PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | t 23, nr 4 (91) | 1299--1311
Tytuł artykułu

Metamorfozy wyglądu celebrytów jako przedmiot wartościowania w dyskursie polskich portali rozrywkowych

Warianty tytułu
Metamorphoses of the Appearance of Celebrities as an Object of Evaluation in the Discourse of Polish Entertainment Portals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania była próba udzielenia odpowiedzi na pytania: czy i jak często metamorfozy wyglądu celebrytów stają się przedmiotem zainteresowania polskich portali rozrywkowych; z jakich językowych sposobów wartościowania korzystają autorzy omawianych publikacji; jakie zmiany wyglądu znanych osób są uznawane za pozytywne, a jakie za negatywne; czy wizja atrakcyjnego wyglądu wyłaniająca się z omawianych publikacji wpisuje się w założenia ruchu body positivity obecnego w mediach społecznościowych? Metody badań: uznaje się, że nośnikiem wartości i narzędziem służącym ich wyrażaniu jest język. Analizując określone elementy systemu językowego w przekazie, można wnioskować o tym, co jest wartością lub antywartością dla nadawcy komunikatu. Korzystając z tych założeń, przeprowadzono analizęjęzykowej warstwy dyskursu dotyczącego metamorfoz ciała znanych ludzi, widocznego w polskich portalach rozrywkowych. Wyniki i wnioski: poczynione obserwacje pokazały, że pozornie informacyjne przekazy to w rzeczywistości nośniki jednoznacznych ocen. Wskazująi defi niują to, co w wyglądzie dobre, i to, co złe. Dość precyzyjnie nakreślona w nich wizja idealnego wyglądu i ciała nie wpisuje się w założenia nurtu promującego akceptację cielesnej różnorodności. Wartość poznawcza: przedstawione wyniki dostarczają wiedzy o obrazie idealnego ciała upowszechnianym aktualnie w portalach rozrywkowych. Wydaje się to istotne, jeśli wziąć pod uwagę dużą liczbę odbiorców omawianych przekazów i przyjąć, że mają one wpływ na kształtowanie obowiązujących kanonów piękna.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to try to answer the following questions: whether and how often me-tamorphoses of the appearance of celebrities become the subject of interest of Polish entertainment portals? What linguistic methods of evaluation are used by the authors of the discussed publications? Which changes in the appearance of famous people are considered positive and which negative? Does the vision of an attractive appearance emerge from the discussed publications in line with the assumptions of the body positivity movement present in social media? Research methods: It is recognized that language is a carrier of values and a tool for expressing them. By analyzing certain elements of the language system in the message, one can make conclusions about what is a value or anti-value for the sender of the message. Using these assumptions, an analysis of the linguistic layer of the discourse on body metamorphoses of famous people visible in Polish entertainment portals was carried out. Results and conclusions: The observations made showed that seemingly informative messages are in fact carriers of unambiguous assessments. They indicate and defi ne what is good and what is bad in appearance. The vision of the ideal appearance and body outlined in them quite precisely does not fi t in with the assumptions of the current movement that promotes the acceptance of body diversity. Cognitive value: The presented results provide knowledge about the image of the ideal body and appearance currently disseminated in entertainment portals. This seems important if we take into account the large number of recipients of the discussed messages and assume that they have an impact on shaping the current canons of beauty.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
1299--1311
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Babicka-Wirkus, A. (2011). Oblicza kobiecości w perspektywie postaw wobec ciała przejawianych przez nastolatki. Refleksje, 5, 54-64.
 • Bartmiński, J. (2004). Miejsce wartości w językowym obrazie świata. W J. Bartmiński (Red.), Język w kręgu wartości (s. 59-86). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bauman, Z. (2008). Ponowoczesne przygody ciała. W A. Mencwel (Red.), Wiedza o kulturze: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów (s. 95-102). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bilska, N., & Bylicka, A. (2020). Wstydem jest się wstydzić, czyli o zmianach w postrzeganiu i przedstawianiu cielesności. Fabrica Societatis, 4, 185-206. DOI: 10.34616/142708.
