PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | nr 19/1 | 89--112
Tytuł artykułu

Zaufanie w biznesie i społeczna odpowiedzialność w kształtowaniu logistycznego łańcucha dostaw

Warianty tytułu
Trust in Business and Social Responsibility in Shaping the Logistic Supply Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce kształtowania logistycznego łańcucha dostaw w kontekście doboru partnerów jako ogniw całego łańcucha. Pytaniem badawczym, na które starano się uzyskać odpowiedź jest: czy zaufanie i społeczna odpowiedzialności biznesu są w praktyce biznesowej istotne w doborze partnerów w budowaniu łańcucha dostaw. Zastosowana metoda to analiza stanu wiedzy oraz badania jakościowe dotyczące wybranych przedsiębiorstw, oparte o dobre praktyki biznesowe. Podjęta problematyka koncentruje się na decyzjach o doborze partnerów w kontekście respektowania przez nich koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz budowania reputacji i wiarygodności poprzez wzajemne zaufanie. Celem badania jest podkreślenie znaczenia zaufania i społecznie odpowiedzianego biznesu w doborze partnerów stanowiących podstawę konfigurowania łańcucha dostaw. W badaniu wyeksponowano rolę Społecznej Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w doborze solidnych i wiarygodnych ogniw tworzących łańcuch dostaw. Wnioski koncertują się na konieczności doskonalenia i eksponowania działań wzmacniających zaufanie i społeczną odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu łańcucha dostaw. Najważniejsze dotyczącą między innymi określania zasad współpracy, w tym kryteriów doboru dostawców i podwykonawców ukierunkowanych na ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój, monitorowania spełniania przez nich dostaw określonych w warunkach współpracy, wspierania dostawców i podwykonawców w ich dążeniu do budowania zaufania i kształtowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, a także w prowadzeniu wspólnych inicjatyw i projektów społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issues of shaping the logistics supply chain in the context of selecting partners as links in the entire chain. The research question to which the answer was sought is: whether trust and corporate social responsibility are important in business practice in the selection of partners in building the supply chain. The method used is an analysis of the state of knowledge and qualitative research on selected enterprises based on good business practices. The undertaken issues focus on decisions about the selection of partners in the context of their respect for the concept of corporate social responsibility and building reputation and credibility through mutual trust. The aim of the study is to emphasize the importance of trust in the selection of partners that are the basis for configuring the supply chain, taking into account the concept of corporate social responsibility. The role of Corporate Social Responsibility (CSR) in the selection of reliable links constituting the supply chain was emphasized. The conclusions focus on the need to improve and highlight activities that strengthen trust and corporate social responsibility in shaping the supply chain. The most important conclusions regarding, inter alia, determining the principles of cooperation, including criteria for selecting suppliers and subcontractors focused on environmental protection and sustainable development, monitoring the fulfillment of their supplies specified in the terms of cooperation, supporting suppliers and subcontractors in their quest to build trust and shaping the principles of corporate social responsibility and sustainable development, and in carrying out joint initiatives and social projects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • 1. Anderson E., Jap S. D., The dark side of close relationship, MIT Sloan Management Review", 2005, Vol 46, No 3.
 • 2. Aluchna, M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - ograniczenia i wyzwania, [w:] G. Aniszewska-Banaś, P. Płoszajski (red.), Biznes społecznie nieodpowiedzialny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • 3. Baraniecka A., ECR - Efficient Consumer Response. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
 • 4. Baron M., Zaufanie a informacja w inicjatywach klastrowych, "Organizacja i zarządzanie", 2011, nr 4 (16).
 • 5. Bembenek B., Partnerstwo w świetle kapitału relacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, nr 438.
 • 6. Bembenek B., Wokół koncepcji współdziałania, [w:] M. Górzyński (red.) System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, Instytut gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • 7. Buczkowski B. i in., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
 • 8. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie, obniżki kosztów i poprawy poziomu obsługi, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 • 9. Flejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A., Marketing partnerski. Wybrane problemy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • 10. Fuks K., SCOR - Model referencyjny łańcucha dostaw, [w:] Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 11. Grabińska A., Pawełoszek I., Ziora L., Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.
 • 12. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie koncepcja, narzędzia zastosowania, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • 13. Jastrzębska E., Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2016, nr 4(28), s. 97.
 • 14. Kadefors A., Trust in project relationship - inside in black box, "International Journal of Project Management", 2004, 22(3).
 • 15. Kawa A., DCOR - referencyjny model projektowania łańcucha dostaw, [w:] Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • 16. Klimas P., Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • 17. Krishanen R., Martin X., Noorderhaven N.G, When trust does not matter to Alliance performance?, "Academy of Management Journal", 2006, Vol. 49, No.5.
 • 18. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 19. Mazurwska M., Płoska R., Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2022.
 • 20. Majchrzak K., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego. Rozprawa doktorska, Warszawa 2019.
 • 21. Obłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 22. Pachciarek H., Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami, "Master of Business Administration", Nr 1 (116), 2011.
 • 23. Rampersad H. K., Kompleksowa Karta Wyników, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • 24. Sako M., Price, Quality and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan, Cambridge University Press, Cambridge 1992, [w:] Ryciuk U., Zaufanie międzyorganizacyjne w łańcuchach dostaw w budownictwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
 • 25. Sahay B. S., Understanding trust in supply chain relationships, "Industrial Management & Data Systems", 2003, 103 (8).
 • 26. Tubielewicz A., Problemy zarządzania globalną siecią dostaw, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom I pod red. R. Knosali, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2015.
 • 27. Tubielewicz K., Tubielewicz A, Projektowanie modelu doskonalenia łańcucha logistycznego, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2016 nr. 11.
 • 28. Tubielewicz K., Tubielewicz A., Nowe horyzonty zarządzania logistycznego, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2016 nr. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658550

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.