PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 2 (195) | 101--134
Tytuł artykułu

Atrakcyjność i preferowanie wybranych form turystyki na obszarach wiejskich Polski Wschodniej - w badaniu opinii i wyborów turystów

Warianty tytułu
Attractiveness and Preference of Selected Forms of Tourism in Rural Areas of Eastern Poland: In a Survey of Tourists' Opinions and Choices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka wiejska może stanowić jedną z form turystyki alternatywnej, a wypoczynek "bliżej natury" przysporzyć najwięcej korzyści miejscowej ludności i przed- siębiorcom turystycznym. Celem niniejszego artykułu była ocena atrakcyjności wybranych elementów turystyki na obszarach wiejskich Polski Wschodniej. W realizacji postawione- go celu posłużono się wynikami badań ankietowych przeprowadzonych od czerwca do września 2020 r. wśród 570 respondentów. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne obowiązujące w okresie realizacji badania ankieta była przeprowadzona za pomocą narzędzi teleinformatycznych, część kwestionariuszy została zaś uzyskana metodą wywiadu bezpo- średniego. Najczęściej wybieraną przez respondentów formą uprawianej turystyki na tere- nach wiejskich okazała się agroturystyka oraz turystyka emocji polegająca na odwiedzaniu wiosek tematycznych, natomiast najrzadziej turystyka kulinarna. Ankietowani najbardziej cenili możliwość kontaktu ze zwierzętami, bliski kontakt z przyrodą, ciszę i spokój, aktywny wypoczynek oraz poznanie kultury lokalnej. Wśród elementów atrakcyjności turystycznej badanego obszaru respondenci najwyżej ocenili walory przyrodnicze, bazę gastronomiczną Polski Wschodniej, a także walory kulturowe(abstrakt oryginalny)
EN
Rural tourism is one form of alternative tourism. Recreation "closer to nature", can bring the most benefits to local people and tourism entrepreneurs. The purpose of this article was to assess the attractiveness of selected elements of tourism in rural areas of Eastern Poland. In order to achieve the stated goal, the results of a survey conducted from June to September 2020 among 570 respondents were used. Due to epidemiological constraints in effect during the survey period, the survey was conducted using ICT tools, and some questionnaires were obtained by face-to-face interview. The most common form of tourism practiced in rural areas by respondents is agritourism, while the least common is culinary tourism. Respondents most value the possibility of contact with animals, close contact with nature, peace and quiet, the possibility of active recreation, and the opportunity to learn about local culture. Among the elements of tourism potential in the surveyed area, respondents gave the highest ratings to the natural amenities and catering base of Eastern Poland
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
101--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Finansów i Rachunkowości Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Bibliografia
 • Arintoko A., Ahmad A.A., Gunawan D.S., Supadi S. (2020). Community-based tourism village development strategies: A case of Borobudur tourism village area, Indonesia. GeoJournal of Tourism and Geosites, 29 (2), 398-413. DOI:10.30892/gtg.2299220022-447777.
 • Balińska A. (2019). Wiejska turystyka kulturowa w kontekście teorii rozwoju endogenicz- nego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3 (97), 24-33.
 • BDL GUS [Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego] (2021). https:// bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka?fbclid=IwAR0VfO99sgDcJHwEf1z8Mk9_ yxthGrWXx1Ie00ZKTDmQnLPnd_gIhY6n2yo (dostęp: 06.12.2021).
 • Bednarek-Szczepańska M., Bański J. (2014). Lokalizacyjne uwarunkowania oferty go- spodarstw agroturystycznych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 86 (2), 683-703. DOI:10.7163/PrzG.2015.4.6.
 • Chebli A., Foued B. (2020). The impact of COVID-19 on tourist consumption behaviour: A perspective. Journal of Tourism Management Research, 7 (2), 196-207. DOI:10.18488/ journal.31.2020.72.196.207.
 • Dębicki M. (2006). Turystyka transgraniczna jako element społecznego rozwoju pogranicza na obszarze Euroregionu Glacensis. Kladský Sborník, 7, 297-310.
 • Domański R., Kwiatkowski C. (2016). Ekonomiczno-środowiskowe uwarunkowania dzia- łalności agroturystycznej w rejonie Puszczy Białowieskiej. Radom: Instytut Naukowo- -Wydawniczy "Spatium".