 • Bralczyk, J., & Majkowska, G. (2000). Język mediów - perspektywa aksjologiczna. W J. Bralczyk & K. Mosiołek-Kłosińska (Red.), Język w mediach masowych (s. 43-50). Warszawa: Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O".
 • Buława, M. (2014). Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych. Kraków: Wydawnictwo Lexis.
 • Cialdini, R.B. (2001). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Garncarek, E. (2010). Kobiece ciało jako przedmiot kontroli społecznej. Przegląd Socjologiczny, 59(3), 55-69.
 • Grzegorczykowa, R. (1991). Składniki znaczeń leksemów a interpretacja semantyczno-pragmatyczna wypowiedzi. Poradnik językowy, 3-4, 87-95.
 • Kamińska, M. (2009). Cybertabloid - choroba społeczna czy zbiór współczesnych paraboli moralnych? W M. Wawrzak-Chodaczek (Red.), Wartości w komunikowaniu (s. 304-317). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krajewski, W. (Red.). (1996). Słownik pojęć filozoficznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Latoch-Zielińska, M. (2014). W niewoli wyglądu. O kreowaniu wizerunku młodych ludzi w Internecie. W M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec & B. Jarosz, O płci, ciele i seksualności w języku i mediach (s. 295-306). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mateja, M. (2011). "Świat przedstawiony" zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał mediów brukowych. W I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota & M. Poprawa (Red.), Tabloidy: język, wartości, obraz świata (s. 57-73). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pisarek, W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Podsiad, A. (2000). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Polkowska, L. (2018). Wartości i antywartości w tygodnikach opinii Analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Porycka, A. (2016). Wokół triady ciało - zdrowie - media (analizy i refleksje). Relacje. Studia z nauk społecznych, 2, 75-86.
 • Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szewczyk, A., & Wardzała, K. (2011). Tabloidy internetowe - serwisy plotkarskie w Polsce (na przykładzie serwisów Pudelek.pl i Pardon.pl). W I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota & M. Poprawa (Red.), Tabloidy: język, wartości, obraz świata (s. 181-199). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wiglusz, M. (2017). Wpływ mediów na kształtowanie współczesnego kanonu piękna. W I. Chudzik & B. Czuba (Red.), Edukacja sztuka etyka w kontekście filozofii Platona - od teorii do praktyki (s. 99-121). Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
 • Witczyńska, E. (2012). Obraz starzejącego się ciała w brytyjskim dzienniku "Daily Express" 2012. W M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec & B. Jarosz (Red.), O płci, ciele i seksualności w języku i mediach (s. 307-320). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Żydek-Bednarczuk, U. (2020). Ciało i cielesność w świecie wirtualnym na przykładzie reklamy, sztuki i mediów społecznościowych (wybrane problemy). Logos i Ethos, 52, 121-133. DOI: 10.15633/lie.3580.
