PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | z. nr 71 | 80--95
Tytuł artykułu

Wpływ pandemii COVID-19 na poziom wykluczenia finansowego mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski

Warianty tytułu
Impact of the COVID-19 Pandemic on the Level of Financial Exclusion of the Inhabitants of the South-eastern Region of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem prowadzonych badań była ocena wpływu kryzysu pandemicznego na poziom wykluczenia finansowego mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski oraz identyfikacja czynników determinujących wykluczenie finansowe. Szczegółowy zakres badań obejmuje obszar administracyjny województwa podkarpackiego. Okres pandemiczny niekorzystnie wpłynął na wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Jednym z takich obszarów jest poziom wykluczenia finansowego, który w znaczący sposób dotknął osoby o niskich dochodach, często zamieszkujące wsie i małe miasteczka. Polska południowo- -wschodnia, w tym województwo podkarpackie wciąż należy do słabszych gospodarczo regionów. Należy podkreślić, że województwo podkarpackie ma rolniczo-przemysłowy charakter. Odznacza się największym w skali kraju odsetkiem ludności zamieszkującej wsie (58,6%). Idąc tym tokiem rozumowania, badaniem objęto mieszkańców województwa podkarpackiego, których miejsca zamieszkania zlokalizowane są w powiatach o najniższym wskaźniku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej oraz celem dokonania analizy porównawczej, mieszkańców największego miasta wojewódzkiego - Rzeszowa. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a następnie odpowiedzi poddano analizie statystycznej celem obserwacji zależności pomiędzy występującymi cechami: wiek, płeć, wykształcenie etc. oraz analizie porównawczej poszczególnych powiatów. Ponadto wykorzystano metodę analizy literatury, w tym dotychczasowych badań o podobnej tematyce z okresu przed pandemią. Na podstawie badań można stwierdzić, że osoby z wybranych do badania powiatów, zdecydowanie częściej łączą wykluczenie finansowe z brakiem zatrudnienia i niskimi zarobkami. Obawiają się o stabilność przychodów i uważają, że są wykluczone finansowo. Analogiczne zależności zaobserwowano w przypadku osób w wieku powyżej 46 lat oraz wśród osób, u których przeciętny średni dochód netto w gospodarstwie domowym przypadający na 1 osobę wynosi mniej niż 1000 zł. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the research was to assess the impact of the pandemic crisis on the level of financial exclusion of the inhabitants of the south-eastern region of Poland and to identify the factors determining this financial exclusion. The detailed scope of the research covers the administrative area of the Podkarpackie Voivodeship. The pandemic period adversely affected many areas of social and economic life. One such area is the level of financial exclusion, which has significantly affected people on low incomes, often living in villages and small towns. South-eastern Poland, including the Podkarpackie Voivodeship, is still one of the economically weaker regions. It should be emphasised that the Podkarpackie Voivodeship has an agricultural and industrial character. It has the largest percentage of people living in villages in the country (58.6%). Following this line of reasoning, the study covered the inhabitants of the Podkarpackie Voivodeship whose places of residence are located in counties with the lowest average monthly gross salary in relation to the national average, and for the purpose of a comparative analysis, inhabitants of the largest voivodeship city - Rzeszów. The research used the diagnostic survey method, and the responses were statistically analysed to observe the relationship between the features: age, sex, education, etc. and a comparative analysis of individual counties. In addition, the method of literature analysis was used, including previous research on similar topics from the period before the pandemic. Based on the research, it can be concluded that people from the counties selected for the study much more often combine financial exclusion with unemployment and low wages. They are concerned about the stability of their income and believe that they are financially excluded. Similar relationships were observed for people over 46 years of age and for people whose average monthly net income per person in the household is less than PLN 1,000. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Anderloni, L., Carluccio, E.M. (2007). Access to Bank Account and Payment Services. W: L. Anderloni, M.D. Braga, E. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets (s. 5-105). Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. DOI:10.1007/978-3-540-46498-3_2.
 • Czechowska, I.D. (2014). Innowacje finansowe na przykładzie bankowych usług dla klientów 60+. Studia Ekonomiczne, 186(1), 48-58.
 • Czerwiński, B. (2014). Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych. Marketing i Rynek, 11(CD), 336-347.
 • European Commission. (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Brusselss.
 • Gloukoviezoff, G. (2006). From Financial Exclusion to Overindebt edness: The Paradox of Difficulties for People on Low Income? W: L. Anderleoni, M.B. Braga, E. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets (s. 213-245). Berlin: Springer Verlag.
 • Iwaszczuk, N., Jarzęcka, A. (2017). Porównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce i w Norwegii. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51, 204-218. DOI: 10.15584/nsawg.2017.3.17.
 • Kalinowski, S., Wyduba, W. (2020). Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludności w czasie pandemii koronawirusa w Polsce. W: K. Hajder, M. Musiał-Karg, M. Górny (red.), Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo (s. 35-54). Poznań: UAM w Poznaniu.
 • Kata, R., Walenia, A. (2015). Financial Exclusion of Farmers and Rural Entrepreneurs. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(36), 225-235. DOI: 10.17306/ JARD.2015.24.
 • Kata, R., Walenia, A., Pyrkosz, D.S. (2015). Wykluczenie finansowe ludności wiejskiej w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(38), 705-715. DOI:10.17306/JARD.2015.74.
 • Kotkowski, R., Dulinicz, M., Maciejewski, K. (2020). Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r., Raport NBP. Warszawa: NBP.
 • Koźliński, T. (2010). Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach UE. Raport NBP. Warszawa: NBP.
 • Leyshon, A., Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States. Transactions of the Institute of British Geographers. New Series, 20(3), 312-341. DOI: 10.2307/622654.
 • Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2013). Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, 488, 313-327.
 • Maison, D. (2010). Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery. Raport NBP, Warszawa: NBP.
 • Maison, D. (2012). Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55 roku życia. Raport NBP. Warszawa: NBP.
 • Maison, D. (2013). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport NBP. Warszawa: NBP.
 • Martyniuk, M. (2015). Wykluczenie finansowe a podmioty mu przeciwdziałające na przykładzie Polski. Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 9, 55-71.
 • Prosiński, J. (2018). Determinanty wykluczenia finansowego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 532, 304-312. DOI:10.15611/ pn.2018.532.29.
 • Solarz, M. (2014). Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(70), 169-191. DOI: 10.15290/ ose.2014.04.70.13.
 • Sołtysiak, M. (2019). Empirical Analysis of the Perception of Financial Exclusion in Poland by Women. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 60(4), 203-218. DOI: 10.15584/nsawg.2019.4.13.
 • Stańczak-Strumiłło, K. (2020). Instytucjonalne wykluczenie emerytalne w wąskim ujęciu jako rodzaj wykluczenia finansowego w Polsce. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 23(72), 168-179. DOI: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.14.
 • Swamy, V. (2014). Financial inclusion, gender dimension, and economic impact on poor households. World Development, 56, 1-15. DOI: 10.1016/j.worlddev.2013.10.019.
 • Szafrańska, M. (2013). Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców małopolskiej wsi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(3), 323-327.
 • Warchlewska, A. (2020). Wokół istoty wykluczenia finansowego. Ujęcie przeglądowe. Finanse i Prawo Finansowe, 1(25), 123-140. DOI: 10.18778/2391-6478.1.25.08.
 • Ziemba, M., Świeszczak, K., Marcinkowska, M. (2014). Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej. Finanse, 1(7), 145-170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.