PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 2--11
Tytuł artykułu

Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a prawo Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Issue of the Uniform Bankruptcy Law and the Law of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie odnosi się do problematyki ujednolicania prawa upadłościowego w płaszczyźnie prawa Unii Europejskiej. Punktem wejścia jest teza o istotnej roli reguł prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla nieskrępowanego rozwoju gospodarczego. W opracowaniu wskazano, że obecnie - w tej dziedzinie prawa - na szczeblu Unii Europejskiej ujednolicono jedynie niektóre, fragmentaryczne zagadnienia. Otwarte jest zatem pole dla dyskusji de lege ferenda. Przedmiotem omówienia są zagadnienia związane z potrzebą i metodami ujednolicania prawa upadłościowego. Ważnym punktem odniesienia jest analiza zaleceń ustawodawczych UNCITRAL, wobec których nie można być obojętnym w rozważaniach nad problematyką europeizacji prawa upadłościowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study refers to the issue of unification of insolvency law in the plane of European Union law. The entry point is the thesis of the important role of the rules of bankruptcy and restructuring laws for unfettered economic development. The study indicated that at present - in the field of law - at the level of the European Union there are harmonized only some fragmentary issues. Therefore scope for discussion de lege ferenda is open. The subject of the discussion are issues related to the need and methods of harmonizing bankruptcy law. An important point of reference is the analysis of the UNCITRAL legislative recommendations to which one cannot be neutral in discussions on the issues of Europeanisation of bankruptcy law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamus, R. (2004). Europejskie postępowanie insolwencyjne. Prawo Spółek, (2).
 • Adamus, R. (2009). Prawo naprawcze przedsiębiorcy. Warszawa.
 • Adamus, R. (2011). Miejsce prawa upadłościowego i naprawczego w systemie prawa. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (1).
 • Adamus, R. (2013a). Jednolite europejskie prawo restrukturyzacyjne de lege ferenda. W: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. Warszawa.
 • Adamus, R. (2013b). Światowe standardy prawa upadłościowego a interesy banku jako wierzyciela upadłego. Monitor Prawa Bankowego, (5).
 • Adamus, R. (2013c). Upadłość członków zgrupowania przedsiębiorców. Uwagi de lege ferenda. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2).
 • Adamus, R. (2013e). Prawo kontraktów a prawo upadłościowe według rekomendacji UNCITRAL. Rejent, (6).
 • Armatowska, M. (2011). Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Warszawa.
 • Baecklund, L., Winge, W. (2006/07). Wage guarantee in reconstructuring proceedings in Sweden. Global Insolvency & Restructuring Yearbook.
 • Bank Światowy. (2012). Draft Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons.
 • von Bar, Ch. (2000). Prace nad projektem europejskiego Kodeksu Cywilnego. Państwo i Prawo, (10).
 • von Bar, Ch. (2002). Od zasad do kodyfikacji: perspektywy europejskiego prawa prywatnego. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (2).
 • Beale, H. (2002). Finding the Remaining Traps Instead of Unifying Contract Law. W: S. Grundmann, J. Stuyck (red.), An Academic Green Paper on European Contract Law. Haga, Londyn, Nowy Jork.
 • Beale, H. (2008). The Nature and Purposes of the Common Frame of Reference. Juridica International, (XIV).
 • H. Beltzer, H., Ginsberg, D. (2005/06). The influence of US bankruptcy law in multinational restructurings. Global Insolvency & Restructuring Yearbook.
 • Berger, K.P. (2011). European Private Law. Lex Mercatoria and Globalization. W: A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, Ch. Mak, C.E.
 • du Perron (red.), Towards a European Civil Code. Wyd. 4.
 • J. Bełdowski, J. (2004). Europejskie prawo umów. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (3).
 • F. Cafaggi, F. (2011). Private Regulation in European Private Law. W: A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, Ch. Mak, C.E. du Perron (red.), Towards a European Civil Code. Wyd. 4.
 • Cieślak, S. (2004). Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • J. Ciszewski, J., Kopka, K. (2012). Transgraniczna inkorporacja w europejskim prawie spółek. Państwo i Prawo, (6).
 • Chilarski, T. (2009). Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Czajka, D. (2002). Układ w prawie układowym. Warszawa.
