. Bartoszuk H. i in., Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy [Prospects for implementing agri-environmental programs in Poland on the example of the Biebrza Valley], WWF Warszawa, 2004, s. 88.
 • 4. Bórawski P., Pawlewicz A., Efektywność ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego [Economic efficiency of individual farms in the aspect of sustainable rural development on the example of the Warmian-Masurian Voivodeship], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 540, Rolnictwo 87, 2006, s. 95.
 • 5. Brodzińska K., Program rolnośrodowiskowy i jego zakres realizacji w aspekcie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska [Agri-environmental program and its scope of implementation in the aspect of agricultural development and environmental protection], 2008, s. 83,86,90.
 • 6. Donald P.F., Evans A.D., Habitat connectivity and matrix restoration: the wider implications of agri-environment schemes. Journal of Applied Ecology 43, 2006, s. 209-218.
 • 7. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne ekonomiczne i prawne [Environmental Protection. Economic and legal social problems], PWE, Warszawa, 2001, s. 114-115.
 • 8. Kajdan-Zysnarska I., Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla doradcy [Environmental protection on a farm. Advisor's guide], CDR Brwinów o/Poznań, Poznań, 2010, 106 ss.
 • 9. Kowalczyk, S., Sobiecki, R., Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji [European agriculture model - conditions for evolution], Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 98, z. 3, 2011, s. 12-19.
 • 10. Kowalski S., Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla europejskiego rolnictwa [Implementation of the European Union's Common Agricultural Policy and its consequences for European agriculture], Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne 1 (25), 2017, s. 100.
 • 11. Kruszyński M., Realizacja programu rolnośrodowiskowego a sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych województwa dolnośląskiego [Implementation of the agri-environmental program and the economic situation of farms in the Lower Silesian Voivodship], Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 2019, s. 36 (Rozprawa doktorska).
 • 12. Kucharska A., Przewodnik po programie rolno-środowiskowym [Guide to the agri-environmental program], Warszawa, 2012, s. 13.
 • 13. Kutkowska B., Realizacja programów rolno środowiskowych na terenie Dolnego Śląska w latach 2004 - 2006 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych [Implementation of agri-environmental programs in Lower Silesia in the years 2004 - 2006 with particular emphasis on areas of high natural value] [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych [Environmental Protection and Natural Resources] nr 35/36, 2008, s. 44-47.
 • 14. Łuczka-Bakuła W., W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance [Towards sustainable agriculture - from agri-environmental programs to cross-compliance]. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu Nr 540, LXXXVII Rolnictwo, 2006, s. 294.
 • 15. Majchrzak A., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej a zmiany zasobów i struktury ziemi rolniczej w państwach Unii Europejskiej [The evolution of the Common Agricultural Policy and changes in the resources and structure of agricultural land in the European Union countries], Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014, s. 70 (Rozprawa doktorska).
 • 16. Markiewicz M., Gospodarstwa rolne Unii Europejskiej. Koszty i korzyści [European Union farms. Costs and benefits], FDPA, 2001, Warszawa.
 • 17. Musiał W., Korzyści ekonomiczne działań rolnośrodowiskowych na obszarach górskich - wybrane aspekty [Economic benefits of agri-environmental measures in mountain areas - selected aspects], Roczniki Naukowe SERiA, T.VII, Z 4, 2005, s. 307-309.
 • 18. Niewiadomski A., Prośrodowiskowe determinanty polskiej i europejskiej polityki rolne [Pro-environmental determinants of Polish and European Agricultural Policy], Studia Iuridica Lublinensia vol. XXVI, 1, 2017 s. 276.
 • 19. Oleszko -Kurzyna B., Kwestie ochrony środowiska we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej [Environmental issues in the common agricultural policy of the European Union], Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Lublin - Polonia Vol. XLII, 20 Sectio H 2008, s. 282.
 • 20. Overview of CAP Reform 2014-2020, 2013, Agricultural Policy Perspectives Brief No. 5.
 • 21. Primdahl J., Peco B., Schramek J., Andersen E., Onate J., Environmental effect of agri-environmental schemes in Western Europe. Journal of Environmental Management 67, 2003, s. 129-138.
 • 22. Prutis S., Ochrona środowiska za pomocą instrumentów prawno-finansowych Wspólnej Polityki Rolnej [Environmental protection through the legal and financial instruments of the Common Agricultural Policy], Studia Iuridica Agraria (13), 2015, s. 41.
 • 23. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska z 2019. Sprawozdanie na temat państwa Polska [Overview of the implementation of the environmental policy from 2019. Report on the country of Poland]. Komisja Europejska, 2019, s. 14.
 • 24. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji [A small encyclopedia of praxeology and organization theory]. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1978, s. 60.
 • 25. Skrzypczyńska J., Międzynarodowe aspekty reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej [International aspects of the reform of the Common Agricultural Policy of the European Union]. Przegląd Prawa Rolnego Nr 1 (8), 2011, s. 16.
 • 26. Tomczak, F., Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i finansowania polityki rolnej, Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 126 [CAP changes and reforms: consequences for agriculture and financing of agricultural policy, Multiannual Program 2005-2009, Report No. 126], IERiGŻ, 2009, Warszawa.
 • 27. Tomczak F., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 125, IERiGŻ [The evolution of the European Union's Common Agricultural Policy and the strategy for the development of Polish agriculture. Multi-annual Program 2005-2009, Report No. 125], Warszawa, 2009, s. 108.
 • 28. Whittingham M. J., Willa agri-environment schemes deliver substantial biodiversity gain, and if not why not. Journal of Applied Ecology 44, 2007, s. 1-5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171641265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.