PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | 68 | nr 2 | 229--240
Tytuł artykułu

Czynności pracowników artystycznych a preferencyjne koszty uzyskania przychodu. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r. (II FSK 673/17, LEX nr 2665530)

Warianty tytułu
Activities of Artistic Employees and Preferential Tax-Deductible Costs: Approving Commentary to the Judgment of the Supreme Administrative Court of 14 March 2019 (II FSK 673/17, LEX no. 2665530)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W glosie podjęto problematykę, która do tej pory nastręcza wiele trudności interpretacyjnych. Dotyczy ona oceny charakteru prawnego szerokiego spektrum zróżnicowanych czynności wykonywanych przez muzyków profesjonalnych w ramach stosunku pracy (m.in. uczestnictwa w różnego rodzaju próbach przed koncertem), zarówno z punktu widzenia regulacji prawnoautorskich, jak i regulacji podatkowych. Dokonania interpretacji pojęcia "artystyczne wykonanie" w kontekście pojawiających się rozbieżności w wykładni podjął się Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym wyroku z dnia 14 marca 2019 r. (II FSK 673/17). Niewątpliwie jest to zdecydowany krok we właściwym kierunku. Do tej pory wielokrotnie (niestety błędnie) w praktyce stosowania prawa przyjmowano, że próby czy ćwiczenia muzyków profesjonalnych nie mogą korzystać z przymiotu "artystyczności", a zatem nie kwalifikują się do ochrony prawnoautorskiej dla praw pokrewnych polegających na "artystycznym wykonaniu utworu". Za nieuzasadnioną należy uznać argumentację, że próby takie są jedynie technicznym, powtarzalnym odtworzeniem zapisu nutowego, pozbawionym waloru indywidualnej interpretacji artysty. Celem badawczym glosy jest przedstawienie spornego obszaru normatywnego na styku regulacji prawnoautorskich i podatkowych, w szczególności poprzez odniesienie się do powstających trudności interpretacyjnych związanych z odkodowaniem znaczenia pojęcia "artystyczne wykonanie utworu". Powyższe ma znacznie nie tylko wewnątrzsystemowe (w obrębie regulacji prywatnoprawnych), ale również zewnątrzsystemowe (w ramach regulacji publicznoprawnych). W szczególności dotyczy to zakresu prawidłowego stosowania preferencji podatkowych wobec artystów-muzyków. Analiza toku narracji glosowanego orzeczenia pozwala na sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda, co z kolei może wyznaczać kierunek ku stabilizacji sytuacji prawnej podatników wykonujących zawód muzyka. W artykule posłużono się głównie metodą dogmatycznoprawną oraz pomocniczo metodą historycznoprawną. (abstrakt oryginalny)
EN
The commentary discusses an issue which has so far given rise to many difficulties in interpretation. It concerns the assessment of the legal nature of a wide range of diverse activities performed by professional musicians under an employment relationship (e.g., participation in various types of rehearsals before a concert), both from the point of view of copyright law and tax regulations. The challenge of interpreting the notion of "artistic performance" in the context of the emerging divergences in interpretation was taken up by the Supreme Administrative Court in the judgment of 14 March 2019 (II FSK 673/17), which was reviewed. Undoubtedly, this is a decisive step in the right direction. Until now, it has repeatedly (unfortunately incorrectly) been assumed in the practice of applying the law that rehearsals or exercises of professional musicians cannot enjoy the attribute of "artisticity" and therefore do not qualify for copyright protection for related rights consisting in "artistic performance of a work". The argumentation that such attempts are only a technical, repetitive reproduction of a musical notation, deprived of the value of the artist's individual interpretation, should be regarded as unfounded. The aim of the research carried out in this commentary is to present the disputed normative area at the junction of copyright and tax regulations, in particular by referring to the interpretation difficulties arising in connection with decoding the meaning of the term "artistic performance of a work". The above has not only an intra-system meaning (within the private law regulations), but also an extra-system meaning (within the public law regulations). In particular, this concerns the scope of correct application of tax preferences towards artists-musicians. The analysis of the course of narration of the cited ruling allows the formulation of de lege lata and de lege ferenda conclusions, which in turn may point the way towards stabilising the legal situation of taxpayers exercising the profession of musician. The article uses mainly the dogmaticlegal method and the auxiliary historical-legal method. (original abstract)
Rocznik
Tom
68
Numer
Strony
229--240
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Flisak D., Komentarz do art. 85 Prawa autorskiego i praw pokrewnych, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, LEX/el. 2014.
 • Gołaszewska A., Komentarz do art. 85 Prawa autorskiego i praw pokrewnych, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, R.M. Sarbiński, LEX/el. 2019.
 • Kotuk T., Umowa o dzieło z muzykiem orkiestrowym. Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16, LEX/el. 2017.
 • Kurosz K., Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony - uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2015, nr 4.
 • Laskowska-Litak E., Komentarz do art. 85 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Ustawy autorskie. Komentarze, red. R. Markiewicz, t. 2, LEX/el. 2021.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2006.
 • Markiewicz R., Stanisławska-Kloc S., Ochońska Z., Opinia prawna - Artystyczne wykonanie jako przedmiot umowy cywilnoprawnej, Kraków, 31.05.2017, http://www.sdt.pl/wp-content/uploads/2017/06/Opinia-prawna_Artystyczne-wykonanie-jako-przedmiot-umowy-cywilnoprawnej. pdf (dostęp: 9.08.2021).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1426, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 194, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171657904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.