 • Chalupecka, K. (2012). Regulation of the New Insolvency Proceedings in the Czech Republic. W: S. Morawska (red.), Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Warszawa.
 • Cherubini, G. (2006/07). Moving towards the rescue culture: The New Italian Insolvency law. Global Insolvency & Restructuring Yearbook.
 • P. Dąbek, P. (2004). Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, (657). Kraków.
 • Dukiel, I., Pałys, J. (2004). Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnościa ̨. Art. 492-521 Pr. UpadNapr. Komentarz. Warszawa.
 • Eros, A., Vari, C., Salerno, T. (2006/07). Hungary's proposed insolvency law reforms - hope for the future? Global Insolvency & Restructuring Yearbook.
 • Feliga, P. (2013). Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości. Warszawa.
 • P. Filipiak, P. (2013). Podstawy wszczęcia wtórnego poste ̨powania upadłościowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1346/2000. Warszawa.
 • Gołaczyński, J. (2007). Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej (wyd. 2). Warszawa.
 • Gersdorf, M. (2002). Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. Warszawa.
 • Glicz, M. (2003). Prawo upadłościowe Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Handlowego, (11).
 • Gołowska, I. (2004). O paradoksach prawa porównawczego. W: L. Leszczyński (red.), Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej. Lublin.
 • Gomez, F. (2011). Some Law and Economics of Harmonizing European Private Law. W: A. S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, Ch. Mak, C.E. du Perron (red.), Towards a European Civil Code. Wyd. 4.
 • Grzejszczak, P., Chilarski, T. (2004). Jurysdykcja krajowa w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym. Przegląd Prawa Handlowego, (2).
 • Grzesiuk, A. (2008). W: B. Świecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa.
 • Gudgeon, M., Cronin, G. (2005/06). The changing landscape of European restructuring. Global Insolvency & Restructuring Yearbook.
 • Gurgul, S. (2009). Zasady i tryb wszczęcia głównego i wtórnego postępowania upadłościowego według prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. Monitor Prawniczy, (18).
 • Hondius, E., Wiewiórkowska-Domagalska, A. (2000). Europejski Kodeks cywilny. Państwo i Prawo, (10).
 • Hondius, E. (2011). Towards a European Civil Code. W: A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, Ch. Mak, C.E. du Perron (red.), Towards a European Civil Code. Wyd. 4.
 • Horosz, P. (2013). Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Howell, G. (2011). Product Liability: A History of Harmonization. W: A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, Ch. Mak, C.E. du Perron (red.), Towards a European Civil Code. Wyd. 4.
 • Hrycaj, A. (2009). Realizacja praw wierzycieli w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika w Polsce i w Austrii - zagadnienia wybrane. Palestra, (7-8).
 • Hrycaj, A. (2011). Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Warszawa.
 • Jakubecki, A. (2005). O naturze głównego i terytorialnego poste ̨powania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej. W: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków.
 • Kalus, S. (2010). A uniform law of property for Europe - is it plausible? Katowice: Silesian Journal of Legal Studies, (2).
 • Klyta, W. (2004). Europejskie międzynarodowe prawo upadłościowe, Rejent, (3-4).
 • Klyta, W. (2008). Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych. Warszawa.
 • Klyta, W. (2012). W: A. Witosz, A.J. Witosz (red.). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa. Wyd. 4.
 • Kudrycka, K. (2008). Czy Kodeks cywilny jest sposobem na harmonizację prawa prywatnego w Europie? Przegla ̨d Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, (1).
 • Kunkiel-Kryńska, A. (2012). Tendencje harmonizacyjne w prawie konsumenckim Unii Europejskiej. Studia Prawnicze, (2).
 • Kupis, P., Zaniewska, K. (2013). Zbliżanie ustawodawstwa - dotychczasowe efekty i wyzwania. W: E. Mączyńska (red.). Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Lai, L. (2012). A New Prospective for Saving Companies Intrinsic Value (The Italian Experience). W: S. Morawska (red.), Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Warszawa. Lewandowski, R., Wołowski, P. (2011). Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa.
 • Machowska, A. (2010). Francuskie postępowanie ochronne a polskie prawo upadłościowe i naprawcze w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000. Przegląd Prawa Handlowego, (7).
