PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 24 | z. 4 | 211--224
Tytuł artykułu

Financing Streams of Post-Registration Variety Testing: A Case Study from Poland

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper addresses the measures taken to implement progress in agriculture, with particular emphasis on the role played by Post-Registration Variety Testing (PRVT). Special attention was paid to assessing the structure of financing streams for PRVT in Poland, how they evolve over time and how they differ between locations. The Reports on the Implementation of the Post-Registration Variety Testing (PRVT) Program in 2010-2021 were used as source materials. Studies were carried out using 2010 constant prices. This paper found an increase in the number of PRVT research projects and experiments over the study period, which contributed to promoting biological progress, although the uses of PRVT findings differed between regions. Focus was also placed on the restructuring of financing for post-registration testing, with two leading streams being identified, namely the state budget and funds delivered by third parties, including private operators. The authors emphasized the importance of earmarked subsidies allocated to PRVT in the state budget, and the role they play in stimulating the transfer of knowledge and in promoting advancements and preserving biodiversity in Polish agriculture. The conclusion also points out the importance of PODs also in terms of the suitability of varieties for production in particular regions and under given technological conditions, which is in line with, among other things, the goals of the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development, i.e. SDG 12 (ensuring sustainable consumption and production patterns) and SDG 15 (protecting, restoring and promoting sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably managing forests, combating desertification, halting and reversing land degradation, and halting biodiversity loss).(original abstract)
W artykule podjęto kwestię działań na rzecz wdrażania postępu w rolnictwie, a w szczególności roli, jaką do odegrania w tym zakresie ma porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Ocenie poddano strukturę źródeł finansowania porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Polsce oraz jego zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Materiał źródłowy stanowiły sprawozdania z realizacji programu "Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO)" z lat 2010-2021. Do analiz przyjęto ceny stałe z 2010 roku. Stwierdzono, że w badanym okresie liczba badań i doświadczeń PDO wzrastała, przyczyniając się do szerzenia postępu biologicznego w rolnictwie, jednak wykorzystanie wyników tych badań było zróżnicowane regionalnie. Wskazano na zmianę struktury finansowania doświadczalnictwa porejestrowego, wskazując na dwa wiodące jego źródła, tj. środki z budżetu państwa oraz środki pochodzące od pomiotów zewnętrznych, w tym prywatnych. Podkreślono znaczenie dotacji celowej z budżetu państwa na działania PDO oraz jej znaczenie, jako stymulatora transferu wiedzy, w tym na rzecz postępu oraz zachowania bioróżnorodności w rolnictwie polskim. W konkluzji wskazano także na znaczenie POD również w kontekście przydatności odmian do produkcji w poszczególnych regionach i przy danych warunkach technologicznych, co wpisuje się m.in. w cele Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ, tj. SDG 12 (zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji) oraz SDG 15 (ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesów degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej).(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
211--224
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • 1. Adamowicz Mieczysław. 2021. Europejski Zielony Ład a "zazielenienie" rolnictwa i Wspólnej Polityki Rolnej (The European Green Deal, the greening of Agriculture and Common Agricultural Policy). Wieś i Rolnictwo 3 (192): 49-70.
 • 2. AGROBANK. 2020. Strategia procesu transferu wiedzy i innowacji w zakresie zwiększenia wykorzystania zasobów sieci banku genów IHAR-PIB w praktyce rolniczej w Polsce do 2028 roku (Strategy of the knowledge transfer and innovation process in the field of increasing the use of the IHAR-PIB gene bank network resources in agricultural practice in Poland until 2028). Warszawa: AGROBANK.
 • 3. Borkowski Paweł. 2021. Europejski Zielony Ład jako narzędzie modernizacji i legitymizacji projektu europejskiego (Modernizing and legitimating European integration project though New Green Deal). Sprawy Międzynarodowe 74 (3): 17-45.
 • 4. Bujak Henryk, Gwidon Tratwal. 2011. Ocena stabilności plonowania odmian pszenicy ozimej na podstawie doświadczeń porejestrowych w Polsce (Estimation of winter wheat yielding stability according to post-registration variety trials in Poland). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 260/261: 69-79.
 • 5. COBORU. 2022a. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) (Post-registration variety testing (PDO), https://www.coboru.gov.pl/pdo/pdo, access: 15.09.2022.
 • 6. COBORU. 2022b. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w roku 2022 (Lists of varieties recommended for cultivation in the voivodeship in 2022), https://www.coboru.gov.pl/pdo/rekomendacja_woj, access: 15.09.2022.
 • 7. COBORU. 2022c. Sprawozdanie z realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). COBO 15/2022 (Report on the implementation of the Post-Registration Variety Testing (PDO) program. COBO 15/2022). Słupia Wielka: COBORU.
 • 8. COBORU. 2022d. Gatunki, których odmiany wpisane są do Krajowego Rejestru (KR) (Species whose varieties are entered into the National Register (KR)), https://coboru.gov.pl/pl/kr/kr_gat, access: 15.09.2022.
 • 9. Derejko Adriana, Marcin Studnicki, Elżbieta Wójcik-Gront, Edward Gacek. 2020. Adaptive grain yield patterns of triticale (×Triticosecale Wittmack) cultivars in six regions of Poland. Agronomy 10 (3): 415. DOI: 10.3390/agronomy10030415.
