PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 43 | 89--100
Tytuł artykułu

Wybrane problemy bezpieczeństwa dużych skupisk ludzkich innych aniżeli zgromadzenia publiczne i imprezy masowe.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Security Problems of Large Groups of People Other Than Public Gatherings and Mass Evens.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo można określać przez pryzmat wielu kryteriów. Jednym z nich jest proces. Jest to kryterium bliskie tym wszystkim, którzy zaangażowani są w nieprzerwane zabiegi o bezpieczeństwo ludzi i przejawy ich społecznego funkcjonowania. Tymi ostatnimi są między innymi spotkania, które z racji liczby ich uczestników są umownie określane dużymi skupiskami ludzkimi. W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa ich organizatorzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za niezagrożony przebieg tych skupisk. Przekłada się ona na szereg obowiązków, które nie są uregulowane przepisami prawa. Wypowiedź autorów dotyczy właśnie tej problematyki. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowań naukowych dotyczących organizacji zbiorowisk ludzi innych aniżeli zgromadzenia publiczne oraz imprezy masowe oraz badań własnych, w tym wizyt studyjnych, przedstawiono typologię tych zbiorowisk, uwarunkowania organizacji oraz determinanty ich bezpieczeństwa. Wyniki prezentowanych badań wskazują na to, że poziom bezpieczeństwa tych skupisk jest efektem odpowiedzialności ich organizatorów, umiejętnej organizacji i współdziałania ich z podmiotami zewnętrznymi (zarówno państwowymi, jak i pozapaństwowymi). Niniejszą pracę wieńczą rekomendacje mogące być wykorzystanymi przez organizatorów dużych skupisk ludzkich. (abstrakt oryginalny)
EN
Safety and security might be defined by a few criteria. One of them is a process. It is a criterion that is close to all those who are involved in the uninterrupted pursuit of the safety and security of people as well as the manifestations of their social func- tioning. These manifestations, among other things, are such activities as meetings, which, due to the number of participants, are conventionally referred to as large hu- man gatherings. To ensure safety and security, their organizers take over responsibility for the unthreatened course of these events. This involves the performance of some duties not regulated by law. The authors' elaborations presented in this article relate to this issue. The authors provide a typology of this type of events, conditions as well as safety and security determinants for organization of gatherings other than public assemblies and mass events. This study is based on a literature review and study visits to relevant places. The findings indicate that the level of safety and security of the elaborated gatherings is an overall effect of their organizers' responsibility, effective organisation as well as cooperation with external entities (both state and non-state stakeholders). This paper concludes with recommendations that can be implemented by organizers of large gatherings of people. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
89--100
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aronson A., Człowiek istota społeczna, przek. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Flis, Bellona, Warszawa 2006.
 • Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych. Wydanie drugie uzupełnione, red. nauk. B. Wiśniewski, A. Prędecka, J. Bryk, A. Szela, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Fundacja Obserwatorium Społeczne, Warszawa 2017.
 • Bezpieczeństwo. Teoria - Badania - Praktyka, red. nauk. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2017.
 • Czupryński A., Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym [w:] Bezpieczeństwo. Teoria - Badania - Praktyka, red. nauk. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2017.
 • Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 • Fehler W., Udział policji w sytuacjach kryzysowych [w:] Współczesny wymiar funkcjonowania policji, red. nauk. B. Wiśniewski, Z. Piątek, Warszawa 2009.
 • Gwardyński R., Obszary doskonalenia kooperacji elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, red. B. Wiśniewski, M. Gikiewicz, R. Kochańczyk, SGSP, Warszawa 2021.
 • Gwardyński R., Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego, AWSB, Dąbrowa Górnicza 2021.
 • Jurgilewicz M., Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce. Zarys problematyki, Difin, Warszawa 2020.
 • Jurgilewicz M., Wolność zgromadzeń w Polsce - uwarunkowania administracyjnoprawne [w:] Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce. Teoria i praktyka, red. nauk. M. Jurgilewicz, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2021.
 • Justyński K., Racjonalizacja działań policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń nadzwyczajnych, Akademia Wojsk Lądowych, Warszawa 2019.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Krupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, wydanie 5 zmienione, I-BiS, Wałbrzych 2004.
 • Kulpińska J., Człowiek jako istota społeczna [w:] Socjologia ogólna, red. nauk. M. Dietl, COMSNP, Warszawa 1986.
 • Lutosławski J., Człowiek w przedsiębiorstwie przemysłowym, WNT, Warszawa 1962.
 • Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2012, Nr 7, 7(4).
 • Pluta A., Organizacja jako obiekt badań nauki. Podstawy organizacji i zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Podstawy organizacji i kierowania. Wybrane problemy, red. nauk. A. Misiuk i K. Rajchel, WSPol, Szczytno 2007.
 • Prońko J., Teoretyczne aspekty współdziałania [w:] Współdziałanie struktur organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji z pozostałymi elementami systemu obronnego, red. E. Nowak, B. Wiśniewski, MSWiA, Warszawa 2006.
 • Pszczołowski T., Organizacja od dołu do góry, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1992.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
 • Szela A., Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2020.
 • Ullman R. H., Redefining Security, 1983, Vol. 5, No 1.
 • Wiśniewski B., Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020.
 • Ziobro J., Ochotnicze straże pożarne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2017.
 • Zwęgliński T., Organizacja ewakuacji ludzi z obiektów sakralnych [w:] Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych. Wydanie drugie uzupełnione, red. nauk. B. Wiśniewski, A. Prędecka, J. Bryk, A. Szela, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Fundacja Obserwatorium Społeczne, Warszawa 2017.
 • Zwęgliński T., Radkowski R., Wybrane problemy związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi na terenach działania i w obszarach chronionych jednostek ochrony przeciwpożarowej, "Zeszyty Naukowe SGSP" 2020, nr 73/1.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171660994

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.