PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | 305--328
Tytuł artykułu

Instytucje kultury w Polsce - specyfika ich organizacji i finansowania

Warianty tytułu
Culture Institutions in Poland - the Specificity of Organisation and Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dla przeciętnego odbiorcy kultury najważniejsza jest atrakcyjna oferta artystyczna czy edukacyjna i - jeśli jest realizowana na satysfakcjonującym go poziomie - mniej istotne pozostaje kto, jaki podmiot, odpowiada za jej kształt i finansowanie (w przypadku oferty nieodpłatnej). Mieszkańcy miast najchętniej za wszystkie nieudane projekty obwiniają samorząd gminny; zdecydowanie rzadziej wojewódzki, często odpowiedzialnością za nieudane przedsięwzięcia i decyzje obarczając niewłaściwe podmioty. Działalność kulturalną tymczasem mogą prowadzić w Polsce bardzo różne osoby oraz podmioty - prawne i fizyczne. Nie wszyscy jednak mogą tworzyć i prowadzić "instytucje kultury". (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the question of empowerment in management education and attempts to present internal contradictions of aforementioned concept. The main objection to the empowermet theory in management education here is the fact of concealing fundamental violence that defi nes relations within institution of academy. Removal of the question of conflict from the concept of empowerment deprives it from real emancipating power. In contrast to empowerment, Harol Bloom's idea of subjectivity as an agon is presented. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Strony
305--328
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Celiński A., Projekt zmian organizacji i finansowania kultury, materiał powielony.
 • Ćwikła M., Fabryka inicjatyw, kopalnia pomysłów - wykorzystanie obiektów postindustrialnych w działalności kulturalnej jako impuls do twórczego zarządzania, "Zarządzanie Kulturą", E. Orzechowski (red. nacz.), t. 3(3), Kraków 2010, s. 261-265.
 • Datko A., Necel R., Nowoczesna instytucja kultury. Raport z badań, Poznań 2011.
 • Folga-Januszewska D., Muzea w Polsce 1989-2008, Warszawa 2008.
 • Gierat-Bieroń B., Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005 (wywiady), Kraków 2009.
 • Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.
 • Paluch J.M., Edukacja kulturalna w działalności Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie, "Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie" 2006, nr 7, s. 82-89.
 • Płoski P., Cele statutowe [w:] Teatry polskie 2007-2009, Warszawa 2010, s. 39-42.
 • Polityka kulturalna państwa. Założenia, dokument MKiS, Warszawa 1993.
 • Raport o stanie teatru, A. Rozhin (red.), Warszawa 2001.
 • Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 • Szulborska-Łukaszewicz J., Polityka kulturalna w Krakowie, Kraków 2009.
 • Szulborska-Łukaszewicz J., Miejskie Instytucje Kultury. Przewodnik, Kraków 2000.
 • Szulborska-Łukaszewicz J., Realizacja i skutki programu pilotażowego w Krakowie, "Zarządzanie w Kulturze" 2006, t. 7, s. 39-53.
 • Teatry polskie 2007-2009, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Warszawa 2010.
 • Wieczorek P., Instytucje kultury, Warszawa 2011.
 • Wnioski z II Forum Polskiego Teatru do przekazania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.forumteatru.pl/po-ii-forum-teatru/ http://www.forumteatru.pl/po-ii-forum- teatru/ [odczyt: 1.11.2012].
 • Knaś P., Czy likwidować młodzieżowe domy kultury?, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl [od- czyt: 1.11.2012].
 • Szpunar O., Miasto chce się pozbyć młodzieżowych domów kultury, "Gazeta Wyborcza" z 14 listo- pada 2011 r.
 • Wrzos-Lubaś M., Kraków: muzeum nie chce wystawiać dzieł. "No bo nie...", "Gazeta Krakowska" z 13 grudnia 2010 r., http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/344750,krakow-muzeum-nie-chce-wystawiac-dziel-no-bo-nie,id,t.html [odczyt: 1.11.2012].
 • Wrzos-Lubaś M., Kraków: rodzice bronią młodzieżowych domów kultury, "Gazeta Krakowska" z 21 listopada 2011 r., nr 270, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/474815,krakow- rodzice-bronia-mlodziezowych-domow-kultury,id,t.html [odczyt: 1.11.2012].
 • Wrzos-Lubaś Magda, Młodzież broni swoich domów. Kulturalnie, "Gazeta Krakowska" z 22 listopada 2011 r., nr 271, s. 1.
 • Sadecki S., Koniec Teatru Ewy Demarczyk, "Rzeczpospolita" z 2 marca 2000 r.
 • Sadecki S., Czy teatr Ewy Demarczyk przeniesie się do Bochni, "Rzeczpospolita" z 31 lipca-1 sierpnia 1999 r.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 41, poz. 324 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. z 2012 r., poz. 406.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. z 2012 r., poz. 642, poz. 908.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, Dz.U z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, Dz.U. z 2012 r. poz. 189.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu ich przekazywania, Dz.U., z 1993 r. Nr 65, poz. 309.
 • Uchwała Nr 447 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski.
 • Uchwała Nr LXVII/625/04 Rady Miasta Krakowa z 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pn.: Teatr KTO.
 • Uchwała Nr XLVII/456/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia miejskiej instytu- cji kultury pn.: "Łaźnia Nowa".
 • Uchwała Nr LXVI/621/04 Rady Miasta Krakowa z 1 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pn.: Teatr "Łaźnia Nowa".
 • Uchwała Nr CXIV/1185/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pn.: Balet Dworski "Cracovia Danza".
 • Uchwała Nr CXV/768/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - Sinfonietta Cracovia.
 • Uchwała Nr LXXXII/783/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Wojewodą Krakowskim instytucji kultury pn. "Krakowski Teatr - Scena STU".
 • Uchwała Nr XLIII/330/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie połączenia miejskich instytucji kultury.
 • Uchwała Nr CXVI/1210/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki.
 • Uchwała Nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki.
 • Uchwała Nr LX/789/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się", instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 • Zarządzenie Nr 1752/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w organizacji).
 • Protokół Nr 34/12 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Kra- kowa z dnia 11 lipca 2012 r. (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171646448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.