PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 73 | 1--11
Tytuł artykułu

Problem aktualności podkładów mapowych w procedurze wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

Warianty tytułu
The Issue of Topicality of Background Maps in the Procedure of Applications for Change in Forest and Agricultural Lands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne możliwa jest poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obowiązkiem uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia objęte są grunty stanowiące użytki rolne klas I - III oraz grunty leśne niezależnie od klasy bonitacyjnej. Rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym zagospodarowania a treścią mapy zasadniczej i stanem ewidencyjnym niejednokrotnie budzą zastrzeżenia organów rozpatrujących wnioski. Skutkuje to wezwaniem do uzupełnienia, powodując tym samym znaczne wydłużenie procedury sporządzania planu miejscowego i przyczyniając się do powiększania chaosu przestrzennego. Ma to szczególne znaczenie dla terenów wiejskich dotkniętych niekontrolowaną suburbanizacją. Poprzez wykorzystanie metody badawczej case study podjęto próbę wskazania ograniczeń i barier wynikających z jakości danych ewidencyjnych, stanowiących podstawowy materiał wejściowy w pracach nad przygotowaniem i procedowaniem przedmiotowych wniosków. Problematyka ta nie jest szeroko opisywana w literaturze, w związku z czym autorzy postanowili przedstawić wybrane przypadki w celu zwrócenia uwagi na to zagadnienie.(abstrakt oryginalny)
EN
The change in the use of forest and agricultural lands for non-forest and non-agricultural purposes is possible by submitting an appropriate application in the procedure for drawing up local spatial development plans. The obligation to obtain consent for change of use applies to land constituting class I - III agricultural land and forest land irrespective of its classification. Discrepancies between the actual state of development, the content of the basic map and the registered state often cause reservations of the authorities examining applications. This translates into a request for completion of documents, thereby significantly prolonging the procedure for drawing up the local plan and increasing spatial chaos. This is particularly relevant for rural areas affected by uncontrolled suburbanisation. By using the case study research method, an attempt was made to identify the constraints and barriers arising from the quality of the registration data, which are the primary input for the preparation and processing of the applications in question. This topic is not widely covered in the literature, the authors therefore decided to present selected cases to highlight the issue.(original abstract)
Rocznik
Tom
73
Strony
1--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bibliografia
 • Becla A., Czaja S., 2015, Quasi-urbanizacja obszarów wiejskich (na przykładzie Dolnego Śląska), Studia Miejskie, 20, 101 - 119.
 • Felcenloben D., 2022, Ewidencja gruntów i budynków. Zagadnienia materialne i procesowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Geszprych M., 2016, Ochrona gruntów rolnych w miastach - analiza aksjologiczno-prawna, Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, 1, 85 - 100.
 • Krzyk P., Tokarczuk T., 2011, Funkcjonalno-krajobrazowe przemiany zagospodarowania obszarów podmiejskich, Problemy Rozwoju Miast, 3 - 4, 105 - 115.
 • Maliszewski C., 2021, Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, [w:] D. Szlenk-Dziubek, O. Wisłocka (red), System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości, IRMiR, Warszawa - Kraków - Gdańsk, 135 - 165.
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2006, Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i jego wpływ na aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz skutki podatkowe tych czynności. Informacja o wynikach kontroli, Kraków.
 • Ptak J., 2016, Definicja lasu w ustawie o lasach, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1, 67 - 84.
 • Sroka W., 2014, Struktura oraz intensywność użytkowania gruntów rolnych w miastach i na obszarach podmiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 449 - 455.
 • Śleszyński P., Deręgowska A., Kubiak Ł., Sudra P., Zielińska B., 2018, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku, IGiPZ PAN na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 • Świtalska A., 2016, Ochrona gruntów rolnych a planowanie przestrzenne od roku 1995 w Polsce, Przestrzeń i Forma, 25, 241 - 256.
 • Zdanowicz A., 2018, Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klas I - III na cele nierolnicze w kontekście stosowania tzw. obwiedni, Człowiek i Środowisko, 40(2), 49 - 63.
 • Zydel B., 2019, Ochrona gruntów rolnych, Związek Powiatów Polskich, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm. Dostępne na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030800717 [data dostępu: 27.07.2022 r.].
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm. Dostępne na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19950160078 [data dostępu: 27.07.2022].
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. Dostępne na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414 [data dostępu: 27.07.2022].
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm. Dostępne na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163 [data dostępu: 27.07.2022].
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. Dostępne na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168 [data dostępu: 28.07.2022].
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm. Dostępne na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911010444 [data dostępu: 01.08.2022].
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. z 2021 poz. 1390 ze zm. Dostępne na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001390 [data dostępu: 01.08.2022].
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r., II OSK 2031/10, LEX nr 1138046. Dostępne na: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9AC430BA41 [data dostępu: 28.07.2022].
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [b.r.], Wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I - III. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przeznaczenie--gruntow-klas-i-iii [data dostępu: 11.04.2022].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659070

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.