 • Dominik P. (2014). Szlak kulinarny jako produkt turystyczny. W: P. Dominik (red.). Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze (s. 11-30). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Dziamulych M., Shmatkovska T., Petrukha S., Zatsepina N., Rogach S., Petrukha N. (2021). Rural agritourism in the system of rural development: A case study of Ukraine. Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", 21 (3), 333-343.
 • Gaworecki W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Goryńska-Goldmann E., Wojcieszak M. (2017). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, 19 (1), 44-51. DOI:10.5604/01.3001.0009.8338.
 • Gralak K., Kacprzak M. (2021). Trendy i kierunki rozwoju agroturystyki w kontekście eko- nomii doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gryszel P. (2017). Tradycje kulinarne Karkonoszy a regionalny produkt turystyczny w dobie ekonomii doświadczeń. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 203-215. DOI:10.15611/pn.2017.473.18.
 • Haven-Tang C., Jones E. (2012). Local leadership for rural tourism development: A case study of Adventa, Monmouthshire, UK. Tourism Management Perspectives, 4, 28-35. DOI:10.1016/j.tmp.2012.04.006.
 • Idziak W. (2008). Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne. Koszalin: Fundacja Wspomagania Wsi.
 • Jóźwik J. (2019). Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B - Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 74, 257-279. DOI:10.17951/b.2019.74.0.257-279.
 • Kalinowski S. (2004). Agroturystyka jako element aktywizacji mieszkańców wsi. Poradnik Gospodarski, 9, 28-30.
 • Kalinowski S., Komorowski Ł., Rosa A. (2022). The Smart Village Concept. Examples from Poland. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. DOI:10.53098/978-83-961048-1-6.
 • Kiniorska I., Wrońska-Kiczor J. (2018). Ocena wykorzystania zasobów lokalnych gmin regionu Gór Świętokrzyskich w kreowaniu i innowacyjności rozwoju turystyki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31 (31), 71-86. DOI:10.18778/1508-1117.31.05.
 • Kiráľová A., Hamarneh I. (2017). Local gastronomy as a prerequisite of food tourism de- velopment in the Czech Republic. Marketing and Management Innovations, 2, 15-25. DOI:10.21272/mmi.2017.2-01.
 • Klimkiewicz M. (2001). Rozwój turystyki transgranicznej w Karpatach na przykładzie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". W: J. Wyrzykowski (red.). Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej . VI: Zmiany modelu turystyki w ostatnim dziesięcioleciu (s. 53-68). Wrocław: MarMar.
 • Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P. (2015). Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych. Turystyka Kulturowa, 12, 37-50.
 • Kolny B. (2020). Innowacje w usługach turystycznych w dobie marketingu doświadczeń. Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 97-110.
 • Kowalczyk A. (2016). Turystyka kulinarna - podejścia "geograficzne" i "niegeograficzne". Turystyka Kulturowa, 5, 29-59.
 • Kowalczyk A. (2005). Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne. Turyzm, 15, 1/2, 163-186. DOI:10.18778/0867-5856.15.1-2.12.
 • Królak S. (2021). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce - rozważania nad istotą, determinanta- mi i przyszłością. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 53, 125-146. DOI:10.14746/ rrpr.2021.53.09.
 • Krupa J. (2010). Uzdrowiska Polski wschodniej wobec wyzwań rozwojowych - turystyka zrównoważona. W: J. Hermaniuk, J. Krupa (red.). Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
 • Krzyżanowska K. (2016). Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy. Turystyka i Rozwój Regionalny, 6, 69-76.
 • Krzyżanowska K., Wawrzyniak S. (2021). Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum "Polskie Szlaki Kulinarne" i ich rozpoznawalność wśród turystów. Turystyka i Rozwój Regionalny, 15, 81-91. DOI:10.22630/TIRR.2021.15.8.
 • Kucner A. (2021). Praktyczne wykorzystanie myślenia projektowego oraz analizy trendów w tworzeniu rozwiązań dla Szlaku Kopernikowskiego oraz szlaku rowerowego Green Velo. Turystyka Kulturowa, 4 (121), 109-128.
 • Kulczyk S. (2013). Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 • Kuźnicka E., Zdrojkowska K., Balcerak M. (2016). Walory turystyczne Podlasia oraz fun- dusze z Unii Europejskiej wspierające rozwój turystyki wiejskiej regionu. Wiadomości Zootechniczne, 54 (3), 119-126.
 • Kwiatkowski C., Harasim E., Hawlena J. (2018). Aktywność turystyczna: wybrane aspekty. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium".