 • Agata Rubik ogłasza, że "cudnie chudnie" i pokazała, ILE OBECNIE WAŻY (FOTO). (b.d.). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/agata-rubik-oglasza-ze-cudnie-chudnie-i-pokazala-ile-obecnie-wazy-foto-6730497475668704a
 • Blanka Lipińska wspomina, jak schudła 35 kilogramów W TRZY MIESIĄCE: "W marcu zorientowałam się, że jestem gruba, a w lipcu ważyłam już 48 kilo" (FOTO). (b.d). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/blanka-lipinska-wspomina-jak-schudla-35-kilogramow-w-trzy-miesiace-w-marcuzorientowalam-sie-ze-jestem-gruba-a-w-lipcu-wazylam-juz-48-kilo-foto-6733767555832544a
 • Deynn zdradziła, ile waży. Skarży się na nadmiar kilogramów. "Wcześniej obrażałam słowo trening". (b.d.). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.plotek.pl/plotek/7,182670,28016638,deynn-zdradzila-ilewazy-skarzy-sie-na-nadmiar-kilogramow.html
 • Fani wytykają Annie Wendzikowskiej nadmiar WYPEŁNIACZY w policzkach: "Czy pani to pani? SZTUCZNA LALKA". (b.d.). Pobrane 18 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/fani-wytykaja-anniewendzikowskiej-nadmiar-wypelniaczy-w-policzkach-czy-pani-to-pani-sztuczna-lalka-6727626516397024a
 • Influencerka od ekstremalnych operacji plastycznych... CZUJE SIĘ MĘŻCZYZNĄ: "Może teraz spróbuję implantów w udach, aby mieć MUSKULARNE NOGI". (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/influencerka-od-ekstremalnych-operacji-plastycznych-czuje-sie-mezczyzna-moze-terazsprobuje-implantow-w-udach-aby-miec-muskularne-nogi-6740435086891936a
 • Katarzyna Skrzynecka opowiada o pandemicznym tyciu: "Tu kilo, tam kilo i LATYNOSKI TYŁEK, I FEST CYC z powrotem WRÓCIŁY". (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/katarzyna-skrzynecka-opowiada-o-pandemicznym-tyciu-tu-kilo-tam-kilo-i-latynoski-tylek-i-fest-cyc-zpowrotem-wrocily-6724852228676448a
 • Klaudia El Dursi tłumaczy się z METAMORFOZY BIUSTU: "Nie było żadnego chirurga! Po prostu PRZYTYŁAM!". (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/klaudia-el-dursi-tlumaczysie-z-metamorfozy-biustu-nie-bylo-zadnego-chirurga-po-prostu-przytylam-6728724061440672a
 • Maja Bohosiewicz przyleciała do Polski ZROBIĆ SOBIE USTA! "Wyglądam jak Donatella Versace" (FOTO). (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/maja-bohosiewicz-przyleciala-dopolski-zrobic-sobie-usta-wygladam-jak-donatella-versace-foto-6740727347039168a
 • Metamorfoza Bridget Fondy budzi emocje. Fani: "Musi czuć się dobrze, skoro przestała się głodzić" (ZDJĘCIA). (b.d.). Pobrane 14 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/metamorfoza-bridget-fondy-budzi-emocje-fani-musi-czuc-sie-dobrze-ze-przestala-sie-glodzic-zdjecia-6731705847524032a
 • Plotek tuż przed Plejadą i Pudelkiem, mocno w górę działy show-biznesowe Radiozet.pl, o2.pl i Fakt.pl (TOP10). (b.d.). Pobrane 23 grudnia 2021 z https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/plotek-tuz-przedplejada-i-pudelkiem-mocno-w-gore-dzialy-show-biznesowe-radiozet-pl-o2-pl-i-fakt-pl-top10
 • Rolnik szuka żony. Elżbieta przeszła metamorfozę. Wśród fanów zachwyty. "Największego uroku dodaje jednak uśmiech". (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.plotek.pl/plotek/7,111485,28103238,rolnik-szuka-zony-elzbieta-przeszla-metamorfoze-wsrod-fanow.html
 • Roma Gąsiorowska ŚCIĘŁA WŁOSY NA KRÓTKO i zachwyciła fanów: "Wyglądasz jak młoda Mia Farrow!" (FOTO). (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/roma-gasiorowska-scielawlosy-na-krotko-i-zachwycila-fanow-wygladasz-jak-mloda-mia-farrow-foto-6731172512688832a
 • WYGŁADZONA Katie Price OŚLEPIA blaskiem śnieżnobiałych licówek, pędząc na randkę z młodszym o 12 lat ukochanym (ZDJĘCIA). (b.d.). Pobrane 17 marca 2022 z https://www.pudelek.pl/wygladzona-katie-price-oslepia-blaskiem-snieznobialych-licowek-pedzac-na-randke-z-mlodszym-o-12-lat-ukochanym-zdjecia-6738688871168800a
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657864

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.