PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 73 | 1--14
Tytuł artykułu

Dostępność przestrzenna w planach miejscowych - studium przypadku obszaru "Pasternik" w Krakowie

Autorzy
Warianty tytułu
Standards and Guidelines for Shaping Public Spaces on the Example of Cities with County Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących pomiędzy kolejnymi wer- sjami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na po- ziom lokalnej dostępności przestrzennej. Dostępność przestrzenna zostanie zmierzona dla wybranych obiektów infrastruktury społecznej w studium przypadku - miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Paster- nik" i jego otoczeniu. Za źródło, oprócz planu miejscowego, posłużą infor- macje z Urzędu Miasta Krakowa oraz OpenStreetMap. Zagadnienie dostęp- ności przestrzennej jest istotne w urbanistyce ze względu na trwające prace nad zmianą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i za- wartych w niej gminnych standardach dostępności infrastruktury społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses standards and guidelines for shaping public spaces in cities with county rights. It was examined which of the 66 selected centres confirmed that they have such regulations. The entries in each of the documents obtained were analysed using a matrix prepared, based on the analysis of studies from Polish cities, for the Urban Policy Observatory report on the quality of public spaces which includes such elements as lighting, surfaces, obsta- cles and collisions, width of pedestrian spaces, transport accessibility, greenery and small architecture. On the basis of the study, the topicality and detail of the studies were determined. An attempt was made to answer the question of why not all cities have such documents and whether they intend to adopt them, as well as what documents are used in the process of regulating and designing public spaces in the absence of such guidelines or standards.(original abstract)
Rocznik
Tom
73
Strony
1--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Bąk A., 2021, Szacowanie dostępności parków w średnich miastach województwa małopolskiego z wykorzystaniem OpenStreetMap, Urban Development Issues, 71, 78 - 87. DOI: 10.51733/udi.2021.71.08 [data dostępu: 10.05.2022].
 • Bąk A., Kudłacz K., Łachowski W., Matuszko A., Zielonka A., 2022, Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju, Zeszyty Metropolitalne, IRMiR, Kraków - Warszawa.
 • Biernacka M., 2020, Przegląd i ocena wybranych wskaźników dostępności i atrakcyjności miejskich terenów zieleni, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(347), 53 - 70. Dostępne na: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3804/6878 [data dostępu: 13.11.2022].
 • Cascetta E., Cartenì A., Montanino M., 2013, A New Measure of Accessibility based on Perceived Opportunities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 87, 117 - 132. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.598 [data dostępu: 10.05.2022].
 • Colclough J., Owens E., 2010, Mapping Pedestrian Journey Times using a Network-based GIS Model, Journal of Maps, 6(1), 230 - 239.
 • Czepkiewicz M., 2017, Analiza geoinformacyjna jakości życia mieszkańców Poznania a układ strukturalny zieleni miejskiej, praca doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dawid W., 2019, Dostępność i jakość przestrzeni publicznych w tkance miejskiej wybranych dzielnic Krakowa w kontekście użytkowania ich przez osoby starsze, Prace Geograficzne, 156, 101 - 119. DOI: 10.4467%2F20833113pg.19.005.10309 [data dostępu: 13.11.2022].
 • Gadziński J., Beim M., 2009, Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny, 05, 10 - 16.
 • Geurs K.T., van Wee B., 2004, Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions, Journal of Transport Geography, 12(2), 127 - 140. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2003.10.005 [data dostępu: 10.05.2022].
 • Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. Guzik R., 2016, Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków.
 • Hansen W.G., 1959, Accessibility and residential growth, praca magisterska, Massachusetts Institute of Technology. Dostępne na: https://dspace.mit.edu [data dostępu: 10.05.2022].
 • Jarczewska D.Ł., Jarczewski W., 2014, Dostępność geograficzna i rozmieszczenie w przestrzeni ośrodków POZ w Krakowie, Problemy Rozwoju Miast, 11(1), 79 - 89.
 • Jarczewska D.Ł., Jarczewski W., 2015, Dostępność geograficzna ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Problemy Rozwoju Miast, 12(1), 7 - 13.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241. Dostępne na: https://www.igipz.pan.pl/accessibility/dok/Biuletyn%20KPZK%20241.pdf [data dostępu: 10.05.2022].
 • May A.D., 2006, Transport policy, [w:] C.A O'Flaherty (ed.), Transport Planning and Traffic Engineering, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford, 42 - 79.
 • Morar T., Radoslav R., Spiridon L.C., Păcurar L., 2014, Assessing Pedestrian Accessibility to Green Space Using GIS, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 10, 116 - 139.
 • Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J., Baziak J., Sypek W., Wirchniańska M., 2021, Czy Kraków może stać się "miastem 15-minutowym"?, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UE w Krakowie, Kraków.
 • Puławska-Obiedowska S., 2018, Modelowanie dostępności miejskiego transportu zbiorowego, praca doktorska, Politechnika Krakowska. Ratajczak W., 1999, Modelowanie sieci transportowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 233.
 • Rozenau-Rybowicz A., 2021, Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji, [w:] D. Szlen-Dziubek, O. Wisłocka (red.), System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości, IRMiR, Warszawa - Kraków-Gdańsk.
 • Serafin E., 2018, Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Annales Universitatis Mariae Curie--Skłodowska, 65(2), 223 - 234. DOI: 10.17951/g.2018.65.2.223-234 [data dostępu: 14.07.2022].
 • Stępniak M., Wiśniewski R., Goliszek S., Marcińczak S., 2017, Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 261.
 • Szlenk-Dziubek D., Miśkowiec M., Dobosz-Mucha A., Goras E., Jadach-Sepioło A., Janas K., Kudłacz K., Matuszko A., Mikołajczyk D., Nowak K., Ogrodowski J., Spadło K., Tylka M., Ziółkowska M., 2018, Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.
 • Taylor Z., 1979, Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania, PWN, Warszawa.
 • Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171.
 • Urząd Miasta Krakowa, 2019, Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 - 2030, Kraków.
 • Warakomska K., 1992, Zagadnienie dostępności w geografii transportu, Przegląd Geograficzny, 64(1 - 2), 67 - 76.
 • Wiśniewski S., 2014, Dostępność transportowa Szadku, Biuletyn Szadkowski, 14, 5 - 23. Dostępne na: http://hdl.handle.net/11089/6000 [data dostępu: 14.11.2022].
 • Ziobrowski Z., Luchter B., Jopek D., Majewski K., Semczuk M., 2022, Obszary SIM, ekspertyza na potrzeby wdrażania i realizacji systemu informacji miejskiej w Krakowie, etap II, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dostępne na https://ztp.krakow.pl/ [data dostępu: 10.05.2022].
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2022 r. poz. 503.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz. U. z 2021 r. poz. 1538.
 • Uchwała Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa". Dostępne na: https://www.bip.krakow.pl/?id=48 [data dostępu: 10.05.2022].
 • Uchwała Nr LXXVIII/2172/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pasternik", Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r. poz. 1255.
 • Rządowe Centrum Legislacji, Projekt z dnia 22 kwietnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Dostępne na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873795
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659022

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.