 • 10. Dziekański Paweł, Piotr Prus, Mansoor Maitah, Magdalena Wrońska. 2021. Assessment of spatial diversity of the potential of the natural environment in the context of sustainable development of poviats in Poland. Energies 14 (19): 6027. DOI: 10.3390/en14196027.
 • 11. EC (European Commission). 2020. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 - Przywracanie przyrody do naszego życia. (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - EU Biodiversity Strategy 2030 - Bringing nature back into our lives). COM(2020) 380 final, 20.5.2020, https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl, access: 19.10.2022.
 • 12. Gacek Edward S. 2017. Modyfikacje prac hodowlanych i doświadczalnictwa odmianowego dla potrzeb zrównoważonych, niskonakładowych i ekologicznych systemów gospodarowania w rolnictwie (Modifications of plant breeding and variety testing work, aimed at sustainable, low-input and ecological agriculture requirements). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 282: 139-150.
 • 13. Goldman Michael. 2013. Prywatyzacja przyrody i "odkrycie" dóbr wspólnych (Investing the commons: Theories and practices of the commons' professional). Ekologia Polityczna -Biblioteka Online, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/ep005_goldman_2013.pdf, access: 25.10.2022.
 • 14. Iwańska Marzena, Jakub Paderewski, Michał Stępień, Paulo Canas Rodrigues. 2020. Adaptation of winter wheat cultivars to different environments: A case study in Poland. Agronomy 10 (5): 632. DOI: 10.3390/agronomy10050632.
 • 15. Mądry Wiesław, Adriana Derejko, Marcin Studnicki, Jakub Paderewski, Edward Gacek. 2017. Response of winter wheat cultivars to crop management and environment in post-registration trials. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 53: 76-82.
 • 16. Musiał Kamila, Anna Szumiec. 2021. Istota Zielonego Ładu we Wspólnej Polityce Rolnej 2021-2027 - wyzwania dla rolnictwa w aspekcie ochrony środowiska i przyrody (The Green Deal in Common Agricultural Policy 2021-2027 - chellenges for agriculture in terms of environmetal and nature conservation). Wiadomości Zootechniczne 59 (3): 3-14.
 • 17. Niedbała Gniewko, Anna Tratwal, Magdalena Piekutowska, Tomasz Wojciechowski, Jarosław Uglis. 2022. A framework for financing post-registration variety testing system: A case study from Poland. Agronomy 12 (2): 325. DOI: 10.3390/agronomy12020325.
 • 18. Piekutowska Magdalena, Gniewko Niedbała, Tomasz Piskier, Tomasz Lenartowicz, Krzysztof Pilarski, Tomasz Wojciechowski, Agnieszka A. Pilarska, Aneta Czechowska-Kosacka. 2021. The application of multiple linear regression and artificial neural network models for yield prediction of very early potato cultivars before harvest. Agronomy 11 (5): 885. DOI: 10.3390/agronomy11050885.
 • 19. Prus Piotr. 2019. The role of higher education in promoting sustainable agriculture. [In] Corporate social responsibility and business ethics in the Central and Eastern Europe, ed. Loreta Tauginiené, 99-119. Journal of East European Management Studies (Special Issue). DOI: 10.5771/9783845298696-99.
 • 20. Skowroński Antoni. 2020. Przyroda jako dobro wspólne w koncepcji ekologii integralnej (Nature as a common good in the conception of integral ecology). Studia Ełckie 22 (2): 201-218.
 • 21. Studnicki Marcin, Tomasz Lenartowicz, Kinga Noras, Elżbieta Wójcik-Gront, Zdzisław Wyszyński. 2019. Assessment of stability and adaptation patterns of white sugar yield from sugar beet cultivars in temperate climate environments. Agronomy 9 (7): 405. DOI: 10.3390/agronomy9070405.
 • 22. Tratwal Anna, Jan Bocianowski, Adrian Cyplik. 2019. The impact of the level of agricultural technology on winter triticale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) diseases studied as a part of post-registration variety experimentation. Progress in Plant Protection 59: 237-243.
 • 23. Walkowski Tadeusz. 2012. Znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego w technologii produkcji rzepaku (The importance of certified seed in production technology of rapeseed). Rośliny Oleiste-Oilseed Crops 33 (2): 235-244.
 • 24. Wicki Ludwik. 2005. Gromadzenie i dystrybucja wiedzy o odmianach w Polsce (System of collection and distribution knowledge about plant varieties in Poland). Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 35: 395-404.
 • 25. Wicki Ludwik. 2008. Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie (Influence of biological improvements gained in new varieties on yields and production of creals in Poland). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 136-146.
 • 26. Wicki Ludwik. 2009. Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce (Changes in utilization of certified seeds in Poland). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (4): 226-237.
 • 27. Wicki Ludwik. 2018. Znaczenie postępu biologicznego we wzroście plonowania zbóż jarych w doświadczeniach odmianowych w Polsce (The role of biological progres in the increase of the yield of spring cereals in varietal testing in Poland). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XX (2): 162-168.
 • 28. WieściRolnicze.pl. 2022. Zboża. Cena za tonę (Cereals. Price per ton), https://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/zboza/https://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/zboza/ access:15.10.2022.
 • 29. Wiśniewski Paweł, Renata Marks-Bielska. 2022. Znaczenie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiej wsi i rolnictwa [W] Raport Polska Wieś 2022. Raport o stanie wsi (The importance of the impplementation of the European green Deal for Polish countryside and agriculture. [In] Polska Wieś 2022 report. Report on the state of the village), eds. Jerzy Wilkin, Andrzej Hałasiewicz, 119-132. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171659216

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.