PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | Zarządzanie publiczne. Perspektywa teorii i praktyki | 38--63
Tytuł artykułu

Organizacja publiczna jako podmiot zarządzania publicznego - uwarunkowania prawne i unijny kontekst

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozdziału jest zdefiniowanie pojęcia "organizacje publiczne" na gruncie prawa i określenie prawnych ram funkcjonowania organizacji publicznych. Istotnym aspektem podjętych rozważań jest powiązanie rozwoju działań Unii Europejskiej, w okresie, w którym Polska aspirowała, a następnie stała się członkiem tego ponadnarodowego podmiotu, z obszarem działań podejmowanych przez organizacje publiczne, co wpłynęło na zmianę modelu zarządzania publicznego i stosowanych praktyk menedżerskich.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Barczyk Z. (2010), Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Barteczek A. (2009), Państwo jako podmiot zarządzania publicznego [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 154-180.
 • Białecki I., Czepulis-Rutkowska Z., Sztanderska U., Wóycicka I. (2003), Biała Księga 2003. Część VI. Nowy model społeczny, PFSL, IBnGR, Gdańsk-Warszawa.
 • Biernat S. (1994), Prywatyzacja zadań publicznych: problematyka prawna, Warszawa- Kraków.
 • Błaś A. (2001), Niekonstytucyjne zjawiska w administracji publicznej [w:] I. Skrzydło- -Niżnik (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. Józefa Filipka, Kraków.
 • Boć J. (2007), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Bossak J.W. (2006), Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Brzeski M. (2009), Zadanie publiczne [w:] E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego, Warszawa.
 • Carter S., Kourdi J. (2003), The Road to Audacity, Palgrave, London.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Fedorowicz Z. (1992), Podstawy teorii finansów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania miedzy sektorami biznesowym a publicznym, "Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy", nr 4(12), s. 5-24.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M. (2015), Governance jako nowy paradygmat zarządzania organizacjami realizującymi cele polityki społecznej [w:] M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa, s. 170-190.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M., Lara Montero A. (2015), Innowacje - przesłanki wyłaniania się nowego paradygmatu polityki społecznej [w:] M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa, s. 27-43.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2016), Model biznesu organizacji publicznej - uwarunkowania kontekstowe [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Fundowicz S. (2000), Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, "Przegląd Sejmowy", nr 2(31), s. 68-86.
 • Fundowicz S. (2009), Dynamiczne rozumienie zadania publicznego [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław.
 • Godłów-Legiędź J. (1992), Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, WN PWN, Warszawa.
 • Grewiński M. (2021), Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd problemów i wizja przyszłości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Grzeszczyk T. (2005), Polskie regiony w Strategii Lizbońskiej [w:] J. Bieliński (red.), Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa, s. 206-208.
 • Hausner J., red. (2001), Studia z zakresu zarządzania publicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 • Jagoda J. (2012), Komentarz do art. 47, Nb 4 [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa.
 • Jaxa Dębicka A. (2008), Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • KE (2008), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku. COM(2008) 412 z 2.7.2008, wersja ostateczna.
 • KE (2015), Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, COM(2015) 192 final.
 • KE (2018), European Commission digital strategy. A digitally transformed, user-focused and data-driven Commission, COM(2018) 7118 final.
 • KE (2019), W kierunku zrównoważonej Europy 2030: dokument otwierający debatę, COM (2019) 22 final, Bruksela, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/ ?uri=CELEX:52019DC0022
 • KE (2020a), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 z 3.3.2010, wersja ostateczna.
 • KE (2020b), Shaping Europe's Digital Future, Komisja Europejska, Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2020.
 • KE (2021), Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie, Komisja Europejska, COM(2021) 118 final.
 • Kieżun W. (2004), Struktury i kierunki zarządzania państwem [w:] W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Klasik A. (2002), Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Knosala E. (2007), Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia - zakres niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa.
 • Konstytucja RP (1997), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku. Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa.
 • Kubalski G., Małowiecka M. (2019), Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Warszawa.
 • Kukier K. (2001), Główne założenia Europejskiej Agendy Społecznej, "Biuletyn Analiz UKiE", nr 5, styczeń.
 • Lipset S.M. (1995), Homo politicus, społeczne podstawy polityki, WN PWN, Warszawa.
 • MIE (2000), Spotkanie Rady Unii Europejskiej, 23-24 marca 2000, Wnioski Prezydencji, Monitor Integracji Europejskiej, https://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/konkluzje/lizbona200003.pdf (dostęp: 1.09.2022)
 • Musiał G. (2012), Wiodące idee w filozofii społecznej Friedricha Augusta von Hayeka, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria", R. 21, nr 2(82), s. 279-294.
 • OECD (2017), Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce, Better Policies For Better Lives, listopad, https://www.oecd. org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf (dostęp: 1.09.2022)
 • Oniszczuk J. (2008), Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Rosati D. (2009), Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Salamon L.M. (2002), The New Governance and the Tools of Public Action [w:] L.M. Salamon (ed.), The Tools of Government: A Guide to the New Governance, Oxford University Press, Oxford, UK.
 • Sartori G. (1994), Zasady demokracji, WN PWN, Warszawa.
 • Sawicka K. (2010), Formy prawno-organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych [w:] E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa.
 • Sicilia M., Guarini E., Sancino A., Andreani M., Renato R. (2016), Public Services Management and Co-production in Multi-level Governance Settings, "International Review of Administrative Sciences", Vol. 82, No. 1, s. 8-27.
 • Skrzeszewski Cz. (1985), Katolicka nauka społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 • Stahl M. (2007), Cele publiczne i zadania publiczne [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27.09.2006, Warszawa.
 • Stasikowski R. (2009), Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Bydgoszcz-Katowice.
 • Sudoł S., Kożuch B. (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i per- spektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Supernat J. (2003), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [w:] Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku", nr 2, s. 28-43.
 • Szacki J. (1981), Historia myśli socjologicznej. Część I, PWN, Warszawa.
 • Szadok-Bratuń A. ( 2012), Instytucja zawarcia małżeństwa "konkordatowego" przykładem nietypowej prywatyzacji zadań publicznych [w:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław.
 • Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J. (2014), Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szydło M. (2006), Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Tabernacka M. (2007), Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia Limited.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [dawna nazwa: EWG] z dnia 25 marca 1957 r. (tekst skonsolidowany: Dz.Urz. z 2002 r., UE C 325).
 • Uchwała TK z 27.09.1994 r., W 10/93, OTK 1994/2, poz. 46.
 • Wolska H. (2018), Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych, Warszawa.
 • Wyrok SN z 13.05.1994 r. I PO 4/94, OSNP 1994/3, poz. 52.
 • Zahra S.A., Jennings D., Kuratko D.F. (1999), The Antecedents and Consequences of Firm Level Entrepreneurship: The State of the Field, "Entrepreneurship Theory & Practice", No. 24, s. 45-65.
 • Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660738

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.