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Long L. (red.) (1998). Culinary Tourism. Lexington: University Press of Kentucky. Mahmoodi M., Roman M., Prus P. (2022). Features and challenges of agritourism: Evidence from Iran and Poland. Sustainability, 14 (8), 4555. DOI:10.3390/su14084555.
 • Makała H. (2016). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2, 121-122. DOI:10.5604/01.3001.
 • Matczak A. (2015). Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 162, 63-82.
 • Mazurek-Kusiak A. (2020). Wioski tematyczne jako element zrównoważonego rozwoju ob- szarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. W: A. Kasztelan, J. Hawlena (red.). Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium".
 • Mikos von Rohrscheidt A. (2010). Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.
 • Mruk-Tomczak D. (2014). Wybrane formy turystyki i ich związki ze zdrowiem. Pielęgniarstwo Polskie, 1 (51), 66-71.
 • Niezgoda A. (2017). Kształtowanie wizerunku miejsc poprzez relacje podróży - ujęcie historyczne i współczesne. Prace i Studia Geograficzne, 62 (2), 121-134.
 • Park J., Jeong E. (2019). Service quality in tourism: A systematic literature review and key- word network analysis. Sustainability, 11 (13), 3665. DOI:10.3390/su11133665.
 • Pisarek M., Gargała-Polar M. (2019). Przestrzeń kulturowa powiatu sanockiego i możli- wość jej wykorzystania w turystyce wiejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4 (98), 68-83.
 • Płazińska K., Wójtowicz B.E. (2018). Dziedzictwo kulturowe Podkarpacia jako istotny ele- ment rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 282-291. DOI:10.24917/20833296.14.21.
 • Potocki J. (2009). Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: Wydawnictwo WTN.
 • Przezbórska L. (2002). Agroturystyka i turystyka wiejska w programach rozwoju terenów wiejskich Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4 (6), 150-155.
 • Region Puszczy Białowieskiej LOT [Lokalna Organizacja Turystyczna] (2022). https://lot. bialowieza.pl/wioski-tematyczne-w-gminie-hajnowka-nowa-atrakcja-turystyczna-w- -regionie-puszczy-bialowieskiej/ (dostęp: 09.06.2022).
 • Rogerson C.M., Rogerson J.M. (2022). The first round impacts of COVID-19 for rural tou - rism in South Africa. Studia Periegetica, 37 (1), 63-86. DOI:10.5604/01.3001.0015.857.
 • Rosalina P.D., Dupre K., Wang Y. (2021). Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges. Journal of Hospitality and Tourism Management, 47, 134-149. DOI:10.1016/j.jhtm.2021.03.001.
 • Roszkowska-Mądra B., Roman M. (2015). Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych (na przykładzie gminy Płaska). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (4), 261-266. DOI:10.22004/ ag.econ.233303.
 • Saha J., Haldar S., Bhattacharya S., Paul S. (2021). Tourism in retrospect of COVID-19 on global perspective using analytical hierarchy process. Spatial Information Research, 29 (6), 981-995. DOI:10.1007/s41324-021-00407-4.
 • Sala K. (2016). Wioski tematyczne jako przykład innowacyjności w turystyce wiejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 30 (2), 117- 126. DOI:10.25944/znmwse.2016.02.117126.
 • Sieczko A. (2018). Okazja przedsiębiorcza w kontekście ekonomii doświadczeń na przykładzie Żywego Muzeum Piernika w Toruniu. Intercathedra, 3 (36), 299-306. DOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00025.
 • Sieczko A. (2012). Turystyka wiejska i agroturystyka w świetle perspektyw rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14 (3), 353-357.
 • Sikora J. (1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Podręcznik dla technikum rolni- czego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Sobczak K. (2022). Jest rozporządzenie - ograniczenia na granicy z Białorusią do końca czerwca. https://www.prawo.pl/samorzad/ograniczenia-na-granicy-z-bialorusia-do-30- -czerwca-2022r,511733.html?fbclid=IwAR11k74CzoAmAn0R35RC090w5gleFM9126 IqmLlpv2mqzZmZrZa6_H33Myw (dostęp: 09.07.2022).
 • Stasiak A. (2019). Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń. Prace i Studia Geograficzne, 64 (1), 61-87.
 • Stasiak A. (2016). Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń. Turystyka Kulturowa, 5, 6-28.
 • Stasiak A. (2015). Triada doświadczeń turystycznych i efekt "wow!" podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca (s. 332-347). Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Studzieniecki T. (2010). Euroregiony - potencjał turystyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 590 (52), 229-239.
