PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7 | 10--18
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie nowacyjne na prawach z rezerwacji częstotliwości

Warianty tytułu
Novation Security Interest on the Rights Resulting from a Decision on the Reservation of Frequencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza dopuszczalności ustanowienia zabezpieczenia nowacyjnego na prawach wynikających z decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości. W ramach postępowania zabezpieczającego strona lub uczestnik postępowania może wystąpić o zabezpieczenie roszczenia. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie niepieniężne, wówczas sąd, działając na podstawie przepisu art. 755 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 101 ze zm., dalej ,,Kodeks postępowania cywilnego" lub ,,Kpc"), udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych . W szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. W tym kontekście powstaje pytanie, czy uprawnienie sądu powszechnego rozciąga się na możliwość ograniczenia prawa wynikającego z decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości poprzez ustanowienie zakazu wykorzystywania częstotliwości. Sytuacje takie miały miejsce w praktyce i budziły wątpliwości.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is analyzing the admissibility to grant novation security interest on the rights resulting from a decision on the reservation of frequencies. During the security for claims procedure a party or a participant may apply for granting a security for a claim. If the object of security is other than a monetary claim, the court, acting according to Article 755 § 1 Sec. 1 of the Act of 17 November 1964 Code of Civil Procedure (unified text, Official Journal of Laws of 2014, Sec. 101, as amended, hereinafter referred to as ,,Civil Procedure Code" or ,,Kpc"), awards such security as the court may deem fit in the given circumstances, not excluding security applicable to monetary claims. In particular, the court may regulate the rights and obligations of parties to or participants in proceedings for the duration of the proceedings. In this context the question arises, whether the competence of a civil court encompasses the possibility to limit a right resulting from a decision on the reservation of frequencies by means of issuing a ban on using the frequencies. Such situations took place in the past and raised doubts.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
10--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bibliografia
 • Adamiak, B. (1988) Glosa do wyroku NSA OZ Wrocław z 13.03.1985 r. OSPiKA, (5), 234.
 • Adamiak, B., Borkowski, J. (1993). Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa: PWN.
 • Broniewicz, W. (2008). Postępowanie cywilne w zarysie. LexisNexis.
 • Dubisz, S. (red.). (2003). Słownik Języka Polskiego. Warszawa: PWN.
 • Ereciński, T. (red.). (2012). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (t. III). Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające (wyd. IV). LexisNexis.
 • Jakubecki, A. (2013). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (t. I). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jaśkowska, M., Wróbel, A. (2014). Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el.
 • Jodłowski, J., Resich, Z., Lapierre, J., Misiuk-Jodłowska, T. (1996). Postępowanie cywilne. Lexis Nexis.
 • Kiełkowski, T. (2004). Sprawa administracyjna. Zakamycze.
 • Krasuski, A. (2015). Prawo telekomunikacyjne, Komentarz (wyd. IV). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Manowska, M. (red.). (2013). Kodeks postępowania cywilnego (wyd. II). LexisNexis.
 • Markiewicz K. (2010). W: . Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Dowody w postę[owaniu cywilnym. Warszawa: Wyd. CH. Beck.
 • Piasecki, K. (1989). Z zagadnień stosunku postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego. W: Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego. Warszawa: Ossolineum.
 • Pietrzkowski, H. (2014). Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (wyd. VII). LEX.
 • Starościak, J. (1977). Prawo administracyjne. Warszawa: PWN
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483, sprost. DzU 2001, nr 28, poz. 319, zm.; DzU 2006, nr 200, poz. 1471; DzU z 2009 r., nr 114, poz. 946).
 • Ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 101 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Tekst jednolity: DzU 2014, poz. 243 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU 2013, poz. 267 ze zm).
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Tekst jednolity DzU 2012, poz. 392 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji (DzU 2015, poz. 2077).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (DzU 2015, poz. 1910).
 • Zarządzenie Nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (MP 2015, poz. 1290).
 • Wyrok NSA z 20 stycznia 2011 r., II GSK 106/10, LEX nr 952780 Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2007 r., sygn. akt II GSK 308/06, CBOSA.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt III AuZ 24/14, http//: www.orzeczenia.ms.gov.pl. (22.01.2016).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r., sygn. akt I CSK 213/10, LEX nr 936474.
 • Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2010 r., II OSK 220/09, CBOSA.
 • Uchwała SN z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt III CZP 30/08, OSNC 2009/6/79.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., I OSK 3043/13, CBOSA.
 • Uchwała SN z 21 listopada 1980 r., III CZP 43/80, OSNCP 1981/8/142.
 • Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2007 r., III CZP 46/07, OSNC nr 3/2008, poz. 30.
 • Orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1938 r., C.I. 1432/37. Przegląd Notarialny (1939), (2), 19 z dnia 4 listopada 1938 r. C. II 1625/37. Przegląd Sądowy (1938), poz. 503, z dnia 27 września 1948 r., C. 574/48, Przegląd Notarialny (1949), (3-4), 324, z dnia 2 stycznia 1962 r., 4 CR 445/61, OSNCP 1963, nr 4, poz. 82, wyroki z dnia 12 maja 1964 r., II CR 185/64, OSNCP 1965, nr 3, poz. 41, z dnia 6 marca 1967 r., III CR 402/66, Informacja Prawnicza (1967), (6), poz. 10, z dnia 3 lutego 1976 r., II CR 732/75, OSNCP 1976, nr 12, poz. 263, uchwały z dnia 18 listopada 1982 r., III CZP 26/82, OSNCP 1983, nr 5-6, poz. 64, z dnia 27 września 1991 r., III CZP 90/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 72, postanowienia z dnia 9 listopada 1994 r., III CRN 36/94, OSNC 1995, nr 3, poz. 54, z dnia 24 maja 1996 r., I CRN 67/96, niepubl., z dnia 30 czerwca 2000 r., III CKN 268/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 10, wyroki z dnia 16 maja 2002 r., IV CKN 1071/00, OSNC 2003, nr 9, poz. 120, z dnia 12 marca 2004 r., II CK 47/03, z dnia 28 lipca 2004 r., III CK 296/03, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (2005), (6), 29. Postanowienie z dnia 19 listopada 2004 r., V CK 251/04, Przegląd Sądowy (2006), (3), 113 i wyrok z dnia 30 stycznia 2007 r., IV CSK 350/06, niepubl.). Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2010 r., II Cz 252/10, http//:www.bialystok. so.gov.pl (22.01.2016).
 • Wyrok SN z dnia 25 listopada 2010 r., I CSK 335/09, LEX nr 818562. Postanowienie SN z dnia 9 listopada 1994 r., III CRN 36/94, OSNC 1995, nr 3, poz. 54. Uchwała SN z dnia 21 listopada 1980 r., III CZP 43/80, OSNC 1981, nr 8, poz. 142.
 • Wyrok SN z dnia 25 listopada 2010 r., I CSK 335/09, LEX nr 818562.
 • Wyrok SN z dnia 11 lutego 2010 r., I CSK 312/09, LEX nr 565992.
 • Uchwała SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., II UZP 3/10, OSNP 2010/17-18/217.
 • Uchwale 7 sędziów SN z dnia 28 maja 1992 r., III AZP 4/92, OSNC 1992/12/211.
 • Wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981 r., SA 1478/81, ONSA 1981/2/72.
 • Uchwała 7 sędziów SN z dnia 9 października 2007 r., III CZP 46/07, OSNC nr 3/2008, poz. 30.
 • Orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1938 r., C .I. 1432/37, Przegląd Notarialny (1939), (2), 19, z dnia 4 listopada 1938 r. C. II 1625/37, Przegląd Sądowy (1938), poz. 503, z dnia 27 września 1948 r., C. 574/48, Przegląd Notarialny (1949), (3-4), s. 324, z dnia 2 stycznia 1962 r., 4 CR 445/61, OSNCP 1963, nr 4, poz. 82, wyroki z dnia 12 maja 1964 r., II CR 185/64, OSNCP 1965, nr 3, poz. 41, z dnia 6 marca 1967 r., III CR 402/66, Informacja Prawnicza (1967), (6), poz. 10, z dnia 3 lutego 1976 r., II CR 732/75, OSNCP 1976, nr 12, poz. 263, uchwały z dnia 18 listopada 1982 r., III CZP 26/82, OSNCP 1983, nr 5-6, poz. 64, z dnia 27 września 1991 r., III CZP 90/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 72, postanowienia z dnia 9 listopada 1994 r., III CRN 36/94, OSNC 1995, nr 3, poz. 54, z dnia 24 maja 1996 r., I CRN 67/96, niepubl., z dnia 30 czerwca 2000 r., III CKN 268/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 10, wyroki z dnia 16 maja 2002 r., IV CKN 1071/00, OSNC 2003, nr 9, poz. 120, z dnia 12 marca 2004 r., II CK 47/03, z dnia 28 lipca 2004 r., III CK 296/03, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (2005), (6), 29, postanowienie z dnia 19 listopada 2004 r., V CK 251/04, ,,Przegląd Sądowy'' 2006, nr 3, s. 113 i wyrok z dnia 30 stycznia 2007 r., IV CSK 350/06, niepubl.).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2015 r. I ACa 158/15, LEX nr 1794348.
 • Wyrok SN z dnia 16 maja 2002 r., IV CKN 1071/00, OSNC 2003, nr 9, poz. 120. Postanowienie SN z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt IV CSK 636/14, LEX nr 1816576.
 • Wyrok z dnia 20 czerwca 1964 r., I CR 635/63 i uchwałę z dnia 18 listopada 1982 r., III CZP 26/82.
 • Postanowienie z dnia 30 czerwca 2000 r., III CKN 268/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 10.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2014 r., I ACz 289/14, LEX nr 1527143.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., II CSK 501/08, LEX nr 528129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.