PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 13 | nr 45 Autorytet władzy politycznej | 31--52
Tytuł artykułu

Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

Warianty tytułu
Building the Authority of Public Authority by Applying the Principle of Trust in Art. 8 § 1 of the Code of Administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem badawczym niniejszych rozważań jest analiza normatywna zasady zaufania wyrażonej w art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście budowania i wzmacniania autorytetu władzy publicznej.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest ustalenie zależności pomiędzy realizacją zasady zaufania przez organy administracji publicznej a jej wpływem na autorytet władz publicznych. W analizie wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną uzupełnioną o metodę teoretyczno-prawną i historyczno-prawną.
PROCES WYWODU: W artykule scharakteryzowano w pierwszej kolejności zasadę zaufania wraz z jej historyczną ewolucją oraz podmioty obowiązane do jej stosowania. Badaniu poddano brzmienie przepisu art. 8 § 1 k.p.a. wraz powstałym na tym tle dorobkiem doktryny i judykatury, ze szczególnym uwzględnieniem odkodowanych z zasady zaufania sposobów jej realizacji.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że realizacja zasady zaufania - zgodnie z wymogami demokratycznego państwa prawnego oraz zasadami wyrażonymi w k.p.a. - stanowi konieczny element budowania autorytetu władzy publicznej. Analiza orzeczeń sądów administracyjnych potwierdza doniosłość znaczenia zasady zaufania dla całego toku postępowania administracyjnego i wydanego w jego ramach rozstrzygnięcia.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Omawianą problematykę ocenić należy jako uniwersalną i nie tracącą na aktualności. Ponieważ naruszenie zasady zaufania bezpośrednio uderza w autorytet władzy publicznej, organy oraz sądy administracyjne powinny szczególną uwagę zwracać na jej przestrzeganie przy weryfikacji i kontroli nie tylko samego rozstrzygnięcia, ale i okoliczności ich wydawania. W tym celu za zasadne uznać należy stałe podnoszenie zarówno kompetencji merytorycznych, jak i umiejętności miękkich pracowników organów administracji publicznej w zakresie obsługi stron postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The research objective of these considerations is the normative analysis of the principle of trust expressed in Art. 8 § 1 of the c.a.p. in the context of building and strengthening the authority of public bodies.
RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic research problem is to establish the relationship between the implementation of the principle of trust by public administration bodies and its impact on the authority of public authorities. The analysis uses the dogmatic-legal method supplemented with theoretical-legal and historical-legal methods.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article first characterizes the principle of trust with its historical evolution and the entities obliged to apply it. The provisions of Art. 8 § 1 c.a.p. along with the achievements of the doctrine and judicature resulting from this background, with particular emphasis on the methods of its implementation, which have been decoded from the principle of trust.
RESEARCH RESULTS: The conducted analysis allows to conclude that the implementation of the principle of trust in accordance with the requirements of a democratic state ruled by law and the principles expressed in the c.a.p. it is a necessary element in building the authority of public authority. The analysis of the rulings of administrative courts confirms the importance of the principle of trust for the entire course of administrative proceedings and the rulings issued within them.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The discussed issues should be assessed as universal and not losing its relevance. Since the breach of the principle of trust affects the authority of public authority, administrative authorities and courts should pay special attention to its observance when verifying and controlling decisions. For this purpose, it is justified to constantly improve the substantive competences and soft skills of employees of the authorities in the field of servicing the parties to the proceedings. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Strony
31--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamiak, B. (1996). Rozdział 2. Zasady ogólne. W B. Adamiak, &J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (s. 27-91). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Adamiak, B. (2014). Rozdział 2. Zasady ogólne. W B. Adamiak, & J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (wydanie 13) (s. 37-95). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Borkowski, J.,& Krawczyk, A.(2020). Rozdział IX. Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego. W R. Hauser, Z. Niewiadomski, & A. Wróbel (Red.), Prawo Procesowe Admini-stracyjne. System Prawa Administracyjnego. Tom 9 (s. 167-204). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Brzezińska, K. (2020). Zasady ogólne. W M. Wierzbowski (Red.), Po-stępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne (s. 28-42). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Bujwid-Kurek, E. (2019). Władza polityczna a system polityczny - wokół kategorii politologicznych uwag kilka. Horyzonty Polityki, 10 (30), 25-38. DOI: 10.35765/HP.2019.1030.02.
 • Chróścielewski, W. (2009). W sprawie projektu nowelizacji przepisów k.p.a. dotyczących postępowania ogólnego opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 r. W J. Posłuszny, Z. Czarnik, & R. Sawuła (Red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu (s. 44-60). Przemyśl-Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
 • Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Iserzon, E. (1970). W E. Iserzon, & J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze (wyd. 4) (s. 53-55). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Kędziora, R. (2011). Nowe instytucje i regulacje w postępowaniu administracyjnym. Metryka, 2, 127-150.
 • Knysiak-Sudyka, H. (2019). Art.6. W A. Cebera, J.G. Firlus, A. Golęba, T. Kiełkowski, K. Klonowski, M. Romańska, & H. Knysiak-Sudyka, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (wyd. II). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171658836

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.