 • Studzieniecki T. (2004). Turystyka transgraniczna - nowa forma turystyki międzynarodo- wej w Europie. W: M. Adamowicz, J. Bergier (red.). Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania Euroregionów (s. 173-182). Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.
 • Śledzińska J. [koordynator projektu] (2014). Instrukcja znakowania szlaków turystycznych zatwierdzona uchwałą nr 33A/18/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 • Teague P., Henderson J. (2006). The Belfast agreement and cross-border econo- mic cooperation in the tourism industry. Regional Studies, 40 (9), 1083-1096. DOI:10.1080/00343400600740417.
 • Teraz Polska (2022). https://magazynterazpolska.pl/pl/a/polskie-szlaki-kulinarne (dostęp: 30.07.2022).
 • Timothy D.J. (2006). Relationship between tourism and international bounda- ries. W: H. Wachowiak (red.). Tourism and Borders: Contemporary Issues, Policies and International Research (s. 9-18). Hampshire, UK: Ashgate Publishing.
 • Tracz M., Bajgier-Kowalska M., Uliszak R. (2018). Rozwój agroturystyki w południowo- -wschodniej Polsce - ujęcie modelowe. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 329-344. DOI:10.24917/20833296.14.24.
 • Tucki A., Hadzik A. (2014). Programowanie rozwoju regionu lubelskiego: usługi i turystyka zdrowotna. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 46, 197-203.
 • Uglis J. (2018). Oczekiwania turystów względem oferty agroturystycznej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (10), 137-148. DOI:10.18559/SOEP.2018.10.9.
 • Uğur N.G., Akbıyık A. (2020). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross - -regional comparison. Tourism Management Perspectives, 36, 100744. DOI:10.1016/j. tmp.2020.100744.
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie (2021). https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/na-kulinar- nym-szlaku-wschodniej-polski/ (dostęp: 10.06.2022).
 • Valeri M., Baggio R. (2022). Increasing the efficiency of knowledge transfer in an Italian tourism system: A network approach. Current Issues in Tourism, 25 (13), 2127-2142. DOI:10.1080/13683500.2021.1937960.
 • Wacięga S. (2011). Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 288 (64), 81-90.
 • Weidenfeld A. (2013). Tourism and cross border regional innovation systems. Annals of Tourism Research, 42, 191-213. DOI:10.1016/j.annals.2013.01.003.
 • Wiatrak A.P. (1996). Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 34-46.
 • Więckowski M. (2010). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Seria: Prace Geograficzne, 224. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Wiśniewska A., Szymańska W. (2020). Educational activity of agritourism farms in Poland on examples from the Pomeranian Region. GeoJournal of Tourism and Geosites, XII, 28 (1), 140-150. DOI:10.30892/gtg.28111-458.
 • Wojciechowska J. (2010). Agroturystyka - signum polskiej turystyki. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9 (4), 597-606.
 • Wojciechowska-Solis J., Śmiglak-Krajewska M., Kalinowski S. (2021). Ocena jakości usług gospodarstw agroturystycznych przy wykorzystaniu metody Servqual. Wieś i Rolnictwo, 3 (192), 99-123. DOI:10.53098/wir032021/04.
 • Wojcieszak-Zbierska M., Jęczmyk A., Zawadka J., Uglis J. (2020). Agritourism in the era of the coronavirus (COVID-19): A rapid assessment from Poland. Agriculture, 10 (9), 397. DOI:10.3390/agriculture10090397.
 • Woźniczko M., Orłowski D. (2014). Funkcjonowanie szlaków kulinarnych na Mazowszu. W: P. Dominik (red.). Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze (s. 133-150). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Xie Y., Meng X., Cenci J., Zhang J. (2022). Spatial pattern and formation mechanism of ru- ral tourism resources in China: Evidence from 1470 National Leisure Villages. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11 (8), 455. DOI:10.3390/ijgi11080455.
 • Zakrzewski B., Nowacki G., Kopczewski R. (2018). Via Carpathia kluczowym elementem rozwoju Polski Wschodniej. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19 (10), 41-47. DOI:10.24136/atest.2018.332.
 • Zawadka J. (2014). Preferencje osób starszych dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (1), 244-249. DOI: 10.22004/ ag.econ.201518. Zielińska-Szczepkowska J., Sawulska-Kamińska D. (2018). Turystyka w inteligentnych specjalizacjach województw Polski Wschodniej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (10), 37-59. DOI:10.18559/SOEP.2018.10.3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658024

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.