PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 11-12 | 7--15
Tytuł artykułu

Poczucie obciążenia pracą pracowników socjalnych w czasie pandemii

Warianty tytułu
The Feeling of Work Overload of Social Workers During the Pandemic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czas pandemii to trudny czas dla wszystkich. Sytuacja ta jest znacznym obciążeniem również dla kadry instytucji pomocy społecznej. Fakt, że do instytucji zgłaszały się osoby, które wcześniej nie były odbiorcami świadczeń, a także przejawianie negatywnych zachowań przez klientów stwarza niekorzystne warunki do efektywnej pracy. Dodatkowo zmiany organizacyjne związane z pracą częściowo zdalną, obniżenie efektywności pracy pomocowej, brak wystarczającego wsparcia społecznego ze strony przełożonych i współpracowników wzmacnia poczucie przesilenia i wyczerpania. Artykuł ma charakter empiryczny. Celem badań uczyniono diagnozę poczucia obciążenia pracą pracowników socjalnych w czasie pandemii. Badania przeprowadzono w roku 2021 na próbie 129 pracowników socjalnych z całej Polski. Dobór grupy do badań był celowy, a przyjętym kryterium było zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej. Metodą badań była metoda sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, iż większość pracowników socjalnych w czasie epidemii pracowała hybrydowo. Udzielali oni wsparcia psychologicznego potrzebującym, zajmowali się koordynowaniem dostarczania żywności osobom w kwarantannie lub osobiście ją dostarczali. Ważnym obszarem pracy było wsparcie osób starszych. Wyniki badań wskazują, że zdecydowana większość pracowników socjalnych czuje się skrajnie obciążona faktem, że klienci pomocy społecznej próbują nimi manipulować oraz że przychodzą do ośrodka pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Bardzo znaczące obciążenie stanowi fakt, że badani zajmują się zbyt dużą liczbą klientów. Dla zdecydowanej większości pracowników socjalnych skrajnie obciążające jest osiąganie wynagrodzenia za pracę niewspółmiernego do nakładu pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The time of the pandemic is a difficult time for everyone. This situation is also a significant strain for the staff of social welfare institutions. The fact that the institutions were approached by people who had not previously been the recipients of benefits, as well as negative behaviour by clients creates unfavourable conditions for effective work. In addition, organizational changes related to partially remote work mode, lowering the effectiveness of support work, the lack of sufficient social support from the superiors and colleagues strengthens the feeling of crisis and exhaustion. This article is empirical in nature. The aim of the research was to diagnose the sense of work overload of social workers during the pandemic. The research was carried out in 2021 on a sample of 129 social workers from all over Poland. The selection of the group for the research was deliberate, and the adopted criterion was employment as a social worker in a Social Welfare Centre. The employed research method was the method of diagnostic survey. The research results showed that most of the social workers during the epidemic worked in a hybrid mode. They provided psychological support to those in need, coordinated the delivery of food to people in quarantine or delivered it personally. The support for the elderly was an important area of their work. The research results indicate that a vast majority of social workers feel extremely strained with the fact that social assistance clients try to manipulate them and that they come to the centre under the influence of alcohol or other intoxicants. A very significant strain is the fact that the respondents deal with too many clients. For the vast majority of social workers, it is extremely burdensome to receive remuneration for work that is disproportionate to the workload. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--15
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Bieńko, M., 2012. Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości pracownika socjalnego (na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie). W: M. Rymsza, red. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych, 93-120.
 • 2. Boryczko, M., Dunajska, A., 2021. Zdalna praca socjalna podczas pandemii. Doświadczenia z Polski. Praca Socjalna, 1(36), 45-69.
 • 3. Center, D.B., Steventon, C., 2001. The EDB Teacher Stressors Questionnair. Education and Treatment of Children, 24, 323-335.
 • 4. Czechowska-Bieluga, M., 2014. Rzeczywisty stan profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. W: M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, red. Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej. Lublin: UMCS, 29-40.
 • 5. Fengler, J., 2000. Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 6. Frąckowiak-Sochańska, M., Hermanowski, M., Kasprzak, T., Kotlarska-Michalska, A., Necel, R., Zaręba, M., 2021. Instytucje pomocy społecznej w czasie pandemii. Raport z badań. Część pierwsza. Poznań: UAM-ROPS-OIS.
 • 7. Frysztacki, K., 2015. Współczesna praca socjalna: dekompozycja czy restrukturyzacja?. W: A. Michalska, P. Sikora, red. Praca socjalna. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • 8. Jarkiewicz, A., 2017a. Zagrożona praca socjalna - o uwarunkowaniach orientowania działań pracowników socjalnych. Annales UMCS. Sectio J, 4, 63-74.
 • 9. Jarkiewicz, A., 2017b. Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.
 • 10. Kanios, A., 2012. The Attitudes of Employees in the Public and Non-Governmental Sector towards Local Partnership Supporting the Labour Market. Krakow: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • 11. Kanios, A., 2017a. Postawy wobec pracy pracowników socjalnych a ich sytuacja zawodowa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • 12. Kanios, A., 2017b. Zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych - porównanie środowiskowe. Annales UMCS. Sectio J, 4, 107-117.
 • 13. Kanios, A., 2017c. Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych - wybrane konteksty. Annales UMCS. Sectio J, 3, 195-204.
 • 14. Kanios, A., Bocheńska-Brandt, A. 2021. Occupational burnout among workers in the long-term care sector in relation to their personality traits. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 4, 491-504.
 • 15. Mańkowska, B., 2020. Pomoc społeczna w czasie pandemii COVID-19 - pierwsze komentarze z frontu praktyk. Praca Socjalna, 2(35), 72-83.
 • 16. Necel, R., 2021. Instytucje pomocy społecznej a pandemia COVID-19 w świetle badań pracowników socjalnych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 60(2),13-23.
 • 17. NIK, 2019. Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach. Warszawa: NIK. Dostępny w: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/organizacja-i-warunki-pracy-pracownikow-socjalnych-w-gminach.html [Dostęp: 20.02.2022].
 • 18. Pyżalski, J., Plichta, P., 2007. Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego.
 • 19. Robert Koch Institut, 2009. Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2009/10. Berlin: Robert Koch-Institut. Dostępny w: https://influenza.rki.de/Saisonberichte/2009.pdf [Dostęp: 17.02.2022].
 • 20. Rohr, S., Muller, F., Jung, F., Apfelbacher, C., Seidler, A., Riedel-Heller, S., 2020. Psychosoziale Folgen von Quarantanemasnahmen bei schwerwiegenden Coronavirus-Ausbruchen. Ein Rapid Review. Psychiat Prax. 47, 4, 179-189.
 • 21. Rymsza, M., 2013. Praca socjalna we wspołczesnej Polsce: między helping profession a administracją socjalną. W: A. Kotlarska-Michalska, red. Kobiety w pracy socjalnej. Poznań: Wyd. UAM.
 • 22. Szmagalski, J., 2009. Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • 23. Szmagalski, J., red. 2011. Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • 24. Trawkowska, D., 2010. Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną. Roczniki Socjologii Rodziny, XX, 185-208.
 • 25. Wierzejska, J., 2017. Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • 26. Zbyrad, T., 2014. Pracownicy socjalni. Od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Krakow: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658416

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.