PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 8 | 2--12
Tytuł artykułu

Podstawy prawne przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną

Warianty tytułu
Legal Grounds for Processing Data Covered by Telecommunication Secrecy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest omówienie problemu wzajemnej sprzeczności przepisów art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 243 ze zm., dalej ,,ustawa - Prawo telekomunikacyjne" lub ,,pr.tel.") oraz art. 161 ust. 1 pr.tel., odnoszących się do podstaw prawnych przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Przepisy te regulują tę samą materię w odmienny sposób, przy czym żaden z nich nie jest przepisem szczególnym wobec drugiego. Problem ten jest widoczny w szczególności w przypadku, gdy przedmiotem przetwarzania są dane o podwójnym statusie, tzn. są objęte tajemnicą telekomunikacyjną oraz stanowią jednocześnie dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU 2015, poz. 2135 ze zm., dalej ,,Ustawa o ochronie danych osobowych" lub ,,u.o.d.o"). Sprzeczność wyżej wymienionych przepisów skutkuje zapadaniem niespójnych orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie podstaw przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Problematyka wyboru prawa właściwego do przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną dotyczy wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy przetwarzają duże wolumeny danych, co ma niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo obrotu prawnego na rynku telekomunikacyjnym. W niniejszym artykule przedstawione zostały również wnioski de lege ferenda w zakresie zmian przepisów odnoszących się do podstaw prawnych przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the discussion of the issue of mutual contradiction of Article 159 sec. 2 of the Telecommunications Act of 16 July 2004 (unified text: Journal of Laws of 2014, Pos. 243, as amended, hereinafter referred to as the "Telecommunication Act" or "pr.tel.") and Article 161 sec. 1 of the pr.tel., referring to the legal grounds of processing personal data covered by telecommunication secrecy. These provisions regulate the same subject in a different way, although none of these provisions is a special provision towards the other. The issue is in particular visible in case when the subject matter of processing refer to data of double status, i.e. data which is covered by telecommunication secrecy and simultaneously constitute personal data, in the meaning of the Data Protection Act of 29 August 1997 (unified text: Journal of Laws of 2015, Pos. 2135, as amended, hereinafter referred to as the "Data Protection Act" or "u.o.d.o."). The contradiction of the provisions referred to above result in incoherent court rulings of administrative courts regarding the grounds of processing data covered by telecommunication secrecy. The issue of choosing the relevant regulations for processing data covered by telecommunication secrecy refers to all providers of telecommunication services, which process large volumes of data, and which undoubtedly impacts the security of legal transactions on the telecommunication market. This article sets out also the de lege ferenda conclusions regarding changes of regulations concerning the legal grounds of processing data covered by telecommunication secrecy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bibliografia
 • Adamski, D. (2007). O ochronie danych w telekomunikacji. Monitor Prawniczy, (4).
 • Barta, J., Fajgielski, J., Markiewicz, R. (2007). Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Barta, P., Litwiński P. (2009). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Krasuski, A. (2015). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz (wyd. 4). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Krasuski, A. (2012). Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Krasuski, A. (2009). Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw. Lexis Nexis.
 • Piątek, S. (2013). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz (wyd. 3). Warszawa: C.H. Beck.
 • Opinia Grupy Roboczej Art. 29 Nr 4/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie pojęcia danych osobowych, WP 136 (http://ec.europa.eu/justice/ data-protection/articl29/documentation/opinion-recommendation/ files/2007/wp136 - pl.pdf).
 • Opinia Grupy Roboczej Art. 29 Nr 1/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie pojęć ,,administrator danych'' i ,,przetwarzający'', WP 169, (http://ec.europa. eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/ files/2010/wp169 - pl.pdf).
 • ,,Stanowisko Prezesa UKE z 17 czerwca 2014 r. w sprawie udostępniania danych objętych tajemnicą telekomunikacyją'' (http://www.uke.gov.pl/ files/?id - plik=16700; 31.12.2015).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 243 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU 2015, poz. 2135 ze zm.).
 • Ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1808).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: DzU 2015, poz. 355.).
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (DzU UE L 281 z 23.11.1995. ze zm).
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt II SAB/Op 62/14, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 1598/09, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Opolu z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt II SAB/Op 62/14, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA 1242/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. akt I OSK 37/2007, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt I OSK 174/08, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1242/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 20 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 368/12, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 paźziernika 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 605/13, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I OSK 2496/13, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 368/12, LEX nr 1354099.
 • Wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt I OSK 174/08, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 1099/13, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 1099/13, CBOSA.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2012 r., sygn. akt II CSK 436/11 (LEX nr 1232234).
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 643/11, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 1099/11, CBOSA.
 • Wyrok WSA z dnia 25 października 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 605/13, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 13 luty 2014 r., sygn. akt I OSK 1641/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 30 marca 2006 r., sygn. akt I OSK 628/05, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 30 lipca 2009 r., sygn. akt I OSK 1115/08, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA 2135/02, Monitor Prawniczy, 2003/10/435.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 857/09, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 10 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2029/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA 2135/02, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2001 r., sygn. akt II SA 2748/00, LEX nr 78797.
 • Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 3389/01, LEX nr 77177.
 • Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA 2135/02, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2001 r., sygn. akt II SA 2748/00, LEX nr 78797.
 • Postanowienie NSA z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 1079/10, CBOSA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171656874

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.