 • Meijknecht, P. (2002). Tworzenie europejskiego prawa kontraktów. Państ- wo i Prawo, (2).
 • Nasarre-Aznar, S. (2011, I. 2012, II). The integration of the mortgage markets in Europe, Silesian Journal of Legal Studies. Katowice: część I, (3), 39 i nast.; Katowice: częsć II.
 • Nergelius, J. (2007). Główne kwestie konstytucyjne poruszone w Traktacie z Lizbony. W: E. Opalski, A. (2008). Stan i perspektywy europejskiego prawa spółek a rozwój polskiego prawa spółek. Studia Prawa Prywatnego, (1).
 • Pajor, T. (2007). W: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa.
 • Pietraś, Z. (2005). Prawo wspólnotowe i integracja europejska. Lublin.
 • Piontek, E. (2007). Principle of subsidiarity in the EU law-making system. W: E. Piontek, K. Karasiewicz, Quo vadis Europe II? Warszawa.
 • Piontek, E. Karasiewicz, K. (2007). Quo vadis Europe III? Warszawa.
 • Rajski, J. (2002). Kierunki rozwoju europejskiego prawa kontraktów. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1).
 • Rodziewicz, P. (2011). Wpływ ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. W: M. Pazdan (red.), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego (tom 8). Katowice.
 • Rosenkranz, N. (2011). Poste ̨powanie upadłościowe w prawie Unii Europejskiej (tzw. upadłość transgraniczna). Monitor Prawniczy, (11).
 • Rowiński, W. (2012). Dyskusja nad modelem wykładni prounijnej w polskiej nauce prawa. Poznań: Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Stefanicki, R. (2004). Zasady europejskiego prawa umów (PECL). Studia Prawnicze, (3).
 • Strąk W. (2004). W: Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Rozprawy i Studia T. (DC) 526. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Strzyczkowski, F. (2012). Theories of the European legal integration. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12).
 • Szydło, M. (2009). Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej. Warszawa.
 • Szymanek, J. (2010). O potrzebie euro-nowelizacji Konstytucji RP. Studia Prawnicze, (1).
 • Świder, P. (2007). Europejskie prawo konsumenckie procesowe. Studia Prawnicze, (2).
 • Terlecki, P. (2009). Zarys amerykańskiego prawa insolwencyjnego. Przegląd Prawa Handlowego, (4).
 • Tomanek, A. (2012). Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy. Warszawa.
 • UNCITRAL, (2005). Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment, a także: Legislative Guide on Insolvency Law. Part One: Designing the Key Objectives and Structure of an Effective and Efficient Insolvency Law. Part Two: Core Provisions for an Effective and Efficient Insolvency Law. Nowy Jork.
 • UNCITRAL, (2012). Legislative Guide on Insolvency Law. Part Three: Treatment of enterprises groups in insolvency. Nowy Jork.
 • Wolski, D. (2012). Wątpliwości dotyczące podstaw traktatowych projektu rozporządzenia w sprawie europejskiego prawa sprzedaży (common European sales law). Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. X.
 • Wowerka, A. (2011). Niemieckie międzynarodowe prawo spółek w toku przemian. W: M. Pazdan (red.), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Katowice.
 • Wrathall, J., Ross, L., Li, L., Gleit, J. (2005). China's proposed Enterprise Bankruptcy Law: A new framework for reorganization and restructuring. Global Insolvency & Restructuring Yearbook, (06).
 • Zedler, F., Hrycaj, A., Filipiak, P. (2011). W: F. Zedler (red.), Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz. Warszawa.
 • Zoll, F. (2001a). Czy szwajcarskie prawo upadłościowe powinno być wzorem dla polskiego ustawodawcy? Studia Prawnicze, (1).
 • Zoll, F. (2001b). Czy austriackie prawo dotyczące niewypłacalności może stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy? Studia Prawnicze, (2).
 • Zoll, F. (2002). Czy niemieckie prawo upadłościowe powinno być wzorem dla polskiego ustawodawcy? Studia Prawnicze, (1).
 • Żuławska, Cz. (2001). Uwagi o ,,europeizacji'' prawa umów. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657548

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.